Động từ khuyết thiếu OUGHT TO trong tiếng anh

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:53

Động từ khuyết thiếu OUGHT TO trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Động từ khuyết thiếu OUGHT TO trong tiếng AnhOUGHT TO là một động từ khuyết thiếu chỉ có thì Hiện tại (simple present). Nó có nghĩa là nên, gần giống với should. Trong hầu hết các trường hợp OUGHT TO có thể được thay thế bằng should.Ví dụ: They ought to (should) pay the money.Họ nên trả tiền. He ought to (should) be ashamed of himself.Anh ta nên xấu hổ về chính bản thân mình.OUGHT TO cũng dùng để diễn tả một sự gần đúng, rất có thể đúng (strong probability). If Alice left home at 9:00, she ought to be here any minute now.Nếu Alice rời nhà lúc 9 giờ, thì cô ta có lẽ nên ở đây trong một vài phút nữa.OUGHT TO có thể dùng trong tương lai với các từ xác định thời gian tương lai như tomorrow, next Tuesday... Our team ought to win the match tomorrow.Đội của chúng ta sẽ chiến thắng trận đấu ngày mai.Cấu trúc OUGHT NOT TO HAVE + Quá khứ phân từ diễn tả một sự không tán đồng về một hành động đã làm trong quá khứ. You ought not to have spent all that money on such a thing.Bạn không nên dành tất cả tiền vào thứ đó. B. Động từ khuyết thiếu DARE trong tiếng AnhDARE có nghĩa là dám, cả gan có thể được xem như một động từ khuyết thiếu lẫn động từ thường. Khi là một động từ khuyết thiếu, nó có đầy đủ đặc tính của loại động từ này.Ví dụ: Dare he go and speak to her? (động từ khuyết thiếu)Anh có dám đi tới và nói chuyện với cô ấy không? You darent climb that tree, dare you? (động từ khuyết thiếu)Bạn không dám trèo lên cây đó, phải không? He doesnt dare to answer my letter. (động từ thường)Anh ta không dám trả lời lá thư của tôi. She didnt dare to say a word, did she? (động từ thường)Cô ấy đã không dám nói một từ nào, phải không?Thành ngữ I daresay có nghĩa là có thể, có lẽ đồng nghĩa với các từ perhaps, it is probable. Thành ngữ này thường không dùng với chủ từ nào khác ngoài ngôi thứ nhất. He is not here yet, but I daresay he will come later.Cậu ta vẫn chưa ở đây, nhưng có lẽ cậu ta sẽ tới ngay thôi. C. Động từ khuyết thiếu NEED trong tiếng AnhCó hai động từ NEED: một động từ thường và một động từ khuyết thiếu. Khi là động từ khuyết thiếu NEED chỉ có hình thức Hiện tại và có đầy đủ đặc tính của một động từ khuyết thiếu. Nó có nghĩa là cần phải, tương tự như have to. Vì thế nó cũng được xem là một loại phủ định của must. Need he work so hard?Anh có cần thiết phải làm việc vất vả như thế không? You neednt go yet, need you?Bạn không cần tới, phải không?Có một điều cần nhớ là động từ khuyết thiếu NEED không dùng ở thể xác định. Nó chỉ được dùng ở thể phủ định và nghi vấn. Khi dùng ở thể xác định nó phải được dùng với một từ ngữ phủ định. You neednt see him, but I must.Bạn không cần gặp anh ta, nhưng tôi phải. I hardly need say how much I enjoyed the holiday.(từ phủ định trong câu này là hardly: hiếm khi, hầu như không)Các loạt bài khác:Đại từ bất định: Some, Any No, Nothing, NoneĐại từ bất định: Other, Another Each other, One anotherTrợ động từ Cách dùng DOTrợ động từ BETrợ động từ HAVEĐộng từ khuyết thiếu CanĐộng từ khuyết thiếu CouldĐộng từ khuyết thiếu May, MightĐộng từ khuyết thiếu Must Động từ khuyết thiếu OUGHT TO tiếng Anh Trang trước Trang sau A Động từ khuyết thiếu OUGHT TO tiếng Anh OUGHT TO động từ khuyết thiếu có Hiện (simple present) Nó có nghĩa "nên", gần giống với should Trong hầu hết trường hợp OUGHT TO thay should Ví dụ: - They ought to (should) pay the money Họ nên trả tiền - He ought to (should) be ashamed of himself Anh ta nên xấu hổ thân  OUGHT TO dùng để diễn tả gần đúng, (strong probability)   - If Alice left home at 9:00, she ought to be here any minute now Nếu Alice rời nhà lúc giờ, ta có lẽ nên vài phút  OUGHT TO dùng tương lai với từ xác định thời gian tương lai tomorrow, next Tuesday   - Our team ought to win the match tomorrow Đội chiến thắng trận đấu ngày mai  Cấu trúc OUGHT NOT TO HAVE + Quá khứ phân từ diễn tả không tán đồng hành động làm khứ   - You ought not to have spent all that money on such a thing Bạn khơng nên dành tất tiền vào thứ B Động từ khuyết thiếu DARE tiếng Anh DARE có nghĩa "dám, gan" xem động từ khuyết thiếu lẫn động từ thường Khi động từ khuyết thiếu, có đầy đủ đặc tính loại động từ Ví dụ: - Dare he go and speak to her? (động từ khuyết thiếu) Anh có dám tới nói chuyện với cô không? - You daren't climb that tree, dare you? (động từ khuyết thiếu) Bạn không dám trèo lên đó, phải khơng? - He doesn't dare to answer my letter (động từ thường) Anh ta không dám trả lời thư - She didn't dare to say a word, did she? (động từ thường) Cô khơng dám nói từ nào, phải khơng? Thành ngữ I daresay có nghĩa "có thể, có lẽ" đồng nghĩa với từ perhaps, it is probable Thành ngữ thường không dùng với chủ từ khác ngồi ngơi thứ - He is not here yet, but I daresay he will come later Cậu ta chưa đây, có lẽ cậu ta tới C Động từ khuyết thiếu NEED tiếng Anh Có hai động từ NEED: động từ thường động từ khuyết thiếu Khi động từ khuyết thiếu NEED có hình thức Hiện có đầy đủ đặc tính động từ khuyết thiếu Nó có nghĩa "cần phải", tương tự have to Vì xem loại phủ định must - Need he work so hard? Anh có cần thiết phải làm việc vất vả không? - You needn't go yet, need you? Bạn khơng cần tới, phải khơng? Có điều cần nhớ động từ khuyết thiếu NEED không dùng thể xác định Nó dùng thể phủ định nghi vấn Khi dùng thể xác định phải dùng với từ ngữ phủ định - You needn't see him, but I must Bạn không cần gặp anh ta, phải - I hardly need say how much I enjoyed the holiday (từ phủ định câu hardly: khi, không) Các loạt khác:  Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None  Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another  Trợ động từ - Cách dùng DO  Trợ động từ BE  Trợ động từ HAVE  Động từ khuyết thiếu Can  Động từ khuyết thiếu Could  Động từ khuyết thiếu May, Might  Động từ khuyết thiếu Must ... động từ - Cách dùng DO  Trợ động từ BE  Trợ động từ HAVE  Động từ khuyết thiếu Can  Động từ khuyết thiếu Could  Động từ khuyết thiếu May, Might  Động từ khuyết thiếu Must ... Động từ khuyết thiếu NEED tiếng Anh Có hai động từ NEED: động từ thường động từ khuyết thiếu Khi động từ khuyết thiếu NEED có hình thức Hiện có đầy đủ đặc tính động từ khuyết thiếu Nó có nghĩa...B Động từ khuyết thiếu DARE tiếng Anh DARE có nghĩa "dám, gan" xem động từ khuyết thiếu lẫn động từ thường Khi động từ khuyết thiếu, có đầy đủ đặc tính loại động từ Ví dụ: - Dare
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ khuyết thiếu OUGHT TO trong tiếng anh, Động từ khuyết thiếu OUGHT TO trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay