Bài tập động từ khuyết thiếu should trong tiếng anh phần 2

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:04

Bài tập động từ khuyết thiếu should trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau Bài tập động từ khuyết thiếu shouldTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập động từ khuyết thiếu should trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Động từ khuyết thiếu should trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập động từ khuyết thiếu should:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Write a sentence (beginning in the way shown) that me the sameas the first sentence1 I think it would be a good idea to see a specialist, the doctorsaid to me.The doctor recommended that I should see a specialist.2 You really must stay a little longer, she said to meShe insisted that I ...................3 Why dont you visit the museum after lunch, I said to themI suggested that .....................4 You must pay the rent by Friday, the landlord said to us.The landlord demanded that .................5 Why dont you go away for a few days?, Jack said to me.Jack suggested that ................Hiển thị đáp án Bài 2: Are these sentences right or wrong?1 a Tom suggested that I should look for another job. OK b Tom suggested that I look for another job. ...... c Tom suggested that I looked for another job. ...... d Tom suggested me to look for another job. ......2 a Where do you suggest I go for my holiday? ...... b Where do you suggest me to go for my holiday? ...... c Where do you suggest I should go for my holiday? ......Hiển thị đáp ánBài 3: Complete the sentences using should + the followingaskbeleavelistensayworry1 Its strange that he should be late. Hes usually on time.2 Its funny that you .... that. I was going to say the same thing.3 Its only natural that presents .... about their children.4 Isnt it typical of Joe that he .... without saying goodbye toanybody.5 I was surprised that they .... me for advice. What advice could Igive them?6 Im going to give you all some essential information, so itsimportant that everybody .... very carefully.Hiển thị đáp án Bài 4: Use the words in brackets to complete these sentences. Use if ... should ....1 Im going out now. If Tom should phone, tell him Ill callhim back this evening. (Tomphone)2 Ive hung the washing out to dry on the balcony. ................Can you bring the washing in, please? (itrain)3 I think everything will be OK. ................ any problems, Imsure well be able to solve them. (therebe)4 I dont want anyone to know where Im going. ........... just saythat you dont know (anyoneask)Write sentences 3 and 4 again this time beginning with should:5 (3) Should ..... , Im sure well be able to solve them.6 (4) ........, just say that you dont know.Hiển thị đáp ánBài 5: Complete the sentences using I +should +the followingbuy keep phone wait1 Shall I leave now? No, I should wait a bit longer.2 Shall I throw these things away? No, .... them. You may need them.3 Shall I go and see Paul? Yes, but .... him first.4 Is it worth repairing this TV set? No, .... a new one.Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Thì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to doBài tập Thì tương lai đơn (I)Bài tập Thì tương lai đơn (II)Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơnBài tập Thì Tương lai tiếp diễn Tương lai hoàn thànhBài tập Mệnh đề when mệnh đề ifBài tập Can, could và (be) able toBài tập Could (do) và could have (done)Bài tập Must và CantBài tập May và Might (I)Bài tập May và Might (II)Bài tập Have to MustBài tập Must, mustnt needntBài tập Cách sử dụng Should (I)Bài tập Cách sử dụng Should (II)Bài tập Had better Cấu trúc Its timeBài tập Cách sử dụng WouldBài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:www.facebook.comvietjackteam hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https:www.facebook.comtuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh Bài tập động từ khuyết thiếu should tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau Bài tập động từ khuyết thiếu should Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập động từ khuyết thiếu should tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Động từ khuyết thiếu should tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập động từ khuyết thiếu should: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Write a sentence (beginning in the way shown) that me the same as the first sentence "I think it would be a good idea to see a specialist", the doctor said to me The doctor recommended that I should see a specialist "You really must stay a little longer", she said to me She insisted that I "Why don't you visit the museum after lunch", I said to them I suggested that "You must pay the rent by Friday", the landlord said to us The landlord demanded that "Why don't you go away for a few days?", Jack said to me Jack suggested that Hiển thị đáp án Bài 2: Are these sentences right or wrong? a Tom suggested that I should look for another job b Tom suggested that I look for another job OK c Tom suggested that I looked for another job d Tom suggested me to look for another job a Where you suggest I go for my holiday? b Where you suggest me to go for my holiday? c Where you suggest I should go for my holiday? Hiển thị đáp án Bài 3: Complete the sentences using should + the following ask be leave listen say worry It's strange that he should be late He's usually on time It's funny that you that I was going to say the same thing It's only natural that presents about their children Isn't it typical of Joe that he without saying goodbye to anybody I was surprised that they me for advice What advice could I give them? I'm going to give you all some essential information, so it's important that everybody very carefully Hiển thị đáp án Bài 4: Use the words in brackets to complete these sentences Use if should I'm going out now If Tom should phone, tell him I'll call him back this evening (Tom/phone) I've the washing out to dry on the balcony Can you bring the washing in, please? (it/rain) I think everything will be OK any problems, I'm sure we'll be able to solve them (there/be) I don't want anyone to know where I'm going just say that you don't know (anyone/ask) Write sentences and again this time beginning with should: (3) Should , I'm sure we'll be able to solve them (4) , just say that you don't know Hiển thị đáp án Bài 5: Complete the sentences using I +should +the following buy keep phone wait "Shall I leave now?" "No, I should wait a bit longer." "Shall I throw these things away?" "No, them You may need them." "Shall I go and see Paul?" "Yes, but him first." "Is it worth repairing this TV set?" "No, a new one." Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần) • Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to • Bài tập Thì tương lai đơn (I) • Bài tập Thì tương lai đơn (II) • Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơn • Bài tập Thì Tương lai tiếp diễn & Tương lai hồn thành • Bài tập Mệnh đề when & mệnh đề if • Bài tập Can, could (be) able to • Bài tập Could (do) could have (done) • Bài tập Must Can't • Bài tập May Might (I) • Bài tập May Might (II) • Bài tập Have to & Must • Bài tập Must, mustn't & needn't • Bài tập Cách sử dụng Should (I) • Bài tập Cách sử dụng Should (II) • Bài tập Had better & Cấu trúc It's time • Bài tập Cách sử dụng Would • Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi loạt Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh ... (done) • Bài tập Must Can't • Bài tập May Might (I) • Bài tập May Might (II) • Bài tập Have to & Must • Bài tập Must, mustn't & needn't • Bài tập Cách sử dụng Should (I) • Bài tập Cách sử dụng Should. .. thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần) • Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to • Bài tập Thì tương lai đơn (I) • Bài tập Thì tương... Cách sử dụng Should (II) • Bài tập Had better & Cấu trúc It's time • Bài tập Cách sử dụng Would • Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập động từ khuyết thiếu should trong tiếng anh phần 2, Bài tập động từ khuyết thiếu should trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay