Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn phần II

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:56

Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn (II) Trang trước Trang sau Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơnTương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.Trước khi làm Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn trong tiếng Anh.Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.Dưới đây là phần Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn:Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.Bài 1: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.1. Nicky is thinking of giving up her job. Ok 2. Are you believing in God? .....3. Im feeling hungry.Is there anything to eat? .....4. This sauce is great. Its tasting really good. .....5. Im thinking this is your key. Am I right? .....Hiển thị đáp ánBài 2: Use the words in brackets to make sentences.(You should also study Unit 3 before you do this exercise)1. ( Younotseemvery happy today)You dont seem very happy today.2. A: (whatyoudo) ............ B: Be quiet(Ithink) ............3. A: (whothis umbrellabelong to?) ............ B: I have no idea.4. A: (the dinnersmellgood) ............5. Excuse me. (anybodysitthere?) ............ B: No,its free.6. A: (these glovesnotfitme) ............ B: Theyre to small. Hiển thị đáp ánBài 3: Put the verb into the correct form, present continuous or presentsimple.1. Are you hungry? Do you want (youwant) something to eat.2. Dont put the dictionary away. I ...... (use) it.3. Dont put the dictionary aw.ay. I ...... (need) it4. Who is that main? What ...... (thewant)?5. Who is that main? Why ...... (thelook) at us?6. Alan says hes 80 years old, but nobody ...... (believe) him.7. She told me her name, but I ...... (notremember) it now.8. I ...... (think) of selling my car. Would you be interested in buying it?9. I ...... (think) you should sell yout car. You ...... (notuse) it very often.10. Air ...... (consist) mainly of nitrogen and oxygen.Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences using the most suitable form of be. Sometimesyou must use the simple (amisare) and sometimes the continuous is moresuitable (amisare being).1. I cant understand why hes being so selfish. He isntusually like that.2. Sarah ...... very nice to me at the moment. I wonder why.3. Youll like Debbie when you meet her. She ...... very nice.4. Youre usually very patient, so why ...... so unreasonable aboutwaitingten more minutes?5. Why isnt Steve at work today? ...... ill?Hiển thị đáp ánCác bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại đơnBài tập phân biệt thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (I)Bài tập thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)Bài tập Thì quá khứ đơnBài tập Thì Quá khứ tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại hoàn thành (I)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành (II)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễnBài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thànhBài tập For và SinceBài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (I)Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (II)Bài tập Thì Quá khứ hoàn thànhBài tập Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễnBài tập Phân biệt Have Have gotBài tập Used toBài tập Thì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to doBài tập Thì tương lai đơn (I)Bài tập Thì tương lai đơn (II)Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơnBài tập Thì Tương lai tiếp diễn Tương lai hoàn thànhBài tập Mệnh đề when mệnh đề if Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.Follow fanpage của team https:www.facebook.comvietjackteam hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https:www.facebook.comtuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến tại vietjack.com:Bài tập câu điều kiện trong tiếng AnhBài tập về câu bị động trong tiếng AnhBài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhBài tập về giới từ trong tiếng AnhBài tập về mạo từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Bài tập phân biệt tiếp diễn đơn Phần II) Trang trước Trang sau Bài tập phân biệt tiếp diễn đơn Tương ứng với loạt Ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho bạn phần tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học Bài tập ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn ôn tập hiểu sâu phần lý thuyết trình bày loạt Ngữ pháp tiếng Anh Trước làm Bài tập phân biệt tiếp diễn đơn tiếng Anh, bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn tham khảo chương: Phân biệt tiếp diễn đơn tiếng Anh Với từ khơng dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu điều giúp bạn nhớ lâu Sau bạn làm xong tập, để so sánh xem làm bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án bên Dưới phần Bài tập phân biệt tiếp diễn đơn: Sau làm xong bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án Bài 1: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary Nicky is thinking of giving up her job Are you believing in God? Ok I'm feeling hungry.Is there anything to eat? This sauce is great It's tasting really good I'm thinking this is your key Am I right? Hiển thị đáp án Bài 2: Use the words in brackets to make sentences (You should also study Unit before you this exercise) ( You/not/seem/very happy today) You don't seem very happy today A: (what/you/do) B: Be quiet!(I/think) A: (who/this umbrella/belong to?) B: I have no idea A: (the dinner/smell/good) Excuse me (anybody/sit/there?) B: No,it's free A: (these gloves/not/fit/me) B: They're to small Hiển thị đáp án Bài 3: Put the verb into the correct form, present continuous or present simple Are you hungry? Do you want (you/want) something to eat Don't put the dictionary away I (use) it Dont put the dictionary aw.ay I (need) it Who is that main? What (the/want)? Who is that main? Why (the/look) at us? Alan says he's 80 years old, but nobody (believe) him She told me her name, but I (not/remember) it now I (think) of selling my car Would you be interested in buying it? I (think) you should sell yout car You (not/use) it very often 10 Air (consist) mainly of nitrogen and oxygen Hiển thị đáp án Bài 4: Complete the sentences using the most suitable form of be Sometimes you must use the simple (am/is/are) and sometimes the continuous is more suitable (am/is/are being) I can't understand why he's being so selfish He isn't usually like that Sarah very nice to me at the moment I wonder why You'll like Debbie when you meet her She very nice You're usually very patient, so why so unreasonable about waiting ten more minutes? Why isn't Steve at work today? ill? Hiển thị đáp án Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Thì Hiện tiếp diễnBài tập Thì Hiện đơnBài tập phân biệt Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I) • Bài tập Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II) • Bài tập Thì q khứ đơnBài tập Thì Quá khứ tiếp diễnBài tập Thì Hiện hồn thành (I) • Bài tập Thì Hiện hồn thành (II) • Bài tập Thì Hiện hồn thành tiếp diễnBài tập Thì Hiện hoàn thành tiếp diễn vs Hiện hoàn thành • Bài tập For Since • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (I) • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (II) • Bài tập Thì Q khứ hồn thành • Bài tập Thì Q khứ hồn thành tiếp diễnBài tập Phân biệt Have & Have got • Bài tập Used to • Bài tập Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần) • Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to • Bài tập Thì tương lai đơn (I) • Bài tập Thì tương lai đơn (II) • Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơnBài tập Thì Tương lai tiếp diễn & Tương lai hồn thành • Bài tập Mệnh đề when & mệnh đề if Loạt Bài tập ngữ pháp tiếng Anh phần dựa sách English Grammar In Use tác giả Raymond Murphy Follow fanpage team https://www.facebook.com/vietjackteam/ facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi loạt Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến vietjack.com: • Bài tập câu điều kiện tiếng Anh • Bài tập câu bị động tiếng Anh • Bài tập mệnh đề quan hệ tiếng Anh • Bài tập giới từ tiếng Anh • Bài tập mạo từ tiếng Anh Trang trước Trang sau ... Các tập Ngữ pháp tiếng Anh khác: • Bài tập Thì Hiện tiếp diễn • Bài tập Thì Hiện đơn • Bài tập phân biệt Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (I) • Bài tập Hiện tiếp diễn vs Hiện đơn (II) • Bài tập Thì. .. khứ đơn • Bài tập Thì Q khứ tiếp diễn • Bài tập Thì Hiện hồn thành (I) • Bài tập Thì Hiện hồn thành (II) • Bài tập Thì Hiện hồn thành tiếp diễn • Bài tập Thì Hiện hồn thành tiếp diễn vs Hiện. .. • Bài tập For Since • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (I) • Bài tập Thì Hiện hồn thành vs Q khứ đơn (II) • Bài tập Thì Q khứ hồn thành • Bài tập Thì Q khứ hồn thành tiếp diễn • Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn phần II, Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn phần II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay