Bài tập tương lai gần trong tiếng anh phần 2

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:56

Bài tập tương lai gần trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau Bài tập tương lai gần trong tiếng Anh (Phần 2)Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập tương lai gần trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Tương lai gần trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập tương lai gần:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Write a question with going to for each situation1 Your friend has won some money. You ask:(whatdo with it?) What are you going to do with it?2 Your friend is going to a party tonight. You ask :(whatwear?) .............................3 Your friend has just bought a new table. You ask:(whereput it) ..........................4 Your friend has decided to have a party. You ask:(whoinvite) .............................Hiển thị đáp án Bài 2: Read the situations and complete the dialogues.Use going to1 You have decided to tidy your room this morningFRIEND: Are you going out this morning?YOU: No, Im going to tidy my room.2 You bought a sweater, but it doesnt fit you very well. You havedecided to take it back.FRIEND: That sweater is too big for you.YOU: I know .....................3 You have been offered a job, but not tot you have decided not toaccept it.FRIEND: I hear youve been offered a job.YOU: That right, but .....................4 You have to phone Sarah. Its morning now and you have decided tophone her tonightFriend : Have you phoned Sarah yet?YOU: No, .....................5 You are in a restaurant. The food is awful and youve decided tocomplain.FRIEND: This food is awful, isnt it?YOU: Yes, its disgusting. .....................Hiển thị đáp ánBài 3: What is going to happen in these situations? Use the words inbrackets.1 There are a lot of black clouds in the sky(rain) Its going to rain.2 It is 8.30, Tom is leaving his house. He has to be at work at 8.45but the journey takes 30 minutes.(late) He .........................................3 There is a hole in the bottom of the boat. A lot of water is comingin through the hole.(sink) The boat ....................................4 Lucky and Chirs are driving. They is very little petrol leftin thetank. The nearest petrol station is a long way away.(run out) They .....................................Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences with waswere going to + the following verbs:buy give up have phone play travel1 We were going to travel by train, but then we decided to go bycar instead2 I .... some new clothes yesterday, but I was very busy and didnt have time to go to the shops3 Martin and I .... tennis last week but he was injured4 I .... Jane, but I decided to email her instead5 A: When I last saw Tim, he .... his job B: Thats right, but in the end he decided to stay when he was6 We .... a party last week, but some of our friends couldnt come, so wecancelled it.Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại đơnBài tập phân biệt thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (I)Bài tập thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Bài tập Thì quá khứ đơnBài tập Thì Quá khứ tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại hoàn thành (I)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành (II)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thànhBài tập For và SinceBài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (I)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (II)Bài tập Thì Quá khứ hoàn thànhBài tập Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễnBài tập Phân biệt Have Have gotBài tập Used toBài tập Thì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to doBài tập Thì tương lai đơn (I)Bài tập Thì tương lai đơn (II) Bài tập tương lai gần tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau Bài tập tương lai gần tiếng Anh (Phần 2) Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập tương lai gần tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Tương lai gần tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập tương lai gần: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Write a question with going to for each situation Your friend has won some money You ask: (what/do with it?) What are you going to with it? Your friend is going to a party tonight You ask : (what/wear?) Your friend has just bought a new table You ask: (where/put it) Your friend has decided to have a party You ask: (who/invite) Hiển thị đáp án Bài 2: Read the situations and complete the dialogues.Use going to You have decided to tidy your room this morning FRIEND: Are you going out this morning? YOU: No, I'm going to tidy my room You bought a sweater, but it doesn't fit you very well You have decided to take it back FRIEND: That sweater is too big for you YOU: I know You have been offered a job, but not tot you have decided not to accept it FRIEND: I hear you've been offered a job YOU: That right, but You have to phone Sarah It's morning now and you have decided to phone her tonight Friend : Have you phoned Sarah yet? YOU: No, You are in a restaurant The food is awful and you've decided to complain FRIEND: This food is awful, isn't it? YOU: Yes, it's disgusting Hiển thị đáp án Bài 3: What is going to happen in these situations? Use the words in brackets There are a lot of black clouds in the sky (rain) It's going to rain It is 8.30, Tom is leaving his house He has to be at work at 8.45 but the journey takes 30 minutes (late) He There is a hole in the bottom of the boat A lot of water is coming in through the hole (sink) The boat Lucky and Chirs are driving They is very little petrol leftin the tank The nearest petrol station is a long way away (run out) They Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences with was/were going to + the following verbs: buy give up have phone play travel We were going to travel by train, but then we decided to go by car instead I some new clothes yesterday, but I was very busy and didn't have time to go to the shops Martin and I tennis last week but he was injured I Jane, but I decided to email her instead A: When I last saw Tim, he his job B: That's right, but in the end he decided to stay when he was We a party last week, but some of our friends couldn't come, so we cancelled it Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Thì Hiện tiếp diễn  Bài tập Thì Hiện đơn  Bài tập phân biệt Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I)  Bài tập Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Bài tập Thì khứ đơn  Bài tập Thì Quá khứ tiếp diễn  Bài tập Thì Hiện hồn thành (I)  Bài tập Thì Hiện hồn thành (II)  Bài tập Thì Hiện hồn thành tiếp diễn  Bài tập Thì Hiện hồn thành tiếp diễn vs Hiện hoàn thành  Bài tập For Since  Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (I)  Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Quá khứ đơn (II)  Bài tập Thì Q khứ hồn thành  Bài tập Thì Q khứ hoàn thành tiếp diễn  Bài tập Phân biệt Have & Have got  Bài tập Used to  Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)  Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to  Bài tập Thì tương lai đơn (I)  Bài tập Thì tương lai đơn (II) ... & Have got  Bài tập Used to  Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)  Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to  Bài tập Thì tương lai đơn (I)  Bài tập Thì tương lai đơn (II)... án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Thì Hiện tiếp diễn  Bài tập Thì Hiện đơn  Bài tập phân biệt Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I)  Bài tập Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Bài tập Thì...  Bài tập For Since  Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (I)  Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (II)  Bài tập Thì Q khứ hồn thành  Bài tập Thì Q khứ hồn thành tiếp diễn  Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tương lai gần trong tiếng anh phần 2, Bài tập tương lai gần trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay