Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 19:04

Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng AnhTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Write a question for each situation.1 You meet Paul as he is leaving the swimming pool.You ask: (youswim?) Have you been swimming?2 You have just arrived to meet a friend who is waiting for you.You ask: (youwaitlong) ...........3 You meet a friend in the street. His face and hands are dirty. You ask: (whattodo?) ...........4 A friend of yours is now working in a shop. You want to know how long.You ask: (how longyouworkthere?)5 A friend tells you about his job – he sells computers. You want to knowhow longYou ask: (how longyousellcomputers?) ...........Hiển thị đáp án Bài 2: Read the situations and complete the sentences.1 Its raining.The rain started two hours ago. Its been raining for two hours.2 We are waiting for the bus. We started waiting for 20 minutes. We ..... for 20 minutes.3 Im learning Spanish. I started classes in December. I ..... since December.4 Mary is working in London. She started working there on 18 January. ....... since 18 January.5 Our friends always spend their holidays in Italy. They started goingthere years ago. ....... for years.Hiển thị đáp ánBài 3: Put the verb into the present continuous. (I am –ing) or presentperfect continuous (I have been –ing)1 Maria has been learning (Marialearn) English for two years.2 Hello, Tom ..... (Ilook) for you. Where have you been?3 Why ..... (youlook) at me like that? Stop it4 Linda is a teacher ..... (sheteach) for ten years.5 ...... (Ithink) about what you said and Ive decided to take youradvice.6 Is Paul on holiday this week? No, ..... (hework?)7 Sarah is very tired ..... (shework) very hard recently. Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại đơnBài tập phân biệt thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (I)Bài tập thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tạ Bài tập hồn thành tiếp diễn tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Thì hồn thành tiếp diễn tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập hoàn thành tiếp diễn: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Write a question for each situation You meet Paul as he is leaving the swimming pool You ask: (you/swim?) Have you been swimming? You have just arrived to meet a friend who is waiting for you You ask: (you/wait/long) You meet a friend in the street His face and hands are dirty You ask: (what/to/do?) A friend of yours is now working in a shop You want to know how long You ask: (how long/you/work/there?) A friend tells you about his job – he sells computers You want to know how long You ask: (how long/you/sell/computers?) Hiển thị đáp án Bài 2: Read the situations and complete the sentences It's raining.The rain started two hours ago It's been raining for two hours We are waiting for the bus We started waiting for 20 minutes We for 20 minutes I'm learning Spanish I started classes in December I since December Mary is working in London She started working there on 18 January since 18 January Our friends always spend their holidays in Italy They started going there years ago for years Hiển thị đáp án Bài 3: Put the verb into the present continuous (I am –ing) or present perfect continuous (I have been –ing) Maria has been learning (Maria/learn) English for two years Hello, Tom (I/look) for you Where have you been? Why (you/look) at me like that? Stop it! Linda is a teacher (she/teach) for ten years (I/think) about what you said and I've decided to take your advice 'Is Paul on holiday this week?' 'No, '(he/work?) Sarah is very tired (she/work) very hard recently Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Thì Hiện tiếp diễnBài tập Thì Hiện đơn  Bài tập phân biệt Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I)  Bài tập Hiện tiếp diễn vs Hiện tạ ... thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Thì Hiện tiếp diễn  Bài tập Thì Hiện đơn  Bài tập phân biệt Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I)  Bài tập Hiện tiếp diễn vs Hiện tạ ... always spend their holidays in Italy They started going there years ago for years Hiển thị đáp án Bài 3: Put the verb into the present continuous (I am –ing) or present perfect continuous (I have...how long You ask: (how long/you/sell/computers?) Hiển thị đáp án Bài 2: Read the situations and complete the sentences It's raining.The rain started two hours ago
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh, Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay