Nghiên cứu thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại thị xã sông công, tỉnh thái nguyên

122 12 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:41

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HUY LIỆU NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI THỊ XÃ SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN THÁI NGUN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HUY LIỆU NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI THỊ XÃ SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Phát triển Nông thôn Mã ngành: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐINH NGỌC LAN THÁI NGUYÊN - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực hoàn toàn chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan rằng, giúp đỡ để thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Huy Liệu ii LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến cô giáo PGS.TS Đinh Ngọc Lan - Người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Thầy, Cơ thuộc phòng Quản lý sau đại học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tôi xin cảm ơn UBND Thị xã Sơng Cơng; UBND xã: Bình Sơn, Vinh Sơn, Bá Xuyên, Tân Quang thị xã Sông Công hộ gia đình 04 xã cung cấp số liệu thực tế thông tin cần thiết để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, tồn thể gia đình, người thân động viên tơi thời gian học tập nghiên cứu đề tài Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Huy Liệu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Ý nghĩa đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học cuả đề tài 1.1.1 Khái niện nông thôn 1.1.2 Khái niệm phát triển nông thôn 1.1.3 Nông thôn 1.1.4 Lý luận phát triển nông thôn xây dựng mơ hình nơng thơn 11 1.2 Một số kết nghiên cứu xây dựng mơ hình nơng thơn ngồi nước 12 1.2.1 Các nghiên cứu giới 12 1.2.2 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn từ nước giới 13 1.2.3 Các nghiên cứu nước 14 1.2.4 Xây dựng nông thôn Việt Nam 20 1.2.5 Xây dựng nông thôn tỉnh Thái Nguyên 23 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng nghiên cứu 27 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 27 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 27 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 27 2.3 Nội dung nghiên cứu 27 2.4 Phương pháp nghiên cứu 27 2.4.1 Phương pháp thu thập thông tin 27 2.4.2 Phương pháp xử lý phân tích thông tin 28 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Sông Công 30 3.1.1 Địa lý tự nhiên 30 3.1.2 Địa lý hành 30 3.1.3 Khí hậu 32 3.1.4 Thuỷ văn 33 3.1.5 Địa chất 33 3.1.6 Tài nguyên đất 33 3.1.7 Tài nguyên sinh vật 35 3.1.8 Tài nguyên khoáng sản 35 3.2 Thực trạng kinh tế xã hội 37 3.3 Thực trạng nông thôn 04 xã nghiên cứu/ địa bàn thị xã Sông Công theo tiêu chí tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn 50 3.3.1 Kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn tỉnh Thái Nguyên 50 3.3.2 Thực trạng quy hoạch thực quy hoạch 04 xã nghiên cứu theo tiêu chí NTM 51 3.3.3 Thực trạng sở hạ tầng kinh tế - xã hội 04 xã nghiên cứu/ địa bàn thị xã Sơng Cơng theo tiêu chí NTM 52 3.3.4 Thực trạng kinh tế tổ chức sản xuất 04 xã nghiên cứu/ địa bàn thị xã Sơng Cơng theo tiêu chí NTM 57 3.3.5 Thực trạng Văn hóa - Xã hội - Mơi trường 04 xã so với tiêu chí NTM 59 3.3.7 Người dân với vấn đề xây dựng NTM 64 3.3.8 Đánh giá việc thực chương trình NTM địa bàn nghiên cứu 76 3.3.9 Những thuận lợi khó khăn xây dựng NTM đị 79 3.4 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức việc thực xây dựng NTM địa bàn 04 xã nghiên cứu củ 80 3.4.1 Điểm mạnh 80 3.4.2 Điểm yếu 81 3.4.3 Cơ hội 81 3.4.4 Thách thức 82 3.5 Giải pháp chủ yếu xây dựng nông thôn đị Sông Công đến năm 2020 83 3.5.1 Quan điểm xây dựng nông thôn đị Sông Công đến năm 2020 83 3.5.2 Giải pháp chủ yếu xây dựng nông thôn đị ến năm 2020 85 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 96 Kết luận 96 Đề nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa NTM Nông thôn GTVT Giao thông vận tải THCS Trung học sở VH-TT-DL Văn hóa- thể thao- du lịch TTCN Tiểu thủ công nghiệp KHKT Khoa học kỹ thuật HTX Hợp tác xã VHTT Văn hóa thể thao TDTT Thể dục thể thao UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Biến động đất đai thị xã Sông Công thống kê 34 Bảng 3.2: Dân số trung bình phân theo xã/ địa bàn thị xã Sông Công qua năm 2011 - 2013 37 Bảng 3.3: Hiện trạng lao động Thị xã Sông Công đến năm 2013 38 Bảng 3.4: 49 Đánh giá người dân cách thức triển khai xây dựng NTM Bảng 3.5: 2011-2020 tỉnh Thái Nguyên 50 Bảng 3.6: Thực trạng quy hoạch thực quy hoạch so với tiêu chí NTM 04 xã nghiên cứu/ địa bàn thị xã Sông Công 51 Bảng 3.7: Thực trạng sở hạ tầng kinh tế - xã hội so với tiêu chí NTM 04 xã nghiên cứu địa bàn thị xã Sông Công năm 2013 52 Bảng 3.8: Hệ thống ngành giáo dục thị xã Sông Công năm 2013 55 Bảng 3.9: Thực trạng kinh tế tổ chức sản xuất 04 xã theo tiêu chí NTM năm 2013 57 Bảng 3.10: Thực trạng văn hóa - xã hội - mơi trường 04 xã nghiên cứu thị xã Sông Công năm 2013 60 Bảng 3.11: Thực trạng hệ thống trị theo tiêu chí NTM 04 xã năm 2013 62 Bảng 3.12: Đặc điểm hộ gia đình xã điều tra năm 2014 64 Bảng 3.13: Cơ cấu ngành nghề hộ gia đình năm 2013 64 Bảng 3.14: Nhận thức người dân chương trình xây dựng NTM 04 xã địa bàn thị xã Sông Công 65 Bảng 3.15: Đánh giá cán người dân việc triển khai xây dựng NTM địa phương 67 học để đảm bảo trường đạt chuẩn Quốc gia - Nâng cấp, cải tạo trường tiểu học, trung học sở: Nâng cấp phòng học, xây dựng phòng học chức năng, nhà bếp, cổng, hàng dào, nhà vệ sinh, nước sinh hoạt, sân chơi, trang thiết bị dạy học , đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí NTM - Xây dựng trường Mầm non theo tiêu chí NTM, cần xây dựng khuôn viên theo quy định như: Nhà bếp, cổng, hàng rào, nhà vệ sinh, trang thiết bị sân chơi cháu e) Cơ sở vật chất văn hóa - Mở rộng diện tích đất xây dựng nhà văn hóa thơn, bố trí sân chơi trồng xanh, trang thiết bị để đạt tiêu chuẩn theo quy định - Xây dựng nhà văn hóa xã xã chưa có nhà văn hóa đạt chuẩn, địa điểm mới, chuyển sang gần khối trường học, sân thể thao xây dựng khu đất đối diện UBND xã, bố trí cơng viên xanh theo tiêu chuẩn NTM - Với xã có nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí NTM cần xây dựng khu thể thao xã theo tiêu chuẩn Bộ VH - TT - DL - Tăng cường hoạt động thơng tin, tun truyền văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao địa bàn nông thôn, tiếp tục phát triển sâu rộng phong trào: “Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” f) Chợ nông thôn - Phấn đấu đến 2015 có xã hoạch, thực xong tiêu chí theo kế 2016, dựa kế hoạch định UBND xã cần đầu tư xây dựng khu chợ cơng trình phục vụ khu chợ theo chuẩn NTM vị trí hợp lý mang tính chất trung tâm dịch vụ thương mại liên xã g) Bưu điện - Duy trì phát triển địa bàn huyện, nâng cấp cải tạo, đầu tư trang thiết bị 03 xã có điểm phục vụ bưu viễn thơng, phấn đấu đến năm Số hóa Trung tâm Học liệu hồn thành http://www.lrc-tnu.edu.vn/ tiêu chí h) Nhà dân cư Khuyến khích nhân dân xây dựng nhà đạt chuẩn Ngân hàng Nhà nước, quỹ tín dụng cho vay vốn hỗ trợ xây dựng nhà cơng trình phụ trợ để đảm bảo theo tiêu chí NTM Giải pháp nhằm đạt tiêu chí kinh tế tổ chức sản xuất Trên sở diện tích đất sản xuất nông nghiệp xác định trồng xã lúa, ngơ, , tiếp tục áp dụng KHKT đưa loại giống có suất cao, đầu tư kênh mương thủy lợi đáp ứng tưới tiêu thực theo khu vực: Khu trồng lúa, , Tăng cường công tác khuyến nông, áp dụng KHKT vào sản xuất như: Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (sản xuất nông lâm kết hợp, trồng lúa cao sản, ni bò, gà đồi, vịt, ) Phát triển hình thức tổ chức sản xuất có hiệu cao - Trồng trọt: Căn vào xu hướng chuyển dịch cấu giống trồng xây dựng vùng sản xuất lúa chất Phấn đấu sản lượng lương thực có hạt đạt 60.500 vào năm 2014 - Chăn ni: Duy trì phát triển đàn gia súc địa bàn, tăng cường công tác thú y, kiểm soát dịch bệnh, vận động hướng dẫn nhân dân biện pháp phòng chống bệnh dịch cho đàn gia súc, gia cầm, hỗ trợ làm chuồng trại theo quy cách hợp vệ sinh Tăng quy mô, chăn nuôi gắn liền với công tác chế biến thực phẩm sạch, tươi đáp ứng nhu cầu thị trường Tổ chức sản xuất theo quy mô trang trại, đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, hợp vệ sinh * Ngồi có số giải pháp khác như: - Tăng cường số lao động tham gia vào hoạt động thương mại dịch vụ, công việc tiểu thủ công nghiệp - Đẩy nhanh quy hoạch sản xuất nông nghiệp sở nhu cầu thị trường lợi vùng Sử dụng đất nông nghiệp hợp lý, nhằm đảm bảo Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ an ninh lương thực trước mắt lâu dài Đổi xây dựng mơ hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu - Đẩy mạnh phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp để tào việc làm cho người lao động Tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề để thu hút lao động nông nghiệp (đào tạo nghề chuyên - - cho người dân để chuẩn bị cho sản xuất nơng nghiệp hàng hóa, cho vùng chun canh) - Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động trẻ để chuyển nghề từ nông nghiệp sang kinh doanh thương mại, dịch vụ làm thuê sở sản xuất kinh doanh địa bàn - Hỗ trợ phát triển nông - lâm nghiệp: + Các loại giống, phân bón + Hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật + Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản + Hỗ trợ chăn nuôi gia súc, gia cầm + Hỗ trợ hợp tác xã - Hỗ trợ phát triển hình thức sản xuất + Tạo điều kiện khuyến khích thành lập doanh nghiệp thương - Khuyến khích, tạo điều kiện cho hộ cá thể mở mang phát triển kinh doanh thương mại + Tiếp tục đổi hoạt động HTX nông nghiệp phù hợp với chế thị trường; phát huy tính động kinh tế hộ; kinh tế hợp tác liên kết với kinh tế nhà nước Hỗ trợ phát triển HTX dịch vụ nông nghiệp, hướng tới HTX dịch vụ nông nghiệp đảm nhiệm tiêu thụ phần lớn sản phẩm cho nông dân + Khuyến khích hộ nơng dân tham gia xây dựng HTX, trang trại, mở thêm tổ nông dân liên kết sản xuất, để vào hoạt động có hiệu + Phát huy hiệu tổ thu mua sản phẩm nơng nghiệp địa Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ phương, có chế giám sát quản lý phù hợp để phía người dân doanh nghiệp có lợi, đạt hiệu kinh tế cao Giải pháp nhằm đạt tiêu chí văn hóa - xã hội - mơi trường a) Giáo dục - Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống hàng năm cho người dân; - Đào tạo lao động nông thôn cách tổ chức đào tạo nghề chuyên môn kỹ thuật cho lao động trẻ theo Quyết định số 1956/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ: Phê d 2020” - Trong giai đoạn từ 2013 - 2020 đẩy mạnh công tác đào tạo cho lao động nơng thơn, thơng qua hình thức tập huấn, mở lớp nghề sơ cấp cho nông dân Phấn đấu 3/4 xã đạt tiêu chí này, chiếm 75% b) Y tế - Nâng cấp cải tạo, phát triển sở y tế, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho y tế sở - Đào tạo nghề chuyên môn cho cán y tế: Hàng năm trợ cấp cho cán y tế xã cập nhật nâng cao trình độ chun mơn đảm bảo tốt cho công tác y tế cho nhân dân xã - Hỗ trợ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức sức khỏe người dân nơng thơn Tích cực vận động, hướng dẫn người dân tham gia vào hình thức bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi người dân tham gia bảo hiểm y tế c) Văn hóa - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt Chỉ thị, Nghị Đảng, Nhà nước lĩnh vực VHTT - TDTT - Thực sách xã hội hóa hoạt động VHTT - TDTT, khuyến khích tầng lớp xã hội, thành phần kinh tế tham gia hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, thể thao Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Giành phần kinh phí để đầu tư xây dựng sở vật chất phục vụ cho nghiệp văn hóa Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Nâng cao lực công tác chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác văn hóa sở d) Bảo vệ cải thiện mơi trường nông thôn - Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng dân sinh, cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân nông thôn, hỗ trợ người dân xây dựng nhà xí hợp vệ sinh, xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo quy định - Xây dựng điểm thu gom, xử lý giác thải, tăng cường công tác quản lý giám sát môi trường lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh; khai thác; bảo quản; chế biến nông sản; dịch vụ - Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch: Căn vào tình hình thực tế địa phương mà có phương pháp xây dựng, tách khu nghĩa trang theo quy định Để đảm bảo lâu dài, tạo điều kiện chôn, lấp văn minh hợp vệ sinh, tiết kiệm đất cần xây dựng khu nghĩa trang trung tâm xã, trồng xanh xung quanh nghĩa trang, phần mộ chôn, lấp theo hàng lối có đường thuận tiện - Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ mơi trường, mơi trường xanh, sạch, đẹp Nâng cao nhận thức người dân tập tục chôn, lấp người chết, thực theo chủ trương tỉnh nên xử lý người chết cách thiêu lấy tro lấy hài cốt đảm bảo vệ sinh, văn minh lịch làng quê nông thôn -P hồn thành tiêu chí Giải pháp nhằm đạt tiêu chí hệ thống trị Củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đảng sở, vai trò quyền tổ chức trị xã hội sở để thực có hiệu chương trình xây dựng Nơng thơn mới: - Cần tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức sở Đảng sạch, vững mạnh nhằm giữ vai trò hạt nhân trị sở, củng cố máy quyền, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Chú trọng làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán sở Khảo sát, phân loại cán xã theo chuẩn Bộ Nội vụ quy định để xây dựng kế hoạch, thay thế, đào tạo Phấn đấu đến hết năm 2015 có đội ngũ cán xã đạt chuẩn - Nâng cao hiệu lực quản lý quyền Phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc đoàn thể, tăng cường phối hợp với cấp uỷ, quyền cấp tuyên truyền, vận động hội viên, đồn viên nhân dân tích cực tham gia vào xây dựng Nông thôn theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố - Phát động đạo thực phong trào học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Giải pháp chế huy động nguồn vốn đầu tư, quản lý sử dụng vốn a Giải pháp vốn - Nguồn vốn ngân sách nhà nước: Nguồn vốn cấp cho xây dựng Nông thôn mới; nguồn vốn lồng ghép chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng sở tỉnh; đề án, đề tài, dự án đầu tư địa bàn huyện; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách hàng năm cân đối - Nguồn vốn doanh nghiệp: Huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp tổ chức kinh tế khác; huy động vốn doanh nghiệp công trình có khả thu hồi vốn trực tiếp sản xuất nông nghiệp Đầu tư xây dựng công trình cơng cộng có thu phí để thu hồi vốn chợ, cơng trình cấp nước cho dân cư, điện, thu dọn chôn lấp chất thải, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất Đầu tư kinh doanh sở sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản, thực phẩm, cung cấp dịch vụ như: Kho hàng, trang trại chăn nuôi tập trung Đầu tư nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ tổ chức đào tạo hướng dẫn bà tiếp cận kỹ thuật tiến tiến tổ chức sản xuất giống cây, vật nuôi, dịch vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ khuyến nơng, khuyến cơng,… có chất lượng cao - Huy động nguồn vốn tín dụng: Nguồn vốn tín dụng nhà nước Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ phân bổ cho chương trình kiên cố hóa kênh mương, đường giao thơng nơng thơn sở nuôi trồng thủy sản, làng nghề; nguồn vốn ưu đãi; nguồn vốn vay thương mại, vốn vay đầu tư cho lĩnh vực giảm nghèo, an sinh xã hội, - Nguồn vốn đóng góp dân cộng đồng: Công sức dân cải tạo nhà ở, xây dựng nâng cấp cơng trình vệ sinh phù hợp với chuẩn mới, cải tạo ao, vườn để có cảnh quan đẹp có thu nhập, cải tạo cổng ngõ, tường rào sẽ, đẹp đẽ Đóng góp xây dựng cơng trình cơng cộng làng, xã cơng lao động, tiền mặt, vật liệu, máy móc thiết bị, hiến đất theo phương châm Nhà nước nhân dân làm đường giao thông thôn xóm, giao thơng nội đồng, kênh mương thủy lợi, cấp nước sinh hoạt b Giải pháp quản lý sử dụng vốn - Quản lý tốt nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ nhằm đảm bảo việc đầu tư mục đích, đồng đạt hiệu cao - Có biện pháp phối hợp đồng nguồn vốn, đầu tư có trọng tâm, tránh đầu tư dàn trải để phát huy hiệu nguồn vốn - Việc quản lý sử dụng nguồn nguồn vốn tuân thủ theo nguyên tắc quản lý tài chính, đảm bảo tính cơng khai dân chủ, có kiểm tra, giám sát tổ chức, quan quản lý chức nhân dân, nhằm chống thất thoát lãng phí - Có chế tạo điều kiện cho nguồn vốn huy động, đầu tư hướng, hiệu quả, tạo môi trường kinh doanh dịch vụ, sản xuất thuận lợi để nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn Giải pháp nâng cao vai trò người dân xây dựng NTM Qua bảng 18 ta thấy đại đa số người dân biết đến chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiên người dân lại chưa nghe đầy đủ chưa thật hiểu chương trình này, chủ yếu biết đến qua kênh thơng tin đại chúng Vì để nâng cao vai trò người dân tr ong việc xây dựng NTM cần phải: Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Thứ nhất, thúc đẩy phát triển nâng cao trình độ dân trí Để việc xây dựng Nơng thơn thành cơng, đòi hỏi người dân cần phải có ý thức tự nâng cao trình độ nhằm đưa hoạt động theo kế hoạch Vì lợi ích lợi ích cộng đồng Thứ hai, khuyến khích người dân tham gia lập kế hoạch phát triển xóm Người dân có vai trò quan trọng việc thành lập kế hoạch phát triển xóm Bởi hoạt động xóm xuất phát từ nhu cầu người dân, họ trực tiếp tham gia trao đổi định việc thành lập Ban phát triển thôn Đây tổ chức dân bầu ra, lãnh đạo thực hoạt dộng phát triển làng từ mơ hình Nơng thơn Tuy nhiên, vai trò người dân chưa phát huy, số người không muốn tham gia mặc cảm tự ti giàu nghèo Nên đa số việc thực lập kế hoạch tỷ lệ hộ giàu tham gia đơng Còn hộ nghèo hỏi hầu hết khơng biết đến hoạt động xóm Vì việc khuyến khích tham gia người dân vào việc lập kế hoạch quan trọng, cần phát huy đẩy mạnh vai trò người dân để người dân sẵn sàng tin tưởng vào chương trình NTM, cần tăng cường cơng tác tuyên truyền chủ trương chương trình xây dựng NTM Thứ ba, huy động nguồn lực từ dân Để thực hoạt động phát triển từ xây dựng Nơng thơn mới, ngồi nguồn kinh phí hỗ trợ, có đóng góp nguồn lực người dân sức người lẫn sức Người dân người trực tiếp hưởng lợi từ cơng trình, họ nhận tầm quan trọng hoạt động phát triển làng họ hưởng ứng ngày nhiệt tình Việc cần làm quan tâm giúp người dân nhận thức rõ vai trò mình, cần phải có ý thức tự lập chủ động nguồn vốn, không phụ thuộc vào hỗ trợ từ bên Nguồn lực nhân dân đòn bẩy để hoạt động thành cơng, họ khơng đóng góp sức lao động, tiền mà họ người trực tiếp hưởng lợi hoạt động Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Vì để xây dựng thành công Nông thôn mới, cần phát huy huy động nguồn lực người dân tham gia nhiệt tình, đem lại kết thắng lợi khô mà tất địa phương khác Việt Nam Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người dân Trong q trình thực hoạt động có ban giám sát theo dõi, kiểm tra Trong gồm: đại diện người dân bầu số chuyên gia kỹ thuật thuê từ bên Tuy nhiên, cơng việc đòi hỏi người dân cần phải có trình độ định, mà người nơng dân xưa quan tâm tới việc cấy cày Đây điểm khó thành cơng việc xây dựng Nơng thơn mới, để thay đổi tình hình cần quan tâm nâng cao trình độ dân trí người dân Do vậy, người dân có vai trò quan trọng trình kiểm tra, giám sát hoạt động làng Giúp cho việc thực hoạt động xây dựng Nông thôn thành công hơn, người dân hưởng quyền lợi tự Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Thị xã Sông Công đô thị công nghiệp, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật phía Nam tỉnh Thái Ngun, địa hình Sơng Cơng tương đối phẳng Hệ thống giao thông lại thuận tiện, đất đai mầu mỡ thuận lợi cho việc phát triển kinh tế- xã hội, Đặc biệt thuận lợi cho việc triển khai thực có hiệu chương trình xây dựng NTM địa phương Quá trình xây dựng NTM thị xã Sông Công triển khai cách tích cực theo lộ trình với chung tay góp sức đầu tư nhà nước nhân dân Phong trào xây dựng NTM đón nhận ủng hộ tích cực nhân dân địa phương từ việc đóng góp vào quy hoạch Đề án xây dựng NTM, Bầu ban quản lý, tiểu ban đạo xóm, đến việc đóng góp giá trị tiển, hiến đất đai Tuy nhiên số khó khăn khí hậu nhiệt đới gió mùa dẫn đến Số người hiểu rõ Việc thực xây dựng nông thơn theo tiêu chí quốc gia đ kinh tế sở hạ tầng kinh tế như: Tiêu chí giao thơng; tiêu chí Cơ cấu tổ chức sản xuất, tiêu chí thu nhập; hay tiêu chí văn hóa Với mục tiêu phấn đấu hồn thành tiêu chí xây dựng NTM, Thị xã Sơng Cơng đề giải pháp, đạo 04 xã thực tốt nội dung Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ xây dựng nông thôn Đề nghị Đối với nhà nước tỉnh theo tiêu chí xây dựng NTM để xem xét khả áp dụng điều chỉnh lại tiêu chí cho cụ thể sát với điều kiện thực tế vùng, miền, địa phương khác - Cho phép địa phương bổ sung, cụ thể hóa tiêu chí cho phù hợp với điều kiện địa phương - Bộ tiêu chí mơ hình nơng thơn cần điều chỉnh theo tiến trình phát triển kinh tế xã hội Sông Công - Các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới cần dựa tiêu chí xây dựng nơng thơn Chính phủ ban hành để có phương hướng hành động cụ thể xây dựng nông thôn - Các phương án xây dựng nông thôn cần đưa thảo luận cộng đồng, xác định nội dung cần thực hiện; lựa chọn xác định thứ tự ưu tiên cơng trình kết cấu hạ tầng cần xây dựng, phương án sản xuất để nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân - Việc xây dựng mơ hình nơng thơn cần phải tạo thành phong trào quần chúng rộng lớn, phát huy đầy đủ quyền làm chủ nhân dân, để tham gia chủ động, tích cực, tự giác người dân, cộng đồng dân cư nhằm phát huy cao nội lực, có hỗ trợ, giúp đỡ Nhà nước quyền cấp chương trình xây dựng nơng thơn cứu đề tài làm để đề nghị tỉnh/ Nhà nước thay đổi, ./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Vân Đình Đỗ Kim Chung (1997), Kinh tế nông nghiệp Nxb nông nghiệp Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà (2005), Giáo trình phát triển nơng thơn, Nxb Nông nghiệp Phạm Xuân Sơn (2008), "Xây dựng mô hình nơng thơn nước ta nay", Tạp chí Cộng Sản Phạm Hà (2011), "Xây dựng nơng thơn mới: hướng cho Quảng Ninh", Tạp chí Nơng nghiệp, số ngày 30/11/2011 Phan Đình Hà (2011), Kinh nghiệm xây dựng nông thôn Hàn Quốc; Báo điện tử Hà Tĩnh, Số ngày 17/8/2011 Việt Khoa (2011), Xây dựng nông thôn Tuyên Quang: Kết bước đầu; http://www.tuyenquang.gov.vn Vũ Kiểm (2011), "Xây dựng nơng thơn Thái Bình"; Tạp chí Phát triển nông thôn, số tháng 6/2011 Quyết định số 491/QĐ-TTg việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia Nơng thơn mới, Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2009 Quyết định số 800/QĐ-TTg việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn giai đoạn 2010 - 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/ /2010 10 Quyết định số 342/QĐ-TTg việc sửa đổi tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia Nông thôn ban hành QĐ số 491 ngày 16/04/2009, Thủ tường Chính phủ ban hành 20 tháng 02 năm 2013 11 Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT việc hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia Nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp PTNN ban hành ngày 21 tháng năm 2009 12 Thông tư số 21 /2009/TT-BXD việc Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn Bộ Xây dựng ban hành ngày 30 tháng năm 2009 13 Báo cáo tình hình phát triển KT-XH thị xã Sông Công giai đoạn 20112015 14 Báo cáo tổng sơ kết năm thực trình xây dựng NTM thị xã Sơng Cơng giai đoạn 2010-2013 15 Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015 16 Tài liệu Nghị hội nghị Trung ương bẩy (khoá X) ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HUY LIỆU NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI THỊ XÃ SÔNG CƠNG TỈNH THÁI NGUN Ngành: Phát triển... việc thực xây dựng nơng thơn mà trơng chờ, ỷ lại, ỷ lại vào nguồn ngân sách từ xuống 3 Chính lý mà lựa chọn luận văn nghiên cứu là: "Nghiên cứu thực trạng giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn thị. .. nông thôn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên" Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng việc triển khai thực xây dựng nông thôn địa bàn thị xã Sơng Cơng, tỉnh Thái Ngun, tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại thị xã sông công, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại thị xã sông công, tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay