Động từ khuyết thiếu MAY và MIGHT trong tiếng anh

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:51

Động từ khuyết thiếu MAY, MIGHT trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng Động từ khuyết thiếu MAY, MIGHTDưới đây là các cách sử dụng của động từ khuyết thiếu MAY và MIGHT trong tiếng Anh:1. MAY và dạng quá khứ MIGHT diễn tả sự xin phép, cho phép (permission). May I take this book? — Yes, you may.She asked if she might go to the party.2. MAYMIGHT dùng diễn tả một khả năng có thể xảy ra hay không thể xảy ra. It may rain. He admitted that the news might be true.3. Dùng trong câu cảm thán MAYMIGHT diễn tả một lời cầu chúc. May all your dreams come trueTrong cách dùng này có thể xem MAY như một loại Bàng Thái cách (Subjunctive).4. MAYMIGHT dùng trong mệnh đề theo sau các động từ hope (hy vọng) và trust (tin tưởng). I trust (hope) that you may find this plan to your satisfaction. He trust (hoped) that we might find the plan to our satisfaction.5. MAYMIGHT dùng thay cho một mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (adverb clauses of concession). He may be poor, but he is honest. (Though he is poor...) Try as he may, he will not pass the examination. (Though he tries hard...) Try as he might, he could not pass the examination. (Though he tried hard...)6. MAYMIGHT thường được dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích (adverb clauses of purpose). Trong trường hợp này người ta cũng thường dùng CANCOULD để thay cho MAYMIGHT. She was studying so that she might read English books.7. MIGHT (KHÔNG dùng MAY) đôi khi được dùng trong câu để diễn tả một lời trách mắng có tính hờn dỗi (petulant reproach). You might listen when I am talking to you. Làm ơn ráng mà lắng nghe tôi nói. You might try to be a little more helpful. Làm ơn ráng mà tỏ ra có ích một chút.8. Trong trường hợp cần thiết người ta dùng be allowed to, permit... tùy theo ý nghĩa cần diễn tả để thay cho MAY và MIGHT. I shall be allowed to go to the party. Các loạt bài khác:Đại từ bất định: Some, Any No, Nothing, NoneĐại từ bất định: Other, Another Each other, One anotherTrợ động từ Cách dùng DO Động từ khuyết thiếu MAY MIGHT tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng Động từ khuyết thiếu MAY, MIGHT Dưới cách sử dụng động từ khuyết thiếu MAY MIGHT tiếng Anh: • MAY dạng khứ MIGHT diễn tả xin phép, cho phép (permission) • • - May I take this book? — Yes, you may She asked if she might go to the party • MAY/MIGHT dùng diễn tả khả xảy hay khơng thể xảy • • - It may rain - He admitted that the news might be true • Dùng câu cảm thán MAY/MIGHT diễn tả lời cầu chúc • - May all your dreams come true! Trong cách dùng xem MAY loại Bàng Thái cách (Subjunctive) • MAY/MIGHT dùng mệnh đề theo sau động từ hope (hy vọng) trust (tin tưởng) • • - I trust (hope) that you may find this plan to your satisfaction - He trust (hoped) that we might find the plan to our satisfaction • MAY/MIGHT dùng thay cho mệnh đề trạng ngữ nhượng (adverb clauses of concession) • • - He may be poor, but he is honest (Though he is poor ) • - Try as he may, he will not pass the examination (Though he tries hard ) - Try as he might, he could not pass the examination (Though he tried hard ) • MAY/MIGHT thường dùng mệnh đề trạng ngữ mục đích (adverb clauses of purpose) Trong trường hợp người ta thường dùng CAN/COULD để thay cho MAY/MIGHT • - She was studying so that she might read English books • MIGHT (KHƠNG dùng MAY) đơi dùng câu để diễn tả lời trách mắng có tính hờn dỗi (petulant reproach) • • - You might listen when I am talking to you • Làm ơn ráng mà lắng nghe tơi nói • • - You might try to be a little more helpful Làm ơn ráng mà tỏ có ích chút • Trong trường hợp cần thiết người ta dùng be allowed to, permit tùy theo ý nghĩa cần diễn tả để thay cho MAY MIGHT • - I shall be allowed to go to the party Các loạt khác: • Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None • Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another • Trợ động từ - Cách dùng DO ... thay cho MAY/ MIGHT • - She was studying so that she might read English books • MIGHT (KHƠNG dùng MAY) đơi dùng câu để diễn tả lời trách mắng có tính hờn dỗi (petulant reproach) • • - You might listen...- Try as he might, he could not pass the examination (Though he tried hard ) • MAY/ MIGHT thường dùng mệnh đề trạng ngữ mục đích (adverb clauses of purpose) Trong trường hợp người ta... - You might try to be a little more helpful Làm ơn ráng mà tỏ có ích chút • Trong trường hợp cần thiết người ta dùng be allowed to, permit tùy theo ý nghĩa cần diễn tả để thay cho MAY MIGHT
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ khuyết thiếu MAY và MIGHT trong tiếng anh, Động từ khuyết thiếu MAY và MIGHT trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay