Bài tập had better trong tiếng anh

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:05

Bài tập Had better trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập Had betterTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập Had better trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Had better trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập Had better:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Read the situations and write sentences with had better or hadbetter not. Use the words in brackets1 Yourre goig out for a walk with Tom. It looks as if it might rain.You say to Tom: (an umbrella) Wed better take an umbrella.2 Michael has just cut himself.Its a bad cut. You asy to him:(a plaster) .........................3 You and Kare plan to go to a restaurant this evening. Its a popularrestaurant. You say to Kare:(reserve) .........................4 Jill doesnt look very well – not well enough to go to work. You sayto her:(work) .........................5 You received the phone bill four weeks ago but you havent paid ityet. If you dont pay soon, you could be in trouble. You say to yourself:(pay) .........................6 You want to go out but youre expecting an important phone call. You say your friend:(go out) ......................... 7 You and Liz are going to the theatre.Youve missed the bus and youdont want to be late.You say to Liz: (a taxi) .........................Hiển thị đáp án Bài 2: Put in had better where suitable. If had better is notsuitable use should1 I have an appointment in ten minutes. Id better go now or Illbe late.2 Its a great film. You should go and see it. Youll reallylike it3 I .... get up early tomorrow. Ive got a lot to do.4 When people are driving, they .... keep their eyes on the road.5 Im glad you came to see us. You .... come more often.6 Shell be upset if we dont invite her to the wedding so we ....invite her.7 These biscuits are delicious. You .... try one.8 I think everybody .... learn a foreign language.Hiển thị đáp ánBài 3: Complete the sentences. Sometimes you need only one word,sometime two.1 a I need some money. Id better go to the bank. b John is expecting you to phone him. You .... better phone him now. c Shall I leave the window open? No, youd better .... it. d Wed better leave as soon as possible, .... we?2 a Its time the government .... something about the problem. b Its time something .... about the problem c I think its about time you .... about other people instead of only thinking about yourself.Hiển thị đáp án Bài 4: Read the situations and write sentences with Its time (somebodydid something)1 You think the children should be in bed. Its already 11 oclock.Its time the children were in bed.2 You havent had a holiday for a very long time. You need one now.Its time I .............................................3 Youre sitting on a train waiting for it to leave the station. Itsalready five minutes late..............................................4 You enjoy having parties. You havent had one for a long time..............................................5 The company you work for has been badly managed for a long time. Youthink some changes should be made..............................................6 Andrew has been doing the same job for the last ten years. He shouldtry something else..............................................Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Thì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to doBài tập Thì tương lai đơn (I)Bài tập Thì tương lai đơn (II)Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơnBài tập Thì Tương lai tiếp diễn Tương lai hoàn thànhBài tập Mệnh đề when mệnh đề ifBài tập Can, could và (be) able toBài tập Could (do) và could have (done)Bài tập Must và CantBài tập May và Might (I)Bài tập May và Might (II)Bài tập Have to MustBài tập Must, mustnt needntBài tập Cách sử dụng Should (I)Bài tập Cách sử dụng Should (II)Bài tập Had better Cấu trúc Its timeBài tập Cách sử dụng WouldBài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:www.facebook.comvietjackteam hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https:www.facebook.comtuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến tại vietjack.com:Bài tập câu điều kiện trong tiếng AnhBài tập về câu bị động trong tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhBài tập về giới từ trong tiếng AnhBài tập về mạo từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập Had better tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập Had better Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập Had better tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Had better tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập Had better: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Read the situations and write sentences with had better or had better not Use the words in brackets Your're goig out for a walk with Tom It looks as if it might rain You say to Tom: (an umbrella) We'd better take an umbrella Michael has just cut himself.It's a bad cut You asy to him: (a plaster) You and Kare plan to go to a restaurant this evening It's a popular restaurant You say to Kare: (reserve) Jill doesn't look very well – not well enough to go to work You say to her: (work) You received the phone bill four weeks ago but you haven't paid it yet If you don't pay soon, you could be in trouble You say to yourself: (pay) You want to go out but you're expecting an important phone call You say your friend: (go out) You and Liz are going to the theatre.You've missed the bus and you don't want to be late You say to Liz: (a taxi) Hiển thị đáp án Bài 2: Put in had better where suitable If had better is not suitable use should I have an appointment in ten minutes I'd better go now or I'll be late It's a great film You should go and see it You'll really like it I get up early tomorrow I've got a lot to When people are driving, they keep their eyes on the road I'm glad you came to see us You come more often She'll be upset if we don't invite her to the wedding so we invite her These biscuits are delicious You try one I think everybody learn a foreign language Hiển thị đáp án Bài 3: Complete the sentences Sometimes you need only one word, sometime two a I need some money I'd better go to the bank b John is expecting you to phone him You better phone him now c "Shall I leave the window open?" "No, you'd better it." d We'd better leave as soon as possible, we? a It's time the government something about the problem b It's time something about the problem c I think it's about time you about other people instead of only thinking about yourself Hiển thị đáp án Bài 4: Read the situations and write sentences with It's time (somebody did something) You think the children should be in bed It's already 11 o'clock It's time the children were in bed You haven't had a holiday for a very long time You need one now It's time I You're sitting on a train waiting for it to leave the station It's already five minutes late You enjoy having parties You haven't had one for a long time The company you work for has been badly managed for a long time You think some changes should be made Andrew has been doing the same job for the last ten years He should try something else Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)  Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to  Bài tập Thì tương lai đơn (I)  Bài tập Thì tương lai đơn (II)  Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơn  Bài tập Thì Tương lai tiếp diễn & Tương lai hồn thành  Bài tập Mệnh đề when & mệnh đề if  Bài tập Can, could (be) able to  Bài tập Could (do) could have (done)  Bài tập Must Can't  Bài tập May Might (I)  Bài tập May Might (II)  Bài tập Have to & Must  Bài tập Must, mustn't & needn't  Bài tập Cách sử dụng Should (I)  Bài tập Cách sử dụng Should (II)  Bài tập Had better & Cấu trúc It's time  Bài tập Cách sử dụng Would  Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi loạt Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến vietjack.com:  Bài tập câu điều kiện tiếng AnhBài tập câu bị động tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ tiếng AnhBài tập giới từ tiếng AnhBài tập mạo từ tiếng Anh Trang trước Trang sau ... biến vietjack.com:  Bài tập câu điều kiện tiếng Anh  Bài tập câu bị động tiếng Anh  Bài tập mệnh đề quan hệ tiếng Anh  Bài tập giới từ tiếng Anh  Bài tập mạo từ tiếng Anh Trang trước Trang... have (done)  Bài tập Must Can't  Bài tập May Might (I)  Bài tập May Might (II)  Bài tập Have to & Must  Bài tập Must, mustn't & needn't  Bài tập Cách sử dụng Should (I)  Bài tập Cách sử... Cách sử dụng Should (II)  Bài tập Had better & Cấu trúc It's time  Bài tập Cách sử dụng Would  Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập had better trong tiếng anh, Bài tập had better trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay