Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2015 2020 tại xã cao kỳ, huyện chợ mới tỉnh bắc kạn

128 12 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:41

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠ MINH THƯ NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2020 TẠI CAO KỲ, HUYỆN CHỢ MỚI- TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành : Lâm họcsố : 60 62 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS.Trần Quốc Hưng Thái Nguyên, năm 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i Tôi xin cam đoan số liệu nghiên cứu tiến hành Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Tạ Minh Thư tnu.edu.vn/ ii Luận văn hoàn thành theo chương trình đào tạo theo chương trình đào tạo Cao học Lâm nghiệp khoá 20, giai đoạn 2012 – 2014 Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên Để hoàn thành luận văn, tác giả nhận quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi tập thể thầy giáo Khoa Lâm Nghiệp, Phòng Quản lý Sau Đại học lãnh đạo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đối với địa phương, tác giả nhận giúp đỡ bà dân tộc Cao Kỳ huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn nơi mà tác giả đến thu thập số liệu đề tài Nhân dịp này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn giúp đỡ quý báu Kết luận án tách rời dẫn thầy giáo hướng dẫn khoa học TS.Trần Quốc Hưng, người nhiệt tình bảo hướng dẫn để tơi hồn thành luận văn Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn Xin cảm ơn khuyến khích, giúp đỡ gia đình bạn bè đồng nghiệp xa gần, nguồn khích lệ cổ vũ to lớn tác giả trình thực hồn thành cơng trình Thái Ngun, tháng 10 năm 2014 Tác giả Tạ Minh Thư tnu.edu.vn/ i ii iii DANH MỤ vii viii MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu yêu cầu đề tài Ý nghĩa đề tài Chương I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .4 1.1 Vấn đề nghiên cứu giới .4 1.1.1 Quy hoạch vùng theo học thuyết Mác- LêNin 1.1.2 Quy hoạch vùng Pháp 1.1.3 Quy hoạch vùng lãnh thổ Thái Lan .6 1.1.4 Qui hoạch vùng nông nghiệp 1.1.5 Quy hoạch sản xuất lâm nghiệp 1.2 Vấn đề nghiên cứu Việt Nam 10 1.2.1 Quy hoạch vùng chuyên canh (QH vùng chuyên canh trồng) 10 1.2.2 Quy hoạch nông nghiệp 11 1.2.3 Quy hoạch lâm nghiệp 12 1.3 Những pháp lý quy hoạch phát triển lâm nghiệp .21 1.4 Đánh giá điều kiện tự nhiên nguồn tài nguyên 23 1.4.1 Vị trí địa lý 23 1.4.2 Địa hình, địa mạo .23 1.4.3 Khí hậu .24 1.4.4 Thuỷ văn 24 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn/ http://www.lrc- 1.4.5 Tài nguyên đất .25 tnu.edu.vn/ 1.4.6 Tài nguyên nước 25 1.4.7 Tài nguyên rừng 25 1.4.8 Tài nguyên khoáng sản 26 1.4.9 Tài nguyên nhân văn 26 1.5 Thực trạng phát triển kinh tế- hội 27 1.5.1.Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 27 1.5.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 27 1.5.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập .30 1.5.4 Thực trạng phát triển sở hạ tầng .31 1.5.5 An ninh quốc phòng 33 1.6 Đánh giá chung, thuận lợi khó khăn .33 1.6.1 Những thuận lợi 33 1.6.2 Những khó khăn hạn chế 34 Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 35 2.2 Nội dung nghiên cứu: 35 2.2.1 Đánh giá thực trạng quản lý phát triển lâm nghiệp .35 2.2.2 Nghiên cứu số dự báo liên quan đến quy hoạch phát triển lâm nghiệp .35 2.2.3 Đề xuất số nội dung quy hoạch phát triển lâm nghiệp đến năm 2020 36 2.2.4 Đề xuất giải pháp thực nội dung quy hoạch 36 2.2.5 Dự tính vốn đầu tư hiệu đầu tư 36 2.3 Phương pháp nghiên cứu .36 2.3.1 Sử dụng phương pháp kế thừa chọn lọc 36 2.3.2 Sử dụng phương pháp vấn 37 2.3.3 Sử dụng phương pháp phúc tra thực địa tài nguyên rừng 37 2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 38 2.4 Đánh giá hiệu kinh tế 38 tnu.edu.vn/ Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 3.1 Đánh giá thực trạng quản lý, phát triển lâm nghiệp Cao Kỳ .40 3.1.1 Hiện trạng sử dụng đất .40 3.1.2 Hiện trạng tài nguyên rừng hoạt động sản xuất lâm nghiệp địa bàn 44 3.1.3 Đặc điểm trạng thái rừng: 46 3.1.4 Trữ lượng rừng 47 3.1.5 Diện tích đất lâm nghiệp theo chủ quản lý: 48 3.1.6 Tài nguyên lâm sản gỗ .49 3.1.7 Đánh giá kết hoạt động sản xuất lâm nghiệp 49 3.1.8 Đánh giá tổ chức quản lý Nhà nước lâm nghiệp 51 3.2 Nghiên cứu số dự báo liên quan đến quy hoạch phát triển lâm nghiệp 54 3.2.1 Dự báo dân số lao động 54 3.2.2 Dự báo nhu cầu lâm sản thị trường tiêu thụ .54 3.2.3 Dự báo môi trường 55 3.2.4 Dự báo tiến khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất lâm nghiệp 56 3.2.5 Dự báo biến đổi khí hậu .56 3.3 Đề xuất quy hoạch bảo vệ phát triển rừng đến năm 2020 .57 3.3.1 Những xây dựng quan điểm định hướng phát triển lâm nghiệp 57 3.3.2 Đề xuất nội dung quy hoạch phát triển lâm nghiệp Cao Kỳ 60 3.3 Phân kỳ quy hoạch tiến độ thực 75 3.4 Các giải pháp thực 76 3.5 Dự tính vốn đầu tư, hiệu đầu tư 79 KẾT LUẬN .84 TÀI LIỆU THAM KHẢO .88 tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC Bảng 1.1 Diện tích suất, sản lượng trồng 28 Bảng 1.2 cấu chăn nuôi địa phương 29 Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng loại đất 40 Bảng 3.2 Diện tích loại rừng khu vực nghiên cứu 45 Bảng 3.3 Trữ lượng rừng Cao Kỳ 47 Bảng 3.4 Diện tích đất lâm nghiệp theo chủ quản lý 48 Bảng 3.5 So sánh trước sau quy hoạch sử dụng đất 60 Bảng 3.6 Quy hoạch loại rừng Cao Kỳ 62 Bảng 3.7 Quy hoạch theo chủ quản lý 64 Bảng 3.8 Tính giá trị thương mại gỗ nguyên liệu Keo 69 Bảng 3.9 Đề xuất tập đoàn trồng cho rừng sản xuất 71 Bảng 3.10 Đề xuất tập đoàn trồng phân tán 72 Bảng 3.11 Phân kỳ quy hoạch phát triển lâm nghiệp Cao Kỳ 75 Bảng 3.12 Tổng hợp tiêu kinh tế 81 tnu.edu.vn/ viii Hình 3.1 Biểu đồ trạng sử dụng loại đất 41 Hình 3.2 Diện tích loại rừng khu vực nghiên cứu 46 Hình 3.3 Biểu đồ so sánh trước sau quy hoạch sử dụng đất 61 tnu.edu.vn/ - Tỷ lệ thu nhập so với chi phí tnu.edu.vn/ : 2,08 - Tỷ lệ hoàn vốn nội : 15,8% * Hiệu đầu tư cho trồng 1ha Keo (cây gỗ nhỏ), thời gian năm, với liệu sau: - Đầu tư trồng, chăm sóc, bảo vệ + lãi vay : 11.430.000đ/ha - Lãi vay : 9,5%/năm - Sản lượng bình quân : 50 m3/ha - Giá bán gỗ đứng : 500.000đ/m3 - Doanh thu : 25.000.000 đ/ha - Lãi ròng : 3.552.184 đ/ha - Tỷ lệ thu nhập so với chi phí : 1,37 - Tỷ lệ hồn vốn nội : 16,2% (Chi tiết xem phụ biểu 13, 15) * Hiệu kinh tế 1ha trồng keo theo hình thức kinh doanh khác tổng hợp bảng sau: Bảng 3.12 Tổng hợp tiêu kinh tế Chỉ tiêu NPV (đồng) BCR IRR(%) KD gỗ lớn 19.190.996 2,08 15,80% KD gỗ nhỏ 3.552.184 1,37 16,20% Hình thức KD Từ Bảng cho thấy hiệu kinh tế thu từ trồng kinh doanh gỗ lớn cao nhiều (gấp 5-6 lần) so với kinh doanh gỗ nhỏ Vì vậy, năm tới cần định hướng cụ thể để nhân rộng diện tích rừng trồng kinh doanh gỗ lớn, nâng cao sản lượng rừng góp phần nâng cao thu nhập người làm nghề rừng tnu.edu.vn/ - Về môi trường: Rừng hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng yếu tố môi trường khác Giữa rừng mơi trường ảnh hưởng trực tiếp quan hệ chặt chẽ với Do việc trồng rừng, trồng lại rừng sau khai thác, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phục hồi rừng để tăng diện tích rừng, nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả cung cấp lâm sản tăng khả phòng hộ, bảo vệ mơi trường sinh thái rừng Các loại rừng nói chung, rừng phòng hộ nói riêng giá trị quan trọng việc bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hồ khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường Cao Kỳ định hướng quy hoạch quan tâm đến vấn đề xây dựng bảo vệ rừng phòng hộ bảo vệ mơi trường từ việc trồng rừng sản xuất góp phần vào phòng hộ mơi trường sinh thái Hiệu lớn ý nghĩa đến năm 2020 hệ thống rừng phòng hộ sản xuất ổn định, đưa độ che phủ rừng địa bàn lên 78% Với độ che phủ phát huy chức phòng hộ rừng, điều tiết nguồn nước, hạn chế xói mòn, bồi lấp, lũ lụt điều hồ khí hậu, hạn chế thấp diễn biến bất lợi thời tiết góp phần bảo hộ cho sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống nhân dân Việc xây dựng phát triển vốn rừng địa bàn góp phần hạn chế gia tăng nhiệt độ, trì độ ẩm rừng, giảm thiểu nguy cháy rừng Đồng thời giảm tiếng ồn, bụi, khí thải cơng nghiệp, làm khơng khí, làm giảm tốc độ gió để bảo vệ mùa màng, hạn chế bất lợi làm suy thoái tài nguyên đất - Về hội an ninh quốc phòng Bên cạnh tác dụng kinh tế, mơi trường, rừng tác dụng to lớn mặt hội an ninh quốc phòng - Thông qua nội dung xây dựng, bảo vệ rừng, góp phần giải nhu cầu việc làm ổn định cho đồng bào miền núi, hàng năm thu hút không tnu.edu.vn/ nhỏ lao động tham gia vào hoạt động sản xuất lâm nghiệp, góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo vùng - Trình độ dân trí cải thiện, giảm thiểu tệ nạn hội, nâng cao mức sống người dân vùng quy hoạch, bước ổn định kinh tế, hội an ninh quốc phòng Góp phần xây dựng cở sở hạ tầng nông thôn miền núi, giảm dần khoảng cách kinh tế miền núi miền xuôi - Qua việc xây dựng phương án kinh doanh rừng bền vững giúp cho người dân đổi tư sản xuất, chuyển dịch cấu trồng nâng cao hiệu sản xuất, thay đổi toàn diện mặt kinh tế - hội khu vực tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Kết luận Qua thời gian thực đề tài: “Nghiên cứu sở khoa học đề xuất nội dung quy hoạch lâm nghiệp Cao Kỳ - huyện Chợ Mới giai đoạn 2011 - 2020” đạt mục tiêu hoàn thành nội dung đặt ra, phù hợp với điều kiện thực tế, cụ thể: - Đã tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, kinh tế hội; hoạt động lâm nghiệp địa bàn xã; đánh giá trạng sử dụng đất, trạng tài nguyên rừng theo chủ quản lý đánh giá hiệu hoạt động lâm nghiệp từ trước đến thời điểm quy hoạch - Tìm hiểu sở quy hoạch lâm nghiệp Cao Kỳ dựa sở luật pháp Nhà nước như: Luật Đất đai 2003, Luật Bảo vệ Phát triển rừng 2004, Quyết định, Nghị định Chính phủ liên quan đến công tác quy hoạch phát triển lâm nghiệp Đưa số dự báo dân số, đói nghèo, phụ thuộc vào rừng nhu cầu sử dụng lâm sản địa phương Từ đó, đề xuất nội dung quy hoạch phát triển lâm nghiệp Cao Kỳ giai đoạn 2011 - 2020 Qua kết khảo sát điều tra, đánh giá chung tình hình cơng tác quy hoạch phát triển lâm nghiệp Cao Kỳ năm qua cho thấy: Cao Kỳ, tỉnh Bắc Kạn nằm vùng quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp, nguồn lao động dồi với nhiều kinh nghiệm sản xuất truyền thống Bên cạnh thuận lợi, nhiều khó khăn cho phát triển lâm nghiệp: Việc trồng rừng theo quy hoạch chủ yếu phải trồng đất cằn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn/ http://www.lrc- cỗi, đất sau khai thác Đồng thời đời sống đồng bào miền núi gặp nhiều khó tnu.edu.vn/ khăn, trình độ dân trí hạn chế, tồn nhiều phương thức canh tác lạc hậu thách thức phát triển lâm nghiệp vùng Trong năm qua công tác quy hoạch phát triển lâm nghiệp Cao Kỳ nhiều vấn đề bất cập Việc quy hoạch loại rừng chưa cụ thể, tồn số trường hợp trùng chéo với quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020, rừng phòng hộ diện tích nhiều lại manh mún , địa hình khó khăn phức tạp khó quản lý, rừng sản xuất chưa định hướng phát triển rõ ràng, chưa định hình quy hoạch cụ thể Tình trạng xâm lấn, tranh chấp đất rừng xảy chưa giải dứt điểm, suất, chất lượng rừng trồng thấp, hiệu kinh doanh đồi rừng chưa cao Vấn đề chế biến, tiêu thụ sản phẩm chưa đầu tư xây dựng chỗ Trên sở quan điểm, định hướng phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, với quan điểm, định hướng phát triển lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn quy hoạch sử dụng đất xã, kế hoạch phát triển kinh tế - hội đến năm 2020 Đề tài thực quy hoạch loại rừng đề xuất giải pháp thực làm sở cho quy hoạch phát triển lâm nghiệp địa bàn phát triển cách bền vững Đề tài tiến hành quy hoạch cụ thể loại rừng, biện pháp sản xuất kinh doanh đề xuất tập đoàn trồng phù hợp với điều kiện thực tiễn loại hình kinh doanh Đã đưa giải pháp tổ chức sách, giúp cho cơng tác quản lý bảo vệ phát triển rừng địa bàn ngày vào chiều sâu hiệu Các kết nghiên cứu giúp cho công tác quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh lâm nghiệp Cao Kỳ, tỉnh Bắc Kạn ổn định 10 năm tới Là sở ứng dụng hiệu quản lý, sử dụng hiệu nguồn tài Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn/ http://www.lrc- nguyên rừng đất rừng xã, qua góp phần phát triển kinh tế - hội, ổn định an ninh trị khu vực tnu.edu.vn/ Những tồn mà đề tài chưa giải quy hoạch Trong trình nghiên cứu điều kiện thời gian, nguồn nhân lực kinh nghiệm hạn chế thân nên đề tài chưa điều kiện đề cập đầy đủ nghiên cứu kỹ nội dung sau: - Hiệu môi trường hội dừng lại định tính - Chưa điều kiện nghiên cứu kỹ suất chất lượng trồng để tính tốn hiệu kinh tế cách xác - Chưa đưa phương án khai thác phù hợp cho rừng phòng hộ - Trong quy hoạch chưa đề cập đầy đủ kinh doanh toàn diện, lợi dụng tổng hợp tài nguyên rừng, việc xây dựng mô hình nơng lâm kết hợp, kinh doanh đặc sản, lâm sản phụ - Các giải pháp kỹ thuật lâm sinh chưa cụ thể, trồng rừng kinh doanh gỗ lớn, trồng đặc sản - Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư, hiệu kinh tế dự kiến đầu tư ước tính hiệu kinh tế K Quy hoạch phát triển lâm nghiệp hoạt động mang tính định hướng cho phát triển tương lai, quy hoạch phát triển lâm nghiệp mang tính liên ngành Vì vậy, để phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp Cao Kỳ hiệu mang tính thực tiễn cao Tác giả xin số kiến nghị sau: - Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt đồng bào dân tộc miền núi vai trò tác dụng rừng sống người Tạo điều kiện để chủ rừng yên tâm đầu tư vào việc bảo vệ phát triển rừng, giải pháp kinh doanh rừng cách bền vững Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn/ http://www.lrc- - Về mặt quản lý: Đề nghị UBND tỉnh đạo Sở Nông nghiệp PTNT, Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Kiểm Lâm ngành liên quan phối hợp với UBND tiến hành triển khai nội dung quy tnu.edu.vn/ hoạch phát triển lâm nghiệp Cao Kỳ Tập trung vào hoạt động cần ưu tiên đầu tư xây dựng phát triển gồm: - Đóng mốc ranh giới phân định loại rừng thực địa - Chỉ đạo hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý dứt điểm việc xâm lấn, trùng chéo đất lâm nghiệp; - Xây dựng dự án trồng rừng nguyên liệu gỗ cho khu công nghiệp, dự án trồng rừng kinh doanh gỗ lớn; Đầu tư xây dựng hệ thống vườn ươm quy mô, đại đáp ứng yêu cầu trồng rừng theo hướng thâm canh cao - Thực tốt việc tuyên truyền chương trình, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2011 - 2020 Chỉ đạo chủ rừng thực hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản theo đạo cấp phải thực nghiêm túc theo quy hoạch phát triển lâm nghiệp chung Trên vấn đề kiến nghị sau trình thực đề tài Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Kính mong quý thầy giáo quan tâm xem xét hướng dẫn học viên hồn thiện đề tài tốt nghiệp khóa học./ tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông nghiệp PTNT (2001), Chiến lược phát triển LN giai đoạn 2001-2015 Bộ Nông nghiệp PTNT (2005), Quyết định số 61/ 2005/ QĐ- BNN ngày 12/10/2005 V/v ban hành quy định tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ Bộ Nông nghiệp PTNT (2005), Quyết định số 62/ 2005/ QĐ- BNN ngày 12/10/2005 V/v ban hành quy định tiêu chí phân loại rừng đặc dụng Chính phủ nước CHXH CN Việt Nam (1999) , Nghị định số 163/1999/ NĐ-CP ngày 16/11/1999 giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp Chính phủ nước CHXH CN Việt Nam (2004) , Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật đất đai Chính phủ nước CHXH CN Việt Nam (2004) , Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 xếp, đổi phát triển lâm trường quốc doanh Nguyễn Bá Ngãi (2001), Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn cho QH phát triển nông lâm nghiệp cấp vùng trung tâm miền núi phía Bắc Việt Nam, Luận án Tiến sĩ nông nghiệp Nguyễn Bá Ngãi (2001), Phương pháp đánh giá nông thôn Nguyễn Anh Tuấn (2011) Luận văn thạc sĩ, “Nghiên cứu sở khoa học đề xuất nội dung quy hoạch lâm nghiệp huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2011 - 2020” Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn/ http://www.lrc- 10 Nguyễn Nhật Tân, Nguyễn Thị Vòng (1998), Bài giảng quy hoạch vùng lãnh thổ, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 11 Quốc Hội nước CHXH CN Việt Nam(2013), Luật đất đai tnu.edu.vn/ 12 Quốc hội nước CHXH CN Việt Nam (2004), Luật Bảo vệ phát triển rừng 13 Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Bắc Kạn(2001), Báo cáo quy hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2001- 2005 định hướng đến năm 2015 14 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 661/1998/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 mục tiêu, nhiệm vụ sách tổ chức thực dự án trồng triệu rừng 15 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 phê duyệt chương trình phát triển kinh tế- hội đặc biệt khó khăn miền núi 16 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 thực trách nhiệm quản lý Nhà nước cấp rừng đất lâm nghiệp 17 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 số sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn 18 Trần Hữu Viên, (2005), Giáo trình sở quy hoạch vùng lãnh thổ, giảng sau đại học 19 Trần Hữu Viên - Lê Sỹ Việt (1999), Quy hoạch lâm nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 20 Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (1999), Giáo trình Quy hoạch Lâm nghiệp, NXB Nông nghiệp Hà Nội 21 UBND Cao Kỳ , Báo cáo trạng quy hoạch đất đai phát triển lâm nghiệp Cao Kỳ- Bắc Kạn 22 UBND Cao Kỳ ( 2011), “Báo cáo quy hoạch sử dụng đất Cao Kỳ tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2020 tnu.edu.vn/ 23 UBND tỉnh Bắc Kạn (2007), “Quyết định số 757/2007/QĐ-UBND ngày 21/5/2007 UBND tỉnh Bắc Kạn việc Duyệt báo cáo kết rà soát, quy hoạch loại rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006-2015” 24 UBND tỉnh Bắc Kạn (2011), “Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015” 25 UBND tỉnh Bắc Kạn (2011), “Quy hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020” 26 UBND Cao Kỳ (2013), Kết theo dõi diễn biến rừng năm 2013 tnu.edu.vn/ ... phương cải thiện môi trường sinh thái khu vực tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu sở khoa học đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2015- 2020 xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh. .. phần phát triển lâm nghiệp có hiệu giai đoạn 2015- 2020 xã Cao Kỳ tỉnh Bắc Kạn Đề xuất phương án quy hoạch phù hợp với đặc điểm địa phương nhằm nâng cao hiệu quy hoạch sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp. .. quy hoạch phát triển loại rừng sản xuất - Quy mô công tác quy hoạch lâm nghiệp bao gồm tầm vĩ mơ vi mơ: Quy hoạch tồn quốc, vũng lãnh thổ, tỉnh, xã, công ty lâm nghiệp, quy hoạch phát triển lâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2015 2020 tại xã cao kỳ, huyện chợ mới tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2015 2020 tại xã cao kỳ, huyện chợ mới tỉnh bắc kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay