Động từ trong các thì đơn

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:42

Động từ trong các thì đơn Trang trước Trang sau A. Động từ trong thì hiện tại đơnCách thành lậpDùng hình thức nguyên mẫu không TO của động từ đó. Nếu chủ từ ở ngôi 3 số ít thì động từ phải thêm S hay ES (sự thay đổi này giống như trường hợp danh từ cả về hình thức lẫn cách phát âm)..Ngoại lệ:to be > I am, you are, hesheit is, wethey areto have > Iyouwethey have, he she it has.Động từ + sesVí dụ: to play > The children play in the yard.to run > Jack runs slowly. Cách sử dụngThì hiện tại đơn được dùng trong 3 trường hợp chính:Để diễn tả một hành động hiện đang xảy ra. I am hungry. (đói ngay lúc này)Để diễn tả một khả năng hay một thói quen bây giờ vẫn còn. She goes to work by bus. (hiện vẫn còn đi bằng xe buýt)Để diễn tả một sự thật hiển nhiên. There are nine planets in our solar system. B. Động từ trong thì quá khứ đơnCách thành lậpĐộng từ có qui tắc: Thêm ED vào động từ nguyên mẫu. to work > He worked there for years.Động từ + EDĐộng từ bất qui tắc: là các động từ không theo qui tắc trên go > wentdo > didCách sử dụngThì Quá khứ đơn có 2 trường hợp sử dụng chính:Để diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ, có từ chỉ thời gian xác định. Peter arrived at our house yesterday.Để diễn tả một khả năng hay thói quen trong quá khứ, bây giờ không còn nữa. He played tennis when he was young. C. Động từ trong thì tương lai đơnCách thành lậpThì Tương lai đơn (Simple Future) được hình thành bằng cách kết hợp với trợ động từ SHALL và WILL. SHALL dùng với chủ từ ngôi thứ nhất (I We), WILL dùng cho các ngôi còn lại. Tuy nhiên, ngày nay người ta có khuynh hướng dùng WILL cho tất cả các ngôi.willshall + Động từCách sử dụngThì Tương lai đơn (Simple Future) được dùng để diễn tả một hành động chưa xãy ra. Ngoài ra, nó không diễn tả một ý nghĩa nào thêm. I think it will rain tomorrow.Thì Tương lai đơn không được dùng trong các Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (adverb clause of time). Trường hợp này người ta thay bằng thì Hiện tại đơn. We will visit him when he gets back from London.Các loạt bài khác:Thì quá khứ hoàn thànhCâu tường thuậtCâu hỏi ngắnCâu trả lời ngắnCách sử dụng Also và TooCách sử dụng đại từ itBàng thái cáchMạo từTiền tố (Prefix)Hậu tố (Suffix)Danh từĐộng từĐộng từ trong các thì đơnĐộng từ trong các thì hoàn thànhĐộng từ trong các thì tiếp diễn Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhất Động từ đơn Trang trước Trang sau A Động từ đơn Cách thành lập Dùng hình thức ngun mẫu khơng TO động từ Nếu chủ từ ngơi số động từ phải thêm S hay ES (sự thay đổi giống trường hợp danh từ hình thức lẫn cách phát âm) Ngoại lệ: • to be > I am, you are, he/she/it is, we/they are • to have > I/you/we/they have, he / she / it has Động từ + s/es Ví dụ: to play > The children play in the yard to run > Jack runs slowly Cách sử dụng Thì đơn dùng trường hợp chính: • Để diễn tả hành động xảy • - I am hungry (đói lúc này) • Để diễn tả khả hay thói quen • - She goes to work by bus (hiện xe buýt) • Để diễn tả thật hiển nhiên • - There are nine planets in our solar system B Động từ khứ đơn Cách thành lập • Động từ có qui tắc: Thêm ED vào động từ nguyên mẫu • to work > He worked there for years Động từ + ED • Động từ bất qui tắc: động từ không theo qui tắc • • go > went > did Cách sử dụng Thì Quá khứ đơn có trường hợp sử dụng chính: • Để diễn tả hành động xảy hoàn tất khứ, có từ thời gian xác định • - Peter arrived at our house yesterday • Để diễn tả khả hay thói quen khứ, khơng • - He played tennis when he was young C Động từ tương lai đơn Cách thành lập Thì Tương lai đơn (Simple Future) hình thành cách kết hợp với trợ động từ SHALL WILL SHALL dùng với chủ từ thứ (I / We), WILL dùng cho ngơi lại Tuy nhiên, ngày người ta có khuynh hướng dùng WILL cho tất ngơi will/shall + Động từ Cách sử dụng • Thì Tương lai đơn (Simple Future) dùng để diễn tả hành động chưa xãy Ngồi ra, khơng diễn tả ý nghĩa thêm • - I think it will rain tomorrow • Thì Tương lai đơn khơng dùng Mệnh đề trạng ngữ thời gian (adverb clause of time) Trường hợp người ta thay Hiện đơn • - We will visit him when he gets back from London Các loạt khác: • Thì q khứ hồn thành • Câu tường thuật • Câu hỏi ngắn • Câu trả lời ngắn • Cách sử dụng Also Too • Cách sử dụng đại từ it • Bàng thái cách • Mạo từ • Tiền tố (Prefix) • Hậu tố (Suffix) • Danh từĐộng từĐộng từ đơnĐộng từ hồn thành • Động từ tiếp diễn Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML • 297 học PHP • 85 học C# hay • 101 học C++ hay • 97 tập C++ có giải hay • 208 học Javascript có giải hay ... solar system B Động từ khứ đơn Cách thành lập • Động từ có qui tắc: Thêm ED vào động từ nguyên mẫu • to work > He worked there for years Động từ + ED • Động từ bất qui tắc: động từ không theo... Too • Cách sử dụng đại từ it • Bàng thái cách • Mạo từ • Tiền tố (Prefix) • Hậu tố (Suffix) • Danh từ • Động từ • Động từ đơn • Động từ hồn thành • Động từ tiếp diễn Trang trước Trang sau Bài viết... tennis when he was young C Động từ tương lai đơn Cách thành lập Thì Tương lai đơn (Simple Future) hình thành cách kết hợp với trợ động từ SHALL WILL SHALL dùng với chủ từ thứ (I / We), WILL dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ trong các thì đơn, Động từ trong các thì đơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay