Bài tập động từ khuyết thiếu could trong tiếng anh

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 21:00

Bài tập động từ khuyết thiếu could trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập động từ khuyết thiếu couldTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập động từ khuyết thiếu could trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Động từ khuyết thiếu could trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập động từ khuyết thiếu could:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Answer the question with a suggestion. Use could1 Where shall we go for our holidays? (to Scotland) We could go to Scotland.2 What shall we hve for dinner tonight?(fish) We ...........................3 When shall I phone Angela? (now) You ...........................4 What shall I give Ann for her birthday?(a book).............................5 Where shall we hang this pic ture?(in the kitchen).......................Hiển thị đáp án Bài 2: In some of these sentences you need could (not can). Change thesentences where necessary.1 The story can be true but I dont think it is. > could be true2 Its a nice day. We can go for a walk.> OK (could go is also possible)3 Im so angry with him. I can kill him.4 If youre hungry we can have dinner now.5 Its so nice here.I can stay here all day but unfortunately I haveto go.6 A: Wheres my bag.Have you seen it? B: No,but it can be in the car.7 Peter is a keen musician.He plays the flute and he can also playthe piano.8 A: I need to borrow a camera B: You can borrow mine.9 The weather is nice now,but it can change later.Hiển thị đáp ánBài 3: Complete the sentences. Use could or could have + suitable verb1 A: What shall we do this evening? B: I dont mind. We could go to the cinema.2 A: I had very boring evening at home yesterday. B: Why did you stay at home? You .... out with us. 3 A: Theres an interesting job advertised in the paper. You .... for it. B: What sort of job? Show me the advertisenment.4 A: How was your exam? Was it difficult? B: It wasnt so bad. It .... worse.5 A: I got very wet walking home in the rain last night. B: Why did you walk?. You .... a taxi6 A: Where shall we meet tomorrow? B: Well, I .... to your house if you like.Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences. Use couldnt or couldnt have + these verbsbe be come find get live wear1 I couldnt live in a big city. Id hate it.2 We had a really good holida. It couldnt have been better.3 I .... that hat. Id look silly and people would laugh at me.4 We managed to find the restaurant you recommended, but we .... itwithout the map that you drew for us.5 Paul has to get up ap 4 oclock every morning. I dont know how hedoes it. I .... up at that time every day.6 The staff at the hotel were really nice when we stayed there lastsummer. They .... more helpful.7 A: I tried to phone you last week. We had a party and I wanted toinvite you. B: That was nice of you, but I .... anyway. I was away all last week.Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập For và SinceBài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (I)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (II)Bài tập Thì Quá khứ hoàn thànhBài tập Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễnBài tập Phân biệt Have Have gotBài tập Used toBài tập Thì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to doBài tập Thì tương lai đơn (I)Bài tập Thì tương lai đơn (II)Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần Bài tập động từ khuyết thiếu could tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập động từ khuyết thiếu could Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập động từ khuyết thiếu could tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Động từ khuyết thiếu could tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập động từ khuyết thiếu could: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Answer the question with a suggestion Use could Where shall we go for our holidays? (to Scotland) We could go to Scotland What shall we hve for dinner tonight? (fish) We When shall I phone Angela? (now) You What shall I give Ann for her birthday? (a book) Where shall we hang this pic ture? (in the kitchen) Hiển thị đáp án Bài 2: In some of these sentences you need could (not can) Change the sentences where necessary The story can be true but I don't think it is > could be true It's a nice day We can go for a walk > OK (could go is also possible) I'm so angry with him I can kill him If you're hungry we can have dinner now It's so nice here.I can stay here all day but unfortunately I have to go A: Where's my bag.Have you seen it? B: No,but it can be in the car Peter is a keen musician.He plays the flute and he can also play the piano A: I need to borrow a camera B: You can borrow mine The weather is nice now,but it can change later Hiển thị đáp án Bài 3: Complete the sentences Use could or could have + suitable verb A: What shall we this evening? B: I don't mind We could go to the cinema A: I had very boring evening at home yesterday B: Why did you stay at home? You out with us A: There's an interesting job advertised in the paper You for it B: What sort of job? Show me the advertisenment A: How was your exam? Was it difficult? B: It wasn't so bad It worse A: I got very wet walking home in the rain last night B: Why did you walk? You a taxi A: Where shall we meet tomorrow? B: Well, I to your house if you like Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences Use couldn't or couldn't have + these verbs be be come find get live wear I couldn't live in a big city I'd hate it We had a really good holida It couldn't have been better I that hat I'd look silly and people would laugh at me We managed to find the restaurant you recommended, but we it without the map that you drew for us Paul has to get up ap o'clock every morning I don't know how he does it I up at that time every day The staff at the hotel were really nice when we stayed there last summer They more helpful A: I tried to phone you last week We had a party and I wanted to invite you B: That was nice of you, but I anyway I was away all last week Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập For Since • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (I) • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (II) • Bài tập Thì Q khứ hồn thành • Bài tập Thì Q khứ hồn thành tiếp diễn • Bài tập Phân biệt Have & Have got • Bài tập Used to • Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần) • Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to • Bài tập Thì tương lai đơn (I) • Bài tập Thì tương lai đơn (II) • Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần ... án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập For Since • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (I) • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (II) • Bài tập Thì Q khứ hồn thành • Bài tập Thì... • Bài tập Phân biệt Have & Have got • Bài tập Used to • Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần) • Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to • Bài tập Thì tương lai đơn (I) • Bài tập. .. đáp án Bài 4: Complete the sentences Use couldn't or couldn't have + these verbs be be come find get live wear I couldn't live in a big city I'd hate it We had a really good holida It couldn't
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập động từ khuyết thiếu could trong tiếng anh, Bài tập động từ khuyết thiếu could trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay