Bài tập for và since trong tiếng anh

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 19:06

Bài tập for và since trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập for và since trong tiếng AnhTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập for và since trong tiếng Anh trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Cách sử dụng for và since trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập for và since trong tiếng Anh:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Write for or since1 Its been raining since lunchtime.2 Sarah has lived in Paris ... 19953 Paul has lived in London ... ten years.4 Im tired of waiting. Weve been sitting here ... an hour.5 Kevin has been looking for a job ... he left school.6 I havent been to a party ... ages7 I wonder where Joe is. I havent seen him ... last week.8 Jane is away. Shes been away ... Friday.9 The weather is dry. It hasnt rained ... a few weeks.Hiển thị đáp án Bài 2: Write questions with how long and when1 Its raining(how long) How long has it been raining?(when) When did it start raining?2 Kate is learning Japanese.(how longlearn) ..............(whenstart) ..............3 I known Simon.(how long youknow) ..............(whenyoufirstmeet)4 Rebecca and David are married(How long) ..............(When) ..............Hiển thị đáp án Bài 3: Read the situations and complete the sentences.1 It is raining. Its been raining since lunchtime. It started raining atlunchtime.2 Ann and Sue are friends.They first met years ago. Theyve known each other for years.4 Joe is ill. He became ill a few days ago. He has ... a few days.5 Liz is married. Shes been married for a year. She got ... 6 You have a headache. It started when you woke up.Ive ... I woke up.7 Sue has been in Italy for the last three weeks.She went ... 8 Youve working in a hotel. You started sis months ago.Ive ... Hiển thị đáp ánBài 4: Write Bs sentences using the words in brackets.1 A: Do you often go on holiday? B: (nofive years) No, I havent had a holiday for five years.2 A: Do you often see Sarah? B: (noabout a month) No, ... 3 A :Do you often go to the cinema? B: (noa long time) .......4 A: Do you often eat in restaurants? B: (noages) No, I ... Now write Bs answers again. This time use Its ... since ...5(1) No, its five years since had a holiday.6(2) No, .....7(3) ...........8(4) No, its ..........Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại đơnBài tập phân biệt thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (I)Bài tập thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Bài tập Thì quá khứ đơnBài tập Thì Quá khứ tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại hoàn thành (I)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành (II) Bài tập for since tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập for since tiếng Anh Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập for since tiếng Anh tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Cách sử dụng for since tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập for since tiếng Anh: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Write for or since It's been raining since lunchtime Sarah has lived in Paris 1995 Paul has lived in London ten years I'm tired of waiting We've been sitting here an hour Kevin has been looking for a job he left school I haven't been to a party ages I wonder where Joe is I haven't seen him last week Jane is away She's been away Friday The weather is dry It hasn't rained a few weeks Hiển thị đáp án Bài 2: Write questions with how long and when It's raining (how long) How long has it been raining? (when) When did it start raining? Kate is learning Japanese (how long/learn) (when/start) I known Simon (how long/ you/know) (when/you/first/meet) Rebecca and David are married (How long) (When) Hiển thị đáp án Bài 3: Read the situations and complete the sentences It is raining It's been raining since lunchtime It started raining at lunchtime Ann and Sue are friends.They first met years ago They've known each other for years Joe is ill He became ill a few days ago He has a few days Liz is married She's been married for a year She got You have a headache It started when you woke up I've I woke up Sue has been in Italy for the last three weeks She went You've working in a hotel You started sis months ago I've Hiển thị đáp án Bài 4: Write B's sentences using the words in brackets A: Do you often go on holiday? B: (no/five years) No, I haven't had a holiday for five years A: Do you often see Sarah? B: (no/about a month) No, A :Do you often go to the cinema? B: (no/a long time) A: Do you often eat in restaurants? B: (no/ages) No, I Now write B's answers again This time use It's since 5(1) No, it's five years since had a holiday 6(2) No, 7(3) 8(4) No, it's Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Thì Hiện tiếp diễn  Bài tập Thì Hiện đơn  Bài tập phân biệt Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I)  Bài tập Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Bài tập Thì khứ đơn  Bài tập Thì Quá khứ tiếp diễn  Bài tập Thì Hiện hồn thành (I)  Bài tập Thì Hiện hoàn thành (II) ...  Bài tập phân biệt Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I)  Bài tập Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Bài tập Thì khứ đơn  Bài tập Thì Quá khứ tiếp diễn  Bài tập Thì Hiện hồn thành (I)  Bài tập Thì... It's since 5(1) No, it's five years since had a holiday 6(2) No, 7(3) 8(4) No, it's Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Thì Hiện tiếp diễn  Bài tập Thì Hiện đơn  Bài. .. up I've I woke up Sue has been in Italy for the last three weeks She went You've working in a hotel You started sis months ago I've Hiển thị đáp án Bài 4: Write B's sentences using the words
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập for và since trong tiếng anh, Bài tập for và since trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay