Bài tập động từ khuyết thiếu would trong tiếng anh

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:05

Bài tập động từ khuyết thiếu Would trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập động từ khuyết thiếu WouldTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập động từ khuyết thiếu Would trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Động từ khuyết thiếu Would trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập động từ khuyết thiếu Would:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Write sentences about yourself. Imagine things you would like orwouldnt like.1 (a place youd love to live) Id love to live by the sea.2 (a job you wouldnt like to do) ...........................3 (something you would love to do) ..........................4 (something that would be nice to have) ....................5 (a place youd like to go to) ............................Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences using would + the following verbsbe do enjoy enjoy have pass stop1 They helped us alot. I dont know what we would have done withouttheir help.2 You should go and see the film. You ..... it.3 Its a pity you couldnt come to the concert yesterday. You .... it.4 Shall I apply for the job or not? What .... you .... in my position?5 I was in a hurry when I saw you. Otherwise, I .... to talk.6 We took a taxi home last night but got stuck in the traffic. It .....quicker to walk.7 Why dont you go and see Clare? She ..... very pleased to see you.8 Why didnt you do the exam? Im sure you ..... it9 In an ideal world everybody ..... enough to eat.Hiển thị đáp ánBài 3: Write sentences using promised + wouldwouldnt1 I wonder why Laura is late. She promised she wouldnt be late.2 I wonder why Steve hasnt phoned. He promised .............3 Why did you tell Jane what I said? You ....................4 Im surprised they didnt wait for us. They ...............Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences. Use wouldnt + suitable verb1 I tried to warn him, but he wouldnt listen to me.2 I asked Amanda what had happened but she .... me.3 Paul was very angry about what Id said and .... to me for two weeks4 Martina insisted or carrying all her luggage. She .... me help her.Hiển thị đáp ánBài 5: These sentences are about things that often happened in the past.Complete the sentences using would + the following:forget help shake share walk1 Whenever Richard was angry, he would walk out of the room.2 We used to live next to a railway line. Every time a train wentpast, the house ....3 George was a very kind man. He .... always .... you had a problem.4 Brenda was always very generous. She didnt have much, but she .... whatshe had with every one else.5 You could never rely on Joe. It didnt matter how many times youreminded him to do something, he .... always ..... Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơnBài tập Thì Tương lai tiếp diễn Tương lai hoàn thànhBài tập Mệnh đề when mệnh đề ifBài tập Can, could và (be) able toBài tập Could (do) và could have (done)Bài tập Must và CantBài tập May và Might (I)Bài tập May và Might (II)Bài tập Have to MustBài tập Must, mustnt needntBài tập Cách sử dụng Should (I)Bài tập Cách sử dụng Should (II)Bài tập Had better Cấu trúc Its timeBài tập Cách sử dụng WouldBài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghịBài tập Câu điều kiện loại 1 và loại 2Bài tập Cấu trúc I wishBài tập Câu điều kiện loại 3Bài tập Wish Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:ww Bài tập động từ khuyết thiếu Would tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập động từ khuyết thiếu Would Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập động từ khuyết thiếu Would tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Động từ khuyết thiếu Would tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập động từ khuyết thiếu Would: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Write sentences about yourself Imagine things you would like or wouldn't like (a place you'd love to live) I'd love to live by the sea (a job you wouldn't like to do) (something you would love to do) (something that would be nice to have) (a place you'd like to go to) Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences using would + the following verbs be enjoy enjoy have pass stop They helped us alot I don't know what we would have done without their help You should go and see the film You it It's a pity you couldn't come to the concert yesterday You it Shall I apply for the job or not? What you in my position? I was in a hurry when I saw you Otherwise, I to talk We took a taxi home last night but got stuck in the traffic It quicker to walk Why don't you go and see Clare? She very pleased to see you Why didn't you the exam? I'm sure you it In an ideal world everybody enough to eat Hiển thị đáp án Bài 3: Write sentences using promised + would/wouldn't I wonder why Laura is late She promised she wouldn't be late I wonder why Steve hasn't phoned He promised Why did you tell Jane what I said? You I'm surprised they didn't wait for us They Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences Use wouldn't + suitable verb I tried to warn him, but he wouldn't listen to me I asked Amanda what had happened but she me Paul was very angry about what I'd said and to me for two weeks Martina insisted or carrying all her luggage She me help her Hiển thị đáp án Bài 5: These sentences are about things that often happened in the past Complete the sentences using would + the following: forget help shake share walk Whenever Richard was angry, he would walk out of the room We used to live next to a railway line Every time a train went past, the house George was a very kind man He always you had a problem Brenda was always very generous She didn't have much, but she what she had with every one else You could never rely on Joe It didn't matter how many times you reminded him to something, he always Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơn • Bài tập Thì Tương lai tiếp diễn & Tương lai hồn thành • Bài tập Mệnh đề when & mệnh đề if • Bài tập Can, could (be) able to • Bài tập Could (do) could have (done) • Bài tập Must Can't • Bài tập May Might (I) • Bài tập May Might (II) • Bài tập Have to & Must • Bài tập Must, mustn't & needn't • Bài tập Cách sử dụng Should (I) • Bài tập Cách sử dụng Should (II) • Bài tập Had better & Cấu trúc It's time • Bài tập Cách sử dụng WouldBài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị • Bài tập Câu điều kiện loại loại • Bài tập Cấu trúc I wish • Bài tập Câu điều kiện loại • Bài tập Wish Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://ww ... able to • Bài tập Could (do) could have (done) • Bài tập Must Can't • Bài tập May Might (I) • Bài tập May Might (II) • Bài tập Have to & Must • Bài tập Must, mustn't & needn't • Bài tập Cách sử... • Bài tập Cách sử dụng Should (II) • Bài tập Had better & Cấu trúc It's time • Bài tập Cách sử dụng Would • Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị • Bài tập Câu điều kiện loại loại • Bài tập. .. Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơn • Bài tập Thì Tương lai tiếp diễn & Tương lai hồn thành • Bài tập Mệnh đề when & mệnh đề if • Bài tập Can,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập động từ khuyết thiếu would trong tiếng anh, Bài tập động từ khuyết thiếu would trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay