Bàng thái cách trong tiếng anh

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:38

Bàng thái cách trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Bàng thái cách trong tiếng AnhSubjunctive Mood là thể Bàng thái cách. Đây là thể khó dùng nhất trong tiếng Anh. Các động từ chia trong Bàng thái cách khá đặc biệt. Hai thì thường được dùng nhất trong thể này là Past Subjunctive và Past Perfect Subjunctive.Past Subjunctive đối với các động từ thường thì chia giống như quá khứ đơn, đối với động từ to be thì sử dụng were cho tất cả các ngôi, will : wouldshall : shouldcan : couldmay : mightPast Perfect Subjunctive chia giống như thì quá khứ hoàn thành. be : had beenwill : would haveshall : should havecan : could havemay : might haveBàng thái cách được sử dụng đặc biệt trong các trường hợp sau các thành ngữ: I wish (that)... : Tôi ước gì, tôi mong rằngSuppose (that)... : Giả tỷ rằng...I had rather (that)... : Tôi thích hơn, tôi muốn...As if... : Áng chừng như, ra vẻ như, cứ như làIf only... : Ước gì...Its time (that)... : Đã đến lúc...Its high time (that)..: Đã đến lúc...Ví dụ: I wish (that) my sister were here.Tôi mong rằng chị tôi có mặt ở đây. If only I had a new watch.Ước gì tôi có một chiếc đồng hồ đeo tay mới. It is (high) time (that) you took your lunch.Đã đến lúc anh phải ăn trưa rồi. I wish I knew how to write English.Tôi ước gì tôi biết viết tiếng Anh. Do you ever wish you could fly?Có bao giờ bạn ước rằng bạn bay được không? I wish I didnt have to work.Tôi ước gì tôi không phải làm việc. If only I could see him right now.Ước gì tôi có thể gặp anh ấy ngay bây giờ.Để ý rằng trong các câu trên, động từ wish được dùng ở thì hiện tại và các động từ sau wish như were, took, had, knew, could,... đều ở thì quá khứ nhưng các câu này vẫn dùng để chỉ hiện tại hay tương lai chứ không phải quá khứ. Khi muốn nói đến quá khứ ta phải sử dụng thì quá khứ hoàn thành.Ví dụ: I wish my sister were here.Ở đây ngụ ý tôi muốn hiện tại hay sau này chị tôi có mặt ở đây. I wish my sister had been here.Câu này ngụ ý tôi muốn trước đây chị tôi đã có mặt ở đây. B. Câu điều kiện trong tiếng AnhBàng thái cách thường được dùng nhất là trong các câu điều kiện (Conditional Sentences). Các câu điều kiện là các câu có mặt mệnh đề If (nếu).Bạn xét các ví dụ: 1.If you work hard you will succeed.2.If you worked hard you would succeed.3.If you had worked hard you would have succeeded.Trong câu thứ nhất các động từ work, will đều dùng ở thì hiện tại. Câu này được dịch là Nếu anh làm việc tích cực anh sẽ thành công. Ở đây chúng ta nêu ra một giả thuyết có thể có thực trong hiện tại hay tương lai.Trong câu thứ hai worked và would ở thì quá khứ. Trong trường hợp này ta biết giả thiết chúng ta đưa ra không bao giờ có thật. Ví dụ như chúng ta nói điều đó với một người mà chẳng bao giờ làm việc tích cực cả.Trong câu thứ ba các động từ này ở dạng quá khứ hoàn thành. Trường hợp này là một giả thiết không có thật trong quá khứ. Chẳng hạn ta nói điều này với một người hiện giờ đã thất bại rồi, và bây giờ ta đặt ra giả thiết trên, giá như người đó đã làm việc tích cực thì bây giờ đã thành công rồi chứ đâu có thất bại.Một số ví dụ khác: If I were King, you would be Queen.Nếu anh là vua em sẽ là hoàng hậu.(nhưng thật ra anh không phải là vua) If I knew her number, I would telephone her.Nếu tôi biết số điện thoại của cô ấy, thì tôi sẽ gọi cô ấy(nhưng thật ra tôi không biết.) Tom would travel if he had money.Tom sẽ đi du lịch nếu anh ta có tiền. If I had known that you were ill, I would have gone to see you.Nếu như tôi biết anh bệnh thì tôi đã đến thăm anh rồi.(có nghĩa là trước đây anh bệnh nhưng tôi không biết)Người ta cũng thường dùng could hoặc might thay cho would.Ví dụ: She could get a job more easily if she could type.Cô ta có thể tìm việc dễ dàng hơn nếu cô ta biết đánh máy.Các loạt bài khác:Mệnh đề ingMệnh đề edDanh động từThì quá khứ tiếp diễnThì hiện tại hoàn thành tiếp diễnThì quá khứ hoàn thànhCâu tường thuậtCâu hỏi ngắnCâu trả lời ngắnCách sử dụng Also và TooCách sử dụng đại từ itBàng thái cáchMạo từ Bàng thái cách tiếng Anh Trang trước Trang sau A Bàng thái cách tiếng Anh Subjunctive Mood thể Bàng thái cách Đây thể khó dùng tiếng Anh Các động từ chia Bàng thái cách đặc biệt Hai thường dùng thể Past Subjunctive Past Perfect Subjunctive Past Subjunctive động từ thường chia giống khứ đơn, động từ to be sử dụng were cho tất ngơi, will : would shall : should can : could may : might Past Perfect Subjunctive chia giống khứ hoàn thành be : had been will : would have shall : should have can may : could have : might have Bàng thái cách sử dụng đặc biệt trường hợp sau thành ngữ: I wish (that) : Tơi ước gì, tơi mong Suppose (that) : Giả tỷ I had rather (that) : Tơi thích hơn, tơi muốn As if : Áng chừng như, vẻ như, If only It's time (that) : Ước : Đã đến lúc It's high time (that) : Đã đến lúc Ví dụ: - I wish (that) my sister were here Tôi mong chị tơi có mặt - If only I had a new watch Ước tơi có đồng hồ đeo tay - It is (high) time (that) you took your lunch Đã đến lúc anh phải ăn trưa - I wish I knew how to write English Tơi ước tơi biết viết tiếng Anh - Do you ever wish you could fly? Có bạn ước bạn bay không? - I wish I didn't have to work Tơi ước làm việc - If only I could see him right now Ước tơi gặp anh Để ý câu trên, động từ wish dùng động từ sau wishnhư were, took, had, knew, could, khứ câu dùng để hay tương lai khơng phải q khứ Khi muốn nói đến q khứ ta phải sử dụng q khứ hồn thành Ví dụ: - I wish my sister were here Ở ngụ ý muốn hay sau chị tơi có mặt - I wish my sister had been here Câu ngụ ý muốn trước chị tơi có mặt B Câu điều kiện tiếng Anh Bàng thái cách thường dùng câu điều kiện (Conditional Sentences) Các câu điều kiện câu có mặt mệnh đề If (nếu) Bạn xét ví dụ: • If you work hard you will succeed If you worked hard you would succeed If you had worked hard you would have succeeded Trong câu thứ động từ work, will dùng Câu dịch Nếu anh làm việc tích cực anh thành cơng Ở nêu giả thuyết có thực hay tương lai • Trong câu thứ hai worked would khứ Trong trường hợp ta biết giả thiết đưa khơng có thật Ví dụ nói điều với người mà chẳng làm việc tích cực • Trong câu thứ ba động từ dạng khứ hoàn thành Trường hợp giả thiết khơng có thật khứ Chẳng hạn ta nói điều với người thất bại rồi, ta đặt giả thiết trên, người làm việc tích cực thành cơng đâu có thất bại Một số ví dụ khác: - If I were King, you would be Queen Nếu anh vua em hoàng hậu (nhưng thật anh vua) - If I knew her number, I would telephone her Nếu tơi biết số điện thoại ấy, tơi gọi cô (nhưng thật không biết.) - Tom would travel if he had money Tom du lịch có tiền - If I had known that you were ill, I would have gone to see you Nếu biết anh bệnh tơi đến thăm anh (có nghĩa trước anh bệnh không biết) Người ta thường dùng could might thay cho would Ví dụ: - She could get a job more easily if she could type Cơ ta tìm việc dễ dàng cô ta biết đánh máy Các loạt khác: • Mệnh đề -ing • Mệnh đề -ed • Danh động từ • Thì khứ tiếp diễn • Thì hồn thành tiếp diễn • Thì q khứ hồn thành • Câu tường thuật • Câu hỏi ngắn • Câu trả lời ngắn • Cách sử dụng Also Too • Cách sử dụng đại từ it • Bàng thái cách • Mạo từ ... - I wish my sister had been here Câu ngụ ý muốn trước chị tơi có mặt B Câu điều kiện tiếng Anh Bàng thái cách thường dùng câu điều kiện (Conditional Sentences) Các câu điều kiện câu có mặt mệnh... have succeeded Trong câu thứ động từ work, will dùng Câu dịch Nếu anh làm việc tích cực anh thành công Ở nêu giả thuyết có thực hay tương lai • Trong câu thứ hai worked would khứ Trong trường hợp... Danh động từ • Thì q khứ tiếp diễn • Thì hồn thành tiếp diễn • Thì q khứ hồn thành • Câu tường thuật • Câu hỏi ngắn • Câu trả lời ngắn • Cách sử dụng Also Too • Cách sử dụng đại từ it • Bàng thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàng thái cách trong tiếng anh, Bàng thái cách trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay