bài thuyết trình về ô nhiễm đất tiếng anh 8

16 22 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:47

Some type of Sollution Air pollution Water pollution Radioactive pollution Soil pollution Soil pollution Light pollution Noise pollution Thermal pollution SOIL POLLUTION Soil pollution is the contamination of soil with harmful substances that can adversely affect the quality of the soil and the health of those living on it 01 Causes Causes of of soil soil pollution pollution 02 Effects Effects of of soil soil pollution pollution 03 Some Some ways ways to to stop stop soil soil pollution pollution Some causes of soil pollution Loss of habitat and natural environment Some ways to stop soil pollution Try recycling, reusing, reducing Pick up trash
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thuyết trình về ô nhiễm đất tiếng anh 8, bài thuyết trình về ô nhiễm đất tiếng anh 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay