Trợ động từ trong tiếng anh

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:48

Trợ động từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Trợ động từ trong tiếng AnhMột số động từ trong tiếng Anh thường giúp các động từ khác hình thành thể nghi vấn, thể phủ định, thể nhấn mạnh hay hình thành một số thì (tenses), cách (mood) nào đó. Vì thế chúng được gọi chung là trợ động từ.Thuật ngữ trợ động từ (auxiliary verbs) là một thuật ngữ quen thuộc dù rằng chưa hoàn toàn chính xác. Những động từ này nhiều lúc được dùng độc lập trong câu. Khi ấy nó không còn tính chất của trợ động từ nữa.Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to).Trong số 12 trợ động từ nêu trên, có 9 động từ còn được xếp vào loại Động từ khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là các động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to).Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng của trợ động từ do. Hai chương tiếp theo sẽ trình bày tiếp về trợ động từ be và have. Còn 9 trợ động từ còn lại sẽ được trình bày trong các chương về Động từ khuyết thiếu.B. Đặc tính chung của Trợ động từ1. Trợ động từ được sử dụng để hình thành thể phủ định bằng cách thêm NOT sau động từ. He is here. > He is not here. They would help us. > They would not help us.2. Trợ động từ được sử dụng để hình thành thể nghi vấn bằng đảo ngữ (inversion). He is here. > Is he here?3. Trợ động từ được sử dụng để hình thành Câu hỏi đuôi (Tagquestion) bằng cách dùng lại chính động từ ấy. They were there, werent they?4. Trợ động từ được sử dụng để hình thành Câu trả lời ngắn (short answer) bằng cách dùng lại chính động từ ấy. It will take hours to do this work.Yes, it will. (No, it wont)5. Trợ động từ được dùng lại trong loại Câu tỉnh lược (elliptical sentences). They will spend their holidays in Spain. Will you? (= Will you spend your holiday in Spain?)D. Trợ động từ DO trong tiếng AnhDO có thể là:một động từ thường: He does his work well.một trợ động từ. Khi dùng làm trợ động từ, DO có những cách sử dụng sau đây:1. Trợ động từ DO được sử dụng để hình thành thể phủ định (negative) và thể nghi vấn (interrogative) cho các động từ thường. What does he read? She doesnt like swimming. Dont sit on that chair2. Trợ động từ DO được sử dụng để hình thành Câu hỏi đuôi (Tagquestions) khi động từ trong câu chính là một động từ thường. They stayed in that hotel, didnt they? Mary doesnt clean the floor, does she?3. Trợ động từ DO được sử dụng để tránh lập lại động từ chính khi động từ chính là một loại động từ thường trong câu trả lời ngắn (short answer). David likes swimming. — So do I. Did they go to London? — Yes, they did. Mary doesnt like fish, neither does Fred.4. Trợ động từ DO được sử dụng để hình thành Thể Nhấn mạnh (Emphatic Form). You did make me surprised. He does write his name on the board. Chương tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng của trợ động từ BE cũng như các thành ngữ sử dụng BE.Các loạt bài khác:Đại từ nhân xưng: It OneTính từMạo từ bất định AANMạo từ xác định THE Trợ động từ tiếng Anh Trang trước Trang sau A Trợ động từ tiếng Anh Một số động từ tiếng Anh thường "giúp" động từ khác hình thành thể nghi vấn, thể phủ định, thể nhấn mạnh hay hình thành số (tenses), cách (mood) Vì chúng gọi chung trợ động từ Thuật ngữ trợ động từ (auxiliary verbs) thuật ngữ quen thuộc chưa hoàn toàn xác Những động từ nhiều lúc dùng độc lập câu Khi khơng tính chất trợ động từ Có 12 trợ động từ tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to) Trong số 12 trợ động từ nêu trên, có động từ xếp vào loại Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) Đó động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare used (to) Trong chương này, tìm hiểu cách sử dụng trợ động từ Hai chương trình bày tiếp trợ động từ be have Còn trợ động từ lại trình bày chương Động từ khuyết thiếu B Đặc tính chung Trợ động từTrợ động từ sử dụng để hình thành thể phủ định cách thêm NOT sau động từ   - He is here > He is not here - They would help us > They would not help us  Trợ động từ sử dụng để hình thành thể nghi vấn đảo ngữ (inversion)  - He is here > Is he here?  Trợ động từ sử dụng để hình thành Câu hỏi (Tag-question) cách dùng lại động từ  - They were there, weren't they?  Trợ động từ sử dụng để hình thành Câu trả lời ngắn (short answer) cách dùng lại động từ   - It will take hours to this work Yes, it will (No, it won't)  Trợ động từ dùng lại loại Câu tỉnh lược (elliptical sentences)   - They will spend their holidays in Spain Will you? (= Will you spend your holiday in Spain?) D Trợ động từ DO tiếng Anh DO là:  động từ thường:  - He does his work well  trợ động từ Khi dùng làm trợ động từ, DO có cách sử dụng sau đây:  Trợ động từ DO sử dụng để hình thành thể phủ định (negative) thể nghi vấn (interrogative) cho động từ thường   - What does he read?  - She doesn't like swimming - Don't sit on that chair!  Trợ động từ DO sử dụng để hình thành Câu hỏi (Tag-questions) động từ câu động từ thường   - They stayed in that hotel, didn't they? - Mary doesn't clean the floor, does she?  Trợ động từ DO sử dụng để tránh lập lại động từ động từ loại động từ thường câu trả lời ngắn (short answer)   - David likes swimming — So I  - Did they go to London? — Yes, they did - Mary doesn't like fish, neither does Fred  Trợ động từ DO sử dụng để hình thành Thể Nhấn mạnh (Emphatic Form)   - You did make me surprised - He does write his name on the board Chương tìm hiểu cách sử dụng trợ động từ BE thành ngữ sử dụng BE Các loạt khác:  Đại từ nhân xưng: It & One  Tính từ  Mạo từ bất định A/AN  Mạo từ xác định THE ... holiday in Spain?) D Trợ động từ DO tiếng Anh DO là:  động từ thường:  - He does his work well  trợ động từ Khi dùng làm trợ động từ, DO có cách sử dụng sau đây:  Trợ động từ DO sử dụng để hình... (interrogative) cho động từ thường   - What does he read?  - She doesn't like swimming - Don't sit on that chair!  Trợ động từ DO sử dụng để hình thành Câu hỏi (Tag-questions) động từ câu động từ thường... hotel, didn't they? - Mary doesn't clean the floor, does she?  Trợ động từ DO sử dụng để tránh lập lại động từ động từ loại động từ thường câu trả lời ngắn (short answer)   - David likes swimming
- Xem thêm -

Xem thêm: Trợ động từ trong tiếng anh, Trợ động từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay