Trợ động từ BE trong tiếng anh

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:49

Trợ động từ BE trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Trợ động từ BE trong tiếng AnhDưới đây là các cách sử dụng của trợ động từ BE:1. BE được sử dụng làm trợ động từ để hình thành các thì tiếp diễn (Continuous Tenses) và thể thụ động (Passive Voice). She was washing clothes when we came. He was washed to sign his name.2. BE là một loại động từ chưa đầy đủ (incomplete predication). Vì thế luôn đòi hỏi phải có một bổ ngữ từ (Complement) để hoàn thành ý nghĩa của câu. Your dinner is ready.His father was a famous man.3. Khi được sử dụng như một động từ hoàn chỉnh, BE có nghĩa là hiện hữu, tồn tại. I think, therefore I am.4. BE TO diễn tả:a. Một sự thu xếp, sắp đặt (arrangement). The wedding is to take place on Saturday.b. Một mệnh lệnh, một yêu cầu. You are to see the headmaster at 4 oclock.c. Tính chất tương lai trong những trường hợp cần diễn tả tương lai trong quá khứ (Future in the Past). My sister and her husband were to come and see us this weekend, but they couldnt come.5. DO BE là một hình thức nhấn mạnh, làm tăng ý nghĩa tình cảm của hành động hay làm cho câu nó có ý nghĩa thuyết phục hơn. Do be careful when you cross the road. Do be as nice to him as you can.6. Một số thành ngữ với BE: be able to: có thể, có khả năngEx: I am not able to guarantee the results. be about to: sắp sửaEx: The plane is about to take off. be apt to: có khiếu, nhanh trí vềEx: Hes apt to ask awkward questions. be bound to: nhất định, có khuynh hướngEx: Prices are bound to go up this autumn. be certain to: chắc chắnEx: The match is certain to start on time. be due to: vì, do bởi, ắt hẳn, nhất địnhEx: Hes due to arrive at any moment. be going to: định sẽEx: Were going to need more staff here. be liable to: có khả năng sẽEx: This machine is liable to break down. be sure to: chắn chắn, dứt khoát làEx: Hes sure to be waiting outside. be likely to: có vẻ như làEx: Theyre likely to win by several goals. be meant to: ý muốn nói làEx: Are you meant to work overtime? be supposed to: xem là, có nhiệm vụ làEx: Were not supposed to smoke in here. Chương tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng của trợ động từ HAVE trong tiếng Anh.Các loạt bài khác:Đại từ nhân xưng: It OneTính từMạo từ bất định AANMạo từ xác định THEĐại từ quan hệĐại từ chỉ địnhĐại từ bất địnhĐại từ bất định: Some, Any No, Nothing, NoneĐại từ bất định: Other, Another Each other, One anotherTrợ động từ Cách dùng DOTrợ động từ BETrợ động từ HAVEĐộng từ khuyết thiếu CanĐộng từ khuyết thiếu Could Trợ động từ BE tiếng Anh Trang trước Trang sau A Trợ động từ BE tiếng Anh Dưới cách sử dụng trợ động từ BE: • BE sử dụng làm trợ động từ để hình thành tiếp diễn (Continuous Tenses) thể thụ động (Passive Voice) • • - She was washing clothes when we came - He was washed to sign his name • BE loại động từ chưa đầy đủ (incomplete predication) Vì ln đòi hỏi phải có bổ ngữ từ (Complement) để hồn thành ý nghĩa câu • • - Your dinner is ready His father was a famous man • Khi sử dụng động từ hoàn chỉnh, BE có nghĩa "hiện hữu, tồn tại" • - I think, therefore I am • BE TO diễn tả: a Một thu xếp, đặt (arrangement) - The wedding is to take place on Saturday b Một mệnh lệnh, yêu cầu - You are to see the headmaster at o'clock c Tính chất tương lai trường hợp cần diễn tả tương lai khứ (Future in the Past) - My sister and her husband were to come and see us this weekend, but they couldn't come • DO BE hình thức nhấn mạnh, làm tăng ý nghĩa tình cảm hành động hay làm cho câu có ý nghĩa thuyết phục • • - Do be careful when you cross the road - Do be as nice to him as you can • Một số thành ngữ với BE: • • - be able to: có thể, có khả • Ex: I am not able to guarantee the results • • - be about to: sửa • Ex: The plane is about to take of • • - be apt to: có khiếu, nhanh trí • Ex: He's apt to ask awkward questions • • - be bound to: định, có khuynh hướng • Ex: Prices are bound to go up this autumn • • - be certain to: chắn • Ex: The match is certain to start on time • • - be due to: vì, bởi, hẳn, định • Ex: He's due to arrive at any moment • • - be going to: định • Ex: We're going to need more staf here • • - be liable to: có khả • Ex: This machine is liable to break down • • - be sure to: chắn chắn, dứt khốt • Ex: He's sure to be waiting outside • • - be likely to: • Ex: They're likely to win by several goals • • - be meant to: ý muốn nói • Ex: Are you meant to work overtime? • • - be supposed to: xem là, có nhiệm vụ Ex: We're not supposed to smoke in here Chương tìm hiểu cách sử dụng trợ động từ HAVE tiếng Anh Các loạt khác: • Đại từ nhân xưng: It & One • Tính từ • Mạo từ bất định A/AN • Mạo từ xác định THE • Đại từ quan hệ • Đại từ định • Đại từ bất định • Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None • Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another • Trợ động từ - Cách dùng DO • Trợ động từ BETrợ động từ HAVE • Động từ khuyết thiếu Can • Động từ khuyết thiếu Could ... Nothing, None • Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another • Trợ động từ - Cách dùng DO • Trợ động từ BE • Trợ động từ HAVE • Động từ khuyết thiếu Can • Động từ khuyết thiếu Could... dụng trợ động từ HAVE tiếng Anh Các loạt khác: • Đại từ nhân xưng: It & One • Tính từ • Mạo từ bất định A/AN • Mạo từ xác định THE • Đại từ quan hệ • Đại từ định • Đại từ bất định • Đại từ bất... thành ngữ với BE: • • - be able to: có thể, có khả • Ex: I am not able to guarantee the results • • - be about to: sửa • Ex: The plane is about to take of • • - be apt to: có khiếu, nhanh trí • Ex:
- Xem thêm -

Xem thêm: Trợ động từ BE trong tiếng anh, Trợ động từ BE trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay