Mệnh đề quan hệ trong tiếng anh

7 5 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:31

Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhRelative Clause là mệnh đề quan hệ.Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu.Chúng ta đã biết tính từ là từ thường được dùng để bổ sung thêm tính chất cho một danh từ nào đó trong câu. Nhưng thường khi để giải thích rõ hơn về danh từ này ta không thể chỉ dùng một từ mà phải là cả một mệnh đề. Mệnh đề liên hệ được dùng trong những trường hợp như vậy. Vậy có thể nói mệnh đề liên hệ dùng để bảo chúng ta rõ hơn về một đối tượng mà người nói muốn nói tới.Ví dụ: The man who is standing over there is my friend.Trong câu này, phần gạch chân được gọi là một Mệnh đề quan hệ (Relative Clause), nó đứng sau the man và dùng để xác định danh từ the man đó.Nếu bỏ mệnh đề này ra chúng ta vẫn có một câu hoàn chỉnh: The man is my friend. Nhưng câu này không cho chúng ta biết cụ thể the man nào.Trong câu có mệnh đề liên hệ: The man who is standing over there is my friend (Người đàn ông mà đang đứng ở đằng kia là bạn tôi.) Mệnh đề liên hệ xác định cụ thể the man nào, đó là the man who is standing over there.Nhìn vào mệnh đề liên hệ ta thấy có mặt từ who, nhưng who ở đây không phải là một từ hỏi mà nó đóng vai trò một đại từ quan hệ. Tất cả các từ hỏi Wh đều có thể được dùng làm đại từ quan hệ với các nghĩa như sau: Who : người, người màWhat : điều, điều màWhich : cái màWhose : của When : khiWhom : người mà... B. Mệnh đề quan hệ WhoChúng ta dùng who trong mệnh đề quan hệ khi nói về người.Ví dụ: Whats the name of the man who lent you the money?Tên người đàn ông cho anh mượn tiền là gì? The girl who is singing is my lover.Cô gái đang hát là người yêu của tôi. An architect is someone who designs buildings.Một kiến trúc sư là người mà thiết kế nhà cửa.Chúng ta cũng có thể thay who bằng that trong mệnh đề quan hệ.Ví dụ: The man that is standing over there is my friend.C. Mệnh đề quan hệ That, WhichChúng ta dùng that khi muốn nói đến điều gì hoặc vật gì.Ví dụ: I dont like stories that have an unhappy ending.Tôi không thích những câu chuyện có kết cục buồn thảm. Everything that happened was my fault.Mọi điều xảy ra là do lỗi của tôi. The window that was broken has now been repaired.Cái cửa sổ bị gãy bây giờ đã được sửa lại.Cũng có thể dùng which khi nói đến đồ vật. The book which is on the table is mine.Quyển sách đang ở trên bàn là của tôi.Nhưng người ta thường dùng that hơn là which.Quan sát các câu trên ta thấy whothat đóng vai trò chủ từ trong mệnh đề quan hệ, trong trường hợp này ta không được phép lược bỏ whothat. Khi whothat đóng vai trò túc từ (object) trong mệnh đề quan hệ có thể lược bỏ whothat đi. Trong các ví dụ sau whothat đóng vai trò là túc từ (Object) trong mệnh đề quan hệ. The man who I want to see wasnt here.> The man I want to see wasnt here.Người đàn ông mà tôi muốn gặp không có ở đây. Have you found the keys that you have lost?> Have you found the keys you have lost?Anh đã tìm thấy chìa khóa anh bị mất không? Is there anything I can do?Có gì tôi làm được không? D. Giới từ trong mệnh đề quan hệTrong các mệnh đề quan hệ thường có các giới từ (in, at, to, with, ...). Bạn xem kỹ các ví dụ sau để biết cách đặt giới từ sao cho đúng: The girl is my friend. Youre talking to her.> The girl who you are talking to is my friend.Cô gái mà anh đang trò chuyện với là bạn tôi. The bed wasnt very comfortable. I slept in it last night.> The bed that I slept in last night wasnt very comfortable.Cái giường mà tôi ngủ tối qua không được tiện nghi lắm. The man I sat next to talked all the time.Người đàn ông mà tôi ngồi cạnh lúc nào cũng trò chuyện. Are these books (that) youre looking for?Đây là những quyển sách mà anh đang tìm phải không?Như vậy giới từ luôn đi theo sau động từ mà nó bổ nghĩa.E. Mệnh đề quan hệ WhatChúng ta dùng mệnh đề quan hệ What khi muốn nói với nghĩa điều mà.Ví dụ: Did you hear what I said?Anh có nghe điều tôi nói không? = Anh nghe tôi nói gì không? I dont understand what you say.Tôi không hiểu điều anh nói. I wont tell anyone what happened.Tôi sẽ không bảo ai điều gì đã xảy ra đâu.F. Mệnh đề quan hệ WhoseKhi muốn nói đến của ai ta dùng mệnh đề quan hệ whose.Ví dụ: I have a friend. His father is a doctor.> I have a friend whose father is a doctor.Tôi có một người bạn mà cha anh ta là bác sĩ. Whats the name of the girl whose car you borrowed?Tên cô gái mà anh mượn xe là gì? The other day I met someone whose brother is my friend.Một ngày nọ tôi gặp một người mà anh hắn là bạn tôi.G. Mệnh đề quan hệ WhomChúng ta có thể dùng whom thay cho who khi nó đóng vai trò túc từ (object) trong mệnh đề quan hệ.Ví dụ: The man whom I want to see wasnt here.Ghi chú: Chú ý trong các mệnh đề liên hệ có giới từ, khi dùng who ta thường đặt giới từ lên trước who. The girl to whom youre talking is my friend.Trong tiếng Anh ngày nay người ta ít khi dùng whom mà thường dùng whothat hoặc lược bỏ nó trong trường hợp là túc từ. Lưu ý khi dùng whothat, ta lại đặt giới từ đi theo sau động từ của nó.H. Mệnh đề quan hệ WhereChúng ta dùng where trong relative clause khi muốn nói đến nơi chốn.Ví dụ: The hotel where we stayed wasnt very clean.Cái khách sạn mà chúng tôi ở lại không được sạch lắm. I recently went back to the town where I was born.Gần đây tôi có trở lại thị trấn nơi tôi được sinh ra. I like to live in a country where there is plenty of sunshine.Tôi thích sống trong một nước mà có nhiều ánh nắng.I. The day, the year, the time, ...Chúng ta sử dụng that trong mệnh đề quan hệ khi nói đến the day, the year, the time,...Ví dụ: Do you still remember the day (that) we first met?Anh có còn nhớ cái ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu không? The last time (that) I saw her, she looked very well.Lần vừa rồi tôi gặp cô ấy, cô ấy trông có vẻ khỏe lắm. I havent seen him since the year (that) he got married.Tôi không gặp anh ta kể từ cái năm mà anh ta lấy vợ.J. Mệnh đề bổ sung thêm thông tinXét lại tất cả các ví dụ trên ta thấy các mệnh đề quan hệ luôn cho ta biết cụ thể người nào hay vật nào ta đang nói tới. Trong các câu này, nếu bỏ mệnh đề quan hệ đi ta không thể xác định được đang nói đến đối tượng nào. Nhưng không phải bao giờ mệnh đề quan hệ cũng như vậy.Ví dụ: Toms father, who is 78, is a doctor.Cha Tom, đã 78 tuổi, là một bác sĩ.Trong câu này, nếu bỏ mệnh đề quan hệ ta vẫn có thể xác định được cụ thể đối tượng đang được nói tới là đối tượng nào. Mệnh đề quan hệ ở đây chỉ làm công việc bổ sung thêm một thông tin về đối tượng đó mà thôi. Các mệnh đề quan hệ như thế này được gọi là các Extra Information Clause tức là các mệnh đề bổ sung thêm thông tin.Đối với các mệnh đề liên hệ kiểu này ta phải dùng Who cho người và Which cho vật. KHÔNG được dùng that thay cho Who và Which. Khi viết phải đặt dấu phẩy (,) ở hai đầu mệnh đề. Yesterday I met John, who told me he was getting married.Hôm qua tôi gặp John, hắn bảo tôi hắn đã lấy vợ. My brother, who is an engineer, never smokes.Anh tôi, là một kỹ sư, chẳng bao giờ hút thuốc.Dĩ nhiên với các mệnh đề này thì khi cần thiết ta cũng có thể dùng Whose, Whom, Where,... John, whose mother is a teacher, speaks English very well.John, mẹ là giáo viên, nói tiếng Anh rất giỏi. I love Vietnam, where I was born and live.Tôi yêu Việt Nam, nơi tôi sinh ra và sống. Marys sister, whom you met yesterday, is here.Chị của Mary, người mà anh gặp hôm qua, đang ở đây đấy.Chúng ta cũng dùng giới từ trong các mệnh đề này giống như đã dùng với các mệnh đề quan hệ bình thường.Các loạt bài khác:Thì hiện tại hoàn thànhSo sánh bằng (as...as) (so ... as)So sánh gấp bội gấp nhiều lầnCấu trúc The same as ...So sánh hơnPhân biệt Older ElderCấu trúc More and MoreCấu trúc The more ..., The more ...So sánh nhất (So sánh cực cấp)Câu hỏi đuôiCâu bị độngMệnh đề quan hệMệnh đề ingMệnh đề ed Trang trước Trang sau Bài viết liên quan Mệnh đề quan hệ tiếng Anh Trang trước Trang sau A Mệnh đề quan hệ tiếng Anh Relative Clause mệnh đề quan hệ Mệnh đề (Clause) phần câu, bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc câu Chúng ta biết tính từ từ thường dùng để bổ sung thêm tính chất cho danh từ câu Nhưng thường để giải thích rõ danh từ ta dùng từ mà phải mệnh đề Mệnh đề liên hệ dùng trường hợp Vậy nói mệnh đề liên hệ dùng để bảo rõ đối tượng mà người nói muốn nói tới Ví dụ: - The man who is standing over there is my friend Trong câu này, phần gạch chân gọi Mệnh đề quan hệ (Relative Clause), đứng sau the man dùng để xác định danh từ the man Nếu bỏ mệnh đề có câu hồn chỉnh: The man is my friend Nhưng câu  không cho biết cụ thể the man Trong câu có mệnh đề liên hệ: The man who is standing over there is my friend (Người đàn  ông mà đứng đằng bạn tôi.) Mệnh đề liên hệ xác định cụ thể the man nào, the man who is standing over there Nhìn vào mệnh đề liên hệ ta thấy có mặt từ who, who khơng phải từ hỏi mà đóng vai trò đại từ quan hệ Tất từ hỏi Wh dùng làm đại từ quan hệ với nghĩa sau: Who : người, người mà What : điều, điều mà Which : mà Whose : When Whom : : người mà B Mệnh đề quan hệ Who Chúng ta dùng who mệnh đề quan hệ nói người Ví dụ: - What's the name of the man who lent you the money? Tên người đàn ông cho anh mượn tiền gì? - The girl who is singing is my lover Cô gái hát người yêu - An architect is someone who designs buildings Một kiến trúc sư người mà thiết kế nhà cửa Chúng ta thay who that mệnh đề quan hệ Ví dụ: - The man that is standing over there is my friend C Mệnh đề quan hệ That, Which Chúng ta dùng that muốn nói đến điều vật Ví dụ: - I don't like stories that have an unhappy ending Tơi khơng thích câu chuyện có kết cục buồn thảm - Everything that happened was my fault Mọi điều xảy lỗi - The window that was broken has now been repaired Cái cửa sổ bị gãy sửa lại Cũng dùng which nói đến đồ vật - The book which is on the table is mine Quyển sách bàn Nhưng người ta thường dùng that which Quan sát câu ta thấy who/that đóng vai trò chủ từ mệnh đề quan hệ, trường hợp ta khơng phép lược bỏ who/that Khi who/that đóng vai trò túc từ (object) mệnh đề quan hệ lược bỏ who/that Trong ví dụ sau who/that đóng vai trò túc từ (Object) mệnh đề quan hệ - The man who I want to see wasn't here > The man I want to see wasn't here Người đàn ông mà muốn gặp khơng có - Have you found the keys that you have lost? > Have you found the keys you have lost? Anh tìm thấy chìa khóa anh bị không? - Is there anything I can do? Có tơi làm khơng? D Giới từ mệnh đề quan hệ Trong mệnh đề quan hệ thường có giới từ (in, at, to, with, ) Bạn xem kỹ ví dụ sau để biết cách đặt giới từ cho đúng: - The girl is my friend You're talking to her > The girl who you are talking to is my friend Cô gái mà anh trò chuyện với bạn tơi - The bed wasn't very comfortable I slept in it last night > The bed that I slept in last night wasn't very comfortable Cái giường mà ngủ tối qua không tiện nghi - The man I sat next to talked all the time Người đàn ông mà ngồi cạnh lúc trò chuyện - Are these books (that) you're looking for? Đây sách mà anh tìm phải khơng? Như giới từ theo sau động từ mà bổ nghĩa E Mệnh đề quan hệ What Chúng ta dùng mệnh đề quan hệ What muốn nói với nghĩa điều mà Ví dụ: - Did you hear what I said? Anh có nghe điều tơi nói khơng? = Anh nghe tơi nói khơng? - I don't understand what you say Tơi khơng hiểu điều anh nói - I won't tell anyone what happened Tôi không bảo điều xảy đâu F Mệnh đề quan hệ Whose Khi muốn nói đến ta dùng mệnh đề quan hệ whose Ví dụ: - I have a friend His father is a doctor > I have a friend whose father is a doctor Tơi có người bạn mà cha bác sĩ - What's the name of the girl whose car you borrowed? Tên cô gái mà anh mượn xe gì? - The other day I met someone whose brother is my friend Một ngày gặp người mà anh bạn G Mệnh đề quan hệ Whom Chúng ta dùng whom thay cho who đóng vai trò túc từ (object) mệnh đề quan hệ Ví dụ: - The man whom I want to see wasn't here Ghi chú: Chú ý mệnh đề liên hệ có giới từ, dùng who ta thường đặt giới từ lên trước who - The girl to whom you're talking is my friend Trong tiếng Anh ngày người ta dùng whom mà thường dùng who/that lược bỏ trường hợp túc từ Lưu ý dùng who/that, ta lại đặt giới từ theo sau động từ H Mệnh đề quan hệ Where Chúng ta dùng where relative clause muốn nói đến nơi chốn Ví dụ: - The hotel where we stayed wasn't very clean Cái khách sạn mà lại không - I recently went back to the town where I was born Gần có trở lại thị trấn nơi tơi sinh - I like to live in a country where there is plenty of sunshine Tơi thích sống nước mà có nhiều ánh nắng I The day, the year, the time, Chúng ta sử dụng that mệnh đề quan hệ nói đến the day, the year, the time, Ví dụ: - Do you still remember the day (that) we first met? Anh có nhớ ngày mà gặp lần đầu không? - The last time (that) I saw her, she looked very well Lần vừa gặp cô ấy, cô trơng khỏe - I haven't seen him since the year (that) he got married Tôi không gặp kể từ năm mà lấy vợ J Mệnh đề bổ sung thêm thông tin Xét lại tất ví dụ ta thấy mệnh đề quan hệ cho ta biết cụ thể người hay vật ta nói tới Trong câu này, bỏ mệnh đề quan hệ ta khơng thể xác định nói đến đối tượng Nhưng mệnh đề quan hệ Ví dụ: - Tom's father, who is 78, is a doctor Cha Tom, 78 tuổi, bác sĩ Trong câu này, bỏ mệnh đề quan hệ ta xác định cụ thể đối tượng nói tới đối tượng Mệnh đề quan hệ làm công việc bổ sung thêm thông tin đối tượng mà thơi Các mệnh đề quan hệ gọi Extra Information Clause tức mệnh đề bổ sung thêm thông tin Đối với mệnh đề liên hệ kiểu ta phải dùng Who cho người Which cho vật KHÔNG dùng that thay cho Who Which Khi viết phải đặt dấu phẩy (,) hai đầu mệnh đề - Yesterday I met John, who told me he was getting married Hôm qua gặp John, bảo lấy vợ - My brother, who is an engineer, never smokes Anh tôi, kỹ sư, chẳng hút thuốc Dĩ nhiên với mệnh đề cần thiết ta dùng Whose, Whom, Where, - John, whose mother is a teacher, speaks English very well John, mẹ giáo viên, nói tiếng Anh giỏi - I love Vietnam, where I was born and live Tôi yêu Việt Nam, nơi sinh sống - Mary's sister, whom you met yesterday, is here Chị Mary, người mà anh gặp hôm qua, Chúng ta dùng giới từ mệnh đề giống dùng với mệnh đề quan hệ bình thường Các loạt khác:  Thì hồn thành  So sánh (as as) & (so as)  So sánh gấp bội & gấp nhiều lần  Cấu trúc The same as  So sánh  Phân biệt Older & Elder  Cấu trúc More and More  Cấu trúc The more , The more  So sánh (So sánh cực cấp)  Câu hỏi đuôi  Câu bị động  Mệnh đề quan hệMệnh đề -ing  Mệnh đề -ed Trang trước Trang sau Bài viết liên quan ... Nhưng mệnh đề quan hệ Ví dụ: - Tom's father, who is 78, is a doctor Cha Tom, 78 tuổi, bác sĩ Trong câu này, bỏ mệnh đề quan hệ ta xác định cụ thể đối tượng nói tới đối tượng Mệnh đề quan hệ làm... kể từ năm mà lấy vợ J Mệnh đề bổ sung thêm thông tin Xét lại tất ví dụ ta thấy mệnh đề quan hệ cho ta biết cụ thể người hay vật ta nói tới Trong câu này, bỏ mệnh đề quan hệ ta khơng thể xác định... found the keys you have lost? Anh tìm thấy chìa khóa anh bị không? - Is there anything I can do? Có tơi làm khơng? D Giới từ mệnh đề quan hệ Trong mệnh đề quan hệ thường có giới từ (in, at, to,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mệnh đề quan hệ trong tiếng anh, Mệnh đề quan hệ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay