Bài tập tương lai gần trong tiếng anh

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:53

Bài tập tương lai gần trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Bài tập tương lai gần trong tiếng Anh (Phần 1)Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập tương lai gần trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Tương lai gần trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập tương lai gần:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: A friend of yours is planning to go on hoiday soon. You ask herabout her plans. Use the words in brackets to make your questions.1 (wherego) Where are you going? Scotland2 (how longgo for) ............. Ten days3 (whenleave?) ................. Next Friday4 (goalone?) ................... No, with a friend5 (travelby car?) .............. No, by train6 (wherestay?) ................. In a hotelHiển thị đáp án Bài 2: Tom wants you to visit him, but you are very busy. Look at your diaryfor the next few days and explain to him why you cant come1 Tom: Can you come on Monday evening? You: Sorry, but Im playing volleyball2 Tom: What about Tuesday evening then? You: No, not Tuesday, I .... 3 Tom: And Wednesday evening? You: .......4 Tom: Well, are you free on Thursday? You: Im afraid not, .... Hiển thị đáp ánBài 3: Have you arranged to do anything at these times? Write sentencesabout yourself.1 (this evening) Im going out this evening. or Im not doing anythingthis evening2 (tomorrow morning) I3 (tomorrow evening)4 (next Sunday)5 (choose another day or time)Hiển thị đáp án Bài 4: Put the verb into the more suitable form, present continuous orpresent simple.1 Im going(go) to the cinema this evening.2 Does the film begin (the filmbegin) at 3:30 or 4:30?3 We .... (have) a party next Saturday.Would you like to come?4 The art exhibition .... (finish0 on 3 May5 I .... (notgo) out this evening. I .... (stay) at home.6 .... (youdo) anything tomorrow morning? No, Im free. Why?7 We .... (go) to an concert tonight. It .... (start) at 7:308 I .... (leave) now. Ive come to say goodbye.9 A: Have you seen Liz recently? B: No, but we .... (meet) for lunch next week10 You are on the train to London and you ask another passenger: Excuse me. What time .... (this train get) to London?11 You are talking to Helen: Helen, I .... (go) to the supermarket .... (youcome) with me?12 You and a friend watching television. You say: Im bored with this programme. What time .... (itend)13 I .... (notuse) the car this evening so you can have it13 Sue .... (come) to see us tomorrow. She .... (travel) by train and hertrain .... (arrive) at 10.15Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại đơnBài tập phân biệt thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (I)Bài tập thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Bài tập Thì quá khứ đơnBài tập Thì Quá khứ tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại hoàn thành (I)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành (II)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thànhBài tập For và SinceBài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (I)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (II)Bài tập Thì Quá khứ hoàn thành Bài tập tương lai gần tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Bài tập tương lai gần tiếng Anh (Phần 1) Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập tương lai gần tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Tương lai gần tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập tương lai gần: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: A friend of yours is planning to go on hoiday soon You ask her about her plans Use the words in brackets to make your questions (where/go) Where are you going? Scotland (how long/go for) Ten days (when/leave?) Next Friday (go/alone?) No, with a friend (travel/by car?) No, by train (where/stay?) In a hotel Hiển thị đáp án Bài 2: Tom wants you to visit him, but you are very busy Look at your diary for the next few days and explain to him why you can't come Tom: Can you come on Monday evening? You: Sorry, but I'm playing volleyball Tom: What about Tuesday evening then? You: No, not Tuesday, I Tom: And Wednesday evening? You: Tom: Well, are you free on Thursday? You: I'm afraid not, Hiển thị đáp án Bài 3: Have you arranged to anything at these times? Write sentences about yourself (this evening) I'm going out this evening or I'm not doing anything this evening (tomorrow morning) I (tomorrow evening) (next Sunday) (choose another day or time) Hiển thị đáp án Bài 4: Put the verb into the more suitable form, present continuous or present simple I'm going(go) to the cinema this evening Does the film begin (the film/begin) at 3:30 or 4:30? We (have) a party next Saturday.Would you like to come? The art exhibition (finish0 on May I (not/go) out this evening I (stay) at home (you/do) anything tomorrow morning? "No, I'm free Why?" We (go) to an concert tonight It (start) at 7:30 I (leave) now I've come to say goodbye A: Have you seen Liz recently? B: No, but we (meet) for lunch next week 10 You are on the train to London and you ask another passenger: Excuse me What time (this train/ get) to London? 11 You are talking to Helen: Helen, I (go) to the supermarket (you/come) with me? 12 You and a friend watching television You say: I'm bored with this programme What time (it/end) 13 I (not/use) the car this evening so you can have it 13 Sue (come) to see us tomorrow She (travel) by train and her train (arrive) at 10.15 Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Thì Hiện tiếp diễn • Bài tập Thì Hiện đơn • Bài tập phân biệt Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I) • Bài tập Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II) • Bài tập Thì q khứ đơn • Bài tập Thì Q khứ tiếp diễn • Bài tập Thì Hiện hồn thành (I) • Bài tập Thì Hiện hồn thành (II) • Bài tập Thì Hiện hồn thành tiếp diễn • Bài tập Thì Hiện hồn thành tiếp diễn vs Hiện hồn thành • Bài tập For Since • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (I) • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (II) • Bài tập Thì Q khứ hoàn thành ... án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Thì Hiện tiếp diễn • Bài tập Thì Hiện đơn • Bài tập phân biệt Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I) • Bài tập Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II) • Bài tập Thì... • Bài tập Thì q khứ đơn • Bài tập Thì Q khứ tiếp diễn • Bài tập Thì Hiện hồn thành (I) • Bài tập Thì Hiện hồn thành (II) • Bài tập Thì Hiện hồn thành tiếp diễn • Bài tập Thì Hiện hồn thành tiếp... hồn thành tiếp diễn vs Hiện hồn thành • Bài tập For Since • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (I) • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (II) • Bài tập Thì Q khứ hoàn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tương lai gần trong tiếng anh, Bài tập tương lai gần trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay