Động từ khuyết thiếu MUST trong tiếng anh

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:51

Động từ khuyết thiếu MUST trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Động từ khuyết thiếu MUST trong tiếng AnhMUST là một động từ khuyết thiếu và chỉ có hình thức hiện tại.Dưới đây là các cách sử dụng của động từ khuyết thiếu MUST trong tiếng Anh:1. MUST có nghĩa là phải diễn tả một mệnh lệnh hay một sự bắt buộc. You must drive on the left in London.Ở London bạn phải lái xe ở bên trái.2. MUST bao hàm một kết luận đương nhiên, một cách giải thích duy nhất hợp lý theo ý nghĩ của người nói. Are you going home at midnight? You must be madBạn định về nhà lúc nửa đêm á? Chắc bạn điên rồi You have worked hard all day; you must be tired.Anh đã làm việc cả ngày trời; Chắc anh mệt lắm.3. MUST NOT (MUSTNT) diễn tả một lệnh cấm. You mustnt walk on the grass.Bạn không được đi trên cỏ.4. Khi muốn diễn tả thể phủ định của MUST với ý nghĩa không cần thiết người ta sử dụng NEED NOT (NEEDNT). Must I do it now? Tôi có phải làm nó bây giờ không? No, you neednt. Tomorrow will be soon enough.Không cần thiết. Sáng mai đủ sớm để làm điều này.5. CANNOT (CANT) được dùng làm phủ định của MUST khi MUST diễn tả ý nghĩa một kết luận đương nhiên, một cách giải thích duy nhất hợp lý theo ý nghĩ của người nói như đã đề cập ở trên. If he said that, he must be mistaken. If he said that, he cant be telling the truth. B. Phân biệt MUST và HAVE TO trong tiếng AnhHAVE TO dùng thay cho MUST trong các thì mà MUST không có. We shall have to hurry if we are going to catch the twelve oclock train.HAVE TO KHÔNG thể thay thế MUST khi MUST mang ý nghĩa một kết luận đương nhiên, một cách giải thích duy nhất hợp lý theo ý nghĩ của người nói như đã đề cập trong điểm 2 trên đây. Người ta phải diễn tả bằng những cách khác. He must be mad. (I personally thought that he was mad)Chắc anh ta điên rồi. (Cá nhân tôi nghĩ rằng anh ta bị điên rồi.)MUST và HAVE TO đều có thể dùng để diễn tả sự cưỡng bách, bắt buộc (compulsion). Tuy nhiên, MUST mang ý nghĩa sự cưỡng bách đến từ người nói trong khi HAVE TO mang ý nghĩa sự cưỡng bách đến từ hoàn cảnh bên ngoài (external circumstances) You must do what I tell you.(Người nói ở đây là I) Passengers must cross the line by the bridge. (Lệnh của Cục Đường Sắt) Passengers have to cross the line by the bridge. (Vì không còn đường nào khác)Các loạt bài khác:Đại từ bất định: Some, Any No, Nothing, NoneĐại từ bất định: Other, Another Each other, One anotherTrợ động từ Cách dùng DOTrợ động từ BETrợ động từ HAVEĐộng từ khuyết thiếu CanĐộng từ khuyết thiếu CouldĐộng từ khuyết thiếu May, MightĐộng từ khuyết thiếu MustĐộng từ khuyết thiếu Shall, ShouldĐộng từ khuyết thiếu Will, WouldĐộng từ khuyết thiếu Ought to, Dare NeedĐộng từ khuyết thiếu Use Động từ khuyết thiếu MUST tiếng Anh Trang trước Trang sau A Động từ khuyết thiếu MUST tiếng Anh MUST động từ khuyết thiếu có hình thức Dưới cách sử dụng động từ khuyết thiếu MUST tiếng Anh:  MUST có nghĩa "phải" diễn tả mệnh lệnh hay bắt buộc   - You must drive on the left in London Ở London bạn phải lái xe bên trái  MUST bao hàm kết luận đương nhiên, cách giải thích hợp lý theo ý nghĩ người nói   - Are you going home at midnight? You must be mad!  Bạn định nhà lúc nửa đêm á? Chắc bạn điên rồi!   - You have worked hard all day; you must be tired Anh làm việc ngày trời; Chắc anh mệt  MUST NOT (MUSTN'T) diễn tả lệnh cấm   - You mustn't walk on the grass Bạn không cỏ  Khi muốn diễn tả thể phủ định MUST với ý nghĩa "không cần thiết" người ta sử dụng NEED NOT (NEEDN'T)   - Must I it now?  Tơi có phải làm khơng?   - No, you needn't Tomorrow will be soon enough Không cần thiết Sáng mai đủ sớm để làm điều  CANNOT (CAN'T) dùng làm phủ định MUST MUST diễn tả ý nghĩa kết luận đương nhiên, cách giải thích hợp lý theo ý nghĩ người nói đề cập   - If he said that, he must be mistaken - If he said that, he can't be telling the truth B Phân biệt MUST HAVE TO tiếng Anh  HAVE TO dùng thay cho MUSTMUST khơng có  - We shall have to hurry if we are going to catch the twelve o'clock train  HAVE TO KHÔNG thể thay MUST MUST mang ý nghĩa kết luận đương nhiên, cách giải thích hợp lý theo ý nghĩ người nói đề cập điểm Người ta phải diễn tả cách khác   - He must be mad (I personally thought that he was mad) Chắc điên (Cá nhân nghĩ bị điên rồi.)  MUST HAVE TO dùng để diễn tả cưỡng bách, bắt buộc (compulsion) Tuy nhiên, MUST mang ý nghĩa cưỡng bách đến từ người nói HAVE TO mang ý nghĩa cưỡng bách đến từ hoàn cảnh bên (external circumstances)   - You must what I tell you  (Người nói I)  - Passengers must cross the line by the bridge  (Lệnh Cục Đường Sắt)  - Passengers have to cross the line by the bridge (Vì khơng đường khác) Các loạt khác:  Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None  Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another  Trợ động từ - Cách dùng DO  Trợ động từ BE  Trợ động từ HAVE  Động từ khuyết thiếu Can  Động từ khuyết thiếu Could  Động từ khuyết thiếu May, Might  Động từ khuyết thiếu MustĐộng từ khuyết thiếu Shall, Should  Động từ khuyết thiếu Will, Would  Động từ khuyết thiếu Ought to, Dare & Need  Động từ khuyết thiếu Use ... Can  Động từ khuyết thiếu Could  Động từ khuyết thiếu May, Might  Động từ khuyết thiếu Must  Động từ khuyết thiếu Shall, Should  Động từ khuyết thiếu Will, Would  Động từ khuyết thiếu Ought... Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None  Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another  Trợ động từ - Cách dùng DO  Trợ động từ BE  Trợ động từ HAVE  Động từ khuyết thiếu. .. Phân biệt MUST HAVE TO tiếng Anh  HAVE TO dùng thay cho MUST mà MUST khơng có  - We shall have to hurry if we are going to catch the twelve o'clock train  HAVE TO KHÔNG thể thay MUST MUST mang
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ khuyết thiếu MUST trong tiếng anh, Động từ khuyết thiếu MUST trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay