Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất chè ở huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

113 18 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:41

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THIỆN QUANG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT CHÈ Ở HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THIỆN QUANG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT CHÈ Ở HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã số: 60 62 01 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN XUÂN DŨNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 11 năm 2014 Tác giả Lê Thiện Quang ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành q trình nghiên cứu tích luỹ kinh nghiệm tác giả Trước hết tơi xin bày tỏ lòng trân thành cảm ơn lãnh đạo Chi cục thuế huyện Hàm Yên, lãnh đạo Cục thuế tỉnh Tuyên Quang tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, lãnh đạo Khoa Đào tạo Sau đại học trường Đại học Kinh tế QTKD Để có kết này, tơi vơ biết ơn tỏ lòng kính trọng sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Xuân Dũng - người nhiệt tình hướng dẫn tơi làm đề tài người tạo cho mong muốn làm khoa học cống hiến cho khoa học Tôi xin bày tỏ lòng trân thành cảm ơn tới tất bạn bè, đồng nghiệp động viên giúp đỡ tơi lúc khó khăn Luận văn hồn thành khơng thể khơng nhắc tới giúp đỡ cán lãnh đạo huyện Hàm n, lãnh đạo Phòng Lao động, TB&XH, Phòng Nơng nghiệp, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Tài nguyên môi trường, Chi cục Thống kê tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập số liệu, nghiên cứu địa bàn … Cuối xin bày tỏ lòng cảm ơn tới thành viên gia đình tơi, người tạo điều kiện cho vật chất lẫn tinh thần để tơi hồn thành khố học luận văn Một lần xin trân thành cảm ơn giúp đỡ người! Thái Nguyên, tháng 11 năm 2014 Tác giả Lê Thiện Quang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu Những đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP NĨI CHUNG VÀ SẢN XUẤT CHÈ NĨI RIÊNG 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Khái quát chung hiệu kỹ thuật 1.1.2 Cơ sở lý luận phát triển sản xuất chè 11 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 23 1.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè giới 23 1.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè Việt Nam 26 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp thu thập số liệu 31 2.2.1 Thu thập số liệu sơ cấp 31 2.2.2 Thu thập số liệu thứ cấp 33 2.3 Phương pháp phân tích số liệu 33 2.3.1 Phương pháp đo lường hiệu kỹ thuật 33 2.3.2 Mơ hình yếu tố tác động đến tính khơng hiệu 35 Chương 3: THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN SUẤT CHÈ Ở HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG 36 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 36 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 36 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Hàm Yên 41 3.2 Thực trạng nâng cao hiệu kỹ thuật sản xuất chè huyện Hàm Yên 55 3.2.1 Tình hình chung sản xuất chè huyện Hàm Yên 55 3.2.2 Tình hình chung nhóm hộ nghiên cứu 60 3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kỹ thuật hộ trồng chè huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 64 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT CHÈ Ở HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG 70 4.1 Phương hướng phát triển sản xuất chè cho huyện Hàm Yên 70 4.1.1 Một số quan điểm phát triển 70 4.1.2 Một số tiêu phát triển sản xuất chè huyện Hàm Yên 72 4.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu kỹ thuật sản xuất chè huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 73 4.2.1 Nhóm giải pháp quyền địa phương 73 4.2.2 Nhóm giải pháp nông hộ 79 4.3 Kiến nghị 82 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHẦN PHỤ LỤC 87 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CN - TTCN : Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp HTX : Hợp tác xã KHCN : Khoa học công nghệ KT - XH : Kinh tế - Xã hội LĐ : Lao động PTNT : Phát triển nông thôn UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Diện tích, suất, sản lượng chè số nước giới năm 2011 26 Bảng 1.2: Thị trường xuất chè tháng 10 10 tháng năm 2013 30 Bảng 2.1: Mô tả địa bàn nghiên cứu huyện Hàm Yên 32 Bảng 3.1: Tình hình sử dụng quỹ đất huyện Hàm Yên năm 2012 38 Bảng 3.2: Nhân lao động huyện Hàm Yên năm 2013 42 Bảng 3.3: Tình hình sản xuất lương thực huyện Hàm Yên năm 2011 -2012 49 Bảng 3.4: Diện tích chè huyện qua năm 2011-2013 58 Bảng 3.5: Diện tích, suất, sản lượng chè kinh doanh huyện Hàm Yên qua năm 2011-2013 59 Bảng 3.6: Tình hình nhân lực hộ 60 Bảng 3.7: Tình hình đất sản xuất hộ 61 Bảng 3.8: Một số yếu tố khác hộ tác động đến hiệu kỹ thuật sản xuất chè hộ 62 Bảng 3.9: Tình hình sản xuất chè hộ 63 Bảng 3.10: Phân tích hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kỹ thuật sản xuất chè hộ (hàm CD) 65 Bảng 4.1: Một số tiêu phát triển sản xuất chè huyện Hàm Yên đến năm 2020 72 - Hỗ trợ đơn vị xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu chè: 300 triệu đồng - Khen thưởng cho doanh nghiệp có thành tích xuất sản phẩm chè theo quy định chung Tỉnh d- Hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng vùng chè - Nhà nước đầu tư làm đường trục lớn qua vùng chè (nguồn vốn Ngân sách tập trung qua ngành Giao thông) - Hỗ trợ xây dựng đường nội vùng chè (cho xã, doanh nghiệp chè ) theo chế: Nhà nước hỗ trợ 30%, xã doanh nghiệp chè đóng góp 70% - Đầu tư xây dựng thuỷ lợi tập trung nguồn vốn ngân sách để phục vụ tưới chè theo dự án chi tiết cụ thể phê duyệt cho vùng, coi cơng trình thuỷ lợi phục vụ phát triển công nghiệp tập trung không thu hồi vốn cơng trình thuỷ lợi khác 4.2.1.6 Giải pháp công tác khuyến nông Người dân sản xuất chè tỉnh Tuyên Quang nói chung huyện Hàm Yên nói riêng nhìn chung trình độ sản xuất chưa cao, nhận thức khoa học kỹ thuật hạn chế lại bảo thủ Chính huyện cần áp dụng biện pháp khuyến nơng, khuyến khích người dân tham gia công tác khuyến nông, mở lớp phổ biến khoa học kỹ thuật cho người nông dân, đưa giống vào sản xuất, khuyến khích người nơng dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất Hàng năm phải tổ chức định kỳ lớp tập huấn kỹ thuật tất xã có sản xuất chè Khuyến khích, biểu dương động viên người nông dân học tập hộ sản xuất giỏi, từ mở rộng tồn huyện nâng cao suất chất lượng sản phẩm chè địa phương Để làm tốt công tác khuyến nông, trước hết huyện: nên tăng cường đội ngũ khuyến nông sở để hướng dẫn kỹ thuật canh tác Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ cáchthường xuyên, tuyên truyền giải thích để người dân thấy rõ việc canh tác kỹ thuật mang lại hiệu kinh tế bền vững Phòng nơng nghiệp huyện cần kết hợp với ban chuyên đề chè để lựa chọn số cán có kỹ thuật có lực, bố trí theo dõi sản xuất chè, từ đến3 xã cần cán đạo để hướng dẫn nông dân sản xuất Đối với hộ nông dân: phải có đề xuất kịp thời vấn đề cần thiết sản xuất chè với quyền cấp, thực tốt quy trình thâm canh truyền đạt 4.2.2 Nhóm giải pháp nơng hộ 4.2.2.1 Giải pháp vốn đầu tư cho chè Trước hết khẳng định khơng ngành sản xuất đạt hiệu khơng có vốn đầu tư Nói cách khác vốn đầu tư đóng vai trò quan trọng cho q trình sản xuất Qua nghiên cứu thực tế cho thấy hầu hết hộ nông dân trồng chè thiếu vốn sản xuất mà trình nghiên cứu đầu tư vốn cho thấy hiệu thu vốn đầu tư lớn Để giải tốt vấn đề nhà nước cần phải có sách kịp thời hỗ trợ vốn sở phân tích khả đầu tư nhóm hộ, hộ sản xuất từ đề mức hỗ trợ vốn cần thiết cho khối - Trên sở vốn đầu tư khảo nghiệm thực tế nơng hộ, nên khuyến khích việc đầu tư vốn vào sản xuất hộ nông dân kết hợp với hỗ trợ vốn cho vay Nhà nước đạt lượng vốn đầu tư phù hợp cho mục tiêu phát triển chè - Đối với việc hỗ trợ vốn đầu tư cho trình sản xuất hộ nơng dân Nhà nước cần phải xem xét phương thức cho vay, cụ thể phân tích hồn thiện sở cho vay vốn phát triển sản xuất ngân hàng dự án khác, đơn giản thủ tục, mức độ tỷ lệ lãi suất, hình thức cho vay theothời gian giai đoạn sản xuất chè Bởi với ngành chè Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ việc đầu tư cho trình sản xuất từ trồng thu hoạch để thu hồi vốn phải trải qua nhiều năm Đây trở ngại lớn cho người dân không yên tâm vào việc đầu tư cho trình sản xuất 4.2.2.2 Giải pháp kỹ thuật Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tăng cường thâm canh tồn diện tích trồng chè, nhằm nâng cao suất chất lượng sản phẩm bao gồm từ cải tiến công tác giống đến cải tiến kỹ thuật canh tác a- Về công tác cải tạo giống: Lựa chọn giống vừa có suất cao vừa có khả chống chịu sâu bệnh tốt, vừa cho sản phẩm chất lượng cao để phục vụ sức khoẻ người, giảm hàm lượng cafein tăng hoạt chất thơm Trong việc chọn giống chè nhiều nơi áp dụng rộng rãi thành tựu công nghệ sinh học kỹ thuật gen, nuôi cấy mô Với nhân giống trồng thường sử dụng phương pháp nhân giống vơ tính (giâm cành ni cấy mơ) Đặc biệt giống chè cành trồng phổ biến Phú Thọ, Tuyên Quang cho kết cao Huyện Hàm Yên hầu hết diện tích chè giống chè trung du, ưu điểm giống chất lượng chè xanh cao, khả chống chịu sâu bệnh tương đối tốt suất lại thấp, khả chịu thâm canh giống chè Vì năm tới cần cải tạo giống chè trung du có, đưa dần giống có suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất giống chè đen LDP, Phú Bền Giống chè xanh Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, Keo Am Tích Tuy nhiên việc đưa giống vào sản xuất việc làm khó khăn Thứ chi phí mua giống cao, nương chè chủ yếu giống chè trung du lại phát triển, nhữngkhoản chi phí ban đầu trồng mới, chăm sóc thời kỳ kiến thiết Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ lớn, chu kỳ kinh doanh chè lại dài nên chưa thể thu hồi vốn Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Thứ hai hộ hầu hết quen với giống cũ, hộ dám chấp nhận rủi ro nương chè cần có thời gian kiến thiết định Q trình phải thể bước, trước hết tạm thời đưa giống vào diện tích trồng thay cho nương chè trở lên cằn cỗi để từ phát triển diện tích chè b- Về kỹ thuật canh tác Bao gồm hệ thống biện pháp kỹ thuật thâm canh việc xây dựng đồi, nương chè (mật độ trồng, tạo hình nương chè) đến việc chăm sóc bón phân, diệt trừ sâu bệnh, cỏ dại, kể kỹ thuật hái chè Tăng mật độ chè 1ha để sớm che phủ đất (có tác dụng chống cỏ dại chống xói mòn) xu tiến khoa học kỹ thuật việc trồng chè Đặc biệt vườn trồng, với tăng mật độ chè 1ha việc áp dụng phương pháp tạo hình đốn chè có tác dụng tốt đến suất chè bảo vệ đất giữ gìn mơi trường sinh thái Việc bón phân cần ý với loại đất để bảo đảm suất chất lượng chè, bón phân theo quy trình, trọng bón phân vi sinh để bảo vệ mơi trường Trồng bóng mát để lại sản phẩm đốn vùng chè (cành chè) nhờ giảm 50% lượng phân bón hàng năm Việc phòng trừ sâu bệnh cho chè quan trọng yếu tố chủ yếu thâm canh chè, sâu bệnh làm giảm sản lượng từ 10 đến 12% Trên thực tế, khả phát sâu bệnh người nông dân thường kém, họ khơng phát xác loại sâu bệnh Do dẫn đến tình trạng phun thuốc cách tràn lan bừa bãi khơng theo quy trình kỹ thuật Kết vừa lãng phí mà chất lượng sản phẩm lại giảm sút, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mơi trường hiệu đạt thấp Hiện biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo phương pháp tổng hợp IPM không để lại dư lượng độ chất sản phẩm sử dụng phổ biến nhiều địa phương toàn tỉnh Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 4.2.2.3 Giải pháp chế biến Tăng xuất chất lượng nguyên liệu: kỹ thuật tiến giống mới, quy trình canh tác yếu tố định Giống cách trồng phổ biến cành thay cho cách trồng hạt tạo suất gấp đến lần giống cũ Đổi cấu giống cho vùng để tạo thay đổi mạnh mẽ chất lượng nguyên liệu cho chế biến Đổi công nghệ chế biến việc hỗ trợ thiết bị chế biến nhỏ quy mơ hộ, nhóm hộ vùng cao, vùng sâu, vùng xa Huyện Hàm Yên đưa mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ 01 thiết bị 4.3 Kiến nghị Trong thời gian thực đề tài huyện Hàm Yên với tên đề tài: “Phân tích hiệu kỹ thuật sản xuất chè huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang” Tôi nhận thấy huyện có nhiều lợi để phát triển chè, để chè phát triển tốt bền vững tương lai xin đưa số kiến nghị sau: a- Đối với Tỉnh Cần có sách cụ thể trợ giúp cho phát triển chè để chè thực mũi nhọn huyện như: + Đầu tư cho kết cấu sở hạ tầng huyện + Chính sách đầu tư vốn cho thâm canh, cải tạo chè + Chính sách cải tạo giống chè để có cấu giống hợp lý + Giao cho ngành nơng nghiệp quan thường trực có tham gia ngành có liên quan để kiểm tra, đôn đốc nhằm phát triển sản xuất chè huyện + Đối với hộ nông dân cần có sách cụ thể để phát triển thành mơ hình kinh tế trang trại chè (trong chè trồng chính) + Sớm triển khai mơ hình trồng chế biến chè sạch, xu hướng người tiêu dùng thích dùng chè sạch, huyên tập trung vào khai thác lĩnh vực củng cố uy tín chỗ đứng thị trường Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ + Tổ chức hội thảo chè cho Công ty, Hợp tác xã, Doanh nghiệp tư nhân sản xuất chè địa bàn huyện hộ nông dân sản xuất chè từ vùng chè khác tỉnh huyện b- Đối với huyện Hàm Yên Nên tăng cường đội ngũ khuyến nơng có chun mơn sâu để hướng dẫn kỹ thuật canh tác cách thường xuyên, tuyên truyền giải thích để người dân thấy rõ việc canh tác theo kỹ thuật mang lại hiệu kinh tế lâu dài, góp phần hoàn thành mục tiêu Tỉnh huyện đề c- Đối với hộ nông dân - Phải có ý kiến đề xuất kịp thời vấn đề cần thiết quyền cấp, phải có nghĩa vụ trách nhiệm sản xuất theo quy trình kỹ thuật thâm canh khoa học cán kỹ thuật khuyến nông hướng dẫn - Nên vận dụng phương pháp sản xuất chè an toàn, chè hữu cơ, hạnchế sử dụng thuốc trừ sâu, sử dụng có sâu bệnh xuất - Nên tủ gốc cho chè vào mùa khô, vừa giữ ẩm cho chè vừa hạn chế cỏ dại, tiết kiệm cơng lao động làm cỏ có tác dụng cải tạo đất tốt, sở tăng suất trồng suất lao động Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Đẩy mạnh sản xuất chè nâng cao hiệu kỹ thuật sản xuất chè huyện Hàm Yên hướng đắn để khai thác tốt tiềm năng, mạnh nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hộ nơng dân Tình hình sản xuất chè huyện Hàm Yên năm qua đạt bước tiến đáng kể diện tích, suất sản lượng chè Tổng diện tích năm 2013 tồn huyện đạt 1.886 tăng so với năm trước 6,46% Năng suất chè búp tươi năm 2013 bình quân đạt 80,0 tạ/ha tăng 6,76% so với năm trước Sản lượng chè búp tươi đạt 30.032 tăng so với năm trước 8,34% Sản xuất chè giải nhiều công ăn việc làm, góp phần cải thiện nâng cao đời sống kinh tế hộ Ngoài trồng chè có tác dụng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái địa bàn, góp phần tích cực vào hình thành tồn phát triển hệ thống nông nghiệp bền vững Về chế biến: công cụ chế biến cải tiến nhiều để phù hợp với nhu cầu thị trường, song đa phần công cụ thiếu đồng bộ, vật liệu chế tạo khơng thống nhất, chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp nên chất lượng chè không lần sản xuất Về tiêu thụ: Tuy chè huyện có thị trường khâu tiêu thụ nhiều bất cập sản phẩm chưa có đăng ký thương hiệu, cơng tác tổ chức tiêu thụ chưa cao, chưa có thị trường xuất ổn định Từ kết nghiên cứu trên, khẳng định chè kinh tế mũi nhọn việc chuyển dịch cấu trồng huyện Hàm Yên Vì vậy, năm tới cần phải đầu tư phát triển chè giải pháp nêu để chè thực trở thành kinh tế mũi nhọn huyện Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Thị Bắc (2007), Nghiên cứu thị trường chè tỉnh Thái Nguyên Lê Lâm Bằng, Trần Đình Tuấn (2008), Hiệu kinh tế sản xuất chè hộ gia đình Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, Tạp chí rừng đời sống, số 13 tháng năm 2008, trang 20 - 24 Cục thống kê tỉnh Tuyên Quang (2007), Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang Lê Tất Khương (2006), Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển khả nhân giống vơ tính số giống chè Thái Nguyên Lê Tất Khương, Đỗ Ngọc Quỹ (2000), Cây chè sản xuất chế biến, NXB Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Hữu Khải (2005), Cây chè Việt Nam, lực cạnh tranh xuất phát triển, NXB Lao động xã hội Đỗ Thị Thuý Phương (2007), Nghiên cứu lực cạnh tranh sản phẩm chè doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Thái Nguyên Phòng Thống kê huyện Hàm Yên (2011-2013), Niên giám thống kê huyệnHàm Yên 2011-2013 Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn (2013), Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh chè thực dự án phát triển chè năm 2012nhiệm vụ giải pháp thực năm 2013 10 Ngô Quang Trung, Luận văn thạc sỹ: Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân địa bàn huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, 2006 11 Trần Chí Thiện (2007), Thực trạng giải pháp xố đói giảm nghèocho đồng bào dân tộc vùng núi cao tỉnh Thái Nguyên 12 UBND huyện Hàm Yên (2006), Dự án rà soát bổ xung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hàm Yên thời kỳ 2006 - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 13 UBND tỉnh Tuyên Quang (1993), Căn định 225/QĐ - UB ngày23/11/1993 việc ban hành hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật trồng chăm sóc chè kiến thiết 14 UBND tỉnh Tuyên Quang (2006), Đề án phát triển chè tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2010 (ban hành theo Quyết định số: 296/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006) 15 UBND tỉnh Tuyên Quang (2007), Dự thảo báo cáo kết thực kế hoạch sản xuất chè tỉnh Tuyên Quang theo định số 43/1999/QĐTTg ngày 10/3/1999 Thủ tướng Chính phủ 16 UBND tỉnh Tuyên Quang (2008), Dự thảo báo cáo sơ kết hai năm thực nghị số 02-NQ/TU ban thường vụ Tỉnh uỷ phát triển, nâng cao chất lượng sản xuất, chế biến, kinh doanh chè đến năm 2010 17 Website: www.gso.gov.vn 18 Website: www.vinanet.com.vn 19 Website: www.vinatea.com.vn Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục 01 PHIẾU ĐIỀU TRA Tình hình sản xuất tiêu thụ chè hộ nông dân huyện Hàm Yên năm 2013 - Huyện, quận, thị xã: - Xã, phường, thị trấn: - Thôn, ấp bản: - Họ tên chủ hộ: - Năm sinh: - Giới tính chủ hộ: Nam = Nữ =2  - Dân tộc chủ hộ: Trình độ văn hoá chủ hộ: A TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CHỦ HỘ Số lao động hộ Diện tích đất nơng nghiệp sử dụng hộ (tại thời điểm 1/10/2013) Tổng diện tích Tổng diện tích (m ) Trongđó Đất thuê Đất nhận mướn, đấu chuyển thầu nhượng Năng suất (tạ/sào) 1.Đất trồng hàng năm Trongđó: Đất trồng lúa - Đất trồng CN hàng năm 2.Đất trồng lâu năm Trongđó: - Đất trồngchè - Đất trồng Nhãn - Đất trồng Bưởi Xin ông (bà) vui lòng trả lời câu hỏi sau: Ơng (bà) có dự định trồng cải tạo lại diện tích chè có khơng? có = 1; khơng = Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ *Nếu có: - Diện tích trồng (m ): - Diện tích cải tạo(m ): - Số vốn vay hộ năm 2013: Triệu đồng Những khó khăn chủ yếu ơng (bà) (đánh dấu x vào thích hợp) 4.1 Thiếu đất  4.2 Thiếu vốn  4.3 Khó tiêu thụ sản phẩm  4.4 Thiếu hiểu biết khoa học kỹ thuật  4.5 Thiếu thông tin thị trường  4.6 Thiếu dịch vụ hỗ trợ sản xuất  Số lần tham gia buổi tập huấn, chuyển giao kỹ thuật ông/bà năm 2013 là: lần) Nguyện vọng ông (bà) sách nhànước (đánh dấu x vào thích hợp) 3.1 Được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm  3.2 Được vay vốn ngân hàng  Lượng vốn cần vay: 3.3 Được hỗ trợ dịch vụ giống  3.4 Được hỗ trợ đào tạo kiến thức quản lý, khoa học kỹ thuật  Các kiến nghị khác: Ngày .tháng .năm2013 ĐIỀU TRA VIÊN CHỦ HỘ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC 02 Kết hồi quy mơ hình nghiên cứu: Model Summary b Adjusted Model R a 861 R Std Error of Durbin- R Square Square the Estimate Watson 741 368462918 1.840 726 a Predictors: (Constant), LnZi8, LnZi2, LnZi7, Lnzi6, LnZi4, LnZi3 b Dependent Variable: LnYi ANOVA b Sum Squares Model Regression 4.538 of df Mean Square F Sig 756 000 136 Residual 7.196 53 Total 11.733 59 5.571 a a Predictors: (Constant), LnZi8, LnZi2, LnZi7, Lnzi6, LnZi4, LnZi3, LnZi1 b Dependent Variable: LnYi Coefficients Model a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Beta Std Error Collinearity Statistics t Sig 2.432 018 Tolerance VIF (Constant) 1.222 502 LnZi1 082 165 048 4.969 005 874 1.144 LnZi2 048 115 048 414 681 874 1.144 LnZi3 114 134 114 851 399 645 1.549 LnZi4 -.048 142 -.041 -.341 735 810 1.235 LnZi5 089 238 153 373 015 Lnzi6 009 193 005 045 964 797 1.255 LnZi7 501 146 406 3.427 001 823 1.215 LnZi8 228 131 251 1.745 087 561 1.783 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Coefficients Model a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Beta Std Error Collinearity Statistics t Sig 2.432 018 Tolerance VIF (Constant) 1.222 502 LnZi1 082 165 048 4.969 005 874 1.144 LnZi2 048 115 048 414 681 874 1.144 LnZi3 114 134 114 851 399 645 1.549 LnZi4 -.048 142 -.041 -.341 735 810 1.235 LnZi5 089 238 153 373 015 Lnzi6 009 193 005 045 964 797 1.255 LnZi7 501 146 406 3.427 001 823 1.215 228 131 LnZi8 a Dependent Variable: LnYi 251 1.745 087 561 1.783 ... tố ảnh hưởng đến hiệu kỹ thuật hộ trồng chè huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 64 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT CHÈ Ở HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG ... thống hoá sở lý luận thực tiễn hiệu kỹ thuật sản xuất nơng nghiệp nói chung sản xuất chè nói riêng Phân tích thực trạng hiệu kỹ thuật sản xuất chè huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Phân tích yếu... hiệu kỹ thuật sản xuất chè huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài thực trạng hiệu kỹ thuật sản xuất chè yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kỹ thuật sản xuất chè huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất chè ở huyện hàm yên tỉnh tuyên quang , Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất chè ở huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay