Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý nước sinh hoạt theo qui mô hộ gia đình tại thành phố thái nguyên

111 12 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:42

g ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỒNG THỊ THU TRANG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP XỬ NƯỚC SINH HOẠT THEO QUI HỘ GIA ĐÌNH TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỒNG THỊ THU TRANG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP XỬ NƯỚC SINH HOẠT THEO QUI HỘ GIA ĐÌNH TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUN Chun ngành: Khoa học Môi trường Mã số: 60.44.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn khoa học : TS PHAN THỊ THU HẰNG Thái Nguyên - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 30 tháng năm 2014 Người thực luận văn Đồng Thị Thu Trang ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập thực luận văn tốt nghiệp, nhận giúp đỡ vơ tận tình sở đào tạo, gia đình bạn bè Trước hết xin chân thành cảm ơn tới Trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun, Phòng quản đào tạo Sau đại học tạo điều kiện, giúp đỡ q trình thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phan Thị Thu Hằng hết lòng tận tụy hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành tốt đề tài Cuối tơi xin cảm ơn gia đình bạn bè động viên cổ vũ suốt trình học tập Thái Nguyên, ngày 30 tháng năm 2014 Người thực luận văn Đồng Thị Thu Trang MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU .viii 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở pháp đề tài 1.2 Cơ sở luận đề tài 1.2.1 Khái quát tài nguyên nước 2.1.1 Nước mặt 1.2 Vai trò tài nguyên nước 10 1.3 Cơ sở thực tiễn 11 1.3.1 Tình hình khai thác sử dụng nước giới Việt Nam 11 1.3.2 Chất lượng nước sinh hoạt Việt Nam 13 1.3.3 Thực trạng ô nhiễm nước ngầm giới Việt Nam 16 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 25 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 25 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.4 Phương pháp nghiên cứu 26 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 26 2.4.2 Phương pháp kế thừa 26 2.4.3 Phương pháp điều tra thực địa 26 2.4.4 Phương pháp lấy mẫu phân tích mẫu 29 2.4.5 Phương pháp xử số liệu 30 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 32 3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên [20] 32 3.1.1 Điều kiện tự nhiên- Kinh tế xã hội 32 3.1.2 Các nguồn tài nguyên thiên nhiên Thành phố Thái Nguyên 38 3.2 Tình hình sử dụng nước sinh hoạt hộ gia đình địa bàn thành phố Thái Nguyên 42 3.2.1 Hiện trạng nguồn nước phục vụ sinh hoạt thành phố Thái Nguyên 42 3.2.2 Mục đích sử dụng nguồn nước hộ gia đình 43 3.3 Chất lượng nguồn nước sinh hoạt thành phố Thái Nguyên 45 3.3.1 Kết khảo sát chất lượng nước máy 45 3.3.2 Kết khảo sát chất lượng nước ngầm người dân sử dụng 49 3.4 Đánh giá hiệu số phương pháp xử nước áp dụng hộ gia đình Thái Nguyên 54 3.4.1 Tình hình áp dụng biện pháp xử nước hộ gia đình 54 3.4.2 Đánh giá hiệu biện pháp xử nước qui hộ gia đình thành phố Thái Ngun 56 3.5 Đề xuất biện pháp xử nước sinh hoạt qui hộ gia đình địa bàn thành phố Thái Nguyên 65 3.5.1 Đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp nguồn nước địa bàn Thành phố Thái Nguyên 65 3.5.2 Các giải pháp chung quản lý, bảo vệ nguồn nước địa bàn Thành phố Thái Nguyên 66 3.5.3 Đề xuất biện pháp xử nước quy hộ gia đình 68 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 72 Kết luận 72 Kiến nghị 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BTNMT Bộ tài nguyên môi trường CN TTCN Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp DTTN Diện tích tự nhiên GDP Tổng sản phẩm nội địa UBND Ủy ban nhân dân TTMNBB Trung du miền núi Bắc Bộ 72 - Không dùng điện (máy dùng điện gây hao tổn điện, dễ bị trục trặc động cơ) - Công suất lọc cực cao (gấp 10-20 lần máy lọc RO thông thường tùy áp lực nước) - Cự kỳ nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, di chuyển: khơng dùng bình áp (máy có cơng suất lọc lớn lọc nên không cần bình áp, máy nhỏ gọn phù hợp với không gian nào) - Sử dụng lõi lọc vật liệu Aragon hồn ngun giảm chi phí tối thiểu thay lõi lọc (tuổi thọ 6-7 năm hoàn nguyên dễ dàng nhà- khác với lõi RO- khơng thể hồn ngun, tuổi thọ 2-3 năm) - Đã kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn “Viện nghiên cứu dịch tễ học vi sinh vật Pasteur, St Petersburg, Nga” - Nước đầu đạt tiêu chuẩn NSF – tiêu chuẩn nước giới - Máy đảm bảo nước đầu uống giữ khoáng chất vi lượng cần thiết cho thể, khác biệt hoàn tồn với máy lọc nước RO- nước trơ khơng khống chất Giá hợp khoảng 3.700.000 (đồng ) với lọc 73 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết điều tra phân tích rút số kết luận sau: Thành phố Thái Nguyên trung tâm kinh tế - trị xã hội tỉnh Thái Nguyên thuộc khu vực trung du miền núi phía Bắc Hiện nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân địa bàn chủ yếu từ nguồn chính: Nước máy, nước giếng khoan, nước giếng đào.Tầng khai thác nước chủ yếu độ sâu từ 10 – 50m Với 140 hộ gia đình vấn điều tra thì: 79/140 hộ sử dụng nước máy, 61/140 hộ sử dụng nguồn nước giếng đào, giếng khoan Qua điều tra cho thấy: >50% hộ dân địa bàn sử dụng trực tiếp nguồn nước cho sinh hoạt, >40% hộ dân áp dụng biện pháp xử nước qua máy lọc nước trước sử dụng, lại hộ xây dựng bể lọc nước gia đình Qua kết phân tích chất lượng nước, ta thấy: - Đối với nước máy: hầu hết tiêu nằm giới hạn cho phép (trừ độ cứng) theo QCVN 02:2009/BYT nước dùng cho sinh hoạt (cột 1) Độ cứng mẫu nước NM1, NM2, NM3 NM4 vượt mức cho phép theo QCVN 02:2009/BYT, độ cứng trung bình mẫu nước máy vượt so với tiêu chuẩn cho phép 1,4 lần - Đối với nước giếng: qua phân tích đánh giá chất lượng nước từ hệ thống giếng đào giếng khoan địa bàn cho thấy hầu hết tiêu theo dõi đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 02:2009 Tuy nhiên, nguồn nước có nguy ô nhiễm tiêu Fe, Mn với mức vượt từ 1,06 đến 2,12 lần so với QCVN 02:2009/BYT Do cần có biện pháp xử trước đưa vào sử dụng Hiệu xử Fe qua bể lọc 94,6%, qua máy lọc 98,2% Hiệu xử độ cứng qua máy lọc 90,53% Như vậy, chất lượng nước qua áp dụng biện pháp xử nước bể lọc hay máy lọc để loại bỏ tiêu sắt (Fe), độ cứng cho kết tốt đạt tiêu chuẩn cho phép Các biện pháp xử bể lọc, máy lọc có cấu tạo đơn giản, dễ vận hành, hiệu xử đạt kết cao nên phù hợp với quy hộ gia đình địa bàn thành phố Thái Nguyên Kiến nghị Chất lượng nguồn nước dùng mục đích sinh hoạt người dân địa bàn chưa đạt tiêu chuẩn , dấu hiệu nhiễm vài tiêu Do cần phải áp dụng phương pháp xử để chất lượng nước tốt Trong trình sử dụng nước, việc áp dụng biện pháp xử nước nhằm nâng cao chất lượng nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt cần thiết, đặc biệt việc áp dụng xử nước qua bể lọc máy lọc cho kết tốt Việc áp dụng bể lọc xử nước đầu vào khu vực dân cư xa nguồn nước máy, hộ dân sử dụng nước giếng cho sinh hoạt mang lại lợi ích lớn Cấu tạo đơn giản dễ làm, dễ vận chuyển, bền, tốn vật tư giá thành thấp Là giải pháp tốt cho mùa khô đến, tình trạng khan nguồn nước xảy TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: Lê Huy Bá (2006), Độc học môi trường bản, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh BNN PTNT – Trung tâm nước VSMT nông thôn (2006), “Thiết bị xử nước cứng” tạp chí nước vệ sinh mơi trường nông thôn số 19, Hà Nội Bộ tài nguyên môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT Bộ tài nguyên môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm QCVN 09:2008/BTNMT Bộ Y tế, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT Bộ Y tế, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT Thiện Cẩm, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Nhã, Nguyên Ngọc, Phan Đăng Thanh, Nguyễn Q.Thắng, Hồng Việt (2011 )“Biển Đơng hải đảo Việt Nam”, nhà Xuất tin học tháng 7/2011 Cục quản tài nguyên nước (2010), văn quy phạm pháp luật Tài nguyên nước Phạm Ngọc Hải, Phạm Việt Hòa (2005), Kỹ thuật khai thác nước ngầm, NXB Xây dựng, Hà Nội 10 Hoàng Văn Huệ (2004), “công nghệ môi trường, tập 1- xử nước”, Nhà xuất xây dựng Hà Nội 11 Lê Văn Khoa nnc (2002), Khoa học môi trường, NXB Giáo Dục, Hà Nội 12 Nguyễn Thành Luân cộng (2008), hướng dẫn vận hành bảo dưỡng công trình cấp nước vệ sinh 13 Bùi Thị Nga (2008), “Giáo trình sở khoa học mơi trường” Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Võ Châu Ngân (2003), Tài nguyên nước lục địa, NXB Đại học Cần Thơ, Cần Thơ 15 Nguyễn Thanh Sơn (2005), Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 16 Đỗ Trọng Sự (1994), “Đánh giá độ nhiễm bẩn đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn nước đất số khu vực trọng điểm thuộc đồng Bắc LTĐC”, Hà Nội 17 Dư Ngọc Thành (2009), Quản Tài nguyên nước Khống sản, Trường Đại học Nơng Lâm, Đại học Thái Nguyên 18 Lê Văn Thắng (2007), “Giáo trình Khoa học môi trường đại cương”, Nhà xuất Đại học Huế 19 Nguyễn Thị Thu Thủy (2000), Xử nước sinh hạat công nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 20 UBND tỉnh Thái Nguyên (2013), “Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát tiển kinh tế xã hội năm 2014” 21 UBND tỉnh Thái Nguyên (2004), “Đề án tăng cường quản Nhà nước tài nguyên khoáng sản tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005 - 2010” 22 Trần Yêm, Trịnh Thị Thanh (1998), Ơ nhiễm mơi trường , Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Tài liệu tiếng Anh: 23 Report wateraid „Global cause‟ and effect, How the aid system is undermining the Millennium Development Goals 24 Sanna-Leena Rautanen,Osmo Seppọla,Tauno Skyttọ (2006), Health through Sanitationand Water Programme (HESAWA), Tanzania Tài liệu internet: 25 Huỳnh Thu Hòa, Võ Văn Bé (no date), Ơ nhiễm nước, http://vietsciences2.free.fr/giaokhoa/biology/moitruongvaconnguoi/onhiemnuoc.h tm 26 Trần Minh, Trần Hoàng Thiện, Nguyễn Thị Tâm, Tài Nguyên Nước Việt Nam định hướng khai thác, sử dụng kinh tế quốc dân, http://www.vatgia.com/hoidap/4272/28650/hien-trang-ql-khai-thac-va-sudung- nuoc-sinh-hoat-tai-cac-tinh-mien-nui-phia-bac-theo-huong-ptrien-benvung.html 27 Khánh Vy (2013), Nguồn nước ngầm Việt Nam ô nhiễm trầm trọng, http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2013/5/199426.cand PHỤ LỤC Phụ lục Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đánh giá chất lượng nước ngầm nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt QCVN 09:2008/Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn - 5.5 – 8.5 pH Độ cứng (tính theo CaCO3) mg/l 500 Chất rắn tổng số mg/l 1500 COD (KMnO4) mg/l Amoni (tính theo N) mg/l 0.1 Clorua (Cl ) - mg/l 250 Florua (F ) mg/l Nitrit (NO 2) (tính theo N) - mg/l Nitrat (NO 3) (tính theo N) - mg/l 15 - 2- 10 Sunfat (SO4 ) (tính theo N) mg/l 400 11 Asen (As) mg/l 0.05 12 Chì (Pb) mg/l 0.01 13 Crom VI (Cr ) mg/l 0.05 14 Đồng (Cu) mg/l 15 Kẽm (Zn) mg/l 16 Mangan (Mn) mg/l 0.5 17 Thủy ngân (Hg) mg/l 0.001 18 Sắt (Fe) mg/l 19 E Coli MPN/100ml Không phát thấy 20 Coliform MPN/100ml 6+ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ QCVN 01: 2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng nƣớc ăn uống Giới hạn tối đa cho STT Tên tiêu Đơn vị phép I Chỉ tiêu cảm quan thành phần vô (*) Màu sắc TCU 15 Mùi vị - Khơng có mùi, vị lạ Độ đục NTU pH - 6,5-8,5 Độ cứng, tính theo CaCO3 mg/l 300 Tổng chất rắn hồ tan (TDS) mg/l 1000 Hàm lượng Nhôm mg/l 0,2 Hàm lượng Amoni (*) mg/l Hàm lượng Antimon mg/l 0,005 10 Hàm lượng Asen tổng số mg/l 0,01 11 Hàm lượng Bari mg/l 0,7 Borat Axit boric mg/l 0,3 13 Hàm lượng Cadimi mg/l 0,003 14 Hàm lượng Clorua 15 Hàm lượng Crom tổng số 16 12 (*) (*) (*) (*) (*) (*) Hàm lượng Bo tính chung cho (*) mg/l 250 300 (**) mg/l 0,05 Hàm lượng Đồng tổng số mg/l 17 Hàm lượng Xianua mg/l 0,07 18 Hàm lượng Florua mg/l 1,5 19 Hàm lượng Hydro sunfur mg/l 0,05 mg/l 0,3 mg/l 0,01 (*) (*) 2+ 20 21 Hàm lượng Sắt tổng số (Fe + 3+ (*) Fe ) Hàm lượng Chì Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 22 Hàm lượng Mangan tổng số mg/l 0,3 23 Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số mg/l 0,001 24 Hàm lượng Molybden mg/l 0,07 25 Hàm lượng Niken mg/l 0,02 26 Hàm lượng Nitrat mg/l 50 27 Hàm lượng Nitrit mg/l 28 Hàm lượng Selen mg/l 0,01 29 Hàm lượng Natri mg/l 200 30 Hàm lượng Sunphát mg/l 250 31 Hàm lượng Kẽm mg/l 32 Chỉ số Pecmanganat mg/l (*) (*) Ghi chú: - (*) Là tiêu cảm quan - (**) Áp dụng vùng ven biển hải đảo - Hai chất Nitrit Nitrat có khả tạo methaemoglobin Do vậy, trường hợp hai chất đồng thời có mặt nước ăn uống tỷ lệ nồng độ (C) chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) chúng không lớn tính theo cơng thức sau: Cnitrat/GHTĐ nitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit < Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ QCVN 02: 2009/BYT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng nƣớc sinh hoạt Giới hạn tối đa cho phép Đơn vị TT Tên tiêu tính I II Màu sắc(*) TCU Mùi vị(*) - Độ đục(*) 15 15 Khơng có mùi Khơng có mùi vị lạ vị lạ NTU 5 Clo dư mg/l 0,3-0,5 - pH(*) - 6,0 - 8,5 6,0 - 8,5 Hàm lượng Amoni(*) mg/l 3 mg/l 0,5 0,5 Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2 ++ + Fe3 )(*) Chỉ số Pecmanganat mg/l 4 Độ cứng tính theo mg/l 350 - CaCO3(*) 10 Hàm lượng Clorua(*) mg/l 300 - 11 Hàm lượng Florua mg/l 1.5 - 12 Hàm lượng Asen tổng số mg/l 0,01 0,05 13 Coliform tổng số 50 150 20 E coli Coliform chịu 14 nhiệt Vi khuẩn/ 100ml Vi khuẩn/ 100ml Ghi chú: - (*) Là tiêu cảm quan - Giới hạn tối đa cho phép I: Áp dụng sở cung cấp nước - Giới hạn tối đa cho phép II: Áp dụng hình thức khai thác nước cá nhân, hộ gia đình (các hình thức cấp nước đường ống qua xử đơn giản giếng khoan, giếng đào, bể mưa, máng lần, đường ống tự chảy) Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục Một số hình ảnh nơi lấy mẫu nước, hệ thống lọc nước hộ gia đình địa bàn thành phố Thái Nguyên Máy lọc nhà ông Chu Văn Thắng, P.Gia Sàng Máy lọc nhà Vũ Thị Tâm, xã Phúc Trìu Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA „„Đánh giá trạng đề xuất biện pháp xử nước sinh hoạt theo quy hộ gia đình thành phố Thái Nguyên‟‟ Phiếu điều tra số: Địa bàn điều tra: PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG Họ tên chủ hộ (thành viên gia đình): Địa chỉ: PHẦN II: NỘI DUNG PHỎNG VẤN Hiện nguồn nước gia đình Ơng (Bà) sử dụng: Nước máy Cả hai Nước giếng Giếng gia đình ơng (bà) có độ sâu mét: Giếng gia đình ông (bà) khoan/đào cách năm Nhà ông ( bà) sử dụng nước máy Nguồn nước máy cấp với mức độ ? Liên tục Gián đoạn Gia đình ơng (bà) thường sử dụng nước giếng vào mục đích đây: Ăn uống Mọi hoạt động (Không gồm ăn uống) Sinh hoạt Mọi hoạt động (gồm ăn uống) Ăn uống, sinh hoạt Nước giếng gia đình ơng (bà) có xử qua trước sử dụng khơng, theo phương pháp nào? Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Không xử Qua bể lọc Qua máy lọc Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Việc sử dụng phương pháp (thiết bị) xử nước do: Được tư vấn Biết đến thơng qua truyền hình, báo đài Tự tìm hiểu Gia đình kiểm tra chất lượng nước chưa? Đã kiểm tra Chưa kiểm tra 10 Nguồn nước giếng gia đình sử dụng có vấn đề khơng ? Khơng có mùi vị Có mùi Có váng màu vàng Khơng biết 11 Những bệnh thường gặp phường (xã) ông (bà) bệnh gì: Đau mắt hột Phụ khoa Tiêu chảy Dị ứng, mẩn ngứa Giun sán Không biết 12 Ông (bà) có biết bệnh thường gặp liệu có liên quan đến nước sinh hoạt khơng Có Khơng Khơng biết Xin chân thành cảm ơn! Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... 3.4.2 Đánh giá hiệu biện pháp xử lý nước qui mơ hộ gia đình thành phố Thái Nguyên 56 3.5 Đề xuất biện pháp xử lý nước sinh hoạt qui mô hộ gia đình địa bàn thành phố Thái Nguyên ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỒNG THỊ THU TRANG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT THEO QUI MƠ HỘ GIA ĐÌNH TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên... khoan hộ gia đình đình Thành phố Thái Nguyên 51 Bảng 3.9 Biện pháp xử lý nước sinh hoạt áp dụng hộ gia đình Thành phố Thái Nguyên 55 Bảng 3.10 Chất lượng nước giếng trước sau xử lí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý nước sinh hoạt theo qui mô hộ gia đình tại thành phố thái nguyên , Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý nước sinh hoạt theo qui mô hộ gia đình tại thành phố thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay