Đại từ quan hệ trong tiếng anh

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:45

Đại từ quan hệ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Đại từ quan hệ trong tiếng AnhĐại từ quan hệ (relative pronouns) có 3 chức năng ngữ pháp chính trong một câu:Thay cho một danh từ ngay trước nó,làm một nhiệm vụ trong mệnh đề (clause) theo sau,liên kết mệnh đề với nhau.Đại từ quan hệ có hình thức không thay đổi dù thay cho một danh từ số ít hay số nhiều. Động từ theo sau thay đổi tùy theo tiền tiến từ của đại từ quan hệ.Mệnh đề có chứa đại từ quan hệ được gọi là mệnh đề quan hệ (relative clause) hay mệnh đề tính ngữ (adjective clause). Danh từ được đại từ quan hệ thay thế gọi là tiền tiến từ (antecedent) của nó.Có 5 đại từ quan hệ chính với chức năng ngữ pháp như trong bảng kê sau:Đại từ quan hệThay thế cho loại danh từNhiệm vụ trong câuWhoChỉ ngườiChủ từWhomChỉ ngườiTúc từWhichChỉ vậtChủ từ hay túc từThatChỉ người hay chỉ vậtChủ từ hay túc từWhoseChỉ ngườiChỉ quyền sở hữuVí dụ: Do you know the boy who has broken that chair? The man whom you want to meet is not here. The dog which was lost has been found. B. Đại từ quan hệ THAT trong tiếng AnhĐại từ quan hệ THAT bắt buộc sử dụng trong các trường hợp sau:Đại từ quan hệ THAT được sử dụng sau những tính từ ở dạng so sánh cực cấp (superlative). Yesterday was one of the coldest days that I have ever known.Đại từ quan hệ THAT được sử dụng sau những cách nói mở đầu bằng It iswas... It is the teacher that is important, not the kind of school he teaches in.Đại từ quan hệ THAT được sử dụng sau những tiền tiến từ (antecedent) vừa là người, vừa là vật. He talked brilliantly of the men and the books that interested him.C. Đại từ quan hệ WHOSE trong tiếng AnhĐại từ quan hệ WHOSE được sử dụng để thay cho một danh từ chỉ người đứng trước, chỉ quyền sở hữu đối với danh từ theo sau nó. Giữa WHOSE và danh từ theo sau không có mạo từ (article). Đôi khi WHOSE cũng được dùng thay cho danh từ chỉ vật ở trước. Trong các trường hợp khác người ta dùng OF WHICH.Ví dụ: The man whose car was stolen yesterday is my uncle. He came in a car the windows of which was broken. D. Mệnh đề xác định Mệnh đề không xác địnhĐại từ quan hệ (relative pronouns) có thể được dùng trong những mệnh đề xác định (defining clause) hay những mệnh đề không xác định (nondefining clause). Ở một số tài liệu khác người ta còn gọi là mệnh đề hạn chế (restrictive clause) hay mệnh đề không hạn chế (nonrestrictive clause).Mệnh đề xác định là những mệnh đề giúp làm rõ nghĩa tiền tiến từ. Không có mệnh đề này ta không hiểu rõ nghĩa mệnh đề còn lại.Ví dụ: The man whom you met yesterday is a dentist.Không có mệnh đề whom you met yesterday ta không rõ the man đó là ai.Mệnh đề không xác định là mệnh đề không làm rõ nghĩa tiền tiến từ. Không có nó thì mệnh đề còn lại vẫn rõ nghĩa. My father, whom you met yesterday, is a dentist.Không có mệnh đề whom you met yesterday người ta vẫn hiểu rõ mệnh đề còn lại.Nhờ có tính chất xác định và không xác định này mà ta có thể hiểu rõ nghĩa các câu sau: (a) All the books, which had pictures in them, were sent to Daisy.(b) All the books which had pictures in them were sent to Daisy.Ở câu (a) người ta gửi tất cả sách cho Daisy, và trong sách ấy có hình.Ở câu (b) người ta chỉ gửi cho Daisy những quyển sách có hình, những quyển khác không có hình và không được gửi cho Daisy.E. Trường hợp bỏ đại từ quan hệĐại từ quan hệ có thể được hiểu ngầm nếu đó là túc từ trong loại mệnh đề xác định (defining clause). The book (that) I want is on the table. Theres something (that) you dont know.Các loạt bài khác:Mạo từTiền tố (Prefix)Hậu tố (Suffix)Danh từĐộng từĐộng từ trong các thì đơnĐộng từ trong các thì hoàn thànhĐộng từ trong các thì tiếp diễnSự hòa hợp giữa chủ từ và động từĐại từ nhân xưng: It OneTính từMạo từ bất định AANMạo từ xác định THEĐại từ quan hệĐại từ chỉ định Đại từ quan hệ tiếng Anh Trang trước Trang sau A Đại từ quan hệ tiếng Anh Đại từ quan hệ (relative pronouns) có chức ngữ pháp câu:  Thay cho danh từ trước nó,  làm nhiệm vụ mệnh đề (clause) theo sau,  liên kết mệnh đề với Đại từ quan hệ có hình thức khơng thay đổi dù thay cho danh từ số hay số nhiều Động từ theo sau thay đổi tùy theo tiền tiến từ đại từ quan hệ Mệnh đề có chứa đại từ quan hệ gọi mệnh đề quan hệ (relative clause) hay mệnh đề tính ngữ (adjective clause) Danh từ đại từ quan hệ thay gọi tiền tiến từ (antecedent) Có đại từ quan hệ với chức ngữ pháp bảng kê sau: Đại từ quan hệ Thay cho loại danh từ Nhiệm vụ câu Who Chỉ người Chủ từ Whom Chỉ người Túc từ Which Chỉ vật Chủ từ hay túc từ That Chỉ người hay vật Chủ từ hay túc từ Whose Chỉ người Chỉ quyền sở hữu Ví dụ: - Do you know the boy who has broken that chair? - The man whom you want to meet is not here - The dog which was lost has been found B Đại từ quan hệ THAT tiếng Anh Đại từ quan hệ THAT bắt buộc sử dụng trường hợp sau: Đại từ quan hệ THAT sử dụng sau tính từ dạng so sánh cực cấp (superlative)   - Yesterday was one of the coldest days that I have ever known Đại từ quan hệ THAT sử dụng sau cách nói mở đầu "It is/was "   - It is the teacher that is important, not the kind of school he teaches in Đại từ quan hệ THAT sử dụng sau tiền tiến từ (antecedent) vừa người, vừa  vật  - He talked brilliantly of the men and the books that interested him C Đại từ quan hệ WHOSE tiếng Anh Đại từ quan hệ WHOSE sử dụng để thay cho danh từ người đứng trước, quyền sở hữu danh từ theo sau Giữa WHOSE danh từ theo sau khơng có mạo từ (article) Đơi WHOSE dùng thay cho danh từ vật trước Trong trường hợp khác người ta dùng OF WHICH Ví dụ: - The man whose car was stolen yesterday is my uncle - He came in a car the windows of which was broken D Mệnh đề xác định & Mệnh đề không xác định Đại từ quan hệ (relative pronouns) dùng mệnh đề xác định (defining clause) hay mệnh đề không xác định (non-defining clause) Ở số tài liệu khác người ta gọi mệnh đề hạn chế (restrictive clause) hay mệnh đề không hạn chế (non-restrictive clause) Mệnh đề xác định mệnh đề giúp làm rõ nghĩa tiền tiến từ Khơng có mệnh đề ta khơng hiểu rõ nghĩa mệnh đề lại Ví dụ: - The man whom you met yesterday is a dentist Khơng có mệnh đề whom you met yesterday ta khơng rõ the man Mệnh đề khơng xác định mệnh đề không làm rõ nghĩa tiền tiến từ Khơng có mệnh đề lại rõ nghĩa - My father, whom you met yesterday, is a dentist Khơng có mệnh đề whom you met yesterday người ta hiểu rõ mệnh đề lại Nhờ có tính chất xác định khơng xác định mà ta hiểu rõ nghĩa câu sau: (a) All the books, which had pictures in them, were sent to Daisy (b) All the books which had pictures in them were sent to Daisy  Ở câu (a) người ta gửi tất sách cho Daisy, sách có hình  Ở câu (b) người ta gửi cho Daisy sách có hình, khác khơng có hình khơng gửi cho Daisy E Trường hợp bỏ đại từ quan hệ Đại từ quan hệ hiểu ngầm túc từ loại mệnh đề xác định (defining clause) - The book (that) I want is on the table - There's something (that) you don't know Các loạt khác:  Mạo từ  Tiền tố (Prefix)  Hậu tố (Suffix)  Danh từ  Động từ  Động từ đơn  Động từ hồn thành  Động từ tiếp diễn  Sự hòa hợp chủ từ động từĐại từ nhân xưng: It & One  Tính từ  Mạo từ bất định A/AN  Mạo từ xác định THE  Đại từ quan hệĐại từ định ... interested him C Đại từ quan hệ WHOSE tiếng Anh Đại từ quan hệ WHOSE sử dụng để thay cho danh từ người đứng trước, quyền sở hữu danh từ theo sau Giữa WHOSE danh từ theo sau khơng có mạo từ (article)... dog which was lost has been found B Đại từ quan hệ THAT tiếng Anh Đại từ quan hệ THAT bắt buộc sử dụng trường hợp sau: Đại từ quan hệ THAT sử dụng sau tính từ dạng so sánh cực cấp (superlative)... Mạo từ  Tiền tố (Prefix)  Hậu tố (Suffix)  Danh từ  Động từ  Động từ đơn  Động từ hồn thành  Động từ tiếp diễn  Sự hòa hợp chủ từ động từ  Đại từ nhân xưng: It & One  Tính từ  Mạo từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại từ quan hệ trong tiếng anh, Đại từ quan hệ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay