Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong tiếng anh

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:43

Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong tiếng AnhThông thường, một chủ từ số ít sẽ đi với một động từ số ít. Tuy nhiên, nhiều lúc cũng rất khó khác định chủ từ ấy số ít hay số nhiều. Sau đây là một số nguyên tắc căn bản:1. Hai chủ từ số ít nối với nhau bằng and:a. Thông thường động từ sẽ ở số nhiều. Bob and Dick are here.b. Động từ sẽ ở số ít nếu cả hai từ cùng chỉ một người, một vật. The teacher and singer is coming Bread and butter is his favourite breakfast.2. Hai chủ từ số ít nối với nhau bằng as well as, including, together with, with, along with... sẽ đi với một động từ số ít vì thực chất chủ từ theo sau bị tách rời khỏi chủ từ trước bởi dấu phẩy. Bob, along with Dick and Harry, is going on vacation3. Hai chủ từ nối với nhau bằng either, or, neither, nor thì động từ sẽ thay đổi theo chủ từ ở gần nó nhất. Neither Bob nor the others were ready for the test. You or he is right.4. Nếu chủ từ là một danh từ tập hợp:a. Động từ sẽ ở số ít khi ta muốn đề cập đến một tập thể. The football team is playing well. The Government has decided to pass the bill.b. Động từ sẽ ở số nhiều nếu ta muốn đề cập đến các thành viên trong tập thể ấy. The football team are having lunch. The Government have discussed the matter for hours.5. Các danh từ people, police, public, clergy, cattle luôn luôn đi với một động từ số nhiều. The police are making enquiries about the murder.6. Anybody, anyone, another, every, each, either, neither, everyone, everybody, everything, much, little, one, nobody, nothing, somebody, something, someone... luôn luôn đi với một động từ số ít. Neither of my friends has come yet. Everybody looks eager.7. All và none có thể dùng với một động từ số ít hoặc số nhiều. None of us is perfect. He cried, All is lost.8. The number of dùng với một động từ số ít, nhưng A number of lại dùng với một động từ số nhiều. The number of students in class is small. A number of students were waiting for the shuttle bus.9. Khi chủ từ giả There (formal subject) được sử dụng, động từ thay đổi theo chủ từ thật. There are many maps on the wall.10. Các danh từ chỉ môn hay ngành học tận cùng bằng ics có thể dùng với động từ số ít hoặc số nhiều. Politics have (has) always interested me. Mathematics is (are) well taught at that school. Các loạt bài khác:Mạo từTiền tố (Prefix)Hậu tố (Suffix)Danh từĐộng từĐộng từ trong các thì đơnĐộng từ trong các thì hoàn thànhĐộng từ trong các thì tiếp diễnSự hòa hợp giữa chủ từ và động từĐại từ nhân xưng: It OneTính từMạo từ bất định AANMạo từ xác định THEĐại từ quan hệĐại từ chỉ định Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhấtHọc tiếng Anh tại vietjack.com:160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC Sự hòa hợp chủ từ động từ tiếng Anh Trang trước Trang sau A Sự hòa hợp chủ từ động từ tiếng Anh Thông thường, chủ từ số với động từ số Tuy nhiên, nhiều lúc khó khác định chủ từ số hay số nhiều Sau số nguyên tắc bản: • Hai chủ từ số nối với and: o a Thông thường động từ số nhiều o - Bob and Dick are here o b Động từ số hai từ người, vật o o - The teacher and singer is coming! - Bread and butter is his favourite breakfast • Hai chủ từ số nối với as well as, including, together with, with, along with với động từ số thực chất chủ từ theo sau bị tách rời khỏi chủ từ trước dấu phẩy • - Bob, along with Dick and Harry, is going on vacation • Hai chủ từ nối với either, or, neither, nor động từ thay đổi theo chủ từ gần • • - You or he is right - Neither Bob nor the others were ready for the test • Nếu chủ từ danh từ tập hợp: o a Động từ số ta muốn đề cập đến tập thể o o - The football team is playing well - The Government has decided to pass the bill o b Động từ số nhiều ta muốn đề cập đến thành viên tập thể o o - The football team are having lunch - The Government have discussed the matter for hours • Các danh từ people, police, public, clergy, cattle luôn với động từ số nhiều • - The police are making enquiries about the murder • Anybody, anyone, another, every, each, either, neither, everyone, everybody, everything, much, little, one, nobody, nothing, somebody, something, someone luôn với động từ số • • - Neither of my friends has come yet - Everybody looks eager • All none dùng với động từ số số nhiều • • - None of us is perfect - He cried, "All is lost" • The number of dùng với động từ số ít, A number of lại dùng với động từ số nhiều • • - The number of students in class is small - A number of students were waiting for the shuttle bus • Khi chủ từ giả There (formal subject) sử dụng, động từ thay đổi theo chủ từ thật • - There are many maps on the wall • 10 Các danh từ mơn hay ngành học tận -ics dùng với động từ số số nhiều • • - Politics have (has) always interested me - Mathematics is (are) well taught at that school Các loạt khác: • Mạo từ • Tiền tố (Prefix) • Hậu tố (Suffix) • Danh từĐộng từĐộng từ đơn • Động từ hồn thành • Động từ tiếp diễn • Sự hòa hợp chủ từ động từ • Đại từ nhân xưng: It & One • Tính từ • Mạo từ bất định A/AN • Mạo từ xác định THE • Đại từ quan hệ • Đại từ định Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML • 297 học PHP • 85 học C# hay • 101 học C++ hay • 97 tập C++ có giải hay • 208 học Javascript có giải hay Học tiếng Anh vietjack.com: • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC ... Mạo từ • Tiền tố (Prefix) • Hậu tố (Suffix) • Danh từ • Động từ • Động từ đơn • Động từ hồn thành • Động từ tiếp diễn • Sự hòa hợp chủ từ động từ • Đại từ nhân xưng: It & One • Tính từ • Mạo từ. ..• Nếu chủ từ danh từ tập hợp: o a Động từ số ta muốn đề cập đến tập thể o o - The football team is playing well - The Government has decided to pass the bill o b Động từ số nhiều ta... There (formal subject) sử dụng, động từ thay đổi theo chủ từ thật • - There are many maps on the wall • 10 Các danh từ mơn hay ngành học tận -ics dùng với động từ số số nhiều • • - Politics have
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong tiếng anh, Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay