Đầu tư phát triển nông nghiệp đồng bằng sông cửu long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu

195 15 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH oo0oo PHẠM VĂN ƠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỒN CẦU LUẬN ÁN TIẾN SĨ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH oo0oo PHẠM VĂN ƠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 62 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học 1: TS Hồ Diệu Người hướng dẫn khoa học 2: PGS TS Trương Đông Lộc TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Phạm Văn Ơn Sinh ngày 17 tháng 01 năm 1971 - tại: Huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Quê quán: Huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Hiện công tác tại: Ngân hàng Đầu tư Phát triển tỉnh Tiền Giang Là nghiên cứu sinh khóa: XVI Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số học viên 010116110009 Cam đoan đề tài: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỒN CẦU Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 62 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học 1: TS Hồ Diệu Người hướng dẫn khoa học 2: PGS TS Trương Đông Lộc Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị tiến sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghi n cứu riêng tác giả ết uả nghi n cứu trung thực hơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi in hồn tồn chịu trách nhiệm ời cam đoan danh dự tác giả Ngày ……… tháng ……… năm……… Phạm Văn Ơn ii Mục lục LỜI MỞ ĐẦU xii Tính cấp thiết lý nghiên cứu luận án xii Tổng quan nghiên cứu có liên quan xiii Mục tiêu nghiên cứu xvii Phạm vi nghiên cứu xvii Phương pháp nghi n cứu xvii Những điểm luận án xviii Những hạn chế hướng nghiên cứu xix Kết cấu luận án xix CHƯƠNG .1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỒN CẦU 1.1 TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP .1 1.1.1 Biến đổi khí hậu .1 1.1.2 Tác động biến đổi khí hậu đến phát triển nông nghiệp .2 1.2 VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm đặc điểm loại vốn đầu tư phát triển nông nghiệp .6 1.2.1.1 Khái niệm vốn đầu tư phát triển nông nghiệp 1.2.1.2 Đặc điểm vốn đầu tư phát triển nông nghiệp 1.2.1.3 Các loại vốn đầu tư phát triển nông nghiệp .6 1.2.1.4 Cơ chế phối hợp loại vốn đầu tư phát triển nông nghiệp 1.2.2 Mối quan hệ nhu cầu đầu tư cộng đồng yếu tố địa phương 10 1.2.2.1 Tiếp thị địa phương thành phần 10 1.2.2.2 Các yếu tố địa phương cộng đồng 15 1.2.3 Khái niệm lòng trung thành, giá trị, thỏa mãn khách hàng chi phí chuyển đổi 16 1.2.3.1 Lòng trung thành khách hàng 16 1.2.3.2 Giá trị khách hàng 16 1.2.3.3 Sự thỏa mãn khách hàng 17 1.2.3.4 Các chi phí chuyển đổi 17 1.3 NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 18 1.3.1 Kinh nghiệm số nước đầu tư phát triển nông nghiệp quan hệ với biến đổi khí hậu 18 1.3.1.1 Hà Lan .18 1.3.1.2 Úc 21 1.3.1.3 Nhật Bản 23 1.3.1.4 Trung Quốc 24 1.3.1.5 Thái Lan 25 1.3.1.6 Hàn Quốc 26 1.3.2 Bài học đầu tư phát triển nông nghiệp điều kiện biến đổi khí hậu tồn cầu 27 1.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG .28 CHƯƠNG 30 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỒN CẦU 30 2.1 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU .30 2.1.1 Vị trí địa ý đồng sơng Cửu Long 30 2.1.2 Cơ sở hạ tầng đồng sông Cửu Long 31 2.1.3 Dân số ao động đồng sông Cửu Long .35 2.1.4 Tình hình phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long .38 2.1.5 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long .44 2.1.5.1 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến môi trường hệ sinh thái phục vụ sản xuất nông nghiệp đồng sông Cửu Long .44 2.1.5.2 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp 48 2.2 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 49 2.2.1 Đầu tư Nhà nước .50 2.2.2 Vốn ODA .51 2.2.3 Vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) 53 2.2.4 Vốn định chế tài trung gian (ngân hàng) .54 2.2.5 Vốn doanh nghiệp nông nghiệp nước người nơng dân .55 2.2.6 Thực trạng ứng phó với biến đổi khí hậu địa phương vùng đồng sông Cửu Long .55 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 66 2.3.1 Những thành tựu đạt đầu tư phát triển nông nghiệp đồng sơng Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu 66 2.3.2 Những tồn nguy n nhân đầu tư phát triển nông nghiệp đồng sơng Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu 70 2.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG .73 CHƯƠNG 74 KHẢO SÁT NHU CẦU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 74 3.1 SỰ CẦN THIẾT KHẢO SÁT NHU CẦU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 74 3.2 KHẢO SÁT NHU CẦU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU .75 3.2.1 Các yếu tố địa phương i n uan đến nhu cầu đầu tư phát triển nơng nghiệp điều kiện biến đổi khí hậu 75 3.2.2 Khảo sát nhu cầu đầu tư doanh nghiệp nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu 78 3.2.3 Khảo sát nhận thức người nông dân nuôi trồng điều kiện biến đổi khí hậu .107 3.2.4 Hàm ý cho nghiên cứu ứng dụng 109 3.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG 110 CHƯƠNG 111 GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỒN CẦU 111 4.1 KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÍNH ĐẾN NĂM 2020 111 4.1.1 Khả ứng phó với biến đổi khí hậu .111 4.1.2 Xu hướng phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu tính đến năm 2020 116 4.2 QUAN ĐIỂM VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỒN CẦU .117 4.2.1 Quan điểm đầu tư phát triển nông nghiệp .117 4.2.2 Định hướng phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long 118 4.2.2.1 Định hướng tổng quát phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long 118 4.2.2.2 Định hướng phát triển nông nghiệp vùng đồng sông Cửu Long đến năm 2020 119 4.3 HỆ THỐNG GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 120 4.3.1 Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu đến năm 2050 120 4.3.2 Nhóm giải pháp phát triển nơng nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu tồn cầu 127 4.3.2.1 Giải pháp đầu tư sở hạ tầng phục vụ cho phát triển nông nghiệp đồng sơng Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu 127 4.3.2.2 Giải pháp đầu tư cho vùng chuy n canh 131 4.3.2.3 Thu hút vốn đầu tư nước phát triển ngành nông nghiệp đồng sông Cửu Long 133 4.3.2.4 Phát triển thị trường tài hỗ trợ cho ngành nơng nghiệp đồng sông Cửu Long 134 4.3.2.5 Giải pháp trọng tâm đầu tư phát triển nông nghiệp điều kiện biến đổi khí hậu 136 4.4 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ .140 4.4.1 Đối với Chính phủ 140 4.4.2 Đối với uan Chính phủ .143 4.4.2.1 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 143 4.4.2.2 Bộ Tài nguy n Môi trường .143 4.4.2.3 Bộ Kế hoạch Đầu tư 144 4.4.2.4 Bộ Tài 144 4.4.3 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc vùng đồng sông Cửu Long 144 4.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 146 KẾT LUẬN 147 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 149 vii DANH MỤC BẢNG T T T H Ứ 1B ản g 2B ản 3B ản g B ản 5B ản 6B ản g B ản 8B ản 9B ản g B ản g B ản B ản B ản T R A D N4 ự bá o T T n gT T P hâ n tí K ết K ết K ết q uả K ết q uả K ý T ổ C ác DANH MỤC BIỂU ĐỒ T T 1 1 T H Ứ Bi P ểu hâ n T b Bi ểu ỷ tr 2Bi ọP ểu hâ n 3Bi bC ểu cấ G u Bi ểu iá trị 5Bi sả G ểu iá trị 6Bi sả G ểu iá trị 7Bi sả D ểu iệ n 8Bi tí S ểu ản 9Bi ợ S ểu ản 1Bi ợ D ểu iệ Bi S ểu ản Bi T ểu ổ n 1Bi gT ểu ỷ T R A N3 9 4 4 4 5 Đến năm 2050 mực nước biển có khả dâng n 1m àm cho ũ ụt ĐBSCL có mực nước ngày cao Lũ ĐBSCL tác động nước biển dâng, gió mùa kèm theo lực y tâm Trái đất quay, nước ũ từ thượng nguồn sông M Kông đổ triều cường Các tác động tổng hợp lại àm cho nước ũ hu vực ĐBSCL cao nước biển Đông 1m; với biển dâng nước ũ cao bình thường từ 1m đến 2m Nước biển dâng cao àm thay đổi môi trường sống nhiều loài sinh vật biển trước hết tơm, cá tự nhiên Các mơ hình ni thủy sản truyền thống có nguy bị phá sản Bờ biển, bờ sông bị xâm thực mạnh sản xuất nơng nghiệp có nguy suy thối lúa, hoạt động sản xuất inh doanh hác bị ảnh hưởng lớn Đời sống hàng triệu dân bị xáo trộn Trong bối cảnh BĐKH nghi n cứu sinh mong nhận ý kiến nhà đầu tư ĩnh vực nông nghiệp nhu cầu đầu tư thời gian tới Tên công ty: Địa kinh doanh: Ngành sản xuất kinh doanh chính: Thời gian đầu tư vùng Đồng sông Cửu Long: ……… năm Xin quý công ty cho biết mức độ đồng ý công ty đầu tư inh doanh sinh hoạt, làm việc địa phương thuộc vùng Đồng sông Cửu Long cách chọn số thích hợp với uy ước: 1: hồn tồn hơng đồng ý; 2: hơng đồng ý; 3: há đồng ý; 4: tương đối đồng ý; 5: trung lập; 6: tương đối đồng ý; 7: há đồng ý; 8: đồng ý; 9: hoàn toàn đồng ý H ệ H ệ H ệ G i G i T h C 19 19 19 19 19 19 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 C D ịc C h G iá C h M1 ặt D ịc C ô C ô V ă T h C h T h C h Q u H ệ H ệ T h T r N g C h C ô H ọ n g C q u T h C ô C ô 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 6 9 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 D ễ H ệ H ệ M1 ô Đ iể N g Đ ịa C h C ô C D o C ô C ô b ằ C ô c N h b ằ 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 4 6 9 9 9 9 9 9 Cuối cùng, xin quý vị cho biết điểm vùng Đồng sông Cửu Long gây ấn tượng cho quý vị hi đầu tư đây: Chân thành cảm ơn! Phụ lục 11: Bảng câu hỏi nghiên cứu nhận thức ông/ bà nuôi/ trồng địa phương điều kiện biến đổi khí hậu tồn cầu (BĐKH) Ơng/ bà có tham gia số hoạt động bảo vệ môi trường phòng chống BĐKH địa phương hơng? Có Không Nguyên nhân BĐKH do? Tự nhiên Nhân tạo Tự nhiên & Nhân tạo Các loại khí nhà kính chủ yếu gây nên tượng BĐKH? Nguyên nhân làm cho nồng độ khí nhà ính tăng n gây BĐKH?  Con người sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch  Phá rừng, cháy rừng  Chuyển đổi sử dụng đất, sản xuất nông nghiệp chăn nuôi chôn ấp rác thải  Cả ý Các biểu thường thấy BĐKH nơi ông/ bà nuôi/ trồng?  Nhiệt độ trung bình tăng n  Bão, lụt bất thường khốc liệt  Nước biển dâng cao, xâm nhập mặn thường xuyên  Tất biểu BĐKH àm tăng tỷ lệ người dân bị đói nghèo?  Đồng ý  Không đồng ý Nguyên nhân việc tăng tỷ lệ đói nghèo do?  Bị việc làm, mùa, tư iệu sản xuất (đất, rừng, ruộng …)  Mất vốn thiên tai  Mất chi phí sinh hoạt đảm bảo sức khỏe  Mất nơi cư trú  Tất ý BĐKH có tác động đến sức khỏe người?  Đồng ý  Không đồng ý Các biểu cụ thể như:  Gia tăng bệnh tật, bệnh truyền nhiễm  Tăng số người chết thiên tai, dịch bệnh  Cả ý 10 Vai trò người BĐKH?  Rất quan trọng  Không quan trọng 11 Các hoạt động ứng phó với BĐKH cần thực hiện?  Học tập, nâng cao kiến thức BĐKH  Tiết kiệm điện nước sản xuất thông qua việc đổi công nghệ, sản xuất dây chuyền đại thân thiện với môi trường  Thực thu gom rác thải sản xuất nơi uy định cam kết hợp đồng với đơn vị xử lý chất thải sinh trình sản xuất để đảm bảo không gây nguy hại tới môi trường  Đóng góp gây uỹ giúp địa phương có nguồn kinh phí vận động tuyên truyền nhân dân bảo vệ mơi trường, chống BĐKH 12 Vai trò Nhà nước BĐKH? (Thông tin chuyển đổi mơ hình trồng, giống, vật ni)  Cần thiết  Không cần thiết 13 Các ý kiến khác/ giải pháp ông/ bà nuôi/ trồng điều kiện BĐKH: Chân trọng cám ơn hợp tác ông/ bà Phụ lục 12: Số doanh nghiệp tham gia khảo sát Statistics T n t V 31 313 31 3 M 0 n 6,8 3,4 2,8 Me N Nguồn: tác giả Phụ lục 13: Phân bổ mẫu theo địa kinh doanh Địa kinh doanh Fr Pe V C eq rc a u ue en l m 88,3 8,3 26 Gi 12 21, g 40 66,4 27, 20 B 77,0 34, T 22 44,2 38, 13 B 23 77,3 46, Li 21 66,7 52, C32 10 62, T 22 77,0 70, 88,6 78, M27 44,5 83, 14 Đ 77,0 90, T 22 99,9 100 31 H 313 100 Gi giả Nguồn: tác Phụ lục 14: Phân bổ mẫu theo ngành sản xuất kinh doanh Ngành sản xuất kinh doanh C Vali hế d bi ến lư Fr Pe Va Cu 93 229, 29, 7 56 117, 47, 44,8 52, 220, 73, 15 65 T 21 b v 29 tư n 66,7 79, 99,3 89, 11,9 91, nghi 11,3 92, ệ 3 24 77,7 100 ,0 V 313 100 t Nguồn: tác0 giả Phụ lục 15: Phân bổ mẫu theo thời gian đầu tư vùng ĐBSCL Thời gian đầu tư vùng ĐBSCL Fr eq ue 1 n 41 2271 1313 P er c ,3 Va lid Pe ,3 C u m ,3 13 13, 13, 1 86 86, 100 6 100 Phụ lục 16: Kiểm định thang đo thông ua hệ số Cronbach Alpha Reliability Statistics C r o , 837 CS HT CS HT CS HT CS HT CS HT CS C r o , 892 CD CS CD CS CD CS CD CS CD N of Ite 12 Item-Total Statistics S S C C ca r c or le o M al re n e b 72 94 , , 8465 827 71 90 , , 72 7603 816 72 86 , , 72 69 808 71 88 , , 817 72 58 89 , 72 815 73 , 99 , 617 72 834 , 71 99 , 347 838 71 , 93 , 30 Reliability Statistics N of Ite 16 Item-Total Statistics S S C ca c or le M al re e 90 200, 52 90 195 90 , 90 585 193 90 , 702 90 198 , 90 55 195 90 90 , 197 62 91 C r o n b , 886 , 884 , 880 , 885 , 883 , 883 CD CS1 CD CS CD CS CD CS CD CS CD CS C r o , 763 MT MT MT MT MT MT MT MT MT 91 196, , 56 885 91 190, , 65 881 90 195, , 61 883 90 196, , 56 885 90 194, , 63 882 90 197, , 2575 884 Reliability Statistics N of Ite 14 Item-Total Statistics S S C C ca r c or le o M al re n e b 80 110, , 42 744 81 104 , 81 , 726 81 60 107 , 80 735 , 79 105 , 52 728 79 114 , 80 , 751 59 80 1240 , 80 770 , 81 121 36 , 772 78 109, , 80 09 736 79 112 , , 742 Reliability Statistics C N r of o Ite , 87 HL HL S S C C ca r c or le o M al re n e b 34 23 , , 54 870 34 22 , 34 , 853 Item-Total Statistics HL HL HL 34 21 , , 74 836 34 20 , , 69 845 34 21 , , 74 836 Phụ lục 17: Rút trích nhân tố EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity ,772 1385,588 Df 66 Sig ,000 Total Variance Explained Co mp one nt To tal Initial Extract Rotation Eige ion Sums of nvalu Sums Squared % C To % C To %Cu u tal u tal m o m o m o 4, 4, 3 2, 1 38 6 38 6 34 9, , , 50 , 5 1, 1, 1, 2 9 40 40 92 7 3 48 8 5, 1, 1, 1, 1 15 15 82 , , , 9 6 1, 1, 1, 5 08 08 61 7 0, 0 9 10 1, 1, , 1, 11 01 01 6 33 , 2 1 12 6 , 4, Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix CS HT , 88 CS HT , 77 , 79 , CS HT 3 68 , 74 , a CS HT CS , HT 87 CS , HT 84 CS , HT 84 CS , HT 68 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kai , ser-A 88 120 Bar tlett , 00 Co mp on ent To tal 6, 29 1, 78 4 10 11 12 13 14 15 16 1, 27 , , 8 , Total Variance Explained Initial Extractio Eigen n Sums value of % C Tot %C u al u o m o m 6,2 3 9 9 , , 3 1,7 1 9 1 , 1,2 1 , , 7 , 7 Rot atio n To %Cu tal mu o lati 9 4, 3, 7 1, 5 8 4 5 2 5 , , 9 , 4 , , Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a CD CS , 79 CD CS 13 , 76 CD CS 16 , 74 CD CS , , 73 45 , , 68 81 CD CS CD CS 15 C o , , 54 75 , , 54 67 5 CD CS , 85 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity Df ,778 1477,492 91 Sig ,000 Total Variance Explained Co mp on ent To tal 3, 89 2, 73 1, 34 Initia Extra l ction Eige Sum %C T %C u ot u al o m o m 2 7 , , , 8 5 , 9 , , 7 Rotati on Sums To % Cu tal mu o lati 3, 5 , 5 2, 1 , , , , , , 4 10 , 11 , 9 12 , 5 13 , 3 14 , 1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix MT 13 MT 11 MT MT MT MT MT a C o , 72 , 71 , 70 , , 69 71 , , 65 71 MT 12 , , 62 67 , 9 87 MT , Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity Df Sig ,879 851,273 15 ,000 Total Variance Explained Co mp one I T % o of C u Extracti T% o of Cu mu 6 61 61 61 11 72 61 81 70 89 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Co mp HL , HL , HL , , , , HL Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phụ lục 18: Kiểm định mô hình hồi quy Variables Entered/Removed Mo del V a r a V M a et r ho D 2, X Ent er 11 , a Dependent Variable: Y b All requested variables entered Model Summary Mo del R R A Std Sq d ua Err , , , 5553 a Predictors: (Constant), D2, X11, X3, D1, X8, X10, X5, X2, X4, X6, X1, X9, X7 ANOVA a Mo Su dM F S del 371 Re 4813 , , e 24 n 38 299 12 86 87 312 10 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), D2, X11, X3, D1, X8, X10, X5, X2, X4, X6, X1, X9, X7 Coefficients Mo del (Co s U St n an s dar B St B d e 0 X1 t S Colli i near g ity Tol VI era F 2 , ,110 , , X2 165 , X3 14 , , 05 X4 , X5 24 , , 03 , X6 11 , , X7 09 , X8 X9 07 , , 1 , 15 4 X 24 , , , 05 D1 73 Y a Dependent Variable: X , 02 , 1, 5192 , 04 , 1, 5290 , 00 , 1, 6454 , 24 , 1, 7042 , 46 , 1, 6747 , 7 04 , 2, 4902 , 00 a ... đạt đầu tư phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu tồn cầu 66 2.3.2 Những tồn nguy n nhân đầu tư phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu. .. sát nhu cầu đầu tư phát triển nông nghiệp đồng sơng Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu Chương 4: Giải pháp đầu tư phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu tồn cầu CHƯƠNG... PHÁP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 120 4.3.1 Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư phát triển nông nghiệp đồng bằng sông cửu long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu , Đầu tư phát triển nông nghiệp đồng bằng sông cửu long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay