Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng anh phần 2

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:02

Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau Bài tập động từ khuyết thiếu may và mightTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập động từ khuyết thiếu may và might:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Write sentences with might1 Where are you going for your holidays? ( to Ireland)I havent decided yet. I might go to Ireland.2 What sort of car are you going to buy? (a Mercedes)Im not sure yet. I ...................3 What are you doing this weekend ? (go to London)I havent decided yet. ..................4 Where is Tom coming to see us? (on Saturday)He hasnt said yet. ........................5 Where are you going to hang this picture? (in the dinning room)I havent made up my mind yet. ........................6 Whats Julia going to do when she leaves school? (go to university)Shes still thinking about it. ......................Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences using might + the following:bite break need rain slip wake1 Take an umbrella with you when you go out. It might rain later.2 Dont make too much noise. You .... the baby.3 Be careful of that dog. It .... you4 I dont think we should throw that letter away. We .... it later.5 Be careful. The footpath is very icy. You .........6 Dont let the children play in this room. They .... something.Hiển thị đáp ánBài 3: Complete the sentences using might be able to or might have to+ suitable verb1 I cant help you, but why dont you ask Jane? She might be ableto help you2 I cant meet you this evening, but I .... you tomorrow.3 Im not working on Saturdaybut I .... on Sunday.4 I can come to the meeting, but I .... before the endHiển thị đáp án Bài 4: Write sentences with might not1 Im not sure that Liz will come to the partyLiz might not come to the party.2 Im not sure that Ill go out this evening.I ..............................3Im not sure that well get tickets for the concert.We ..............................4 Im not sure that Sue will be able to come out with us this evening.................................Hiển thị đáp ánBài 5: Read the situations and make sentences with might as well1 You and a friend have just missed the bus. The buses run everyhour.YOU say: Well have to wait an hour for the next bus. We might aswell walk.2 You have a free ticket for a concert. Youre not very keen on theconcert, but you decide to goYOU say: I .... to the concert. Its pity to waste a free ticket.3 Youve just painted your kitchen. You still have a lot of paint,so why not paint the bathroom too?YOU say: We ....... . Theres plenty of paint left.4 You and a friend are at home.Youre bored. Theres a film on TVstarting in a few minutesYOU say: ...... . Theres nothing else to do.Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Thì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to doBài tập Thì tương lai đơn (I)Bài tập Thì tương lai đơn (II)Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương l Bài tập động từ khuyết thiếu may might tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau Bài tập động từ khuyết thiếu may might Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập động từ khuyết thiếu may might tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Động từ khuyết thiếu may might tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập động từ khuyết thiếu may might: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Write sentences with might Where are you going for your holidays? ( to Ireland) I haven't decided yet I might go to Ireland What sort of car are you going to buy? (a Mercedes) I'm not sure yet I What are you doing this weekend ? (go to London) I haven't decided yet Where is Tom coming to see us? (on Saturday) He hasn't said yet Where are you going to hang this picture? (in the dinning room) I haven't made up my mind yet What's Julia going to when she leaves school? (go to university) She's still thinking about it Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences using might + the following: bite break need rain slip wake Take an umbrella with you when you go out It might rain later Don't make too much noise You the baby Be careful of that dog It you I don't think we should throw that letter away We it later Be careful The footpath is very icy You Don't let the children play in this room They something Hiển thị đáp án Bài 3: Complete the sentences using might be able to or might have to + suitable verb I can't help you, but why don't you ask Jane? She might be able to help you I can't meet you this evening, but I you tomorrow I'm not working on Saturdaybut I on Sunday I can come to the meeting, but I before the end Hiển thị đáp án Bài 4: Write sentences with might not I'm not sure that Liz will come to the party Liz might not come to the party 2 I'm not sure that I'll go out this evening I 3I'm not sure that we'll get tickets for the concert We I'm not sure that Sue will be able to come out with us this evening Hiển thị đáp án Bài 5: Read the situations and make sentences with might as well You and a friend have just missed the bus The buses run every hour YOU say: We'll have to wait an hour for the next bus We might as well walk You have a free ticket for a concert You're not very keen on the concert, but you decide to go YOU say: I to the concert It's pity to waste a free ticket You've just painted your kitchen You still have a lot of paint, so why not paint the bathroom too? YOU say: We There's plenty of paint left You and a friend are at home.You're bored There's a film on TV starting in a few minutes YOU say: There's nothing else to Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần) • Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to • Bài tập Thì tương lai đơn (I) • Bài tập Thì tương lai đơn (II) • Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương l ... thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần) • Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to • Bài tập Thì tương lai đơn (I) • Bài tập Thì tương... They something Hiển thị đáp án Bài 3: Complete the sentences using might be able to or might have to + suitable verb I can't help you, but why don't you ask Jane? She might be able to help you I... but I before the end Hiển thị đáp án Bài 4: Write sentences with might not I'm not sure that Liz will come to the party Liz might not come to the party 2 I'm not sure that I'll go out this evening
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng anh phần 2, Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay