Hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ nguời nộp thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang

126 14 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:42

MA VĂN LÂM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUN TRUYỀN, HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MA VĂN LÂM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUN TRUYỀN, HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Ma i Ngọc Cường THÁI NGUYÊN - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn “Hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang” trung thực, kết nghiên cứu riêng Các tài liệu, số liệu luận văn cá nhân thu thập từ số liệu thống kê, báo cáo sơ kết, tổng kết Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, cơng trình nghiên cứu khoa học, văn ngành thuế, Nghị quyết, Quyết định tỉnh Tuyên Quang, tạp chí Tài chính, Thuế, sách, báo, viết website, kết nghiên cứu có liên quan đến đề tài cơng bố…Các trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Ma Văn Lâm ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Hồn thiện cơng tác tun truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang”, nhận giúp đỡ, hướng dẫn nhiều cá nhân tập thể Tôi trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Đào tạo, khoa, phòng, nhà khoa học, thầy, giáo Trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập nghiên cứu Trân trọng cảm ơn hướng dẫn tận tình GS.TS Mai Ngọc Cường giúp tơi hồn thành luận văn Trân trọng cảm ơn ý kiến góp ý quý báu lãnh đạo Cục Thuế, phòng thuộc Cục Thuế, đồng nghiệp địa điểm nghiên cứu thực luận văn Tuyên Quang, ngày tháng Tác giả luận văn Ma Văn Lâm năm 2014 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii Ế vii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò cơng tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 1.1.1 Thuế mối quan hệ chủ thể thực nghĩa vụ thuế 1.1.2 Đặc điểm công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 1.1.3 Vai trò cơng tác tun truyền, hỗ trợ NNT 1.2 Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế: nội dung, nhân tố ảnh hưởng tiêu chí đánh giá 14 1.2.1 Nội dung công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT 14 1.2.2 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT 15 1.2.3 Tiêu chí đánh giá 18 1.3 Kinh nghiệm hoàn thiện hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế số nước giới Việt Nam 20 1.3.1 Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế số nước giới 21 1.3.2 Kinh nghiệm hồn thiện cơng tác tun truyền hỗ trợ người nộp thuế Việt Nam 26 1.3.3 Bài học kinh nghiệm rút cho tỉnh Tuyên Quang 29 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 33 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu đề tài 33 2.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 33 2.2.2 Phương pháp xử lý tổng hợp số liệu 33 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 34 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 34 2.4 Khung phân tích luận văn 34 Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG 35 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tác động đến công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cục thuế tỉnh tuyên quang 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Tuyên Quang 35 3.1.2 Dân số lao động tỉnh Tuyên Quang 37 3.1.3 Tình hình phát triển kinh tế phát triển doanh nghiệp địa bàn tỉnh Tuyên Quang 38 3.1.4 Khái quát tổ chức, chức nhiệm vụ Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 39 3.2 Thực trạng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục thuế tỉnh Tuyên Quang 47 3.2.1 Thực trạng công tác tuyên truyền NNT 48 3.2.2 Thực trạng công tác hỗ trợ NNT 54 3.2.3 Tác động công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT cục thuế Tuyên Quang 59 3.3 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cục thuế tỉnh Tuyên Quang 60 3.3.1 Những hạn chế công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 60 3.3.2 Nguyên nhân hạn chế, tồn công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 63 Chương 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG 70 4.1 Quan điểm phương hướng hồn thiện cơng tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục thuế tỉnh Tuyên Quang 70 4.1.1 Bối cảnh phát triển tỉnh Tuyên Quang vấn đề đặt cho Cục Thuế năm tới 70 4.1.2 Quan điểm mục tiêu hồn thiện cơng tác tun truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 74 4.1.3 Phương hướng hồn thiện cơng tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 76 4.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác tun truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục thuế tỉnh Tuyên Quang 78 4.2.1 Hoàn thiện tổ chức hoạt động sở thuế 78 4.2.2 Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 83 4.2.3 Tăng cường phối hợp Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang đơn vị có liên quan cơng tác tun truyền, hỗ trợ NNT địa bàn 85 4.2.4 Tăng cường đầu tư sở vật chất nâng cao lực đội ngũ cán Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 87 4.2.5 Nâng cao nhận thức NNT địa bàn tỉnh Tuyên Quang 89 4.3 Một số khuyến nghị với quan quản lý nhà nước 90 4.3.1 Đối với Tổng cục Thuế 90 4.3.2 Đối với tỉnh Tuyên Quang 91 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii STT CHỮ BTC Bộ Tài TCT Tổng cục Thuế CQT CP Cổ phần DN Doanh nghiệp HTX Hợp tác xã NNT NSNN Ngân sách Nhà nước TKTN Tự khai tự nộp 10 TNHH 11 TTHT Tuyên truyền hỗ trợ 12 CCHC Cải cách hành 13 CNTT Cơng nghệ thơng tin Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ kiến thức thuế nói chung sắc thuế; Quy trình, thủ tục đăng ký, kê khai, tính thuế nộp thuế, quy định quy trình sử dụng biên lai, ấn thuế; Có hiểu biết kiến thức kế tốn áp dụng cho loại hình doanh nghiệp, đặc biệt nghiệp vụ kế tốn có liên quan đến thuế; Các kiến thức kinh tế tài pháp luật có liên quan; Các kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế Ngồi số kiến thức khác như: Sử dụng thành thạo máy vi tính; biết ngoại ngữ; có kinh nghiệm thực tế; nắm vững vận dụng thành thạo kỹ giao tiếp ứng xử với NNT Cán làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT phải người có đạo đức, tác phong làm việc chuyên nghiệp; triệt để tuân thủ pháp luật; có quan niệm đắn vị trí NNT cán thuế; chân thành, thơng cảm, nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ NNT thực pháp luật sách Nhà nước thuế; hành động, lời nói, văn phạm phải giản dị, trang phục quy chế ngành Trong trình thực nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ NNT, cán thuế phải tiếp xúc với nhiều đối tượng liên quan đến nhiều khía cạnh lĩnh vực thuế Trong sách thuế nước ta lại thường xuyên thay đổi, bổ sung thực nhiệm vụ tư vấn cán thuế phải: Thường xuyên củng cố bổ sung kiến thức cần thiết kỹ giao tiếp để làm tốt công việc giao Cần nhận thức rõ ràng NNT khơng đối tượng bị quan thuế quản lý mà trở thành khách hàng quan trọng, người kết hợp cán thuế quan thuế hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước Cán thuế trả lời cần đảm bảo tính xác thông tin cung cấp Muốn cần nắm vững sở pháp lý vấn đề đưa trả lời Điều có ý nghĩa quan trọng, tạo uy tín cán thuế, quan thuế NNT, khách hàng quan thuế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Cung cấp thông tin chất lượng cho NNT yêu cầu phận hỗ trợ NNT Kiểm tra chất lượng thông tin trước cung cấp cho khách hàng nhiệm vụ quan trọng; bên cạnh cán thuế làm công tác cần nắm bắt thái độ tiếp nhận khách hàng thơng tin đưa ra; khách hàng có thoả mãn với thông tin nhận hay không, mức độ thoả mãn Trên sở thơng tin phản hồi này, cán thuế nói riêng Phòng tuyên truyền hỗ trợ phải điều chỉnh, bổ sung cập nhật thông tin cần thiết để thoả mãn tốt nhu cầu NNT Việc tuyển chọn cán làm phận tuyên truyền, tư vấn thuế phải thông qua tuyển chọn, kiểm tra nghiệp vụ sách thuế, kế tốn, kỹ thuyết trình…hoặc tuyển chọn cán thuế có kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ sâu, công tác ngành từ 05 năm trở lên, khả xử lý công việc nhanh, giao tiếp ứng xử tốt 4.2.3 Tăng cường phối hợp Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang đơn vị có liên quan cơng tác tun truyền, hỗ trợ NNT địa bàn Khắc phục hạn chế việc phối hợp với đơn vị liên quan đến công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT Chương phân tích Trong thời gian tới Cục Thuế cần hướng vào nội dung sau đây: - Cục Thuế tiếp tục tăng cường phối hợp với quan Tuyên giáo giúp định hướng vận động, đảm bảo hầu hết cấp uỷ Đảng từ tỉnh, huyện, xã, phường đến chi sở tích cực tham gia công tác quản lý thuế Xây dựng quy chế phối hợp tuyên tuyền, phổ biến pháp luật thuế quan: Cục Thuế - Ban Tuyên giáo - Uỷ Ban mặt trận tổ quốc - Hội nông dân - Hội liên hiệp phụ nữ - Đoàn niên - Liên đoàn lao động Tuyên truyền vận động người nộp thuế thi đua sản xuất kinh doanh; đưa mục phổ biến sách pháp luật thuế vào tin nội phát hành hàng tháng tới Chi thôn, tổ nhân dân, Đảng xã, phường, thị trấn để tuyên truyền Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Phối hợp với Sở giáo dục, Phòng giáo dục đào tạo tỉnh, huyện triển khai thực cơng tác tun truyền sách thuế vào trường học thông qua tiết học Giáo dục cơng dân, buổi sinh hoạt ngoại khóa Có thể thực bước theo cấp học sau: Học sinh cấp 1: Giới thiệu tổng quát Thuế nghĩa vụ nộp thuế công dân; Học sinh cấp 2: Giới thiệu khái quát sắc thuế hành; Học sinh cấp 3: Giới thiệu khái quát Nhà nước thuế; - Đối với quan thông Báo Tuyên Quang, Đài Phát - Truyền hình, Cổng Thơng tin điện tử tỉnh Tun Quang, thay phối hợp, Cục Thuế cần ký kết hợp đồng cụ thể, quy định chặt chẽ trách nhiệm bên thực chuyên mục Trách nhiệm Cục Thuế tỉnh giao nhiệm vụ cho phòng Tuyên truyền hỗ trợ trực tiếp phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát Truyền hình, Cổng Thơng tin điện tử tỉnh Tuyên Quang để thực chuyên mục Hằng quý có kế hoạch, nội dung tuyên truyền gửi đơn vị cụ thể Cung cấp số liệu, tài liệu cần thiết đơn vị đề nghị Trách nhiệm Báo Tuyên Quang, Đài Phát - Truyền hình, Cổng Thơng tin điện tử tỉnh Tun Quang viết tin, bài, chụp ảnh, thực phóng phản ánh hoạt động, tiến độ, kết thu NSNN địa bàn, qua tun truyền sách pháp luật thuế Chịu trách nhiệm nội dung, tổ chức trình bày, xuất chun mục (về cơng tác thuế) Báo Tuyên Quang, Đài Phát - Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang đảm bảo tháng thực 01 chuyên mục, chuyên mục có từ 02 đến 03 tin, bài, ảnh Cục Thuế có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí thực chuyên mục quan Hai bên cam kết thực đầy đủ, kịp thời điều ghi hợp đồng Quá trình thực có vướng mắc, phát sinh hai bên thơng báo Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ trực tiếp cho nhau, bàn bạc, giải sở thoả thuận pháp luật quy định Là tỉnh miền núi, công tác Tuyên truyền, hỗ trợ NNT đến nhân dân dân tộc vùng sâu, vùng xa tỉnh Tuyên Quang quan trọng, cần thiết Ngoài việc phối hợp với quan báo, đài…Cục Thuế nên hợp đồng thêm với Trung tâm Phát hành phim Chiếu bóng tỉnh, thơng qua Đội chiếu bóng lưu động phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa Phương pháp thực là: Triển khai tuyên truyền sách thuế trước buổi chiếu phim Trung tâm phát hành chiếu bóng, thời lượng khoảng 20 đến 25 phút để nhân dân tiếp cận, hiểu chấp hành sách pháp luật thuế Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế có trách nhiệm biên soạn tài liệu tuyên truyền phù hợp với người dân xã, thôn tỉnh, sau có ý kiến phê duyệt lãnh đạo Cục Thuế gửi Trung tâm để thực Chi cục Thuế huyện, thành phố Kế hoạch hợp đồng trách nhiệm ký Cục Thuế Trung tâm phát hành phim chiếu bóng, phối hợp với đội chiếu bóng lưu động Trung tâm kiểm tra việc tổ chức thực Phòng Hành Quản trị Tài vụ Ấn hồn thiện thủ tục hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm phát hành phim chiếu bóng theo chế độ quy định… 4.2.4 Tăng cường đầu tư sở vật chất nâng cao lực đội ngũ cán Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang Cán bộ, công chức làm công tác tuyên truyền hỗ trợ thuế cần thực nghiêm quy định tiêu chuẩn văn hố cơng sở đạo đức công chức, viên chức ngành thuế ban hành kèm theo Quyết định số 2181/QĐ-TCT ngày Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 21/12/2012 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp, đại, vừa thể tôn nghiêm quan quản lý nhà nước vừa thể tôn trọng quan thuế người dân Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Bố trí khu vực tư vấn, hỗ trợ thuế nơi chun biệt khơng gian thống mát, ngăn cách không gian với khu vực khác; đó, nhóm phụ trách cơng việc khác nhóm soạn tài liệu tuyên truyền, nhóm hướng dẫn bàn, nhóm hướng dẫn qua điện thoại…cũng tách biệt để không ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động Thiết lập tổng đài trả lời tự động số nội dung đơn giản hồ sơ ban đầu doanh nghiệp thành lập, thủ tục đăng ký thuế hộ kinh doanh, mức xử phạt chậm đăng ký thuế hay nộp hồ sơ khai thuế, thủ tục báo hay hủy hóa đơn, số điện thoại liên hệ với đội thuế Hình thức hỗ trợ có đưa vào sử dụng phải thơng báo rộng rãi cho người dân biết để sử dụng Đối với trường hợp hướng dẫn trực tiếp bàn, Cục Thuế nên lắp đặt thiết bị in số thứ tự, kệ để mẫu phiếu đăng ký nội dung cần tư vấn, hỗ trợ, bàn ghế để NNT ghi nội dung cần hỗ trợ vào phiếu Việc đảm bảo cho cơng tác hướng dẫn diễn có trình tự, trật tự Trang bị đủ máy vi tính có nối mạng cài đặt đầy đủ phần mềm ứng dụng hỗ trợ cho nhân viên, máy in, điện thoại, máy fax, máy photocopy đại phận hướng dẫn phải đảm bảo chúng ln tình trạng hoạt động tốt Bố trí khu vực chờ cho NNT khu vực hướng dẫn thật thoáng mát, xanh sạch, có đủ chỗ ngồi thoải mái, có nước uống, có kệ để sách báo/tài liệu thuế, có hình điện tử chạy thông tin tuyên truyền thuế Nó giúp tạo cảm giác thư thái cho NNT đến liên hệ với quan thuế tiếp cận thơng tin thuế Bố trí thêm khu vực dành riêng cho NNT có lắp đặt kiosk điện tử tra cứu thông tin; kệ để mẫu biểu thuế miễn phí; có bàn ghế, máy vi tính (khơng có nối mạng vào hệ thống quan thuế, mở giới hạn số trang thông tin điện tử cho phép) máy in để NNT sử dụng viết/soạn thảo Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ văn bản, lập hồ sơ khai thuế Đối với NNT không đủ điều kiện trang bị thiết bị hỗ trợ cho hoạt động khai, nộp thuế NNT đến liên hệ lần đầu với quan thuế hẳn điều hữu ích giúp tiết kiệm chi phí thời gian lại NNT Xây dựng hội trường số phòng họp trang bị đủ tiện nghi đại phục vụ cho buổi hội nghị, tập huấn, đối thoại với nhiều nhóm người nộp thuế khác Như thế, quan thuế chủ động thực phổ biến sách thuế theo chuyên đề, lĩnh vực kinh doanh khác lúc mà bị phụ thuộc nhiều vào việc thiếu địa điểm hay kinh phí tổ chức Tiếp tục tăng cường sở hạ tầng thông tin Cục Thuế (hệ thống máy chủ, thiết bị truyền mạng, chương trình ứng dụng hỗ trợ tra cứu thơng tin ) nhằm giúp hoạt động tư vấn, hỗ trợ thuế diễn trơi chảy, nhanh chóng, hạn chế tình trạng bị lỗi Nhất giai đoạn Tổng cục Thuế triển khai khai, nộp thuế điện tử, Nhà nước tiến hành thực phủ điện tử, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ qua thư điện tử, trang tin điện tử tương lai diễn nhiều hạ tầng thơng tin cần phải ổn định 4.2.5 Nâng cao nhận thức NNT địa bàn tỉnh Tuyên Quang Cùng với phối hợp đồng quan tuyên truyền địa bàn, nòng cốt Phòng tuyên truyền - Hỗ trợ Phòng Cục Thuế, ủng hộ Chính quyền cấp, ngành từ tỉnh đến huyện, xã, phường Các sách thuế, dịch vụ hỗ trợ NNT cung cấp nhanh chóng, kịp thời hơn, thuận tiện với hình thức phong phú đa dạng qua phận "một cửa", qua email điện thoại, qua hệ thống khai, nộp thuế điện tử quan Thuế, cung cấp thông tin sách, thủ tục thuế, ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn Nhất hình thức đưa sách thuế vào trường Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ học, tạo tảng nhận thức ban đầu cho học sinh, sinh viên, hệ tương lai, chắn nhận thức NNT nâng lên Hơn thơng qua chương trình tập huấn, đối thoại, điều tra, khảo sát, tìm hiểu nhu cầu NNT, đánh giá độ tin cậy NNT xã hội, lắng nghe ý kiến phản hồi sản phẩm dịch vụ hỗ trợ, quan thuế có kế hoạch triển khai phù hợp điều kiện thực tế Hằng năm tổ chức Hội nghị biểu dương tổ chức, cá nhân thực tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời phê phán mạnh mẽ tượng vi phạm luật thuế Thông qua Hội nghị đối thoại thông tin cụ thể đến NNT sách có dự báo sách Nhà nước sửa đổi, bổ sung tương lai Tư vấn, hỗ trợ NNT khơng dừng lại sách, chế độ thuế, luật thuế mà phải kết hợp với chế độ, quy định luật có liên quan Kế tốn, Kiểm tốn Về phía NNT cần tích cực, chủ động tìm hiểu sâu luật thuế, thay ỷ lại vào hướng dẫn quan thuế Cùng với quan thuế cần xử lý nghiêm vi phạm, giải khiếu nại, tố cáo biện pháp hành khác để nâng cao hiệu lực, hiệu thực pháp luật thuế NNT 4.3 Một số khuyến nghị với quan quản lý nhà nước 4.3.1 Đối với Tổng cục Thuế Tổng cục thuế cần cập nhật đăng tải đầy đủ văn hướng dẫn, giải đáp vướng mắc thuế trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế để trở thành nơi tìm kiếm thơng tin hỗ trợ vấn đề thuế đáng tin cậy cho NNT Các chương trình ứng dụng hỗ trợ khai thuế cho NNT cần nâng cấp kịp thời với thay đổi sách thuế cần ban hành sớm Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Đồng thời, nâng cấp đường truyền mạng cơng cụ tìm kiếm trang thơng tin điện tử Tổng cục Thuế để phục vụ việc tra cứu lúc số Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ lượng lớn NNT, nhiều NNT than phiền tra cứu thông tin trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế thường chậm, nghẽn mạng; cơng cụ tìm kiếm hiệu chưa cao Hiện nay, ngành Thuế tích cực vận động NNT khai, nộp thuế điện tử, cần xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin đại, chất lượng đường truyền - nhận thông tin nhanh vững mạnh hơn, NNT e ngại vào hệ thống tiếp nhận bảo mật thông tin ngành Thuế Tổng cục cần nghiên cứu ban hành quy chế, quy trình cho phép CQT hướng dẫn, hỗ trợ NNT qua mạng, mở kênh thông tin hoạt động TTHT cho NNT phù hợp với thời phủ điện tử chiến lược đại hóa hoạt động TTHT cho NNT Cấp phát thêm loại ấn phẩm thuế cho CQT cấp sở để phát miễn phí cho người dân, giúp làm phong phú tài liệu tuyên truyền pháp luật thuế CQT địa phương Tổng cục sớm xây dựng chế ưu đãi cho cán làm công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT vừa động viên, khích lệ tinh thần làm việc họ vừa phần giúp họ ổn định sống an tâm công tác điều kiện kinh tế nhiều khó khăn 4.3.2 Đối với tỉnh Tuyên Quang - Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định, chế sách nhằm tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi bình đẳng cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh Xây dựng chế vận hành đồng bộ, thông suốt thị trường hàng hố, lao động, khoa học cơng nghệ loại thị trường khác, bảo đảm phân bổ sử dụng hiệu nguồn lực cho phát triển Trước mắt cần tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực thủ tục hành chính, giảm chi Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ phí hành chính; đảm bảo công khai, minh bạch nâng cao trách nhiệm quan hành nhà nước Định kỳ tổ chức gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp thông qua hội nghị, hội thảo để lắng nghe ý kiến phản hồi doanh nghiệp, xử ký kịp thời khó khăn, vướng mắc q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mở rộng kinh doanh, đăng ký thương hiệu, phát triển thị trưởng…qua tạo nguồn thu bền vững ổn định cho ngân sách địa phương - Tỉnh cần tập trung thực có hiểu chương trình mục tiêu xố đói, giảm nghèo, bước nâng cao mức sống phận dân cư nghèo, tạo bình đẳng sống dần tiến tới có thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội - Chỉ đạo Sở ngành, Uỷ ban Nhân Dân huyện, thành phố, tổ chức trị xã hội, quan thơng tin báo chí địa bàn tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với Cục Thuế công tác quản lý thuế, nắm bắt vướng mắc, khó khăn, bất cập thực sách, thủ tục thuế NNT để xử lý kịp thời, tạo sức mạnh tổng hợp công tác thu ngân sách - Chú trọng công tác giáo dục tầng lớp dân cư, học sinh, sinh viên, hệ tương lai nhận thức vai trò quan trọng thuế phát triển đất nước Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Triển khai hiệu công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế giúp NNT nắm bắt thơng tin kịp thời sách, pháp luật thuế, tạo điều kiện tốt cho NNT thực nghĩa vụ thuế, giảm rủi ro sản xuất, kinh doanh đáp ứng tốt yêu cầu chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 2011-2020 Chính phủ đề Trong năm qua cơng tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang quan tâm đạo thu kết định, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cấp giao Tuy vậy, từ sở lý luận kết nghiên cứu cho thấy, bên cạnh mặt đạt công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT địa bàn tỉnh Tuyên Quang hạn chế cần phải khắc phục hoàn thiện Thực đề tài "Hồn thiện cơng tác tun truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang", tác giả đưa số giải pháp, khuyến nghị nhằm khắc phục tồn hạn chế, góp phần hồn thiện cơng tác tun truyền, hỗ trợ, bước xây dựng mơ hình cung cấp dịch vụ cơng thuế đạt chất lượng, hiệu đáp ứng tối đa nhu cầu NNT địa bàn tỉnh Tuyên Quang thời gian tới Tác giả mong giải pháp kiến nghị đề xuất luận văn triển khai đồng với giải pháp khác kê khai thuế, tra, kiểm tra thuế, quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế giúp ích phần để Cục thuế tỉnh Tuyên Quang thực thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN Bộ Tài Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giao năm./ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO BCH Đảng tỉnh (2011), "Nghị Đại hội đại biểu đảng tỉnh lần thứ XV"; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (2011, 2012, 2013), "Thơng tin nội bộ"; Bộ tài (2010), "Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 Bộ trưởng Bộ Tài quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế"; Bộ Tài (2011), "Thơng tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Bộ Tài chính"; Chính phủ (2011), "Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020 Thủ tướng Chính phủ"; Bộ Tài Chính (2013), "Thơng tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Bộ Tài Chính"; Nguyễn Thị Cúc (2014), "Tạo bước đột phá cải cách thủ tục hành thuế" - Tạp chí Tài - Số 8, tr.21-23; Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang (2011, 2012, 2013), "Báo cáo tổng kết công tác thuế"; Hội đồng nhân dân tỉnh (2013), "Nghị phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014"; 10 PGS.TS Nguyễn Ngọc Hùng (2012), "Giáo trình quản lý thuế" - NXB Kinh tế TP.Hồ Chí Minh; 11 Quốc hội (2011), "Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012"; 12 Quốc hội (2006), "Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006"; 13 Nguyễn Thị Lệ Thuý (2009), "Hoàn thiện quản lý thuế Nhà nước nhằm tăng cường tuân thủ thuế doanh nghiệp" - Luận án TS kinh tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội; Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 14 Tổng cục thuế (2007), "Luật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành" - Nhà xuất tài chính; 15 Tổng cục Thuế (2012), "Kiến thức thuế" - Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức ngành Thuế; 16 Tổng cục thuế (2010), "Quyết định số 502/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 Tổng cục Thuế việc quy định chức năng, nhiệm vụ phòng thuộc Cục Thuế"; 17 Tổng cục Thuế (2014), "Cải cách thủ tục hành thuế: Bước đột phá từ yếu cầu thiết" - Tạp chí Tài - Số 8, tr.11-14; 18 Tổng cục thuế (2012), "Quyết định số 601/QĐ-TCT ngày 11/5/2012 Tổng cục thuế việc ban hành quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế"; 19 PGS.TS Lê Xuân Trường (2014), "Lực đẩy cải cách hành thuế từ hành lang pháp lý" - Tạp chí Tài - (8), tr.24 -27; 20 UBND tỉnh Tuyên Quang (2013), "Quyết định số 491/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 định hướng đến năm 2020"; 21 UBND tỉnh (2013), "Quyết định số 491/QĐ-UBND UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Quy hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2020"; 22 ThS Đặng Thị Bạch Vân (2014), "Xung quanh vấn đề người nộp thuế tuân thủ thuế" - Tạp chí Phát triển Hội nhập (16), tr.59-63; 23 ThS Hồ Tuấn Vũ (2014) - Bài viết "Nâng cao chất lượng công tác Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Chi cục Thuế" - Website Đại học Duy Tân - http://ketoan.duytan.edu.vn; 24 ThS Cao Ngọc Xuyên (2012), "Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế" - Uỷ ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội - http://vnclp.gov.vn 25 Website Bộ tài chính: http://www.mof.gov.vn; 26 Website Tổng cục thuế: http://www.gdt.gov.vn; Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 27 Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang: http://www.tuyenquang.gov.vn; Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... tiêu hồn thiện cơng tác tun truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 74 4.1.3 Phương hướng hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang ... TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG 35 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tác động đến công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cục thuế tỉnh. .. chế, tồn công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 63 Chương 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG 70
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ nguời nộp thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang , Hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ nguời nộp thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay