Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng tại các xã nông thôn mới huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

87 14 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 20:41

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THANH PHONG THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN RÁC THẢI SINH HOẠT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC NÔNG THÔN MỚI HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THANH PHONG THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN RÁC THẢI SINH HOẠT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC NÔNG THÔN MỚI HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Khoa học Môi trường Mã ngành: 60 44 03 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Chí Hiểu Thái Nguyên - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CÁM ƠN Để có thành ngày hơm nay, Tơi xin chân thành cám ơn Trường Đại học Nông lâm Thái Ngun, tạo điều kiện để Tơi có hội học tập nghiên cứu Trường Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến quý thầy cô Khoa Khoa học Môi trường - Trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun, tận tình truyền đạt kiến thức, hướng dẫn Tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, Tôi xin bày tỏ lời cám ơn chân thành sâu sắc đến TS Nguyễn Chí Hiểu cán hướng dẫn khoa học, người tận tình bảo giúp đỡ Tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cám ơn đến Lãnh đạo cán UBND huyện Đại Từ, phòng ban chun mơn huyện Đại Từ, nơi đề tài thực nghiên cứu, tạo điều kiện giúp đỡ Tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hỗ trợ thu thập tài liệu số liệu phục vụ cho luận văn; Cảm ơn Lãnh đạo Cán UBND xã, nhiệt tình hỗ trợ tơi suốt q trình thực nghiên cứu địa bàn Cuối cùng, Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân bạn bè ln ủng hộ, động viên giúp đỡ cho Tơi q trình học tập thực luận văn Thái Nguyên, ngày 30 tháng 09 năm 2014 Tác giả MỤC LỤC Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở pháp 1.1.2 Cơ sở luận đề tài 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 1.2.1 Một số kết nghiên cứu quản môi trường dựa vào cộng đồng 1.2.2 Một số ứng dụng quản môi trường dựa vào cộng đồng Chương 2: Nội dung – Phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế hội huyện Đại Từ nghiên cứu 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Đại Từ 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - hội huyện Đại Từ 3.1.3 Điều kiện tự nhiên – Kinh tế hội nghiên cứu 3.1.4 Kết thực tiêu chí xây dựng Nơng thơn nghiên cứu đến tháng 12/2013 3.2 Hiện trạng môi trường việc phân loại, thu gom xử RTSH 3.2.1 Thực trạng việc phân loại thu gom rác thải sinh hoạt người dân 3.2.2 Một số mơ hình thu gom rác thải sinh hoạt 3.2.3 Thực trạng việc xử rác thải sau thu gom địa phương 3.3 Thực trạng quản Nhà nước môi trường 3.3.1 Hiện trạng công tác tổ chức quản môi trường thu gom RTSH 3.3.2 Các chương trình vận động tham gia người dân 3.4 Nhận thức, thái độ người dân việc phân loại, thu gom xử rác thải sinh hoạt 3.4.1 Đánh giá nhận thức người dân việc phân loại, thực hiện, cách thức xử RTSH theo tiêu chí tuổi 3.4.2 Đánh giá mức độ hài lòng người dân vấn đề RTSH VSMT qua tiêu chí Nghề nghiệp 3.4.3 Đánh giá trình độ học vấn thu nhập người dân đến việc phân loại, xử rác thải sinh hoạt 3.4.4 Đánh giá phản ứng người dân thấy người khác bỏ rác bừa bãi; đánh giá chương trình VSMT qua tiêu chí Nghề nghiệp Trang 4 8 11 21 21 21 22 24 24 24 26 29 33 37 37 47 50 51 51 52 53 54 57 57 59 3.5 Đề xuất số giải pháp Kết luận Kiến nghị Tài liệu tham khảo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BVMT Bảo vệ môi trường CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CBEM Quản môi trường dựa vào cộng đồng ĐVT Đơn vị tính HTX Hợp tác KTXH Kinh tế hội NTM Nông thôn PTCĐ Phát triển cộng đồng QLMT Quản môi trường RTSH Rác thải sinh hoạt TT Trung tâm UBND Uỷ ban nhân dân VSMT Vệ sinh môi trường 62 64 66 DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tiêu đề bảng Trang Bảng 3.1 Tình hình nghiên cứu 30 Bảng 3.2 Tổng hợp kết thực tiêu chí Nơng thơn địa bàn nghiên cứu 33 Bảng 3.3 Kết tổng hợp tiêu môi trường nghiên cứu 35 Bảng 3.4 Thực trạng quản lý, thu gom RTSH nghiên cứu 37 Bảng 3.5 Tổng hợp khối lượng tỷ lệ RTSH theo nguồn gốc phát sinh nghiên cứu 42 Bảng 3.6 Thành phần rác thải sinh hoạt 43 DANH MỤC HÌNH Số hiệu hình Tiêu đề hình Trang Hình 3.1 Bản đồ hành huyện Đại Từ 24 Hình 3.2 Biểu đồ tỷ lệ chất thải theo nguồn gốc phát sinh 42 Hình 3.3 Mơ hình khung phân tích 46 Hình 3.4 Mơ hình Tổ thu gom RTSH Tân Thái, Bản Ngoại Văn Yên 47 Hình 3.5 Mơ hình HTX dịch vụ VSMT Cù Vân, Hà Thượng La Bằng 48 Hình 3.6 Mơ hình thu gom rác thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp Hà Thượng, La Bằng 49 Hình 3.7 Tầm quan trọng việc phân loại RTSH theo tiêu chí Tuổi 54 Hình 3.8 Biết cách Thực phân loại RTSH theo tiêu chí Tuổi 55 Hình 3.9 Cách thức thực phân loại RTSH theo tiêu chí Tuổi 56 Hình 3.10 Mức độ hài lòng người dân vấn đề RTSH VSMT qua tiêu chi Nghề nghiệp 57 Hình 3.11 Ảnh hưởng tiêu chí Trình độ học vấn đến việc phân loại, thu gom, xử RTSH 58 Hình 3.12 Ảnh hưởng tiêu chi Thu nhập đến việc phân loại, thu gom, xử RTSH 58 Hình 3.13 Đánh giá phản ứng người dân thấy xả rác bừa bãi Đánh giá chương trình VSMT qua tiêu chí Nghề nghiệp nghiên cứu 60 57 lến lứa tuổi trẻ em Qua đó, tượng đốt rác lại với số lượng nhỏ phạm vi hẹp 3.4.2 Đánh giá mức độ hài lòng người dân vấn đề RTSH VSMT qua tiêu chí Nghề nghiệp Hình 3.10 – Mức độ hài lòng người dân vấn đề RTSH VSMT qua tiêu chí Nghề nghiệp Có đến 83/90 người hỏi (trong Nam 42 người, Nữ 41 người) với đặc thù công việc khác nhau, cho dù cán viên chức nhà nước, công nhân, buôn bán dịch vụ, người già hay người không nghề nghiệp đánh giá công tác phân loại, thu gom xử RTSH người dân thành viên Tổ thu gom RTSH thực tốt tốt Điều khẳng định cơng tác tun truyền tới người dân vấn đề VSMT nói chung RTSH nói riêng lãnh đạo cấp quan tâm triển khai thực hiện, làm thay đổi nhận thức hành vi người dân 3.4.3 Đánh giá trình độ học vấn thu nhập người dân đến việc phân loại, xử rác thải sinh hoạt Kết khảo sát vấn Trình độ học vấn Thu nhập người dân đến việc phân loại, xử RTSH, cho thấy Ảnh hưởng tiêu chí Trình độ học vấn đến việc thực phân loại, thu gom, xử RTSH 58 Hình 3.11 – Ảnh hưởng tiêu chí Trình độ học vấn đến việc phân loại, thu gom, xử RTSH Qua hình 3.11 trên, thấy vấn đề trình độ học vấn yếu tố tác động ảnh hưởng lớn đên việc phân loại, thu gom xử RTSH người dân Việc thực tốt hay không tốt từ khâu phân loại, thu gom xử RTSH người dân phụ thuộc nhiều vào nhận thức, ý thức hành vi cá nhân, phần ảnh hưởng yếu tố kinh tế (sợ tốn tiền) yếu tố vật chất (thiếu thùng rác: 25/90 người) với số nguyên nhân khách quan khác, lấy rác chưa phù hợp, làm theo người khác … Ảnh hưởng tiêu chí Thu nhập đến việc thực phân loại, thu gom, xử RTSH Hình 3.12 – Ảnh hưởng tiêu chí thu nhập đến việc phân loại, thu gom, xử RTSH 59 Qua hình 3.12 trên, cho ta thấy vấn đề thu nhập yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc phân loại xử rác thải sinh hoạt Việc phân loại, xử rác thải sinh hoạt liên quan đến nhận thức hành vi hàng ngày người dân định Chỉ có phận người dân nhỏ, cho việc phân loại, xử rác gây tốn Tuy nhiên, nhiều người dân có ý kiến thu gom rác chưa hợp (thường thu gom khoảng 8h30-9h30), thời gian đó, thường chủ hộ khơng có nhà, làm Trong đó, thùng chứa rác hộ gia đình thường để phía hàng rào hộ (vì tránh trường hợp để ngồi đường, bị Chó Gà đào bới, bôi bẩn đường), nên nhiều ngày Tổ thu gom rác qua, rác chưa thu dọn Vì vậy, người dân khuyến nghị điều chỉnh từ 16h30- 17h30 cho phù hợp Để làm rõ vấn đề này, tác giả thực vấn sâu số hộ gia đình, với câu hỏi đặt ―Anh/ Chị vui lòng cho biết, cần phải làm để cải thiện tình hình thu gom rác thải sinh hoạt nay?‖ Thì nhận câu trả lời sau ―Theo gia đình, UBND nên quan tâm đầu tư thêm số thùng chứa rác tập trung số điểm, để người dân tập kết đó; Cần thay đổi thu gom rác từ 16h30-17h30 cho phù hợp với điều kiện lao động người dân; Cần có chế tài xử phạt với hành vi vứt rác bừa bãi‖ Mặt khác, trình điều tra, vấn quan sát, tác giả thấy người Chồng gia đình thực quan tâm tới công việc hàng ngày người Vợ, đặc biệt giúp người Vợ việc phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt Để làm rõ vấn đề này, tác giả thực vấn sâu số hộ gia đình, với câu hỏi đặt ―Trong gia đình Anh/ Chị, người thường xuyên phân loại rác thải sinh hoạt đưa rác đến nơi quy đình? Thì câu trả lời số hộ sau ―Trong gia đình, thường ngày, hết làm việc đồng quan, nhà người Vợ thường vào bếp nấu ăn, nên người Chồng hay giúp Vợ kể từ việc phân loại rác, cho rác vào thùng chứa hộ gia đình; Đa số người Chồng muốn làm giúp Vợ, để người Vợ có thêm chút thời gian nghỉ ngơi hàng ngày‖ 3.4.4 Đánh giá phản ứng người dân thấy người khác bỏ rác bừa bãi; đánh giá chương trình VSMT qua tiêu chí Nghề nghiệp 60 Hình 3.13 – Đánh giá Phản ứng người dân thấy xả rác bừa bãi Đánh giá chương trình VSMT qua tiêu chí Nghề nghiệp nghiên cứu 61 Phản ứng người dân: Qua hình 3.13 trên, cho ta thấy người dân có phản ứng tích cực việc giữ gìn vệ sinh chung, công tác phân loại, thu gom xử rác thải sinh hoạt: Người dân sẵn sàng nhắc nhở hành độngnhân làm chưa đúng, đồng thời có phản ứng khó chịu việc nhắc nhở chưa tơn trọng Một vài trường hợp hỏi, khơng có phản ứng nhìn thấy hành vi gây nhiễm mơi trường Các chương trình VSMT địa phương áp dụng: Qua tìm hiểu thấy rằng, nhận thưc người dân VSMT vấn đề phân loại, thu gom, xử rác thải sinh hoạt ngày nâng cao, nguồn kiến thức người dân tiếp cận thông qua nhiều hình thức như: Các phương tiện thơng tin đại chúng (tivi, loa đài …), qua pano áp phích, tờ rơi, biểu ngữ, qua chương trình vận động cụ thể, qua bạn bè, qua nhà trường … Như ta khẳng định, có nhiều phương pháp cách tiếp cận khác đem lại hiểu tích cực nhận thức hành vi người dân vấn đề VSMT & Rác thải sinh hoạt Chính người dân, chưa thể được, nguồn thông tin kiến thức VSMT có từ đâu, mà biết tích lũy qua q trình sống làm việc Tuy nhiên, để công tác phân loại, thu gom, xử RTSH địa bàn nghiên cứu tốt Chính quyền địa phương cần tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành vi, giúp người dân tích cực tham gia vào công tác VSMT Hàng năm, UBND phát động chương trình hành động VSMT thường xuyên như: Trồng xanh nơi công cộng; Dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm … kiện ―Ngày tết trồng cây‖ đầu năm, ―Ngày môi trường giới‖ … số hoạt động truyền thông không định kỳ như: Tổ chức hội thi, Tổ chức tuyên truyền … Từ đem lại hiệu tích cực đến đời sống người dân cơng vận động VSMT Qua đó, người dân cho thấy rằng, chương trình, chiến dịch VSMT mà địa phương đưa ra, người dân đồng tình ủng hộ, tích cự mang lại hiệu cao 62 3.5 Đề xuất số giải pháp Giải pháp cho công tác quản RTSH dựa vào cộng đồng nghiên cứu Qua phân tích, đánh giá điều tra trên, cho thấy công tác phân loại, thu gom, xử RTSH nghiên cứu khác nhau, có mặt hạn chế nhiều vấn đề gây Để nâng cao tình hình phân loại, thu gom xử RTSH nghiên cứu, Tôi đề xuất số giải pháp: - Hạn chế 1: Tỷ lệ thu gom RTSH chưa đạt hiệu tốt + Giải pháp với Tân Thái, Bản Ngoại Văn Yên: Phát triển Tổ thu gom RTSH có sẵn, tảng hình thành phát triển thành Hợp tác dịch vụ VSMT điều hành, giao cho Hội phụ nữ quản hoạt động Hình thành sơ đồ tuyến thu gom rác sinh hoạt hình thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt rác thải nông nghiệp tập trung Thực thu gom rác thải sinh hoạt theo lộ trình, tuyến, thời gian thống + Giải pháp với để tăng tỷ lệ thu gom RTSH: Tăng cường công tác thu gom ngõ ngách xa khu dân cư Tăng số lượng thành viên Tổ thu gom RTSH HTX dịch vụ VSMT, đảm bảo việc làm thu nhập ổn định cho thành viên Hạn chế 2: Trang thiết bị bảo hộ lao động trang thiết bị phục vụ công việc chưa đáp ứng + Giải pháp: Bổ sung thêm xe cải tiến chuyên dụng hỗ trợ cho Tổ thu gom RTSH, đồng thời hỗ trợ trang thiết bị bảo hộ lao động cho thành viên Tổ thu gom RTSH - Hạn chế 3: Ý thức, nhận thức người dân việc BVMT chưa cao + Giải pháp nâng cao ý thức: Thường xuyên tổ chức đợt truyền thông truyền thơng lại cho người dân cơng tác BVMT nói chung công tác phân loại, thu gom xử RTSH nói riêng Đặc biệt việc nâng cao ý thức người dân việc phân loại rác thải nguồn xả rác nơi quy định + Giải pháp giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi người dân với công tác VSMT: Lựa chọn số hình thức tuyên truyền mang lại hiệu cao như: (1) Dán pano, áp phích, băng rơn trục đường chính, điểm tập trung dân cư tuyên truyền thực qui định quản rác thải, tác hại việc thải bừa bãi rác thải đường làng, ngõ xóm; Phổ biến qui định quản rác thải thường xuyên đài phát đến thôn Công tác truyền thông phải thực thường xuyên, liên tục; (2) Tập huấn, hướng dẫn dân cư trưởng thôn kỹ 63 thuật phân loại rác thải nguồn, thu gom, xử rác hữu dễ phân hủy thành phân compost hộ gia đình Tập huấn, hướng dẫn nhân viên thu gom kỹ thuật phân loại rác thải, thu gom, vận chuyển Giải pháp sách Để thực tốt chức quản Nhà nước VSMT, UBND cần tuân thủ thực văn sách mà Chính phủ đề Tăng cường công tác quản Nhà nước VSMT, kịp thời xử vi phạm phát sinh theo quy định Cần có sách hỗ trợ phối hợp với HTX dịch vụ VSMT Tổ thu gom RTSH Hàng năm, bố trí khoản ngân sách nghiệp mơi trường cho công tác BVMT Giải pháp quy hoạch Xây dựng kế hoạch, quy hoạch BVMT trung hạn dài hạn (từ 5-10 năm) Nâng cao chất lượng thực hội hóa thu gom RTSH địa bàn 64 65 KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ  luận Kết Các phạm vi nghiên cứu địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên, điểm thực chương trình Nơng thơn giai đoạn 2010 - 2020 Một số tiêu chí xây dựng Nơng thơn đạt được, lại số tiêu chí có tiêu chí Mơi trường lộ trình phấn đấu đạt năm 2014 2015 Dựa vào diễn biến trạng RTSH hoạt động phân loại, thu gom, xử RTSH nghiên cứu, kết thu đợt thực luận văn tốt nghiệp, Tác giả có số kết luận sau: Hiện trạng RTSH địa bàn xã: Hiệu thu gom thấp, có đạt 80%: Cù Vân, Hà Thượng, La Bằng; lại đạt gần 50%: Tân Thái, Bản Ngoại, Văn Yên, Ngoài lượng RTSH thu gom, xử phần khơng nhỏ RTSH chưa thu gom, hộ gia đình tự phân loại, tái sử dụng thực chơn đốt Q trình thu gom nhiều khó khăn địa bàn rộng, khơng tập trung, chia cắt địa hình, thiếu trang thiết bị Hiện trạng phân loại RTSH hộ gia đình thực nghiêm túc, có tới 83/90 người trả lời coi việc phân loại RTSH quan quan trọng; Có tới 89/90 người trả lời biết cách phân loại Hiện trạng quản lý: Công tác quản thu gom RTSH thực tốt, Cù Vân, Hà Thượng, La Bằng thành lập HTX dịch vụ VSMT giao cho Hội phụ nữ Đoàn niên quản Trang thiết bị phục vụ cho công việc thu gom RTSH HTX dịch vụ VSMT đầu tư, trang bị (xe oto vận tải, thùng chứa rác thải tập trung …) Còn lại Tân Thái, Bản Ngoại, Văn Yên hình thành Tổ thu gom RTSH sở nhóm sở thích Trên sở Tổ thu gom RTSH này, cần thành lập HTX dịch vụ VSMT để đảm bảo công tác BVMT địa phương Nhận thức người dân vấn đề phân loại, thu gom, xử RTSH đánh giá cao, có tới 83/90 người trả lời tốt tốt Có tới 87/90 người nhận xét chương trình VSMT địa phương triển khai thực hiệu hiệu Qua đó, đưa nhận định rằng, công tác truyền thông VSMT nghiên cứu thực tốt triệt để Trong thời gian tới cần trì phát huy Mơ hình HTX dịch vụ VSMT triển khai thực địa bàn Hà Thượng mô hình đánh giá hiệu quả, cần nhân rộng tới lân cận Ngồi cơng tác thu gom RTSH, thành viên Tổ thu gom thực thu gom rác thải nguy hại đồng ruộng Luôn đảm bảo phương tiện, lao động, tần xuất, lộ trình thu gom, góp phần tạo việc làm thu nhập ổn định cho thành viên HTX dịch vụ VSMT Hà Thượng 65  Khuyến nghị Công tác giáo dục tuyên truyền vận động cộng đồng việc phân loại, thu gom, xử RTSH phải đặt lên hàng đầu, nhằm tạo ý thức thói quen cho người dân Các nội dung tuyên truyền vận động cộng đồng cần đưa vào hương ước thơn bản, có giám sát thực thường xuyên Chính quyền địa phương tổ chức hội Ngồi hình thức truyền thông tại, cần đưa nội dung Giáo dục môi trường vào trường phổ thông Trong quy hoạch tổng thể công tác VSMT cần ưu tiên điểm tập kết rác thải sinh hoạt điểm tập kết rác thải đồng ruộng Để thuận tiện cho công tác thu gom RTSH Bãi chôn lấp, xử rác nhiều chưa đáp ứng yêu cầu, rác tập kết chưa xử triệt để theo quy trình, nên ảnh hưởng mùi nguồn nước đến đời sống người dân Trong thời gian tới, UBND cần đặc biệt quan tâm lưu ý tới vấn đề này, coi vấn đề ưu tiên giai đoạn tới Duy trì hoạt động tổ tự quản môi trường, đề xuất giải pháp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhân lực, kinh phí, đào tạo nâng cao chun mơn, điều kiện làm việc,… để trì bền vững đội ngũ Tổ tự quản lực lượng nòng cốt, đảm bảo tốt cho công tác quản môi trường dựa vào cộng đồng diện rộng tảng vững để hình thành Hợp tác dịch vụ VSMT địa phương Kiến nghị cấp nên lồng ghép kinh phí (kinh phí nghiệp mơi trường, kinh phí xây dựng NTM) để trì phát huy hiệu công tác VSMT địa phương 66 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Thế Chỉnh, Kinh nghiệm Quốc tế công tác bảo vệ tài ngun mơi trường Chính phủ, Nghị Ban chấp hành Trung ương số 26-NQ/TW ngày 05/08/2008 Đảng Cộng Sản Việt Nam Chính phủ, Nghị Chính phủ số 124/NQ-CP ngày 13/12/2013 Chính Phủ việc điều chỉnh địa giới hành Hùng Sơn để mở rộng địa giới hành thị trấn Đại Từ Công ty cổ phần môi trường cơng trình thị Thái Ngun, Báo cáo cơng tác quản môi trường đô thị năm 2010 Công ty dịch vụ vệ sinh môi trường Đại Từ, Báo cáo công tác quản môi trường năm 2012 Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên (2011), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2011 Trần Thị Thanh Hà, Phát triển cộng đồng cho phát triển Kinh tế - hội nông thôn Kỷ yếu hội thảo Quốc gia quản rừng cộng đồng (2009), Quản rừng cộng đồng Việt Nam, Chính sách thực tiễn Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất Môi trường, tập 29, số (2013) 26-34, Kinh nghiệm sử dụng tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường Cộng đồng người Thái ven hồ thủy điện Sơn La 10 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học hội Nhân văn 28 (2012) 93 ‐ 10393, Thực trạng quản bảo vệ mơi trường dựa văn hóa cộng đồng số làng nghề ven sông Cà Lồ 11 Tổng cục thống kê (2011), Kết tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp Thủy sản năm 2011 12 Tổng hợp đánh giá thực trạng dịch vụ môi trường Việt Nam (2010) 13 Mai Thanh Truyết (2010), Những vấn đề môi trường Việt Nam 14 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ, Báo cáo đánh giá tình hình thực Chương trình xây dựng nơng thơn năm 2013 15 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ, Báo cáo kết thực nhiệm vụ Kinh tế hội năm 2013 - Kế hoạch 2014 67 16 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2014), Sổ tay hướng dẫn phân loại, thu gom xử rác thải khu vực nông thôn địa bàn tỉnh Quảng Nam 17 Đỗ Ngọc Vinh, Áp dụng phương thức quản dựa vào cộng đồng để quản tài nguyên bảo vệ môi trường biển Quảng Ngãi Tạp chí Mơi trường, số 6/2014 Tiếng Anh 18 Environment Protection Agency United State (1996), Environmental Guidelines: Solid waste landfills 19 Local Government Division, Ministry of Housing and Local Government, Malaysia, 1990 20 Ole Hjelmar, Lizzi Andersen, Jette Bjerre Hansen (2000), Leachate emissions from landfills, final reportVKI, Denmark Tài liệu internet 21 http://isponre.gov.vn/home/dien-dan/895-kinh-nghim-quc-t-trong-cong-tac-bov-tai-nguyen-va-moi-trng 22 http://www.baomoi.com/Phu-Tho-Hieu-qua-mo-hinh-nong-dan-tham-gia-xu-lyrac-thai-sinh-hoat/148/4766519.epi 23 http://tinxanh.com/2012/10/09/khu-dan-cu-tu-quan-bao-ve-moi-truong-o-bacgiang/ 24 http://www.thiennhien.net/2010/01/13/mo-hinh-huong-uoc-bao-ve-moi-truongo-phu-yen/ 25 http://www.mattran.org.vn/home/Caccuocvd/moitruong/bvmt3.htm 26 http://www.visinhmoitruong.vn/newsdetail.aspx?id=4 Phụ lục 1: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Hoàn thiện đề cương chi tiết Nội nghiệp Thiết lập bảng hỏi điều tra (định lượng)/ Dành cho nhóm đổi tượng, nhóm tiêu chí Nội nghiệp Thiết kế bảng vấn sâu/ Các nhóm vấn đề chính, vấn đề chi tiết Nội nghiệp & Ngoại nghiệp Điều tra khảo sát đợt (30 phiếu)/ Tính cho xã, đối tượng Ngoại nghiệp Xử số liệu điều tra/ Nhập liệu, xử Excel Nội nghiệp Điều tra khảo sát đợt (30 phiếu)/ Ngoại nghiệp Xử số liệu điều tra/ Nhập Nội nghiệp X X X X X X X X X X X Tháng 08 Tháng 07 Tháng 06 Tháng 05 Tháng 04 Tháng 03 Tháng 02 Tháng 01 Tháng 12 Địa điểm Tháng 11 Nội dung công việc Tháng 10 TT Tháng 09 Thời gian thực (theo tháng) Ghi liệu, xử Excel Điều tra khảo sát đợt (30 phiếu)/ Tính cho xã, đối tượng Ngoại nghiệp Xử số liệu điều tra/ Nhập liệu, xử Excel Nội nghiệp 10 Điều tra khảo sát bổ sung (30 phiếu)/ Tính cho xã, đối tượng Ngoại nghiệp 11 Xử số liệu điều tra/ Nhập liệu, xử Excel Nội nghiệp 12 Viết báo cáo tổng thể đề tài luận văn Nội nghiệp & Ngoại nghiệp 13 Hồn thiện theo đóng góp giáo viên hướng dẫn Nội nghiệp 14 In ấn, nộp đề tài luận văn Nội nghiệp 15 Báo cáo đề tài luận văn Nội nghiệp X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ... dụng nguyên liệu Ý nghĩa lý luận Việc nghiên cứu Thực trạng giải pháp nâng cao nhận thức người dân vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào Cộng đồng xã Nông thôn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ,...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THANH PHONG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG... nâng cao nhận thức người dân vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào Cộng đồng xã Nông thôn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên  Mục tiêu, ý nghĩa đề tài Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng tại các xã nông thôn mới huyện đại từ, tỉnh thái nguyên , Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng tại các xã nông thôn mới huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay