Bài tập động từ khuyết thiếu can could be able to trong tiếng anh

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:59

Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, be able to trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, be able to trong tiếng AnhTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, be able to trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Động từ khuyết thiếu Can, Could, be able to trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, be able to:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Complete the sentences using can or (be) able to. Use canif possible otherwise use (be) able to1 Gary has travelled a lot. He can speak five languages.2 I havent been able to sleep very well recently.3 Nicole .... drive, but she hasnt got a car.4 I used to .... stand on my head, but I cant do it now.5 I cant understand Martinn, Ive never .... understand him.6 I cant see you on Friday, but I .... meet you on Saturday morning.7 Ask Cathernine about your problem. She might .... help you.Hiển thị đáp án Bài 2: Write sentences about yourself using the ideas in brackets1 (something you used to be able to do)I used to be able to sing well.2 (something you used to be able to do)I used ....................3 (something you would like to be able to do)Id .......................4 (something you have never been able to do)Ive ......................Hiển thị đáp ánBài 3: Complete the sentences with cancantcouldcouldnt + the following:come eat hear run sleep wait1 Im afraid I cant come to your party next week.2 When Tim was 16, he .... 100 metres in 11 seconds3 Are you in a hungry? No, Ive got plenty of time, I ....4 I was feeling sick yesterday. I .... anything5 Can you speak a little louder? I .... you very well.6 You look tired. Yes, I .... last night.Hiển thị đáp án Bài tập động từ khuyết thiếu Can Could be able to tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, be able to tiếng Anh Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, be able to tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Động từ khuyết thiếu Can, Could, be able to tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, be able to: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Complete the sentences using can or (be) able to Use can if possible otherwise use (be) able to Gary has travelled a lot He can speak five languages I haven't been able to sleep very well recently Nicole drive, but she hasn't got a car I used to stand on my head, but I can't it now I can't understand Martinn, I've never understand him I can't see you on Friday, but I meet you on Saturday morning Ask Cathernine about your problem She might help you Hiển thị đáp án Bài 2: Write sentences about yourself using the ideas in brackets (something you used to be able to do) I used to be able to sing well (something you used to be able to do) I used (something you would like to be able to do) I'd (something you have never been able to do) I've Hiển thị đáp án Bài 3: Complete the sentences with can/can't/could/couldn't + the following: come eat hear run sleep wait I'm afraid I can't come to your party next week When Tim was 16, he 100 metres in 11 seconds "Are you in a hungry?" "No, I've got plenty of time, I " I was feeling sick yesterday I anything Can you speak a little louder? I you very well "You look tired." "Yes, I last night." Hiển thị đáp án .. .Bài 2: Write sentences about yourself using the ideas in brackets (something you used to be able to do) I used to be able to sing well (something you used to be able to do) I used... (something you would like to be able to do) I'd (something you have never been able to do) I've Hiển thị đáp án Bài 3: Complete the sentences with can/ can't /could/ couldn't + the following:... afraid I can' t come to your party next week When Tim was 16, he 100 metres in 11 seconds "Are you in a hungry?" "No, I've got plenty of time, I " I was feeling sick yesterday I anything Can you
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập động từ khuyết thiếu can could be able to trong tiếng anh, Bài tập động từ khuyết thiếu can could be able to trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay