Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12

13 14 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:46

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 21 Bài 21 - Xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ quyền Sài Gòn miền Nam (1954 - 1965) Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức học sinh Mời bạn tham khảo Nhận biết Câu Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 A Mĩ thay chân Pháp, thành lập quyền tay sai miền Nam B miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới, quân Mĩ C miền Bắc giải phóng, lên CNXH D đất nước bị chia cắt thành miền, với chế độ trị-xã hội khác Câu Mục đích Đảng thực cải cách ruộng đất A củng cố khối liên minh công – nông, mở rộng mặt trận dân tộc thống B thực hiệu “người cày có ruộng” C xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn nước D xây dựng đời sống cho nhân dân Câu Những thắng lợi quân làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Mĩ? A Ấp Bắc, Đồng Xoài, An Lão B An Lão, Ba Gia, Đồng Xồi C Bình Giã, An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài D Vạn Tường, núi Thành, An Lão Câu Nhiệm vụ cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 A khôi phục kinh tế miền Bắc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam B tiến hành xây dựng CNXH phạm vi nước C nước tập trung kháng chiến chống Mĩ-Ngụy miền Nam D tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống đất nước Câu Tại ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng (9-1960) xác định cách mạng miền Nam A có vai trò định nghiệp thống đất nước B có vai trò định phát triển cách mạng nước C có vai trò định trực tiếp nghiệp giải phóng miền Nam D có vai trò đặc biệt quan trọng kháng chiến miền Nam Câu Ý nghĩa quan trọng phong trào “Đồng khởi” A đưa nhân dân lên làm chủ nhiều thôn, xã miền Nam B giáng đòn nặng nề vào sách thực dân Mĩ C làm lung lay tận gốc quyền Ngơ Đình Diệm D đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam Câu ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao Động Vn (9-1960) xác định nhiệm vụ cách mạng miền Nam A khôi phục kinh tế, hàn gắn viết thương chiến tranh B hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân C vừ kháng chiến vừa kiến quốc D đấu tranh chống Mĩ quyền Sài gòn Câu Lực lượng nòng cốt thực chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” miền Nam A quân đội Sài Gòn B quân Mĩ quân đồng minh C quân đội Sài Gòn quân Đồng minh Mĩ D quân đội Sài Gòn đảm nhiệm, khơng có chi viện Mĩ Câu Âm mưu Mĩ thực chiến lược chiến tranh đặc biệt miền Nam A biến miền Nam thành thuộc địa kiểu B chia cắt miền Nam Việt Nam, tiêu diệt chủ nghĩa xã hội miền Bắc C dùng người Việt đánh người Việt D để chống lại phong trào cách mạng miền Nam Câu 10 Trong thời kì 1954-1975, kiện đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam chuyển từ giữ gìn lực lượng sang tiến công? A “Đồng khởi” B Chiến thắng Ấp Bắc C Chiến thắng Vạn Tường D Chiến thắng Bình Giã Câu 11 Phong trào “Đồng Khởi” mạng lại kết A phá vỡ mảng lớn máy quyền địch nơng thơn B lực lượng vũ trang hình thành phát triển C nơng thơn miền Nam giải phóng D Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đời Câu 12 Tại ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng (9-1960) xác định cách mạng miền Bắc A có vai trò định nghiệp cách mạng đất nước B có vai trò định phát triển cách mạng nước C có vai trò định trực tiếp nghiệp giải phóng miền Nam D có vai trò đặc biệt quan trọng kháng chiến miền Nam Thơng hiểu Câu 13 Vì sao, sau hòa bình lập lại năm 1954, nhân dân miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất? A Để khắc phục hậu chiến tranh để lại B Nơng nghiệp lạc hậu, suất lao động thấp C Chế độ chiếm hữu ruộng đất địa chủ phong kiến phổ biến D Xây dựng miền Bắc trở thành hậu phương kháng chiến lớn Câu 14 Nhân dân miền Nam tiến hành phong trào “Đồng khởi” chống lại quyền Mĩ – Diệm A quyền Mĩ – Diệm đàn áp đẫm máu nhân dân miền Nam B lực lượng cách mạng miền Nam trưởng thành C nhân dân miền Nam có đường lối cách mạng đắn D quyền Mĩ – Diệm khơng chịu thi hành hiệp định Giơnevơ Câu 15 Vì nói, Đại Hội Đại biểu toàn quốc Đảng lao động Việt Nam lần thứ III (1960) đưa đường lối cách mạng khoa học sáng tạo? A Đảng xác định vai trò định miền Bắc nghiệp thống đất nước B Đảng xác định vai trò định miền Nam phát triển cách mạng nước C Đảng tiến hành đồng thời nhiệm vụ cách mạng XHCN miền Bắc cách mạng Dân tộc, dân chủ, nhân dân miền Nam D Khẳng định vai trò định cách mạng miền Bắc cách mạng nước Câu 16 Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (11959) định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng A lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam phát triển B Mĩ quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định Giơnevơ C ta khơng thể tiếp tục sử dụng biện pháp hồ bình D miền Nam có lực lượng trị lực lượng vũ trang lớn mạnh Câu 17 Chiến thắng quân sau mở đầu cho quân dân miền Nam chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt” Mĩ? A Chiến thắng Ấp Bắc B Chiến thắng Vạn Tường C Chiến thắng Ba Gia D Chiến thắng Đồng Xoài Câu 18 Ngay sau hiệp định Giơ ne vơ kí kết, Mĩ liền thay Pháp dựng quyền Ngơ Đình Diệm A Mĩ muốn độc chiếm Đông dương B tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản Việt Nam C thực âm mưu cắt Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu D Mĩ muốn chi phối cách mạng miền Nam, phá hoại hiệp định Giơ ne vơ Câu 19 Trong chiến lược chiến tranh đặc biệt, quyền Mĩ-Diệm tập trung nhiều vào việc A dồn dân lập “Ấp chiến lược” B mở hành quân “tìm diệt” vào vùng “đất thánh Việt cộng” C mở rộng quy mô đánh phá miền Bắc D xây dựng lực lượng quân đội Sài Gòn Câu 20 Trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, qn đội Sài Gòn có vai trò chiến trường? A Giữ vai trò chủ lực chiến trường B Đặt huy trực tiếp quân viễn chinh Mĩ C Cung cấp nhân lực cho quân đội Mĩ D Trực tiếp huy chiến dịch Câu 21 Chiến thắng Bình Giã (1964) có ý nghĩa nào? A Làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” B Bước đầu làm phá sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt” C Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” bị phá sản D Mở đầu cho phong trào đánh Mĩ miền Nam Câu 22 Vì sao, để đưa miền Bắc tiến lên CNXH, Đảng ta xác định phải tiến hành ưu tiên phát triển công nghiệp nặng? A Xây dựng sở vật chất kĩ thuật cho miền Bắc B Xây dựng kinh tế chủ nghĩa xã hội đại C Đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp D Thực mục tiêu cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa Câu 23 Kế hoạch Giôn xơn – Mác Namara bước thụt lùi chiến lược chiến tranh đặc biệt A quy mô thời gian thực kế hoạch có thay đổi B lực lượng quân đội Sài Gòn khơng thể đảm nhiệm vai trò chủ lực C quân Mĩ đồng minh chuẩn bị vào miền Nam Việt Nam D Mĩ chấp ngừng đánh phá miền Bắc Câu 24 Tính đến năm 1964, mảng lớn “ấp chiến lược” địch bị phá vỡ Điều chứng tỏ A chiến lược “chiến tranh đặc biệt” đứng trước nguy phá sản B xương sống “chiến tranh đặc biệt” bị phá sản C địa giải phóng mở rộng D phong trào đấu tranh binh vận phát triển miền Nam Vận dụng Câu 25 Điểm giống chiến tranh cục chiến tranh đặc biệt A chiến tranh thực dân kiểu mới, nằm chiến lược toàn cầu B chiến tranh thực dân C chiến tranh tổng lực D có qn đội Sài Gòn làm chủ lực Câu 26 Điểm khác biệt quy mô “chiến tranh đặc biệt” “chiến tranh cục bộ” Mĩ A diễn miền Nam B diễn miền Nam miền Bắc C diễn tồn Đơng Dương D diễn khu vực Đông Nam Bộ Câu 27 Cho liệu sau: phong trào Đồng khởi bùng nổ ba xã điểm Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực đánh đổ quyền Mĩ-Diệm phong trào bùng nổ Vĩnh Thạnh, Bác Ái, Trà Bồng Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đời Hãy xếp liệu theo thứ tự thời gian A 1;3;2;4 B 2;1;3;4 C 3;2;1;4 D 2;3;1;4 Câu 28 Điểm khác biệt lực lượng chiến lược “chiến tranh đặc biệt” so với chiến lược “chiến tranh cục “là A quân đội Sài Gòn chủ lực B cố vấn Mĩ chủ lực C quân Mĩ chủ lực D quân Mĩ quân đồng minh Mĩ chủ lực Câu 29 Từ năm 1959 đến năm 1965 hình thức đấu tranh chủ yếu miền Nam A đấu tranh vũ trang giành quyền B đấu tranh trị C đấu tranh binh vận D đấu tranh ngoại giao Câu 30 Điểm khác quy mơ “bình định” miền Nam Việt Nam kế hoạch Xta lây – Tay lo so với kế hoạch Giôn Xơn – Mácna Mara A miền Nam miền Bắc B toàn miền Nam C xung quanh Sài Gòn D Nam Trung Bộ Đơng Nam Bộ Câu 31 Nhân dân miền Nam chiến đấu chống phá “Ấp chiến lược” dẫn đến hệ A chiến lược “chiến tranh đặc biệt” bị phá sản hoàn toàn B chiến lược “chiến tranh đặc biệt” bị phá sản C miền Nam giải phóng D quyền Mĩ – Diệm nơng thơn bị phá sản Câu 32 Sự khác biệt phương hướng cách mạng miền Nam Việt Nam giai đoạn 1959-1965 so với giai đoạn 1954 – 1959 A kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang B đấu tranh trị chủ yếu C đấu tranh vũ trang chủ yếu D đấu tranh binh vận chủ yếu Câu 33 Cho liệu sau Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đời Chiến thắng Bình Giã loại khỏi vòng chiến đấu 1700 tên địch, phá hủy hàng chục máy bay địch Quân ta tiếp quản thủ Hà Nội khơng khí tưng bừng ngày hội giải phóng Trung ương cục miền Nam đời Sắp xếp liệu theo thứ tự thời gian A 3;1;4;2 B 2;3;4;1 C 1;3;2;4 D 4;1;2;3 Câu 34 Sự khác biệt âm mưu chiến lược “chiến tranh đặc biệt” so với chiến lược “chiến tranh cục bộ” A bình định miềm Nam, đánh phá miền Bắc B dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương C dùng người Việt đánh người Việt D bình định tồn miền Nam Câu 35 Tác dụng phong trào đấu tranh trị miền Nam từ năm 1961-1965 A đẩy nhanh trình sụp đổ quyền Ngơ Đình Diệm B phá vỡ mảng Ấp chiến lược C đánh sập mảng quyền Diệm địa phương D góp phần làm phá sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Câu 36 Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” “chiến tranh cục bộ” diễn hoàn cảnh A Mĩ – Diệm giành ưu chiến trường B Mĩ – Sài Gòn gặp thất bại C hồn thành nhiệm vụ bình định miền Nam D đánh phá miền Bắc Vận dụng cao Câu 37 Từ thắng lợi phong trào “Đồng khởi” để lại cho cách mạng miền Nam kinh nghiệm gì? A Đảng phải kịp thời đề chủ trương cách mạng phù hợp B Phải kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang C Kết hợp đấu tranh binh vận đấu tranh trị D Sử dụng bạo lực cách mạng Câu 38 Ý nghĩa lớn phong trào “Đồng khởi” A chuyển từ giữ gìn lực lượng sang tiến công B đánh dấu bước phát triển cách mạng nước C mở đầu phong trào đánh Mĩ miền Nam D đánh dấu thất bại Mĩ-Diệm miền Nam Câu 39 Những thắng lợi mặt trận quân quân dân miền Nam từ 1961 – 1965 có tác dụng A dánh dấu thất bại hoàn toàn Mĩ – Diệm miền Nam Việt Nam B định thất bại hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt C buộc Mĩ phải thực chiến lược thực dân D Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán với ta Câu 40 Thắng lợi quân dân miền Nam chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt” chứng tỏ A lớn mạnh cách mạng miền Nam B vai trò to lớn hậu phương miền Bắc C lãnh đạo sáng suốt Đảng D phát triển lực lượng vũ trang miền Nam Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 22 Bài 22 - Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973) I CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA ĐẾ QUỐC MĨ Ở MIỀN NAM (1965-1968) Nhận biết Câu Âm mưu thâm độc đế quốc Mĩ chiến lược “Chiến tranh cục bộ” thể chiến thuật'' A “trực thăng vận” “thiết xa vận” B dồn dân lập “ấp chiến lược” C “tìm diệt” “chiếm đóng” D “tìm diệt” “bình định” vào “vùng đất thánh Việt cộng” Câu Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” tiến hành lực lượng nào? A Quân đội Sài Gòn, cố vấn Mĩ huy B Quân viễn chinh, quân số nước đồng minh Mĩ quân đội Sài Gòn C Quân số nước đồng minh Mĩ quân đội Sài Gòn D Lực lượng tổng lực với vũ khí, trang bị đại, tối tân Câu Trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” đế quốc Mĩ mở rộng phạm vi chiến tranh nào? A Ra toàn miền Nam B Ra miền Bắc C Ra tồn Đơng Dương D Ra tồn miền Nam Đơng Dương Thông hiểu Câu Đến năm 1965 Mĩ phải chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ” vì: A chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” bị phá sản hoàn toàn B Mĩ muốn mở rộng quốc tế hóa chiến tranh Việt Nam C Mĩ muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh Việt Nam D Mĩ lo ngại ủng hộ Trung Quốc Liên Xô cho kháng chiến nhân dân ta Câu Chiến thắng quân ta làm phá sản mục tiêu “tìm diệt” “bình định“ Mĩ là: A Ba Gia B Đồng Xoài C Ấp Bắc D mùa khô 1966 – 1967 Câu Thắng lợi quân dân Việt Nam miền Nam buộc Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hóa’’ trở lại chiến tranh xâm lược? A Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 B Cuộc tổng tiến công dậy Xuân 1968 C Trận "Điện Biên Phủ không" năm 1972 D Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân 1975 Vận dụng Câu Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Mỹ khác với “Chiến tranh đặc biệt” chỗ: A sử dụng vũ khí đại Mĩ B tổ chức nhiều cơng vào qn giải phóng C quân Mĩ quân đồng minh Mĩ trực tiếp tham chiến D Mỹ giữ vai trò cố vấn Câu Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” đế quốc Mĩ diễn với quy mô lớn mức độ ác liệt so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” do: A tiến hành quân đội Sài Gòn, qn viễn chinh Mĩ với vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh Mĩ B tiến hành lực lượng mạnh (quân viễn chinh Mĩ, quân đồng minh Mĩ, quân đội Sài Gòn), số qn đơng, vũ khí đại mở rộng chiến tranh miền Bắc C tiến hành lực lượng qn đội Sài Gòn, có phối hợp hỏa lực không quân hậu cần Mĩ D thực nhiệm vụ chiến tranh tổng lực Câu Xuân Mậu Thân 1968, ta chủ trương mở “tổng cơng kích, tổng khởi nghĩa” tồn miền Nam A tình hình kinh tế, tài Mĩ khủng hoảng nghiêm trọng B tinh thần, ý chí xâm lược Mĩ giảm sút C ủng hộ to lớn nước XHCN với kháng chiến chống Mĩ nhân dân ta D so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta mâu thuẫn Mĩ năm bầu cử Tổng thống (1968) Vận dụng cao Câu 10 Cuộc tổng tiến công dậy Xuân Mậu Thân (1968) tạo bước ngoặt cho đấu tranh nhân dân ta mặt trận ngoại giao vì: A làm lung lay ý chí xâm lược quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược B buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc C buộc Mĩ phải đến đàm phán Pari để bàn chấm dứt chiến tranh Việt Nam D giáng đòn mạnh mẽ vào quyền Sài Gòn, khả can thiệp Mĩ hạn chế II MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA MĨ, VỪA SẢN XUẤT VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG (1965-1968) Nhận biết: Câu 11: Ý khơng nói đến âm mưu chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ đế quốc Mĩ? A Phá hoại tiềm lực kinh tế, phá công xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Bắc B Cứu nguy cho chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Miền Nam C Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên vào miền Bắc từ miền Bắc vào Miền Nam D Uy hiếp timh thần, làm lung lay tâm chống Mĩ nhân dân ta hai miền đất nước Thông hiểu: Câu 12: Mĩ tuyên bố ngừng hẳn ném bom, bắn phá miền Bắc lần thứ vì: A bị thiệt hại chiến lược “chiến tranh cục bộ” B bị thiệt hại nặng nề chiến tranh phá hoại miền Bắc C bị nhân dân Mĩ nhân dân giới lên án D bị thiệt hại nặng nề hai miền Nam-Bắc cuối 1968 Câu 13: Chọn cụm từ điền chỗ trống câu sau đây: “Nguồn lực chi viện thắng lợi quân dân miền Bắc năm 19651968 góp phần định vào thắng lợi quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược … Mĩ - ngụy” A chiến tranh đơn phương B chiến tranh đặc biệt C chiến tranh cục D Việt Nam hóa chiến tranh Câu 14: Nhiệm vụ miền Bắc năm 1965-1968 A chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ đế quốc Mĩ B đảm bảo giao thông vận tải thường xuyên thông suốt, phục vụ sản xuất chiến đấu C vừa chiến đấu, vừa sản xuất thực nhiệm vụ hậu phương lớn D hỗ trợ cho chiến đấu nhân dân miền Nam III CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH” VÀ “ĐƠNG DƯƠNG HĨA CHIẾN TRANH” CỦA MĨ (1969-1973) Nhận biết Câu 15 Trong Tiến công chiến lược năm 1972, quân ta chọc thủng ba phòng tuyến mạnh địch A Đà Nẵng, Tây Nguyên, Sài Gòn B Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng C Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ D Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn Câu 16 Thắng lợi trị mở đầu quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược «Việt Nam hóa chiến tranh» A Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập B Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập C Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đời D Trung ương cục miền Nam thành lập Câu 17 Lực lượng chủ yếu tham gia chiến đấu chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” Mĩ là: A quân Mĩ B quân đội Sài Gòn C quân Mĩ quân đồng minh Mĩ D quân Mĩ, quân đội Sài Gòn Thông hiểu Câu 18 Thủ đoạn thâm độc Mĩ điểm khác trước mà Mĩ triển khai thực chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” A tìm cách chia rẽ Việt Nam với nước XHCN B thực âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt” C tiến hành quân đội Sài Gòn chủ yếu, có phối hợp đáng kể quân đội Mĩ D loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu Mĩ miền Nam Câu 19 Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam Đơng Dương, hai sách: Việt Nam hóa chiến tranh Đơng Dương hóa chiến tranh Mỹ có quan hệ với Mối quan hệ thể yếu tố đây? A Hoa Kỳ quốc tế hóa chiến tranh Đơng Dương B Quân đội Sài Gòn xương sống C Quân đội Sài Gòn sang xâm lược Campuchia D Quân đội Sài Gòn chiến đấu Lào Câu 20 Ngày 24 25/4/1970, Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp nhằm mục đích gì? A Đồn kết kháng chiến chống Mĩ B Vạch trần chiến lược «Đơng Dương hóa chiến tranh» Mĩ C Đối phó với âm mưu Mĩ biểu thị tâm đoàn kết chống Mĩ nhân dân Đông Dương D Xây dựng kháng chiến chống Mĩ nhân dân ba nước Đông Dương Vận dụng Câu 21 Điểm khác “Chiến tranh đặc biệt” “Việt Nam hóa chiến tranh” A có phối hợp phận đáng kể lực lượng chiến đấu Mĩ B hình thức chiến tranh thực dân kiểu Mĩ C huy hệ thống cố vấn quân Mĩ D sử dụng trang bị vũ khí Mĩ Câu 22 Điểm khác biệt chiến lược «Việt Nam hóa chiến tranh» với chiến lược «chiến tranh cục bộ» là: A sử dụng quân đồi sài Gòn lực lượng chủ yếu B sử dụng quân viễn chinh Mĩ lực lượng chủ yếu C sử sụng quân viễn chinh Mĩ có phối hợp với quân nước đồng minh Mĩ D sử dụng phương tiện chiến tranh đại, cố vấn Mĩ huy Câu 23 Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 quân dân ta buộc Mĩ phải A rút khỏi chiến tranh Việt nam, rút hết quân nước B tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược C dùng thủ đoạn ngoại giao thỏa hiệp với Trung Quốc hòa hỗn với Liên Xơ để gây sức ép với ta D huy động quân đội nước đồng minh Mĩ tham chiến Vận dụng cao Câu 24 Vì Mĩ buộc phải tun bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược, tức thừa nhận thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”? A Do thắng lợi liên tiếp ta mặt trận quân ba năm 1969, 1970, 1971 B Do thắng lợi ta bàn đàm phán Pari C Do thắng lợi nhân dân miền Bắc việc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai Mĩ D Đòn cơng bất ngờ, gây chống váng ta Tiến cơng chiến lược năm 1972 IV MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ HAI CỦA ĐẾ QUỐC MĨ VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG (1969-1973) Nhận biết: Câu 25: Mục đích đế quốc Mĩ tập kích chiến lược đường khơng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng A hỗ trợ cho mưu đồ trị, ngoại giao B tạo mạnh bàn đàm phán Pa-ri C cứu nguy cho “Việt Nam hóa chiến tranh” D hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng Câu 26: Đế quốc Mĩ thực chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai với ý đồ A cứu nguy cho chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” tạo mạnh bàn đàm phán Pa-ri B ngăn chặn chi viện miền Bắc miền Nam C làm lung lay ý chí tâm chống Mĩ cứu nước nhân dân ta D phong tỏa cảng Hải Phòng sông, luồng, lạch, vùng biển miền Bắc Thông hiểu: Câu 27 Ý nghĩa lịch sử quan trọng chiến thắng “Điện Biên phủ không” cuối năm 1972 A buộc Mĩ tuyên bố ngừng hẳn tiến công chống phá miền Bắc B đánh bại âm mưu phá hoại công xây dựng CNXH miền Bắc đế quốc Mĩ C đánh bại âm mưu ngăn chặn chi viện miền Bắc cho chiến trường miền Nam, Lào Campuchia 10 D buộc Mĩ kí Hiệp định Pari lập lại hòa bình Việt Nam Câu 28 Vì nói, thắng lợi quân dân miền Bắc việc đập tan tập kích chiến lược đường khơng đế quốc Mĩ (14/12-29/12/1972) chiến thắng “Điện Biên Phủ khơng”? A Vì chiến đấu xảy bầu trời Điện Biên Phủ B Vì máy bay bị bắn rơi nhiều bầu trời Điện Biên Phủ C Vì chiến dịch đánh trả máy bay mang tên “Điện Biên Phủ khơng” D Vì tầm vóc chiến thắng quân dân miền Bắc nên thắng lợi coi trận “Điện Biên Phủ không” Vận dụng: Câu 29 Thực nghĩa vụ hậu phương lớn tiền tuyến, miền Bắc sẵn sàng với tinh thần: A Tất tiền tuyến B Tất để chiến thắng C Mỗi người làm việc hai D Thóc khơng thiếu mơt cân, qn khơng thiếu người Câu 30 Thủ đoạn đế quốc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai lần thứ nhất: A dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ” B chiến tranh không quân hải quân C phong tỏa cửa sông, lồng lạch, vùng biển miền Bắc D ném bom bắn phá thị xã, vùng biển Vận dụng cao: Câu 31 Trong ba mặt trận đấu tranh kháng chiến chống Mĩ cứu nước, mặt trận nhân tố định thắng lợi? A Mặt trận ngoại giao B Mặt trận trị C Mặt trận quân D Mặt trận ngoại giao mặt trận quân V HIỆP ĐỊNH PA-RI NĂM 1973 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HỊA BÌNH Ở VIỆT NAM Nhận biết: Câu 32 Hãy điền vào chỗ trống câu sau cho đúng: “Hiệp định Pa-ri Việt Nam kết đấu tranh, kiên cường bất khuất của……” A quân dân miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ hai đế quốc Mĩ B quân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” đế quốc Mĩ C quân dân ta hai miền đất nước D quân dân miền Nam tổng tiến công chiến lược 1972 Câu 33 Hãy xác định nội dung Hiệp định Pa-ri? A Hoa Kì nước cam kết tơn trọng độc lập, chủ quyền, thơng tồn vẹn lãnh thổ Việt Nam B Hoa Kì rút hết quân viễn chinh quân chư hầu nước C Các bên để nhân dân miền Nam tự định tương lai họ thông qua tổng tuyển cử tự D Các bên ngừng bắn chỗ, trao trả tù binh dân thường bị bắt 11 Câu 34 Thắng lợi quan trọng Hiệp định Pa-ri nghiệp kháng chiến chống Mĩ cứu nước A đánh cho “Mĩ cút, ngụy nhào” B làm phá sản hoàn tồn chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” đế quốc Mĩ C tạo thời thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “ngụy nhào” D tạo thời thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “Mĩ cút, ngụy nhào” Thông hiểu: Câu 35 Thắng lợi quân quân dân ta tác động trực tiếp buộc Mĩ kí kết Hiệp định Pari năm 1973 A Tổng tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968 tiến công chiến lược 1972 B Tổng tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968 miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ đế quốc Mĩ C tiến công chiến lược 1972 miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ hai đế quốc Mĩ D tiến công chiến lược trận “Điện Biên Phủ không” (1972) Câu 36: Đế quốc Mĩ chấp nhận thương lượng với Việt Nam Hội nghị Pa-ri vì: A bị thất bại chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ B bị đánh bất ngờ tập kích chiến lược ta vào Tết Mậu Thân 1968 C bị thất bại chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai D bị thua đau tập kích chiến lược 12 ngày đêm bắn phá miền Bắc Vận dụng: Câu 37 Điểm giống Hiệp định Giơnevơ (năm 1954 ) Hiệp định Pari (năm 1973): A quy định thời gian rút quân vòng 300 ngày B đưa đến thắng lợi trọn vẹn kháng chiến C thỏa thuận bên ngừng bắn để thực tập kết, chuyển quân chuyển giao khu vực D nước đế quốc cam kết tôn trọng quyền dân tộc cở nhân dân Việt Nam Câu 38 Quyền dân tộc khẳng định Hiệp định Pa-ri năm 1973 A độc lập, tự do, thống toàn vẹn lãnh thổ B độc lập, tự chủ, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ C độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ D độc lập, tự do, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Câu 39 Nội dung Hiệp định Pa-ri năm 1973 Việt Nam có ý nghĩa quan trọng nghiệp giải phóng miền Nam? A Hoa Kì nước cam kết tơn trọng độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam B Hoa Kì rút hết quân đội quân đồng minh, phá hết qn sự, cam kết khơng dính líu qn can thiệp vào công việc nội miền Nam Việt Nam C Các bên để nhân dân miền Nam tự định tương lai họ thông qua tổng tuyển cử tự D Các bên ngừng bắn chỗ, trao trả tù binh dân thường bị bắt 12 Câu 40 Ý thể không khác Hiệp định Pa-ri năm 1973 Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954? A Hiệp định Gio-ne-vơ Hiệp định bàn Đông Dương, Hiệp định Pa-ri Hiệp định bàn Việt Nam B Thời hạn rút quân Hiệp định Pa-ri ngắn so với Hiệp định Giơ-ne-vơ C Việc tập kết quân quy định Hiệp định Pa-ri không tập kết thành hai vùng hoàn chỉnh Hiệp định Giơ-ne-vơ D Hiệp định Pa-ri quy định: bên tham chiến ngừng bắn hoàn toàn miền Nam, Hiệp định Giơ-ne-vơ quy định: hai bên ngừng bắn hoàn toàn miền Bắc Vận dụng cao: Câu 41: Cho kiện sau: Chiến thắng Vạn Tường Trận “Điện Biên Phủ khơng” Hiệp định Pa-ri kí kết Cuộc Tổng tiến công dậy Tết Mậu Thân Sắp xếp theo thứ tự thời gian là: A 1,2,3,4 B 1,3,2,4 C 1, 4, 2,3 D 2, 4, 1, Câu 42 “Cô Ba dũng sĩ quê … , chị Hai năm quê ……, hai chị em hai trận tuyến anh hùng bất khuất - trung hậu đảm Trang sử vàng chống Mỹ cứu nước, sáng ngời tên cô gái Việt Nam” Đó nhhững câu hát ca khúc “Hai chị em” nhạc sĩ Hoàng Vân Hãy chọn từ điền vào dấu ….? A Vĩnh Linh, Quảng Bình B Trà Vinh, Thái Bình C Cà Mau, Thái Bình D Hậu Giang, Quảng Bình 13 ... phương miền Bắc C lãnh đạo sáng suốt Đảng D phát triển lực lượng vũ trang miền Nam Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 22 Bài 22 - Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược... dụng trang bị vũ khí Mĩ Câu 22 Điểm khác biệt chiến lược «Việt Nam hóa chiến tranh» với chiến lược «chiến tranh cục bộ» là: A sử dụng quân đồi sài Gòn lực lượng chủ yếu B sử dụng quân viễn chinh... quân viễn chinh Mĩ lực lượng chủ yếu C sử sụng quân viễn chinh Mĩ có phối hợp với quân nước đồng minh Mĩ D sử dụng phương tiện chiến tranh đại, cố vấn Mĩ huy Câu 23 Cuộc tiến công chiến lược năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12, Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay