Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng anh

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:01

Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Bài tập động từ khuyết thiếu may và mightTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập động từ khuyết thiếu may và might:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Write these sentences in a diffirent way using might.1 Perhaps Helen is in her office. She might be in her office2 Perhaps Helen is busy. .........................3 Perhaps she is working. .........................4 Perhaps she wants to be alone. .........................5 Perhaps she was ill yesterday. .........................6 Perhaps she went home early. .........................7 Perhaps she had to go home early. .........................8 Perhaps she was working yesterday. .........................In sentences 911 use might not: 9 Perhaps she doesnt want to see me. .........................10 Perhaps she isnt working today. .........................11 Perhaps she wasnt feeling well .........................yesterday.Hiển thị đáp án Bài 2: Complete each sentences with a verb in the correct form1 Where is Sam? Im not sure. He might be having lunck.2 Who is that man with Emily? Im not sure. It might .... herbrother.3 A: Who was the man we saw with Anna yesterday? B: Im not sure. It may .... her brother.4 A: What are those people doing by the side of the road? B: I dont know. They might .... for a bus.5 Do you have a stamp? No but ask Simon. He may .... one.Hiển thị đáp ánBài 3: Read the situation and make sentences from the words inbrackets. Use might.1 I cant find Jeff anywhere. I wonder where he is. a (hegoshopping) He might have gone shopping. b (heplaytennis) He might be playing tennis.2 Im looking for Sarah. Do you know where she is? a (shewatchTVin her room) ......................... b (shegoout) .........................3 I cant find my umbrella. Have you seen it? a (itbein the car) ......................... b (youleavein the restaurant last night) ..................4 Why didnt Dave answer the doorbell? Im sure he was at home atthe time. a (hegoto bed early) ......................... b (henothearthe doorbell) ......................... c (hebein the shower) .........................Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences using might not have or couldnt have1 A: Do you think Sarah got the message we sent her? B: No,she would have contacted us. She couldnt have got it.2 A: I was surprised Kate wasnt at the meeting. Perhaps she didntknow about it. B: Thats possible. She might not have know about it.3 A: I wonder why they never replied to our letter. Do you think theyreceived it? B: Maybe not. They .........................4 A: I wonder how the fire started. Was it an accident? B: No the police say it .........................5 A: Mike says he needs to see you. He tried to find you yesterday. B: Well, he.................very hard. I was in my office all day.6 A: The man you spoke to – are you sure he was American? B: No, Im not sure. He.........................Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Used toBài tập Thì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to doBài tập Thì tương lai đơn (I)Bài tập Thì tương lai đơn (II)Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơnBài tập Thì Tương lai tiếp diễn Tương lai hoàn thànhBài tập Mệnh đề when mệnh đề ifBài tập Can, could và (be) able toBài tập Could (do) và could have (done)Bài tập Must và CantBài tập May và Might (I)Bài tập May và Might (II)Bài tập Have to MustBài tập Must, mustnt needntBài tập Cách sử dụng Should (I)Bài tập Cách sử dụng Should (II)Bài tập Had better Cấu trúc Its timeBài tập Cách sử dụng WouldBài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:www.facebook.comvietjackteam hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https:www.facebook.comtuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến tại vietjack.com:Bài tập câu điều kiện trong tiếng AnhBài tập về câu bị động trong tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhBài tập về giới từ trong tiếng AnhBài tập về mạo từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài viết liên quan Bài tập động từ khuyết thiếu may might tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Bài tập động từ khuyết thiếu may might Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập động từ khuyết thiếu may might tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Động từ khuyết thiếu may might tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập động từ khuyết thiếu may might: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Write these sentences in a diffirent way using might Perhaps Helen is in her office She might be in her office Perhaps Helen is busy Perhaps she is working Perhaps she wants to be alone Perhaps she was ill yesterday Perhaps she went home early Perhaps she had to go home early Perhaps she was working yesterday In sentences 9-11 use might not: Perhaps she doesn't want to see me 10 Perhaps she isn't working today 11 Perhaps she wasn't feeling well yesterday Hiển thị đáp án Bài 2: Complete each sentences with a verb in the correct form "Where is Sam?" "I'm not sure He might be having lunck." "Who is that man with Emily?" "I'm not sure It might her brother." A: Who was the man we saw with Anna yesterday? B: I'm not sure It may her brother A: What are those people doing by the side of the road? B: I don't know They might for a bus Do you have a stamp? No but ask Simon He may one Hiển thị đáp án Bài 3: Read the situation and make sentences from the words in brackets Use might I can't find Jeff anywhere I wonder where he is a (he/go/shopping) He might have gone shopping b (he/play/tennis) He might be playing tennis I'm looking for Sarah Do you know where she is? a (she/watch/TV/in her room) b (she/go/out) I can't find my umbrella Have you seen it? a (it/be/in the car) b (you/leave/in the restaurant last night) Why didn't Dave answer the doorbell? I'm sure he was at home at the time a (he/go/to bed early) b (he/not/hear/the doorbell) c (he/be/in the shower) Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences using might not have or couldn't have A: Do you think Sarah got the message we sent her? B: No,she would have contacted us She couldn't have got it A: I was surprised Kate wasn't at the meeting Perhaps she didn't know about it B: That's possible She might not have know about it A: I wonder why they never replied to our letter Do you think they received it? B: Maybe not They A: I wonder how the fire started Was it an accident? B: No the police say it A: Mike says he needs to see you He tried to find you yesterday B: Well, he .very hard I was in my office all day A: The man you spoke to – are you sure he was American? B: No, I'm not sure He Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Used to • Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần) • Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to • Bài tập Thì tương lai đơn (I) • Bài tập Thì tương lai đơn (II) • Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơn • Bài tập Thì Tương lai tiếp diễn & Tương lai hồn thành • Bài tập Mệnh đề when & mệnh đề if • Bài tập Can, could (be) able to • Bài tập Could (do) could have (done) • Bài tập Must Can't • Bài tập May Might (I) • Bài tập May Might (II) • Bài tập Have to & Must • Bài tập Must, mustn't & needn't • Bài tập Cách sử dụng Should (I) • Bài tập Cách sử dụng Should (II) • Bài tập Had better & Cấu trúc It's time • Bài tập Cách sử dụng Would • Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi loạt Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến vietjack.com: • Bài tập câu điều kiện tiếng AnhBài tập câu bị động tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ tiếng AnhBài tập giới từ tiếng AnhBài tập mạo từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài viết liên quan ... vietjack.com: • Bài tập câu điều kiện tiếng Anh • Bài tập câu bị động tiếng Anh • Bài tập mệnh đề quan hệ tiếng Anh • Bài tập giới từ tiếng Anh • Bài tập mạo từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài viết... have (done) • Bài tập Must Can't • Bài tập May Might (I) • Bài tập May Might (II) • Bài tập Have to & Must • Bài tập Must, mustn't & needn't • Bài tập Cách sử dụng Should (I) • Bài tập Cách sử... Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Used to • Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần) • Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to • Bài tập Thì tương lai đơn (I) • Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng anh, Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay