Động từ khuyết thiếu USED TO trong tiếng anh

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:54

Động từ khuyết thiếu USED TO trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Động từ khuyết thiếu USED TO trong tiếng AnhUSED TO là một hình thức động từ đặc biệt. Nó có thể được xem như một động từ thường hay một động từ khuyết thiếu trong việc hình thành thể phủ định và thể nghi vấn. You used to live in London, usednt you?Bạn đã từng sống ở London, phải không? He usednt to smoke as much as he does now.Anh ta đã không từng hút thuốc nhiều như bây giờ. He didnt use to smoke as much as he does now.Anh ta đã không từng hút thuốc nhiều như bây giờ. Did you use to climb the old tree in the garden?Bạn đã trèo lên cây cổ thụ trong vườn chưa?Ngày nay người ta có khuynh hướng dùng did và didnt để lập thể phủ định và thể nghi vấn cho USED TO. Trong nhiều trường hợp thể phủ định có thể được hình thành bằng cách sử dụng never. You never used to make that mistake.USED TO được dùng để chỉ một hành động liên tục, kéo dài, lặp đi lặp lại trong quá khứ mà nay không còn nữa. People used to think that the earth was flat.Với thì Quá khứ đơn, người ta chỉ biết hành động đã xảy ra. Với USED TO người ta thấy được tính chất kéo dài của hành động ấy. He was my classmate. (không rõ trong thời gian bao lâu) He used to be my classmate. (trong một thời gian khá lâu) B. Các cấu trúc sử dụng USED TOUSED TO được sử dụng với các cấu trúc khác nhau, và với mỗi cấu trúc lại mang một nghĩa khác:Cấu trúc USED TO + Động từ nguyên thể: hành động liên tục trong quá khứCấu trúc (be) USED TO + Ving: quen với một việc gìCấu trúc (get) USED TO + Ving: làm quen với một việc gì.Ví dụ: He used to work six days a week. (Now he doesnt)Anh ta đã từng làm việc 6 ngày một tuần. (Giờ thì không) It took my brother two weeks to get used to working at night. Now hes used to it.Tốn hai tuần để anh trai tôi làm quen với việc làm vào ban đêm. Bây giờ anh ấy đã quen với việc đó rồi.Các loạt bài khác:Động từ khuyết thiếu CouldĐộng từ khuyết thiếu May, MightĐộng từ khuyết thiếu MustĐộng từ khuyết thiếu Shall, Should Động từ khuyết thiếu USED TO tiếng Anh Trang trước Trang sau A Động từ khuyết thiếu USED TO tiếng Anh USED TO hình thức động từ đặc biệt Nó xem động từ thường hay động từ khuyết thiếu việc hình thành thể phủ định thể nghi vấn - You used to live in London, usedn't you? Bạn sống London, phải không? - He usedn't to smoke as much as he does now Anh ta không hút thuốc nhiều - He didn't use to smoke as much as he does now Anh ta không hút thuốc nhiều - Did you use to climb the old tree in the garden? Bạn trèo lên cổ thụ vườn chưa? Ngày người ta có khuynh hướng dùng did didn't để lập thể phủ định thể nghi vấn cho USED TO Trong nhiều trường hợp thể phủ định hình thành cách sử dụng never - You never used to make that mistake USED TO dùng để hành động liên tục, kéo dài, lặp lặp lại q khứ mà khơng - People used to think that the earth was flat Với Quá khứ đơn, người ta biết hành động xảy Với USED TO người ta thấy tính chất kéo dài hành động - He was my classmate (không rõ thời gian bao lâu) - He used to be my classmate (trong thời gian lâu) B Các cấu trúc sử dụng USED TO USED TO sử dụng với cấu trúc khác nhau, với cấu trúc lại mang nghĩa khác: • Cấu trúc USED TO + Động từ nguyên thể: hành động liên tục khứ • Cấu trúc (be) USED TO + V-ing: quen với việc • Cấu trúc (get) USED TO + V-ing: làm quen với việc Ví dụ: - He used to work six days a week (Now he doesn't) Anh ta làm việc ngày tuần (Giờ không) - It took my brother two weeks to get used to working at night Now he's used to it Tốn hai tuần để anh trai làm quen với việc làm vào ban đêm Bây anh quen với việc Các loạt khác: • Động từ khuyết thiếu Could • Động từ khuyết thiếu May, Might • Động từ khuyết thiếu Must • Động từ khuyết thiếu Shall, Should ... anh quen với việc Các loạt khác: • Động từ khuyết thiếu Could • Động từ khuyết thiếu May, Might • Động từ khuyết thiếu Must • Động từ khuyết thiếu Shall, Should ... It took my brother two weeks to get used to working at night Now he's used to it Tốn hai tuần để anh trai làm quen với việc làm vào ban đêm Bây anh quen với việc Các loạt khác: • Động từ khuyết. .. lâu) - He used to be my classmate (trong thời gian lâu) B Các cấu trúc sử dụng USED TO USED TO sử dụng với cấu trúc khác nhau, với cấu trúc lại mang nghĩa khác: • Cấu trúc USED TO + Động từ nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ khuyết thiếu USED TO trong tiếng anh, Động từ khuyết thiếu USED TO trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay