Động từ khuyết thiếu WILL và WOULD trong tiếng anh

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:53

Động từ khuyết thiếu WILL, WOULD trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Động từ khuyết thiếu WILL trong tiếng AnhWILL có thể là:Một trợ động từ. Khi là trợ động từ, WILL giúp hình thành thì Tương lai (simple future). Bạn tham khảo: Thì tương lai đơn trong tiếng Anh.Một động từ khuyết thiếu. Khi là một động từ khuyết thiếu, WILL diễn tả một sự mong muốn (willingness), một lời hứa (promise) hay một sự quả quyết (determination). All right; I will pay you at the rate you ask. (willingness)Tốt rồi; Tôi sẽ trả bạn lãi suất mà bạn đã đề nghị. (lãi suất mà bạn muốn) I wont forget little Margarets birthday. I will send her a present. (promise)Tôi sẽ không quên sinh nhật của bé Margaret đâu. Tôi sẽ gửi một món quà cho cô bé.Trong cách diễn tả sự quả quyết (determination), cả SHALL lẫn WILL đều có thể sử dụng nhưng mỗi từ mang một nghĩa riêng. Với SHALL, sự quả quyết là ở người nói. Với WILL, sự quả quyết ở chủ từ (subject) của động từ. So sánh hai thí dụ sau: (a) George shall go out without his overcoat.George sẽ đi ra ngoài mà không cần áo mưa.(b) George will go out without his overcoat.George quyết định đi ra ngoài dù cho anh ta không mang áo mưa.Ở câu (a), người nói nhất định bắt George phải đi ra ngoài mà không được mặc áo khoác. Ở câu (b), George nhất định đi ra ngoài mà không thèm mặc áo khoác. B. Động từ khuyết thiếu WOULD trong tiếng AnhWOULD có thể là:Một trợ động từ. WOULD giúp hình thành một Tương lai trong quá khứ (future in the past) hay các thì trong câu điều kiện. He said he would send it to me, but he didnt.Anh ta đã nói anh ta sẽ gửi nó cho tôi, nhưng anh ta đã không gửi. If she were here, she would help us.Nếu cô ấy ở đây, cô ấy sẽ giúp chúng ta. He would have been very happy if he had known about it.Anh ta sẽ rất hạnh phúc nếu anh ta biết nó.Khi dùng như một động từ khuyết thiếu, WOULD diễn tả một thói quen trong quá khứ. Với nghĩa này, WOULD có thể dùng thay cho used to. Every day he would get up at six oclock and light the fire.Thường ngày anh ta dậy lúc 6 giờ sáng và nhóm lửa.Các loạt bài khác:Đại từ bất định: Some, Any No, Nothing, NoneĐại từ bất định: Other, Another Each other, One anotherTrợ động từ Cách dùng DOTrợ động từ BETrợ động từ HAVEĐộng từ khuyết thiếu CanĐộng từ khuyết thiếu CouldĐộng từ khuyết thiếu May, MightĐộng từ khuyết thiếu MustĐộng từ khuyết thiếu Shall, ShouldĐộng từ khuyết thiếu Will Động từ khuyết thiếu WILL WOULD tiếng Anh Trang trước Trang sau A Động từ khuyết thiếu WILL tiếng Anh WILL là: • Một trợ động từ Khi trợ động từ, WILL giúp hình thành Tương lai (simple future) Bạn tham khảo: Thì tương lai đơn tiếng Anh • Một động từ khuyết thiếu Khi động từ khuyết thiếu, WILL diễn tả mong muốn (willingness), lời hứa (promise) hay (determination) • • - All right; I will pay you at the rate you ask (willingness) • Tốt rồi; Tơi trả bạn lãi suất mà bạn đề nghị (lãi suất mà bạn muốn) • • - I won't forget little Margaret's birthday I will send her a present (promise) Tôi không quên sinh nhật bé Margaret đâu Tôi gửi q cho bé Trong cách diễn tả (determination), SHALL lẫn WILL sử dụng từ mang nghĩa riêng Với SHALL, người nói Với WILL, chủ từ (subject) động từ So sánh hai thí dụ sau: (a) George shall go out without his overcoat George mà không cần áo mưa (b) George will go out without his overcoat George định không mang áo mưa Ở câu (a), người nói định bắt George phải ngồi mà khơng mặc áo khốc Ở câu (b), George định ngồi mà khơng thèm mặc áo khoác B Động từ khuyết thiếu WOULD tiếng Anh WOULD là: • Một trợ động từ WOULD giúp hình thành Tương lai khứ (future in the past) hay câu điều kiện • • - He said he would send it to me, but he didn't • Anh ta nói gửi cho tơi, khơng gửi • • - If she were here, she would help us • Nếu đây, giúp • • - He would have been very happy if he had known about it Anh ta hạnh phúc biết • Khi dùng động từ khuyết thiếu, WOULD diễn tả thói quen khứ Với nghĩa này, WOULD dùng thay cho used to • • - Every day he would get up at six o'clock and light the fire Thường ngày dậy lúc sáng nhóm lửa Các loạt khác: • Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None • Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another • Trợ động từ - Cách dùng DO • Trợ động từ BE • Trợ động từ HAVE • Động từ khuyết thiếu Can • Động từ khuyết thiếu Could • Động từ khuyết thiếu May, Might • Động từ khuyết thiếu Must • Động từ khuyết thiếu Shall, Should • Động từ khuyết thiếu Will ... Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another • Trợ động từ - Cách dùng DO • Trợ động từ BE • Trợ động từ HAVE • Động từ khuyết thiếu Can • Động từ khuyết thiếu Could • Động từ khuyết. .. Động từ khuyết thiếu Could • Động từ khuyết thiếu May, Might • Động từ khuyết thiếu Must • Động từ khuyết thiếu Shall, Should • Động từ khuyết thiếu Will ... she were here, she would help us • Nếu cô đây, cô giúp • • - He would have been very happy if he had known about it Anh ta hạnh phúc biết • Khi dùng động từ khuyết thiếu, WOULD diễn tả thói quen
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ khuyết thiếu WILL và WOULD trong tiếng anh, Động từ khuyết thiếu WILL và WOULD trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay