Đại từ bất định trong tiếng anh

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:46

Đại từ bất định trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Đại từ bất định trong tiếng AnhĐại từ bất định (indefinite pronouns) gồm có nhiều nhóm:Nhóm kết hợp với some để tạo thành something, someone, somebody.Nhóm kết hợp với any để tạo thành anything, anyone, anybody.Nhóm kết hợp với every để tạo thành everything, everyone, everybody.Nhóm kết hợp với no để tạo thành nothing, no one, nobody.Nhóm độc lập gồm các từ all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.Cũng như tính từ nghi vấn, một số trong các đại từ trên đây cũng có thể được dùng như tính từ. Khi ấy người ta gọi chúng là tính từ bất định (indefinite adjectives). Đó là các từ any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.B. Đại từ bất định either neither trong tiếng AnhĐại từ bất định either có nghĩa là cái này hay cái kia trong hai cái.Đại từ bất định neither là phủ định của either vì thế nó có nghĩa không cái này mà cũng không cái kia trong hai cái.Hai đại từ bất định này có thể dùng như một đại từ hay một tính từ và luôn luôn dùng với một động từ số ít.Ví dụ: Either of the books is suitable for me. (Đại từ) Neither of my friends has come yet. (Đại từ) You can park your car on either side of the street. (Tính từ) Both trains will go to Hanoi, but neither train is comfortable. (Tính từ) C. Đại từ bất định all trong tiếng AnhĐại từ bất định all vừa là một đại từ vừa là một tính từ. Khi sử dụng all có một số điều cần lưu ý sau:1. Khi là một đại từ, all có nghĩa là tất cả. Nó có thể đi với một động từ số ít hay số nhiều tùy theo ý nghĩa mà nó có. Many boys and girls came to see him. All were his old pupils. The radio receives only one channel but this is all that is broadcast in remote areas.2. Tính từ all trước một danh từ số nhiều cũng có nghĩa là tất cả nhưng trước một danh từ số ít đếm được lại có nghĩa trọn, nguyên. Trong trường hợp này người ta có thể thay bằng the whole. He played in the yard all mornings. Tất cả các buổi sáng. He played in the yard all morning. Suốt buổi sáng. Trọ cả buổi sáng3. Khi dùng bổ nghĩa cho một danh từ, all có thể được đặt ở trước hoặc sau danh từ đó. All the students agreed that the concert was good. The student all agreed that the concert was good.4. Khi dùng bổ nghĩa cho một đại từ, all luôn luôn đặt sau đại từ đó. They all agreed that the concert was good.5. Trong một số cấu trúc, all có thể là một trạng từ chỉ mực độ (adverb of degree). Jim lives all alone. (= completely) They sell their goods all over the world. (= everywhere)Chương sau mình sẽ trình bày về cách sử dụng Đại từ bất định Some, Any No, Nothing, None trong tiếng Anh.Các loạt bài khác:Đại từ nhân xưng: It OneTính từMạo từ bất định AANMạo từ xác định THEĐại từ quan hệĐại từ chỉ địnhĐại từ bất địnhĐại từ bất định: Some, Any No, Nothing, NoneĐại từ bất định: Other, Another Each other, One anotherTrợ động từ Cách dùng DOTrợ động từ BETrợ động từ HAVEĐộng từ khuyết thiếu CanĐộng từ khuyết thiếu Could Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Vi Đại từ bất định tiếng Anh Trang trước Trang sau A Đại từ bất định tiếng Anh Đại từ bất định (indefinite pronouns) gồm có nhiều nhóm:  Nhóm kết hợp với some để tạo thành something, someone, somebody  Nhóm kết hợp với any để tạo thành anything, anyone, anybody  Nhóm kết hợp với every để tạo thành everything, everyone, everybody  Nhóm kết hợp với no để tạo thành nothing, no one, nobody  Nhóm độc lập gồm từ all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither Cũng tính từ nghi vấn, số đại từ dùng tính từ Khi người ta gọi chúng tính từ bất định (indefinite adjectives) Đó từ any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither B Đại từ bất định either & neither tiếng AnhĐại từ bất định either có nghĩa "cái hay hai cái"  Đại từ bất định neither phủ định either có nghĩa "khơng mà khơng hai cái" Hai đại từ bất định dùng đại từ hay tính từ ln ln dùng với động từ số Ví dụ: - Either of the books is suitable for me (Đại từ) - Neither of my friends has come yet (Đại từ) - You can park your car on either side of the street (Tính từ) - Both trains will go to Hanoi, but neither train is comfortable (Tính từ) C Đại từ bất định all tiếng Anh Đại từ bất định all vừa đại từ vừa tính từ Khi sử dụng all có số điều cần lưu ý sau:  Khi đại từ, all có nghĩa "tất cả" Nó với động từ số hay số nhiều tùy theo ý nghĩa mà có   - Many boys and girls came to see him All were his old pupils - The radio receives only one channel but this is all that is broadcast in remote areas  Tính từ all trước danh từ số nhiều có nghĩa "tất cả" trước danh từ số đếm lại có nghĩa "trọn, nguyên" Trong trường hợp người ta thay the whole   - He played in the yard all mornings  Tất buổi sáng   - He played in the yard all morning Suốt buổi sáng / Trọ buổi sáng  Khi dùng bổ nghĩa cho danh từ, all đặt trước sau danh từ   - All the students agreed that the concert was good - The student all agreed that the concert was good  Khi dùng bổ nghĩa cho đại từ, all luôn đặt sau đại từ  - They all agreed that the concert was good  Trong số cấu trúc, all trạng từ mực độ (adverb of degree)   - Jim lives all alone (= completely) - They sell their goods all over the world (= everywhere) Chương sau trình bày cách sử dụng Đại từ bất định Some, Any & No, Nothing, None tiếng Anh Các loạt khác:  Đại từ nhân xưng: It & One  Tính từ  Mạo từ bất định A/AN  Mạo từ xác định THE  Đại từ quan hệ  Đại từ địnhĐại từ bất địnhĐại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None  Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another  Trợ động từ - Cách dùng DO  Trợ động từ BE  Trợ động từ HAVE  Động từ khuyết thiếu Can  Động từ khuyết thiếu Could Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Vi ... dụng Đại từ bất định Some, Any & No, Nothing, None tiếng Anh Các loạt khác:  Đại từ nhân xưng: It & One  Tính từ  Mạo từ bất định A/AN  Mạo từ xác định THE  Đại từ quan hệ  Đại từ định  Đại. ..C Đại từ bất định all tiếng Anh Đại từ bất định all vừa đại từ vừa tính từ Khi sử dụng all có số điều cần lưu ý sau:  Khi đại từ, all có nghĩa "tất cả" Nó với động từ số hay số nhiều...  Đại từ bất định  Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None  Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another  Trợ động từ - Cách dùng DO  Trợ động từ BE  Trợ động từ HAVE
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại từ bất định trong tiếng anh, Đại từ bất định trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay