Đại từ bất định other another each other và one another trong tiếng anh

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:48

Đại từ bất định: Other, Another Each other, One another trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Đại từ bất định other another trong tiếng AnhOther có thể là một tính từ cũng có thể là một đại từ. Khi là tính từ nó dùng được với danh từ số ít lẫn số nhiều. Khi là đại từ nó thuộc loại đếm được và có hình thức số nhiều là others. Khi other được dùng với một mạo từ bất định nó được viết thành một từ another.The other có nghĩa là cái thứ hai trong hai cái. He held a sword in one hand and a pistol in the other.The other(s) có nghĩa là người, vật còn lại. The other guests that we had expected didnt come. (adjective) We got home by 6 oclock, but the others didnt get back until 8.00. (promoun)Other(s) cũng có thể có nghĩa đơn giản là khác, thêm vào, phần còn lại. There are other ways of doing this exercise. (adjective) I have no other friend but you. (adjective) Some like tea, others like coffee. (pronoun)Another có nghĩa là thêm một người, vật nửa, một, người vật khác.Ví dụ: He already has two cars, and now he has bought another. He gave me a cake and Kathy another one.B. Đại từ bất định each other one another trong tiếng AnhEach other và one another là một đại từ bất định dùng sau các ngoại động từ (transitive verbs). Nó chỉ chủ từ làm hành động lẫn nhau. Vì thế đôi khi nó còn được gọi là đại từ hỗ tương (reciprocal pronouns).Each other dùng khi chủ từ có hai người hay vật. One another dùng khi chủ từ có nhiều hơn hai. Trong nhiều triường hợp each other có thể dùng thay cho one another nhưng one another không thể dùng thay cho each other. Ví dụ: Romeo and Juliet loved each other. The children ran after one another in the schoolyard.Cần phân biệt đại từ hỗ tương (reciprocal pronouns) và đại từ phản thân (reflexive pronouns). So sánh hai câu sau: Janes and Peter loved themselves. (Janes và Peter yêu bản thân mình) Janes and Peter loved each other. (Janes và Peter yêu nhau)Các loạt bài khác:Đại từ nhân xưng: It OneTính từMạo từ bất định AANMạo từ xác định THEĐại từ quan hệĐại từ chỉ địnhĐại từ bất địnhĐại từ bất định: Some, Any No, Nothing, NoneĐại từ bất định: Other, Another Each other, One anotherTrợ động từ Cách dùng DOTrợ động từ BETrợ động từ HAVEĐộng từ khuyết thiếu CanĐộng từ khuyết thiếu Could Trang trước Đại từ bất định Other Another Each other One another tiếng Anh Trang trước Trang sau A Đại từ bất định other & another tiếng Anh Other tính từ đại từ Khi tính từ dùng với danh từ số lẫn số nhiều Khi đại từ thuộc loại đếm có hình thức số nhiều others Khi other dùng với mạo từ bất định viết thành từ another • The other có nghĩa "cái thứ hai hai cái" • - He held a sword in one hand and a pistol in the other • The other(s) có nghĩa "người, vật lại" • • - The other guests that we had expected didn't come (adjective) - We got home by o'clock, but the others didn't get back until 8.00 (promoun) • Other(s) có nghĩa đơn giản "khác", "thêm vào", "phần lại" • • - There are other ways of doing this exercise (adjective) • - I have no other friend but you (adjective) - Some like tea, others like coffee (pronoun) Another có nghĩa "thêm người, vật nửa", "một, người vật khác" Ví dụ: - He already has two cars, and now he has bought another - He gave me a cake and Kathy another one B Đại từ bất định each other & one another tiếng Anh Each other one another đại từ bất định dùng sau ngoại động từ (transitive verbs) Nó chủ từ làm hành động lẫn Vì đơi gọi đại từ hỗ tương (reciprocal pronouns) Each other dùng chủ từ có hai người hay vật One another dùng chủ từ có nhiều hai Trong nhiều triường hợp each other dùng thay cho one another one another dùng thay cho each other Ví dụ: - Romeo and Juliet loved each other - The children ran after one another in the schoolyard Cần phân biệt đại từ hỗ tương (reciprocal pronouns) đại từ phản thân (reflexive pronouns) So sánh hai câu sau: - Janes and Peter loved themselves (Janes Peter yêu thân mình) - Janes and Peter loved each other (Janes Peter yêu nhau) Các loạt khác: • Đại từ nhân xưng: It & One • Tính từ • Mạo từ bất định A/AN • Mạo từ xác định THE • Đại từ quan hệ • Đại từ địnhĐại từ bất địnhĐại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None • Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another • Trợ động từ - Cách dùng DO • Trợ động từ BE • Trợ động từ HAVE • Động từ khuyết thiếu Can • Động từ khuyết thiếu Could Trang trước ...B Đại từ bất định each other & one another tiếng Anh Each other one another đại từ bất định dùng sau ngoại động từ (transitive verbs) Nó chủ từ làm hành động lẫn Vì đơi gọi đại từ hỗ tương... loved each other (Janes Peter yêu nhau) Các loạt khác: • Đại từ nhân xưng: It & One • Tính từ • Mạo từ bất định A/AN • Mạo từ xác định THE • Đại từ quan hệ • Đại từ định • Đại từ bất định • Đại từ. .. • Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None • Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another • Trợ động từ - Cách dùng DO • Trợ động từ BE • Trợ động từ HAVE • Động từ khuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại từ bất định other another each other và one another trong tiếng anh, Đại từ bất định other another each other và one another trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay