Bài tập thì quá khứ đơn trong tiếng anh

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:57

Bài tập thì quá khứ đơn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập thì quá khứ đơn trong tiếng AnhTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập thì quá khứ đơn trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập thì quá khứ đơn:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Read what Laure says about a typical working dayLaure: I usually get up at 7 oclock and have a big breakfast. I walkto work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I neverhave lunch. I finish work at 5 oclock. Im always tired when I gethome. I usually cook a meal in the evening. I dont usually go out, I goto bed at about 11 oclock and I always sleep well.Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did ordidnt do yesterday.1 She got up at 7 oclock2 She ..... a big breakfast3 She ..... 4 It ..... to get to work.5 ..... at 8:45.6 ..... lunch7 ..... at 5 o clock8 ..... tired when ..... home.9 ..... a meal yesterday evening10 ..... out yesrerday evening.11 ..... at 11 o clock12 ..... well last night. Hiển thị đáp ánBài 2: Complete the sentences using the following verbs in the correct form:buy catch cost fall hurt sell spend teach throw write1 Mozart wrote more than 600 pieces of music.2 How did you learn to drive? My father ..... me.3 We couldnt afford to keep our car, so we ..... it.4 Dave ..... down the stairs this morning and ..... his leg.5 Jim ..... the ball Sue, who ..... it6 Ann ..... a lot of money yesterday. She ..... a dress which ..... £100.Hiển thị đáp ánBài 3: You ask James about his holiday. Write your questions.Hi. How are things?Fine,thanks. Ive just had a great holiday.1 Where did you go?To the U.S. We went on a trip from San Francisco to Denver.2 How ..... ?By car ?Yes, we hired a car in San Francisco.3 Ita long way to drive. How long ..... ?Two weeks.4 Where ..... ? In hotel?Yes,small hotels or motels.5 ..... ?Yes,but it was very hot – sometimes too hot.6 ..... the Grand Canyon?Of course. It was wonderful.Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences. Put the verb into the correct form, positiveor negative.1 It was warm, so I took off my coat. (take).2 The film wasnt very goor. I didnt enjoy it very much.(enjoy)3 I knew Sarah was very busy, so I ..... her (disturb)4 I was very tired, so I ..... the party early. (leave)5 The bed was very uncomfortable. I ..... very well (sleep)6 The window was open and a bird ..... into the room (fly)7 The hotel wasnt very expensive. It ..... very much (cost)8 I was in a hurry, so I ..... time to phone you (have).9 It was hard carrying the bags. They ..... very heavy. (be)Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại đơnBài tập phân biệt thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (I)Bài tập thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Bài tập Thì quá khứ đơnBài tập Thì Quá khứ tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại hoàn thành (I)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành (II)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn Bài tập khứ đơn tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập khứ đơn tiếng Anh Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập khứ đơn tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Thì q khứ đơn tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập khứ đơn: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Read what Laure says about a typical working day Laure: I usually get up at o'clock and have a big breakfast I walk to work, which takes me about an hour I start work at 8:45 I never have lunch I finish work at o'clock I'm always tired when I get home I usually cook a meal in the evening I don't usually go out, I go to bed at about 11 o'clock and I always sleep well Yesterday was a typical working day for Laura Write what she did or didn't yesterday She got up at o'clock She a big breakfast She It to get to work at 8:45 lunch at o' clock tired when home a meal yesterday evening 10 out yesrerday evening 11 at 11 o' clock 12 well last night Hiển thị đáp án Bài 2: Complete the sentences using the following verbs in the correct form: buy catch cost fall hurt sell spend teach throw write Mozart wrote more than 600 pieces of music 'How did you learn to drive?' My father me We couldn't afford to keep our car, so we it Dave down the stairs this morning and his leg Jim the ball Sue, who it Ann a lot of money yesterday She a dress which £100 Hiển thị đáp án Bài 3: You ask James about his holiday Write your questions Hi How are things? Fine,thanks I've just had a great holiday Where did you go? To the U.S We went on a trip from San Francisco to Denver How ?By car ? Yes, we hired a car in San Francisco It'a long way to drive How long ? Two weeks 4 Where ? In hotel? Yes,small hotels or motels ? Yes,but it was very hot – sometimes too hot the Grand Canyon? Of course It was wonderful Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences Put the verb into the correct form, positive or negative It was warm, so I took off my coat (take) The film wasn't very goor I didn't enjoy it very much (enjoy) I knew Sarah was very busy, so I her (disturb) I was very tired, so I the party early (leave) The bed was very uncomfortable I very well (sleep) The window was open and a bird into the room (fly) The hotel wasn't very expensive It very much (cost) I was in a hurry, so I time to phone you (have) It was hard carrying the bags They very heavy (be) Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Thì Hiện tiếp diễn  Bài tập Thì Hiện đơnBài tập phân biệt Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I)  Bài tập Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Bài tập Thì khứ đơnBài tập Thì Quá khứ tiếp diễn  Bài tập Thì Hiện hồn thành (I)  Bài tập Thì Hiện hồn thành (II)  Bài tập Thì Hiện hoàn thành tiếp diễn ... Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:  Bài tập Thì Hiện tiếp diễn  Bài tập Thì Hiện đơn  Bài tập phân biệt Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I)  Bài tập Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II)  Bài tập Thì khứ. .. diễn vs Hiện đơn (II)  Bài tập Thì khứ đơn  Bài tập Thì Quá khứ tiếp diễn  Bài tập Thì Hiện hồn thành (I)  Bài tập Thì Hiện hồn thành (II)  Bài tập Thì Hiện hoàn thành tiếp diễn ... was very hot – sometimes too hot the Grand Canyon? Of course It was wonderful Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences Put the verb into the correct form, positive or negative It was warm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập thì quá khứ đơn trong tiếng anh, Bài tập thì quá khứ đơn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay