Mạo từ xác định trong tiếng anh

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:45

Mạo từ xác định trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng mạo từ xác định THE trong tiếng AnhMạo từ xác định the được phát âm là ðơ khi đi trước các nguyên âm, là ði trước các nguyên âm, là ði: khi được nhấn mạnh.Mạo từ xác định the được dùng trước danh từ số ít lẫn số nhiều, cả đếm được cũng như không đếm được.Mạo từ xác định the thường được sử dụng trong các trường hợp sau đây:1. Mạo từ xác định the được sử dụng khi đi trước một danh từ chỉ người hay vật độc nhất. The sun rises in the east.2. Mạo từ xác định the được sử dụng với ý nghĩa người hay vật mà chúng ta vừa đề cập đến Once upon a time there was a little boy who lived in a cottage. The cottage was in the country and the boy had lived there all his life.3. Mạo từ xác định the được sử dụng trước tên các quốc gia ở dạng số nhiều hoặc các quốc gia là sự liên kết các đơn vị nhỏ. The United StatesThe Netherlands4. Mạo từ xác định the được sử dụng trước các địa danh mà danh từ chung đã được hiểu ngầm. The Sahara (desert)The Crimea (peninsula)5. Mạo từ xác định the được sử dụng trước danh từ riêng chỉ quần đảo, sông, rặng núi, đại dương. The ThamesThe AtlanticThe Bahamas6. Mạo từ xác định the được sử dụng trước một danh từ số ít đếm được dùng với ý nghĩa tổng quát để chỉ cả một chủng loại. The horse is being replaced by the tractor.7. Mạo từ xác định the được sử dụng trước một danh từ chung có danh từ riêng theo sau xác định. the planet Marsthe play King Lear8. Mạo từ xác định the được sử dụng trước một tước hiệu gọi theo số thứ tự. Queen Elizabeth II (Queen Elizabeth the Second)9. Mạo từ xác định the được sử dụng trong dạng so sánh nhất (superlatives) và trong dạng so sánh kép (double comparative) This is the youngest student in my class. The harder you work, the more you will be paid. 10. Mạo từ xác định the được sử dụng trước một danh từ được một ngữ giới từ (prepositional phrase) bổ nghĩa. the road to Londonthe battle of Trafalgar11. Mạo từ xác định the được sử dụng trước một danh từ được bổ nghĩa bằng một một mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause). The man who helped you yesterday is not here.12. Mạo từ xác định the được sử dụng trước một tính từ để tạo thành một danh từ tập hợp (collective noun). The rich should help the poor. B. Trường hợp KHÔNG sử dụng mạo từ xác định THEMạo từ xác định the không được dùng trong các trường hợp sau đây:1. KHÔNG sử dụng mạo từ xác định the trước những danh từ trừu tượng dùng theo nghĩa tổng quát. Life is very hard for some people (KHÔNG dùng: The life)2. KHÔNG sử dụng mạo từ xác định the trước các danh từ chỉ chất liệu dùng theo nghĩa tổng quát. Butter is made from cream (KHÔNG dùng: The butter)3. KHÔNG sử dụng mạo từ xác định the trước tên các bữa ăn dùng theo nghĩa tổng quát. Dinner is served at 6:00 (KHÔNG dùng: The dinner)4. KHÔNG sử dụng mạo từ xác định the trước các danh từ số nhiều dùng theo nghĩa tổng quát. Books are my best friends. (KHÔNG dùng: The books)5. KHÔNG sử dụng mạo từ xác định the trước hầu hết các danh từ riêng. He lived in London (KHÔNG dùng: The London)6. KHÔNG sử dụng mạo từ xác định the trước các từ Lake, Cape, Mount. Lake Superior Cape Cod Mount Everest7. KHÔNG sử dụng mạo từ xác định the trước các tước hiệu có danh từ riêng theo sau. King GeorgeProfessor Russell8. KHÔNG sử dụng mạo từ xác định the trước các danh từ chỉ ngôn ngữ. Russian is more difficult than English. (KHÔNG dùng: The Russian)9. KHÔNG sử dụng mạo từ xác định the trước tên các mùa và các ngày lễ. Winter came late that year (KHÔNG dùng: The winter)10. KHÔNG sử dụng mạo từ xác định the trước các danh từ chung chỉ một nơi công cộng nhằm diễn đạt ý nghĩa làm hành động thường xảy ra ở nơi ấy. He goes to school in the morning (KHÔNG dùng: the school)(ở đây anh ta đến trường để đi học)nhưng He goes to the school to meet his old teacher.(Anh ta đến trường để gặp thầy giáo cũ của anh ta, chứ không phải đi học.)Các loạt bài khác:Mạo từTiền tố (Prefix)Hậu tố (Suffix)Danh từĐộng từĐộng từ trong các thì đơnĐộng từ trong các thì hoàn thànhĐộng từ trong các thì tiếp diễnSự hòa hợp giữa chủ từ và động từĐại từ nhân xưng: It OneTính từMạo từ bất định AANMạo từ xác định THEĐại từ quan hệĐại từ chỉ định Mạo từ xác định tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng mạo từ xác định THE tiếng Anh Mạo từ xác định the phát âm /ðơ/ trước nguyên âm, /ði/ trước nguyên âm, /ði:/ nhấn mạnh Mạo từ xác định the dùng trước danh từ số lẫn số nhiều, đếm không đếm Mạo từ xác định the thường sử dụng trường hợp sau đây: • Mạo từ xác định the sử dụng trước danh từ người hay vật độc • - The sun rises in the east • Mạo từ xác định the sử dụng với ý nghĩa "người hay vật mà vừa đề cập đến" • • - Once upon a time there was a little boy who lived in a cottage The cottage was in the country and the boy had lived there all his life • Mạo từ xác định the sử dụng trước tên quốc gia dạng số nhiều quốc gia liên kết đơn vị nhỏ • • The United States The Netherlands • Mạo từ xác định the sử dụng trước địa danh mà danh từ chung hiểu ngầm • • The Sahara (desert) The Crimea (peninsula) • Mạo từ xác định the sử dụng trước danh từ riêng quần đảo, sông, rặng núi, đại dương • • The Thames • The Atlantic The Bahamas • Mạo từ xác định the sử dụng trước danh từ số đếm dùng với ý nghĩa tổng quát để chủng loại • - The horse is being replaced by the tractor • Mạo từ xác định the sử dụng trước danh từ chung có danh từ riêng theo sau xác định • • the planet Mars the play "King Lear" • Mạo từ xác định the sử dụng trước tước hiệu gọi theo số thứ tự • - Queen Elizabeth II (Queen Elizabeth the Second) • Mạo từ xác định the sử dụng dạng so sánh (superlatives) dạng so sánh kép (double comparative) • • - This is the youngest student in my class - The harder you work, the more you will be paid • 10 Mạo từ xác định the sử dụng trước danh từ ngữ giới từ (prepositional phrase) bổ nghĩa • • the road to London the battle of Trafalgar • 11 Mạo từ xác định the sử dụng trước danh từ bổ nghĩa một mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause) • - The man who helped you yesterday is not here • 12 Mạo từ xác định the sử dụng trước tính từ để tạo thành danh từ tập hợp (collective noun) • - The rich should help the poor B Trường hợp KHÔNG sử dụng mạo từ xác định THE Mạo từ xác định the khơng dùng trường hợp sau đây: • KHÔNG sử dụng mạo từ xác định the trước danh từ trừu tượng dùng theo nghĩa tổng quát • - Life is very hard for some people (KHÔNG dùng: The life) • KHƠNG sử dụng mạo từ xác định the trước danh từ chất liệu dùng theo nghĩa tổng quát • - Butter is made from cream (KHƠNG dùng: The butter) • KHƠNG sử dụng mạo từ xác định the trước tên bữa ăn dùng theo nghĩa tổng quát • - Dinner is served at 6:00 (KHƠNG dùng: The dinner) • KHƠNG sử dụng mạo từ xác định the trước danh từ số nhiều dùng theo nghĩa tổng quát • - Books are my best friends (KHƠNG dùng: The books) • KHÔNG sử dụng mạo từ xác định the trước hầu hết danh từ riêng • - He lived in London (KHƠNG dùng: The London) • KHƠNG sử dụng mạo từ xác định the trước từ Lake, Cape, Mount • • • Lake Superior Cape Cod Mount Everest • KHƠNG sử dụng mạo từ xác định the trước tước hiệu có danh từ riêng theo sau • • King George Professor Russell • KHƠNG sử dụng mạo từ xác định the trước danh từ ngơn ngữ • - Russian is more difficult than English (KHƠNG dùng: The Russian) • KHƠNG sử dụng mạo từ xác định the trước tên mùa ngày lễ • - Winter came late that year (KHƠNG dùng: The winter) • 10 KHƠNG sử dụng mạo từ xác định the trước danh từ chung nơi công cộng nhằm diễn đạt ý nghĩa làm hành động thường xảy nơi • • - He goes to school in the morning (KHÔNG dùng: the school) • (ở đến trường để học) • • • - He goes to the school to meet his old teacher (Anh ta đến trường để gặp thầy giáo cũ anh ta, khơng phải học.) Các loạt khác: • Mạo từ • Tiền tố (Prefix) • Hậu tố (Suffix) • Danh từ • Động từ • Động từ đơn • Động từ hồn thành • Động từ tiếp diễn • Sự hòa hợp chủ từ động từ • Đại từ nhân xưng: It & One • Tính từMạo từ bất định A/AN • Mạo từ xác định THE • Đại từ quan hệ • Đại từ định ... being replaced by the tractor • Mạo từ xác định the sử dụng trước danh từ chung có danh từ riêng theo sau xác định • • the planet Mars the play "King Lear" • Mạo từ xác định the sử dụng trước tước... the poor B Trường hợp KHÔNG sử dụng mạo từ xác định THE Mạo từ xác định the không dùng trường hợp sau đây: • KHƠNG sử dụng mạo từ xác định the trước danh từ trừu tượng dùng theo nghĩa tổng quát... Động từ tiếp diễn • Sự hòa hợp chủ từ động từ • Đại từ nhân xưng: It & One • Tính từ • Mạo từ bất định A/AN • Mạo từ xác định THE • Đại từ quan hệ • Đại từ định
- Xem thêm -

Xem thêm: Mạo từ xác định trong tiếng anh, Mạo từ xác định trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay