Đại từ bất định some any no nothing none trong tiếng anh

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:47

Đại từ bất định Some, Any No, Nothing, None trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Đại từ bất định some any trong tiếng AnhDưới đây là các xách sử dụng của đại từ bất định some và any:1. Hai từ some và any đều có thể là một tính từ và cũng có thể là một đại từ. Khi là tính từ some và any dùng với các danh từ số nhiều đếm được và có nghĩa là vài. Tuy nhiên, some dùng trong câu xác định còn any dùng trong câu phủ định và nghi vấn. There are some books on the table. Are there any books on the table?2. Khi dùng với một danh từ số ít đếm được trong bất cứ loại câu nào, some có nghĩa là một cái nào đó và any có nghĩa là bất cứ cái nào. There must be some reason for the murder. You can paint the chair any colour you like.3. Khi dùng như một đại từ, some và any có thể dùng một mình hoặc dùng với of và cũng theo nguyên tắc somde trong câu xác định, any trong câu phủ định và nghi vấn. Some of the guests are married, and some are single. Have you met any of the passengers? No, I havent seen any yet.4. Some có thể được dùng trong các câu thỉnh cầu (requests), hoặc đề nghị (offers) Can I have some milk, please? Could you lend me some money? Ive just picked these apples. Would you like some?5. Trong một số cấu trúc, some và any có thể dùng như một trạng từ chỉ mực độ (adverb of degree) Some two million tourists visit our country every summer. (= about) Was the play any good? (= at all) B. Đại từ bất định no, nothing none trong tiếng AnhDưới đây là các xách sử dụng của đại từ bất định no, nothing và none:1. No là dạng rút gọn của not a hay not any. Hes got no house. (= not a) There is no salt on the table. (= not any)2. Nothing là dạng rút gọn của not anything. There was nothing in the shop that I wanted to buy. (= not anything) I looked at the room, but I saw nothing. (= not anything)3. None là một đại từ. Nó có nghĩa tương đương với not one, not any. None of his pupils failed their examination. How many fish did you catch? — None4. Sự khác biệt giữa nothing và none là trong các câu trả lời ngắn: nothing dùng để trả lời các câu hỏi bắt đầu bằng What hay Who; trong khi ấy none dùng để trả lời cho câu hỏi bắt đầu bằng How manyHow much. Nobody khác biệt với none cũng tương tự như vậy. What is on the table? — Nothing. How many books are on the table? — None. Who is in the diningroom? — Nobody (No one). How many people are in the diningroom? — None. How much petrol is there in the car? — None.Chương sau mình sẽ trình bày về cách sử dụng Đại từ bất định: Other, Another Each other, One another trong tiếng Anh.Các loạt bài khác:Đại từ nhân xưng: It OneTính từMạo từ bất định AANMạo từ xác định THEĐại từ quan hệĐại từ chỉ địnhĐại từ bất địnhĐại từ bất định: Some, Any No, Nothing, NoneĐại từ bất định: Other, Another Each other, One anotherTrợ động từ Cách dùng DOTrợ động từ BETrợ động từ HAVEĐộng từ khuyết thiếu CanĐộng từ khuyết thiếu Could Đại từ bất định Some Any No Nothing None tiếng Anh Trang trước Trang sau A Đại từ bất định some & any tiếng Anh Dưới xách sử dụng đại từ bất định some any: • Hai từ some any tính từ đại từ Khi tính từ somevà any dùng với danh từ số nhiều đếm có nghĩa "vài" Tuy nhiên, some dùng câu xác định any dùng câu phủ định nghi vấn • • - There are some books on the table - Are there any books on the table? • Khi dùng với danh từ số đếm loại câu nào, some có nghĩa "một đó" any có nghĩa "bất nào" • • - There must be some reason for the murder - You can paint the chair any colour you like • Khi dùng đại từ, some any dùng dùng với of theo nguyên tắc somde câu xác định, any câu phủ định nghi vấn • • - Some of the guests are married, and some are single • - Have you met any of the passengers? - No, I haven't seen any yet • Some dùng câu thỉnh cầu (requests), đề nghị (offers) • • - Can I have some milk, please? • - Could you lend me some money? - I've just picked these apples Would you like some? • Trong số cấu trúc, some any dùng trạng từ mực độ (adverb of degree) • • - Some two million tourists visit our country every summer (= about) - Was the play any good? (= at all) B Đại từ bất định no, nothing & none tiếng Anh Dưới xách sử dụng đại từ bất định no, nothing none: • No dạng rút gọn not a hay not any • • - He's got no house (= not a) - There is no salt on the table (= not any) • Nothing dạng rút gọn not anything • • - There was nothing in the shop that I wanted to buy (= not anything) - I looked at the room, but I saw nothing (= not anything) • None đại từ có nghĩa tương đương với not one, not any • • - None of his pupils failed their examination - How many fish did you catch? — None! • Sự khác biệt nothing none câu trả lời ngắn: nothing dùng để trả lời câu hỏi bắt đầu What hay Who; none dùng để trả lời cho câu hỏi bắt đầu How many/How much Nobody khác biệt với none tương tự • • - What is on the table? — Nothing • - How many books are on the table? — None • - Who is in the dining-room? — Nobody (No one) • - How many people are in the dining-room? — None - How much petrol is there in the car? — None Chương sau trình bày cách sử dụng Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another tiếng Anh Các loạt khác: • Đại từ nhân xưng: It & One • Tính từ • Mạo từ bất định A/AN • Mạo từ xác định THE • Đại từ quan hệ • Đại từ địnhĐại từ bất địnhĐại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, NoneĐại từ bất định: Other, Another & Each other, One another • Trợ động từ - Cách dùng DO • Trợ động từ BE • Trợ động từ HAVE • Động từ khuyết thiếu Can • Động từ khuyết thiếu Could ... no, nothing & none tiếng Anh Dưới xách sử dụng đại từ bất định no, nothing none: • No dạng rút gọn not a hay not any • • - He's got no house (= not a) - There is no salt on the table (= not any) ... One another tiếng Anh Các loạt khác: • Đại từ nhân xưng: It & One • Tính từ • Mạo từ bất định A/AN • Mạo từ xác định THE • Đại từ quan hệ • Đại từ định • Đại từ bất định • Đại từ bất định: Some, ... Some, Any & No, Nothing, None • Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another • Trợ động từ - Cách dùng DO • Trợ động từ BE • Trợ động từ HAVE • Động từ khuyết thiếu Can • Động từ khuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại từ bất định some any no nothing none trong tiếng anh, Đại từ bất định some any no nothing none trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay