Bài tập thì tương lai đơn trong tiếng anh phần 1

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:55

Bài tập thì tương lai đơn trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Bài tập thì tương lai đơnTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập thì tương lai đơn trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Thì tương lai đơn trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập thì tương lai đơn:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Complete the sentences with PII+ a suitable verb1 Im not too tired to walk home, I think Ill take a taxi.2 Its cold in this room. Is it? ........ on the heating then.3 A: We havent got any milk. B: Oh, I forgot to buy some, ...... and get some now.4 Shall I do the washing up ? No, its all right ..... it later5 I dont know how to use this computer. Ok, ..... you.6 Would you like tea or coffee? ..... coffee, please.7 Goodbye Have a nice holiday. Thanks, ..... you a postcard.8 Thanks for letting me borrow your camera ..... it back to you onMonday, OK?9 Are you coming with us? No I think ..... here.Hiển thị đáp án Bài 2: Read the situations and write sentences with I think Ill or Idont think I ll1 Its a bit cold.The window is open and you decide to close it. You say: I think Ill close the window.2 You are feeling tired and its getting late. You decide to go to bed.You say: I think ........................3 A friend of yours offers you a lift in his car,but you decide to walk.You say: Thank you, but ........................4 You arranged to play tennis today. Now you decide that you dont wantto play. You say: I dont think ........................5 You were going to swimming. Now you decide that you dont want to go.You say: .............................Hiển thị đáp ánBài 3: Which is correct?1 Did you phone Lucy? Oh no, I forgot I phoneIll phone her now. (Ill phone is correct)2 I cant meet you tomorrow. Im playingIll play tennis.(Im playing is correct)3 I meetIll meet you outside the hotel in half an hour, OK? Yes,thatt fine.4 I need some money ? Ok, Im lendingIll lend you some, How much doyou need?5 Im havingIll have a party next Saturday. I hope you can come.6 Remember to get a newspaper when you go out Ok. I dont forgetI wont forget.7 What time does your train leavewill your train leave tomorrow?8 I asked Sue what happened, but she doesnt tellwont tell me.9 Are you doingwill you do anything tomorrow evening? No, Im free.Why?10 I dont want to go out alone. Do you comeWill you come with me?Hiển thị đáp án Bài 4: What do you say in these situations? Write sentences with shall I ... ? or shall we ... ?1 You and a friend want to do something this evening, but you dont knowwhat. You ask your friend. What shall we do this evening?2 You try on a jacket in a shop. You are not sure whether to buy it or not.You ask a friend for advice. ................... it?3 Its Helens birthday next week. You want to give her a present but youdont know what. You ask a friend for advice.What ...........................4 You and a friend are going on holiday together, but you havent decidedwhere. You ask himher...............................................5 You and a friend are going out. You havent decided whether to go bycar or to walk. You ask himher.............................. or ...................6 Your friend wants you go to phone later. You dont know what time tophone. You ask himher...............................................Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại đơnBài tập phân biệt thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (I)Bài tập thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Bài tập Thì quá khứ đơnBài tập Thì Quá khứ tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại hoàn thành (I)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành (II)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thànhBài tập For và SinceBài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (I)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (II)Bài tập Thì Quá khứ hoàn thànhBài tập Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễnBài tập Phân biệt Have Have gotBài tập Used toBài tập Thì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to doBài tập Thì tương lai đơn (I) Bài tập tương lai đơn tiếng Anh Phần 1) Trang trước Trang sau Bài tập tương lai đơn Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập tương lai đơn tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Thì tương lai đơn tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập tương lai đơn: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Complete the sentences with PII+ a suitable verb I'm not too tired to walk home, I think I'll take a taxi "It's cold in this room." "Is it? on the heating then." A: We haven't got any milk B: Oh, I forgot to buy some, and get some now "Shall I the washing up ?" "No, it's all right it later" "I don't know how to use this computer." "Ok, you." "Would you like tea or coffee?" " coffee, please." "Goodbye! Have a nice holiday." "Thanks, you a postcard." Thanks for letting me borrow your camera it back to you on Monday, OK? "Are you coming with us?" "No I think here." Hiển thị đáp án Bài 2: Read the situations and write sentences with I think I'll or I don't think I 'll It's a bit cold.The window is open and you decide to close it You say: I think I'll close the window You are feeling tired and it's getting late You decide to go to bed You say: I think A friend of yours offers you a lift in his car,but you decide to walk You say: Thank you, but You arranged to play tennis today Now you decide that you don't want to play You say: I don't think You were going to swimming Now you decide that you don't want to go You say: Hiển thị đáp án Bài 3: Which is correct? "Did you phone Lucy?" "Oh no, I forgot I phone/I'll phone her now." (I'll phone is correct) I can't meet you tomorrow I'm playing/I'll play tennis (I'm playing is correct) "I meet/I'll meet you outside the hotel in half an hour, OK?" "Yes, that't fine." "I need some money ?" "Ok, I'm lending/I'll lend you some, How much you need?" I'm having/I'll have a party next Saturday I hope you can come "Remember to get a newspaper when you go out" "Ok I don't forget/ I won't forget." What time does your train leave/will your train leave tomorrow? I asked Sue what happened, but she doesn't tell/won't tell me "Are you doing/will you anything tomorrow evening?" "No, I'm free Why?" 10 I don't want to go out alone Do you come/Will you come with me? Hiển thị đáp án Bài 4: What you say in these situations? Write sentences with shall I ? or shall we ? You and a friend want to something this evening, but you don't know what You ask your friend What shall we this evening? You try on a jacket in a shop You are not sure whether to buy it or not You ask a friend for advice it? It's Helen's birthday next week You want to give her a present but you don't know what You ask a friend for advice What You and a friend are going on holiday together, but you haven't decided where You ask him/her You and a friend are going out You haven't decided whether to go by car or to walk You ask him/her or Your friend wants you go to phone later You don't know what time to phone You ask him/her Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Thì Hiện tiếp diễn • Bài tập Thì Hiện đơnBài tập phân biệt Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I) • Bài tập Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II) • Bài tập Thì q khứ đơnBài tập Thì Q khứ tiếp diễn • Bài tập Thì Hiện hồn thành (I) • Bài tập Thì Hiện hồn thành (II) • Bài tập Thì Hiện hồn thành tiếp diễn • Bài tập Thì Hiện hồn thành tiếp diễn vs Hiện hồn thành • Bài tập For Since • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (I) • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (II) • Bài tập Thì Q khứ hồn thành • Bài tập Thì Q khứ hồn thành tiếp diễn • Bài tập Phân biệt Have & Have got • Bài tập Used to • Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần) • Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to • Bài tập Thì tương lai đơn (I) ... Phân biệt Have & Have got • Bài tập Used to • Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần) • Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to • Bài tập Thì tương lai đơn (I) ... Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Thì Hiện tiếp diễn • Bài tập Thì Hiện đơn • Bài tập phân biệt Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I) • Bài tập Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II) • Bài tập Thì. .. • Bài tập For Since • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (I) • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (II) • Bài tập Thì Q khứ hồn thành • Bài tập Thì Q khứ hồn thành tiếp diễn • Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập thì tương lai đơn trong tiếng anh phần 1, Bài tập thì tương lai đơn trong tiếng anh phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay