Bài tập used to trong tiếng anh

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:53

Bài tập Used to trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập Used toTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập Used to trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Used to trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập Used to:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Complete the senten ces with use(d) to + a suitable verb.1 Diane dont travel much now. She used to travel a lot, but she prefersto stay at home these days.2 Liz .... a motorbike,but last year she sold it and bought a car.3 We came to live in London a few years ago. We .... in Leeds4 I rarely eat icecream now, but I .... it when I was a child.5 Jim .... my best friend, but we arent good friend any longer.6 It only takes me about 40 minutes to get to work now that the new roadis open. It .... more than an hour.7 There .... a hotel near the airport, but it closed a long time ago.8 When you lived in New York, .... to the theatre very often?Hiển thị đáp án Bài 2: Matt changed his life style. He stopped doing some things and starteddoing other things: | studying hardHe stopped | going to bed early | running three miles every morning | sleeping lateHe started | going out in the evening | spending a lot of moneyWrite sentences about Matt with used to and didnt use to1 He used to stud hard.2 He didnt use to sleep late.3 ...........................4 ...........................5 ...........................6 ...........................Hiển thị đáp ánBài 3: Compare what Marry said five years ago and what she says today: Five years agoI travel a lotIm a hotel receptionist.Ive got lots of friendsI play the piano.Im very lazyI never read newspaper.I dont like cheseI dont drink teaI go to a lot of partiesIve got a dog TODAYI eat lots of cheese nowMy dog died two years agoI work very hard these days.I read a newspaper every day nowI dont know many people these daysI havent been to a party for agesI work in a bookshop nowI havent played the piano for yearsTeas great I like it nowI dont go away much these daysNow write sentences about how Karen has changed. Use used todidnt usetonever used to in the first part of your sentences.1 She used to travel a lot but she doesnt go away much these days.2 She used .......... but ..........3 ................... but ..........4 ................... but ..........5 ................... but ..........6 ................... but ..........7 ................... but ..........8 ................... but ..........9 ................... but ..........10 .................. but .......... Bài tập Used to tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập Used to Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập Used to tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Used to tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập Used to: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Complete the senten ces with use(d) to + a suitable verb Diane don't travel much now She used to travel a lot, but she prefers to stay at home these days Liz a motorbike,but last year she sold it and bought a car We came to live in London a few years ago We in Leeds I rarely eat ice-cream now, but I it when I was a child Jim my best friend, but we aren't good friend any longer It only takes me about 40 minutes to get to work now that the new road is open It more than an hour There a hotel near the airport, but it closed a long time ago When you lived in New York, to the theatre very often? Hiển thị đáp án Bài 2: Matt changed his life style He stopped doing some things and started doing other things: | studying hard He stopped | going to bed early | running three miles every morning | sleeping late He started | going out in the evening | spending a lot of money Write sentences about Matt with used to and didn't use to He used to stud hard He didn't use to sleep late Hiển thị đáp án Bài 3: Compare what Marry said five years ago and what she says today: Five years ago I travel a lot I'm a hotel receptionist I've got lots of friends I play the piano I'm very lazy I never read newspaper I don't like chese I don't drink tea I go to a lot of parties I've got a dog TODAY I eat lots of cheese now My dog died two years ago I work very hard these days I read a newspaper every day now I don't know many people these days I haven't been to a party for ages I work in a bookshop now I haven't played the piano for years Tea's great! I like it now I don't go away much these days Now write sentences about how Karen has changed Use used to/didn't use to/never used to in the first part of your sentences She used to travel a lot but she doesn't go away much these days She used but but but but but but but but 10 but ... Matt with used to and didn't use to He used to stud hard He didn't use to sleep late Hiển thị đáp án Bài 3: Compare what Marry said five years ago and what she says today: Five... how Karen has changed Use used to/ didn't use to/ never used to in the first part of your sentences She used to travel a lot but she doesn't go away much these days She used but but but...Hiển thị đáp án Bài 2: Matt changed his life style He stopped doing some things and started doing other things: | studying hard He stopped | going to bed early | running three miles
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập used to trong tiếng anh, Bài tập used to trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay