Bài tập thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành trong tiếng anh

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:57

Bài tập thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thànhTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Read about Colin. Then tick the sentences which are true. In eachgroup of sentences at least one is true.Colin goes to work everyday. He leaves home at 8 oclock and arrives atwork at about 8.45. He starts work immediately and continues until 12.30when he has lunch (which takes about half an hour). He starts work againat 1.15 and goes home at exactly 4.30. Every day he follows the sameroutine and tomorrow will be no exeption.At 7.45a, Hell be leaving the houseb, Hell have left the housec, Hell be at homed, Hell be having breakfastAt 8.15a, Hell be leaving the houseb, Hell have left the housec, Hell have arrived at workd, Hell be arriving at workAt 9.15a, Hell be workingb, Hell start workc, Hell have started workd, Hell be arriving at workAt 12.45a, Hell have lunchb, Hell be having lunchc, Hell have finished his lunchd, Hell have started his lunchAt 4 oclocka, Hell have finished workb, Hell finish workc, Hell be workingd, He wont have finished workAt 4.45a, Hell leave workb, Hell be leaving workc, Hell have left workd, Hell have arrived home Hiển thị đáp ánBài 2: Put the verb into the correct form, will be (do)ing or will have (done)1 Dont phone between 7 and 8. Well be having (wehave) dinner then.2 Phone me after 8 oclock. .................. (wefinish) dinner by then.3 Tomorrow afternoon were going to play tennis from 3 oclock until 4.30. So at 4 oclock, ................... (weplay) tennis.4 A: Can we meet tomorrow? B: Yes, but not in the afternoon. ................. (Iwork).5 B has to go to a meeting which begins at 10 oclock. It will last aboutan hour. A: Will you be free at 11.30? B: Yes, .............. (the meetingend) by then.6 Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he continues like this, ........... (hespend) all his money before the endof his holiday.7 Do you think ....... (youstilldo) the same job in ten years time?8 Lisa is from Nem Zealand. She is travelling around Europe at the moment.So far she has travelled about 1,000 miles. By the end of the trip, ......(shetravel) more than 3,000 miles.9 If you need to contact me, .... (Istay) at the Lion Hotel until Friday.10 A: .............. (yousee) Luara tomorrow? B: Yes, probably. Why? A: I borrowed this CD from her. Can you give it back to her? Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại đơnBài tập phân biệt thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (I)Bài tập thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Bài tập Thì quá khứ đơnBài tập Thì Quá khứ tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại hoàn thành (I)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành (II)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thànhBài tập For và SinceBài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (I)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (II)Bài tập Thì Quá khứ hoàn thànhBài tập Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễnBài tập Phân biệt Have Have gotBài tập Used toBài tập Thì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to doBài tập Thì tương lai đơn (I)Bài tập Thì tương lai đơn (II) Bài tập tương lai tiếp diễn tương lai hoàn thành tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập tương lai tiếp diễn tương lai hồn thành Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập tương lai tiếp diễn tương lai hồn thành tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Thì tương lai tiếp diễn tương lai hồn thành tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập tương lai tiếp diễn tương lai hoàn thành: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Read about Colin Then tick the sentences which are true In each group of sentences at least one is true Colin goes to work everyday He leaves home at o'clock and arrives at work at about 8.45 He starts work immediately and continues until 12.30 when he has lunch (which takes about half an hour) He starts work again at 1.15 and goes home at exactly 4.30 Every day he follows the same routine and tomorrow will be no exeption At 7.45 a, He'll be leaving the house b, He'll have left the house c, He'll be at home d, He'll be having breakfast At 8.15 a, He'll be leaving the house b, He'll have left the house c, He'll have arrived at work d, He'll be arriving at work At 9.15 a, He'll be working b, He'll start work c, He'll have started work d, He'll be arriving at work At 12.45 a, He'll have lunch b, He'll be having lunch c, He'll have finished his lunch d, He'll have started his lunch At o'clock a, He'll have finished work b, He'll finish work c, He'll be working d, He won't have finished work At 4.45 a, He'll leave work b, He'll be leaving work c, He'll have left work d, He'll have arrived home Hiển thị đáp án Bài 2: Put the verb into the correct form, will be (do)ing or will have (done) Don't phone between and We'll be having (we/have) dinner then Phone me after o'clock (we/finish) dinner by then 3 Tomorrow afternoon we're going to play tennis from o'clock until 4.30 So at o'clock, (we/play) tennis A: Can we meet tomorrow? B: Yes, but not in the afternoon (I/work) B has to go to a meeting which begins at 10 o'clock It will last about an hour A: Will you be free at 11.30? B: Yes, (the meeting/end) by then Ben is on holiday and he is spending his money very quickly If he continues like this, (he/spend) all his money before the end of his holiday Do you think (you/still/do) the same job in ten years' time? Lisa is from Nem Zealand She is travelling around Europe at the moment So far she has travelled about 1,000 miles By the end of the trip, (she/travel) more than 3,000 miles If you need to contact me, (I/stay) at the Lion Hotel until Friday 10 A: (you/see) Luara tomorrow? B: Yes, probably Why? A: I borrowed this CD from her Can you give it back to her? Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Thì Hiện tiếp diễnBài tập Thì Hiện đơn  Bài tập phân biệt Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I)  Bài tập Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Bài tập Thì khứ đơn  Bài tập Thì Quá khứ tiếp diễnBài tập Thì Hiện hồn thành (I)  Bài tập Thì Hiện hồn thành (II)  Bài tập Thì Hiện hồn thành tiếp diễnBài tập Thì Hiện hồn thành tiếp diễn vs Hiện hoàn thànhBài tập For Since  Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Quá khứ đơn (I)  Bài tập Thì Hiện hoàn thành vs Quá khứ đơn (II)  Bài tập Thì Q khứ hồn thànhBài tập Thì Q khứ hoàn thành tiếp diễnBài tập Phân biệt Have & Have got  Bài tập Used to  Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)  Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to  Bài tập Thì tương lai đơn (I)  Bài tập Thì tương lai đơn (II) ...  Bài tập Thì Quá khứ tiếp diễn  Bài tập Thì Hiện hồn thành (I)  Bài tập Thì Hiện hồn thành (II)  Bài tập Thì Hiện hồn thành tiếp diễn  Bài tập Thì Hiện hồn thành tiếp diễn vs Hiện hoàn thành. .. Bài tập Phân biệt Have & Have got  Bài tập Used to  Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)  Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to  Bài tập Thì tương lai đơn (I)  Bài tập Thì. ..  Bài tập For Since  Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Quá khứ đơn (I)  Bài tập Thì Hiện hoàn thành vs Quá khứ đơn (II)  Bài tập Thì Q khứ hồn thành  Bài tập Thì Q khứ hồn thành tiếp diễn  Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành trong tiếng anh, Bài tập thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay