Bài tập have to và must trong tiếng anh

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:02

Bài tập have to và must trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập have to và mustTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập have to và must trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Have to và must trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập have to và must:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Complete the sentences with have tohas tohad to.1 Bill start work at 5a.m. He has to get up at four (heget up)2 I broke my arm last week. Did you have to go to hospital? ( yougo)3 There was a lot of noise from the street .... the window (weclose)4 Karen cant stay for the whole meeting .... early(sheleave)5 How old .... to drive in your country(yoube)6 I dont have much time. .................. .(Ihurry)7 How is Paul enjoying his new job? .......... a lot?(hetravel)8 Im afraid I cant stay long What time .... ?(yougo)`9 The bus was late again. How long .... ?(youwant)10 There was nobody to help me. I .... everything by myself. (Ido)Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences using have to + the verb in the list. Somesentences are positive (have to ...) and some are negative(I dont have to ...)ask do drive get up go make make pay show1 Im not working tomorrow so I dont have to get up early.2 Steve didnt know how to use the computer so I had to show him.3 Excuse me a moment – I .... a phone call. I wont be long4 Im not busy. I have few things to do but I .... them now.5 I couldnt find the street I wanted. I .... somebody for directions6 The car park is free. You .... to park your car there.7 A man was injured in the accident but he .... to hospitalbecause it wasnt serious.8 Sue has a senior position in the company. She .... importantdecisions9 When Patrick starts his new job next month, he .... 50 miles towork every day.Hiển thị đáp ánBài 3: In some of these sentences must is wrong or unnatural. Correctthe sentences where necessary.1 Its later than I thought. I must go. Ok2 I must work every day from 8.30 to 5.30. I have to work3 You must come and see us again soon. ..............4 Tom cant meet us tomorrow. He must work. ..............5 I must work late yesterday evening. ..............6 I must get up early tomorrow. I have lots ..............to do.7 Julia wears glasses. She must wear glasses ..............since she was very young.Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences with mustnt or dontdoesnt have to1 I dont want anyone to know about our plan. You mustnt tellanyone.2 Richard doesnt have to wear a suit to work but he usually does.3 I can stay in bed tomorrow morning because I .... go to work.4 Whatever you do, you .... touch that switch.Its very dangerous.5 Theres a lift in the building so we .... climb the stairs6 You .... forget what I told you.Its vry important.7 Sue .... get up early, but she usually does.8 Dont make so much noise. We .... wake the children.9 I .... eat too much.Im supposed to be on a diet10 You .... be good player to enjoy a game of tennis.Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Thì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to doBài tập Thì tương lai đơn (I)Bài tập Thì tương lai đơn (II)Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơnBài tập Thì Tương lai tiếp diễn Tương lai hoàn thànhBài tập Mệnh đề when mệnh đề ifBài tập Can, could và (be) able toBài tập Could (do) và could have (done)Bài tập Must và CantBài tập May và Might (I)Bài tập May và Might (II)Bài tập Have to MustBài tập Must, mustnt needntBài tập Cách sử dụng Should (I)Bài tập Cách sử dụng Should (II)Bài tập Had better Cấu trúc Its timeBài tập Cách sử dụng WouldBài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Bài tập have to must tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập have to must Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập have to must tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Have to must tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập have to must: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Complete the sentences with have to/has to/had to Bill start work at 5a.m He has to get up at four (he/get up) I broke my arm last week Did you have to go to hospital? ( you/go) There was a lot of noise from the street the window (we/close) Karen can't stay for the whole meeting early(she/leave) How old to drive in your country(you/be) I don't have much time (I/hurry) How is Paul enjoying his new job? a lot?(he/travel) "I'm afraid I can't stay long" "What time ?"(you/go)` "The bus was late again." "How long ?"(you/want) 10 There was nobody to help me I everything by myself (I/do) Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences using have to + the verb in the list Some sentences are positive (have to ) and some are negative (I don't have to ) ask drive get up go make make pay show I'm not working tomorrow so I don't have to get up early Steve didn't know how to use the computer so I had to show him Excuse me a moment – I a phone call I won't be long I'm not busy I have few things to but I them now I couldn't find the street I wanted I somebody for directions The car park is free You to park your car there A man was injured in the accident but he to hospital because it wasn't serious Sue has a senior position in the company She important decisions When Patrick starts his new job next month, he 50 miles to work every day Hiển thị đáp án Bài 3: In some of these sentences must is wrong or unnatural Correct the sentences where necessary It's later than I thought I must go Ok I must work every day from 8.30 to 5.30 I have to work You must come and see us again soon Tom can't meet us tomorrow He must work I must work late yesterday evening I must get up early tomorrow I have lots to Julia wears glasses She must wear glasses since she was very young Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences with mustn't or don't/doesn't have to I don't want anyone to know about our plan You mustn't tell anyone Richard doesn't have to wear a suit to work but he usually does I can stay in bed tomorrow morning because I go to work Whatever you do, you touch that switch.It's very dangerous There's a lift in the building so we climb the stairs You forget what I told you.It's vry important Sue get up early, but she usually does Don't make so much noise We wake the children I eat too much.I'm supposed to be on a diet 10 You be good player to enjoy a game of tennis Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)  Bài tập Thì Tương lai gần: I am going toBài tập Thì tương lai đơn (I)  Bài tập Thì tương lai đơn (II)  Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơn  Bài tập Thì Tương lai tiếp diễn & Tương lai hoàn thành  Bài tập Mệnh đề when & mệnh đề if  Bài tập Can, could (be) able toBài tập Could (do) could have (done)  Bài tập Must Can't  Bài tập May Might (I)  Bài tập May Might (II)  Bài tập Have to & MustBài tập Must, mustn't & needn't  Bài tập Cách sử dụng Should (I)  Bài tập Cách sử dụng Should (II)  Bài tập Had better & Cấu trúc It's time  Bài tập Cách sử dụng Would  Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị ... could have (done)  Bài tập Must Can't  Bài tập May Might (I)  Bài tập May Might (II)  Bài tập Have to & Must  Bài tập Must, mustn't & needn't  Bài tập Cách sử dụng Should (I)  Bài tập Cách... thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)  Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to  Bài tập Thì tương lai đơn (I)  Bài tập Thì tương... 8.30 to 5.30 I have to work You must come and see us again soon Tom can't meet us tomorrow He must work I must work late yesterday evening I must get up early tomorrow I have lots to Julia
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập have to và must trong tiếng anh, Bài tập have to và must trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay