Cấu trúc the more ..., the more ... trong tiếng Anh

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:29

Cấu trúc the more ..., the more ... trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng The more ... The more ... trong tiếng AnhChúng ta dùng cấu trúc the + so sánh hơn, the + so sánh hơn để nói lên một điều gì đó tùy thuộc vào một điều khác.Ví dụ: What time shall we leave? The sooner the better.Mấy giờ chúng ta đi? Càng sớm càng tốt. What size box do you want? The bigger the better.Anh thích cỡ hộp nào? Càng lớn càng tốt. The warmer the weather, the better I feel.Thời tiết càng ấm tôi càng thấy dễ chịu hơn. The earlier we leave, the sooner we will arrive.Chúng ta đi càng sớm chúng ta càng đến nơi sớm. The more expensive the hotel is, the better the service is.Khách sạn càng đắt tiền phục vụ càng tốt. The more you have, the more you want.Anh càng có nhiều anh lại càng muốn nhiều. B. Lưu ýSau than hoặc as chúng ta dùng me, us, him, her, them khi không có động từ đi theo.Bạn so sánh các câu sau: You are taller than I am.You are taller me.Bạn cao hơn tôi. They have more money than we have.They have more money than us.Họ có nhiều tiền hơn chúng tôi. I cant run as fast as he can.I cant run as fast as him.Tôi không thể chạy nhanh bằng anh ta được. Các loạt bài khác:Cách đọc, viết ngày thángCách đọc, viết thời gianCách đọc, viết các mùaThì quá khứ đơnĐại từ phản thânGiới từThì hiện tại hoàn thànhSo sánh bằng (as...as) (so ... as)So sánh gấp bội gấp nhiều lầnCấu trúc The same as ...So sánh hơnPhân biệt Older Elder Cấu trúc the more , the more tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng The more The more tiếng Anh Chúng ta dùng cấu trúc the + so sánh hơn, the + so sánh để nói lên điều tùy thuộc vào điều khác Ví dụ: - 'What time shall we leave?' 'The sooner the better.' Mấy đi? Càng sớm tốt - 'What size box you want?' 'The bigger the better.' Anh thích cỡ hộp nào? Càng lớn tốt - The warmer the weather, the better I feel Thời tiết ấm thấy dễ chịu - The earlier we leave, the sooner we will arrive Chúng ta sớm đến nơi sớm - The more expensive the hotel is, the better the service is Khách sạn đắt tiền phục vụ tốt - The more you have, the more you want Anh có nhiều anh lại muốn nhiều B Lưu ý Sau than as dùng me, us, him, her, them khơng có động từ theo Bạn so sánh câu sau: - You are taller than I am You are taller me Bạn cao - They have more money than we have They have more money than us Họ có nhiều tiền chúng tơi - I can't run as fast as he can I can't run as fast as him Tôi chạy nhanh Các loạt khác: • Cách đọc, viết ngày tháng • Cách đọc, viết thời gian • Cách đọc, viết mùa • Thì q khứ đơn • Đại từ phản thân • Giới từ • Thì hồn thành • So sánh (as as) & (so as) • So sánh gấp bội & gấp nhiều lần • Cấu trúc The same as • So sánh • Phân biệt Older & Elder ... taller me Bạn cao - They have more money than we have They have more money than us Họ có nhiều tiền - I can't run as fast as he can I can't run as fast as him Tôi chạy nhanh Các loạt khác: ... • Giới từ • Thì hồn thành • So sánh (as as) & (so as) • So sánh gấp bội & gấp nhiều lần • Cấu trúc The same as • So sánh • Phân biệt Older & Elder
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc the more ..., the more ... trong tiếng Anh, Cấu trúc the more ..., the more ... trong tiếng Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay