Bài tập phân biệt hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn phần II

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:50

Bài tập phân biệt hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn (II) Trang trước Trang sau Bài tập phân biệt hiện tại hoàn thành và quá khứ đơnTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập phân biệt hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Phân biệt hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập phân biệt hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: 14.1 Are you underlined parts of these sentences right or wrong? Correctthem where necessary.1 Ive lost my key. I cant find it anywhere. Ok2 Have you eaten a lot of sweets when you were a child? Did you eat3 Ive bought a new car. You must come and see it. ...........4 Ive bought a new car last week. ...........5 When have you been yesterday evening? ...........6 Lucky has left school in 1999. ...........7 Im looking for Mike. Have you seen him? ...........8 Have you been to Paris? Yes, many times ...........9 Im very hungry. I havent eaten much today. ...........10 When has this book been published. ...........Hiển thị đáp ánBài 2: 14.2 Make sentences from the words in brackets.Use the present perfector past simple.1 (itnotrainthis week) It hasnt rained this week.2 (the weatherbecoldrecently) The weather ..........3 (itcoldlast week) It ..........4 (I notreada newspaper yesterday) I ..........5 (Inotreada newspaper today) I ..........6 (Emilyearna lot of moneythis year) ............. 7 (shenot earnso much last year) .............8 (you havea holiday recently?) ............. Hiển thị đáp ánBài 3: 14.3 Put the verb into the correct from present perfect or past simple.1 I dont know where Lisa is. Have you seen (yoosee) her?2 When I ... (get) home last night, I ... (be ) very tired and I ... (go)straight to bed.3 A: ... (youfinish) painting the bedroom? B: Not yet. Ill finish it tomorrow.4 George ... (notbe) very well last week.5 Mr.Clark ... (work) in a bank for 15 years. Then he gave ip up.6 Molly lives in Dublin. She ... (live) there all her life.7 A: ... (yougo) to the cinema last night? B: Yes, but it ... (be) a mistake. The film ... (be) awful8 My grandfather ... (die) before I was born. I ... (nevermeet) him.9 I dont know Carols husband. I ... (nevermeet) him.10 A: Is Martin here? B: No, he ... (go) out. A: When exactly ... (hego) out? B: About ten minutes ago.11 A: Where do you live? B: In Boston. A: How long ... (youlve) there? B: Five years A: Where ... (youlike) before that? B : In Chicago. A: And how long ... (youlike) in Chicago? B: Tow years. Hiển thị đáp ánBài 4: 14.4 Write sentences about yourself using the ideas in brackets.1 (something you havent done today) I havent eaten any fruit today.2 (something you havent done today) ...............3 (something you didnt do yesterday) ...............4 (something you did yesterday evening) ...............5 (something you havent done recently) ...............6 (something youve done a lot recently) ...............Hiển thị đáp án Bài tập phân biệt hoàn thành khứ đơn Phần II) Trang trước Trang sau Bài tập phân biệt hoàn thành khứ đơn Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập phân biệt hoàn thành khứ đơn tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Phân biệt hoàn thành khứ đơn tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập phân biệt hoàn thành khứ đơn: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: 14.1 Are you underlined parts of these sentences right or wrong? Correct them where necessary I've lost my key I can't find it anywhere Ok Have you eaten a lot of sweets when you were a child? Did you eat I've bought a new car You must come and see it I've bought a new car last week When have you been yesterday evening? Lucky has left school in 1999 I'm looking for Mike Have you seen him? Have you been to Paris? "Yes, many times" 9 I'm very hungry I haven't eaten much today 10 When has this book been published Hiển thị đáp án Bài 2: 14.2 Make sentences from the words in brackets.Use the present perfect or past simple (it/not/rain/this week) It hasn't rained this week (the weather/be/cold/recently) The weather (it/cold/last week) It (I /not/read/a newspaper yesterday) I (I/not/read/a newspaper today) I (Emily/earn/a lot of money/this year) (she/not/ earn/so much/ last year) (you/ have/a holiday recently?) Hiển thị đáp án Bài 3: 14.3 Put the verb into the correct from present perfect or past simple I don't know where Lisa is Have you seen (yoo/see) her? When I (get) home last night, I (be ) very tired and I (go) straight to bed A: (you/finish) painting the bedroom? B: Not yet I'll finish it tomorrow George (not/be) very well last week Mr.Clark (work) in a bank for 15 years Then he gave ip up Molly lives in Dublin She (live) there all her life A: (you/go) to the cinema last night? B: Yes, but it (be) a mistake The film (be) awful My grandfather (die) before I was born I (never/meet) him I don't know Carol's husband I (never/meet) him 10 A: Is Martin here? B: No, he (go) out A: When exactly (he/go) out? B: About ten minutes ago 11 A: Where you live? B: In Boston A: How long (you/lve) there? B: Five years A: Where (you/like) before that? B : In Chicago A: And how long (you/like) in Chicago? B: Tow years Hiển thị đáp án Bài 4: 14.4 Write sentences about yourself using the ideas in brackets (something you haven't done today) I haven't eaten any fruit today (something you haven't done today) (something you didn't yesterday) (something you did yesterday evening) (something you haven't done recently) (something you've done a lot recently) Hiển thị đáp án ... very hungry I haven't eaten much today 10 When has this book been published Hiển thị đáp án Bài 2: 14.2 Make sentences from the words in brackets.Use the present perfect or past simple (it/not/rain/this... year) (she/not/ earn/so much/ last year) (you/ have/a holiday recently?) Hiển thị đáp án Bài 3: 14.3 Put the verb into the correct from present perfect or past simple I don't know where... before that? B : In Chicago A: And how long (you/like) in Chicago? B: Tow years Hiển thị đáp án Bài 4: 14.4 Write sentences about yourself using the ideas in brackets (something you haven't done
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập phân biệt hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn phần II, Bài tập phân biệt hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn phần II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay