Bài 16 Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập (từ tk I đến tk X)

5 2 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:53

Tiết PPCT: Ngày dạy: Soạn cho lớp: BÀI 16: THỜI BẮC THUỘC CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC( TỪ TK II TCN ĐẾN ĐẦU TK X) (Tiếp theo) I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Kiến thức - Biết tính liên tục, rộng lớn, quần chúng đấu tranh giành độc lập dân tộc nhân dân ta kỷ I – X Nguyên nhân sách thống trị tàn bạo phong kiến phương Bắc tinh thần đấu tranh bất khuất, không cam chịu làm nô lệ nhân dân ta - Trình bày nét diễn biến, kết quả, ý nghĩa số khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng, Lý Bí, chiến thắng Bạch Đằng (938) - Kỹ Rèn luyện kỹ đúc kết kiến thức để nắm vững học Có hiểu biết phương pháp phân tích, đánh giá kiện lịch sử Hoạt động làm việc nhóm Về tư tưởng Học sinh tự hào kiện lịch sử phong kiến dân tộc II CHUẨN BỊ CỦA GV HS (xem bổ sung thêm phần chuẩn bị GV HS em nhé) + GIÁO VIÊN: - Sách giáo khoa lịch sử 10 - Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng( 938) - Giấy, viết sử dụng thảo luận nhóm + HỌC SINH: - Chuẩn bị trước đọc trước đến lớp III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi: Trình bày sách đô hộ triều đại phong kiến phương Bắc nhân dân ta Hãy cho biết chuyển biến mặt kinh tế, văn hoá, xã hội nước ta thời Bắc thuộc Nguyên nhân chuyển biến Bài - Trải qua nhiều kỷ bị phong kiến phương Bắc đô hộ từ năm 179 TCN đến năm 938 nhân dân ta không ngừng dậy đấu tranh giành độc lập Để hiểu tính liên tục, rộng lớn, tính chất quần chúng đấu tranh giành độc lập nhân dân ta thời kỳ Bắc thuộc, tìm hiểu 16 Qua 16 nêu nét diễn biến, kết ý nghĩa số khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ chiến thắng Bạch Đằng (938) Tiến hành tổ chức dạy- học: Các hoạt động thầy trò Kiến thức cần nắm * Hoạt động 1: Trình bày đấu tranh giành độc lập (thế kỷ I đến đầu kỷ X) - GV sử dụng bảng thống kê đấu tranh tiêu biểu chuẩn bị theo mẫu - GV yêu cầu HS điền tên khởi nghĩa đưa nhận xét đấu tranh nhân dân ta thời Bắc thuộc - HS điền tên khởi nghĩa, nhận xét trả lời - GV nhận xét, bổ sung, kết luận II Cuộc đấu tranh giành độc lập (thế kỷ I đến đầu kỷ X) Khái quát phong trào đấu tranh từ kỷ I đến kỷ X * Nhận xét: - Trong suốt 1.000 năm Bắc thuộc, nhân dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu tranh giành độc lập - Các khởi nghĩa nổ liên tiếp rộng lớn, nhiều nhân dân quận tham gia - Kết quả: Nhiều khởi nghĩa thắng lợi lập quyền tự chủ (Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ) - Ý nghĩa: Thể tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí tự chủ tinh thần dân tộc nhân dân Âu Lạc Thời gian Tên khởi nghĩa 40 Hai Bà Trưng 100, 137, 144 Nhân dân Nhật Nam 157 Nhân dân Cửu Chân 178, 190 Nhân dân Giao Chỉ 248 Bà Triệu 542 Lý Bí 687 Lý Tự Tiên 722 Mai Thúc Loan 776 – 791 Phùng Hưng 905 Khúc Thừa Dụ 938 Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng *Hoạt động 2: Trình bày số khởi nghĩa tiêu biểu - Thảo luận nhóm thuyết trình - GV chia lớp làm nhóm, u cầu nhóm theo dõi SGK Mỗi nhóm theo dõi khởi nghĩa tiêu biểu theo nội dung: + Thời gian bùng nổ khởi nghĩa + Triều đại đô hộ + Địa bàn khởi nghĩa + Diễn biến quyền khởi nghĩa + Kết quả, ý nghĩa - GV phân cơng cụ thể: + Nhóm 1: Hai Bà Trưng + Nhóm 2: Lý Bí + Nhóm 3: Khúc Thừa Dụ + Nhóm 4: Chiến thắng Bạch Đằng 938 - HS theo dõi SGK, thảo luận nhóm, cử đại biểu ghi nội dung tóm tắt khởi nghĩa vào giấy HS lớp nhận xét - GV nhận xét phần trình bày nhóm sau sử dụng bảng thống kê chi tiết khởi nghĩa tiêu biểu nhân dân ta thời Bắc thuộc, theo mẫu sau: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng Thời Kẻ thù gian Năm 40 Đông Hán Địa bàn Hát Mơn, Mê Linh, Cổ Loa, Luy Lâu Tóm tắt diễn biến Kết ý nghĩa - Năm 40, Hai Bà Trưng Mở đầu cho phất cờ khởi nghĩa, đấu tranh chống áp chiếm Cổ Loa đô hộ nhân Thái thú Tô Định phải dân Âu Lạc chạy trốn nước Khởi nghĩa thắng lợi Trưng Trắc lên ngơi vua, xây dựng quyền tự chủ - Năm 42, nhà Hán đưa Lý Bí Năm Lương 524 Long Biên, Tô Lịch quân sang xâm lược Hai Bà Trưng tổ chức kháng chiến giặc mạnh, Hai Bà Trưng anh dũng hy sinh - Năm 542, Lý Bí liên Giành độc lập tự chủ sau 500 năm kết hào kiệt châu đấu tranh bền bỉ thuộc miền Bắc nước ta khởi nghĩa lật đổ chế độ đô hộ - Năm 544, Lý Bí lên ngơi lập nước Vạn Xn - Năm 545, nhà Lương đem quân xâm lược, Lý Bí trao binh quyền cho Triệu Quang Phục tổ chức kháng chiến - Năm 550, Triệu Quang Phục lên vua Khúc Thừa Dụ Ngô Quyền Năm Đường 905 Năm 938 Nam Hán Tống Bình Sơng Bạch Đằng - Năm 905, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình, giành quyền tự chủ (xưng Tiết độ sứ) Lật đổ ách đô hộ nhà Đường, giành độc lập tự chủ - Năm 907, Khúc Hạo xây dựng quyền độc lập tự chủ - Năm 938, nhà Nam Hán xâm lược nước ta Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân tổ chức đánh bại quân Nam Hán sông Bạch Đằng - Bảo vệ vững độc lập tự chủ đất nước - Kết thúc vĩnh viễn 1.000 năm đô hộ phong kiến phương Bắc III CỦNG CỐ - Chúng ta thấy tinh thần đấu tranh bất khuất dân tộc không chịu làm nô lệ không chấp nhận đồng hoá phương Bắc Trong suốt ngàn năm Bắc thuộc, nhân dân ta liên tục dậy đấu tranh giành độc lập, nhiều khởi nghĩa giành thắng lợi - Các em tìm hiểu nhiều khởi nghĩa, tiêu biểu khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ Ngơ Quyền Các khởi nghĩa quật khởi nhân dân ta chấm dứt 1000 năm đô hộ phong kiến phương Bắc, đưa nước ta bước vào thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài IV HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 1) Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì? 2) Trình bày nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng năm 938 3) Nêu kiện chứng tỏ tính liên tục rộng lớn phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ta thời kỳ Bắc thuộc Ký duyệt Người soạn: 4) Hãy nêu đóng góp Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ Ngơ Quyền đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc ... phương Bắc Trong suốt ngàn năm Bắc thuộc, nhân dân ta liên tục dậy đấu tranh giành độc lập, nhiều kh i nghĩa giành thắng l i - Các em tìm hiểu nhiều kh i nghĩa, tiêu biểu kh i nghĩa Hai Bà Trưng,... th i Bắc thuộc - HS i n tên kh i nghĩa, nhận xét trả l i - GV nhận xét, bổ sung, kết luận II Cuộc đấu tranh giành độc lập (thế kỷ I đến đầu kỷ X) Kh i quát phong trào đấu tranh từ kỷ I đến kỷ... 1.000 năm Bắc thuộc, nhân dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu tranh giành độc lập - Các kh i nghĩa nổ liên tiếp rộng lớn, nhiều nhân dân quận tham gia - Kết quả: Nhiều kh i nghĩa thắng l i lập quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 16 Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập (từ tk I đến tk X), Bài 16 Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập (từ tk I đến tk X)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay