Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng anh

5 2 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:26

Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng AnhThì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh là Present Perfect.Thì hiện tại hoàn thành được thành lập theo cấu trúc:to have + Quá khứ phân từ (Past Participle)Past Participle là quá khứ phân từ. Các động từ trong tiếng Anh có hai dạng quá khứ là quá khứ thường (Past) và quá khứ phân từ (Past Participle). Đối với các động có quy tắc quá khứ phân từ cũng được thành lập bằng cách thêm đuôi ed như quá khứ thường, riêng các động từ bất quy tắc được viết khác.Sau đây là quá khứ phân từ của các động từ bất quy tắc đã học: Động từ Quá khứ Quá khứ phân từto be was (số ít) been were (số nhiều) beento do did doneto have had hadcan couldmay mightwill wouldshall shouldto go went goneto see saw seento write wrote writtento speak spoke spokento say said saidto tell told toldto get got gotten, gotto come came cometo feel felt feltto know knew knownto let let letto lend lent lentto hear heard heardto hold held heldto meet met metto stand stood stoodto mean meant meantto read read readto sit sat satto take took takento think thought thoughtto make made made B. Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng AnhDưới đây là một số cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành:Thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một hành động đã xảy ra nhưng không xác định thời gian. Ví dụ: I have seen this film before. Tôi đã xem phim này trước đây.So sánh với: I saw this film last month. Tôi đã xem phim này tháng vừa rồi.Thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng chưa kết thúc, còn kéo dài đến hiện tại. I have learned English for two years.Tôi đã học tiếng Anh được hai năm. (và bây giờ vẫn còn học)So sánh với: I learned English for two years. (nhưng giờ không còn học nữa)Thì hiện tại hoàn thành thường dùng với một số từ hoặc thành ngữ: since, for, already, yet, ever, never, so far, up to now, lately... I have already explained that.Tôi đã giải thích chuyện ấy rồi. C. Trạng từ thường dùng trong thì hiện tại hoàn thànhDưới đây là một số trạng từ thường được sử dụng với thì hiện tại hoàn thành:Recently (gần đây) Ive seen him recently. Tôi gặp anh ta gần đây.Just, Already Just : vừa mớiAlready : rồi, đã rồiVí dụ: Have you just arrived? Anh vừa mới đến à? Ive just had a lunch. Tôi vừa mới ăn trưa xong. He has just gone out. Hắn vừa đi ra ngoài. Ive already known it. Tôi đã biết điều đó rồi.Yet (chưa) thường được dùng với thì hiện tại hoàn thành ở thể phủ định hoặc nghi vấn I havent learnt English yet. Tôi chưa học tiếng Anh. Have you phoned Ann yet? No, I havent yet.Anh đã gọi điện cho Ann chưa? Chưa, tôi chưa gọi. Have you made the coffee yet?Anh uống cà phê chưa?Ever, Never ever : có bao giờnever : chưa bao giờVí dụ: Have you ever seen that woman? Đã bao giờ anh gặp người phụ nữ đó chưa? We have ever had a car. Chúng tôi đã từng có một chiếc xe hơi. I have never smoked. Tôi chưa bao giờ hút thuốc. Hes never spoken English with anyone.Anh ta chưa bao giờ nói tiếng Anh với bất kỳ ai.For, Since, Ago for : trong khoảng (thời gian)since : từ, từ khiago : về trước, cách đâyVí dụ: They have lived here for 15 years.Họ đã sống ở đây được 15 năm. I havent smoke since September.Tôi đã không hút thuốc kể từ tháng chín. Hes leaved for Paris for three hours ago.Anh ta đã đi Paris cách đây ba giờ.Phân biệt sự khác nhau giữa thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành qua các ví dụ: I lived here for 5 years. (Quá khứ đơn)Tôi đã sống ở đây 5 năm).(Tôi đã từng sống ở đây trong thời gian 5 năm nhưng bây giờ tôi không sống ở đây nữa) I have lived here for 5 years. (Hiện tại hoàn thành)(Tôi đã sống ở đây được 5 năm — và bây giờ tôi vẫn sống ở đây).Các loạt bài khác:Câu hỏi với Who, Whom, WhoseCâu hỏi với What, Which, WhyCâu hỏi phủ địnhMệnh lệnh cách Thì hồn thành tiếng Anh Trang trước Trang sau A Thì hồn thành tiếng Anh Thì hồn thành tiếng Anh Present Perfect Thì hồn thành thành lập theo cấu trúc: to have + Quá khứ phân từ (Past Participle) Past Participle khứ phân từ Các động từ tiếng Anh có hai dạng khứ khứ thường (Past) khứ phân từ (Past Participle) Đối với động có quy tắc khứ phân từ thành lập cách thêm đuôi -ed khứ thường, riêng động từ bất quy tắc viết khác Sau khứ phân từ động từ bất quy tắc học: Động từ to be Quá khứ Quá khứ phân từ was (số ít) been were (số nhiều) to to have can may will did had been done had could might would shall should to go went gone to see saw seen to write wrote to speak to say to tell spoke said told written spoken said told to get to come to feel to know to let got gotten, got came felt come felt knew let to lend lent to hear heard to hold held known let lent heard held to meet met met to stand stood stood to mean to read to sit meant read sat meant read sat to take took taken to think thought thought to make made made B Cách sử dụng hoàn thành tiếng Anh Dưới số cách sử dụng hồn thành: • Thì hồn thành để diễn tả hành động xảy không xác định thời gian Ví dụ: • • - I have seen this film before • Tơi xem phim trước • • So sánh với: • - I saw this film last month Tôi xem phim tháng vừa • Thì hồn thành để diễn tả hành động xảy khứ chưa kết thúc, kéo dài đến • • - I have learned English for two years • Tôi học tiếng Anh hai năm (và học) • • So sánh với: - I learned English for two years (nhưng không học nữa) • Thì hồn thành thường dùng với số từ thành ngữ: since, for, already, yet, ever, never, so far, up to now, lately • • - I have already explained that Tơi giải thích chuyện C Trạng từ thường dùng hồn thành Dưới số trạng từ thường sử dụng với hồn thành: • Recently (gần đây) • • - I've seen him recently Tôi gặp gần • Just, Already • • Just • Already : rồi, • Ví dụ: • - Have you just arrived? • Anh vừa đến à? : vừa • • - I've just had a lunch • Tơi vừa ăn trưa xong • • - He has just gone out • Hắn vừa ngồi • • - I've already known it Tôi biết điều • Yet (chưa) thường dùng với hồn thành thể phủ định nghi vấn • • - I haven't learnt English yet • Tôi chưa học tiếng Anh • • - Have you phoned Ann yet? No, I haven't yet • Anh gọi điện cho Ann chưa? Chưa, chưa gọi • • - Have you made the coffee yet? Anh uống cà phê chưa? • Ever, Never • • ever • never : chưa • Ví dụ: • - Have you ever seen that woman? • Đã anh gặp người phụ nữ chưa? : có • • - We have ever had a car • Chúng tơi có xe • • - I have never smoked • Tơi chưa hút thuốc • • - He's never spoken English with anyone Anh ta chưa nói tiếng Anh với • For, Since, Ago • • for • since : từ, từ • ago • Ví dụ: • - They have lived here for 15 years : khoảng (thời gian) : trước, cách • Họ sống 15 năm • • - I haven't smoke since September • Tơi khơng hút thuốc kể từ tháng chín • • - He's leaved for Paris for three hours ago Anh ta Paris cách ba Phân biệt khác khứ đơn hồn thành qua ví dụ: - I lived here for years (Quá khứ đơn) Tôi sống năm) (Tôi sống thời gian năm không sống nữa) - I have lived here for years (Hiện hồn thành) (Tơi sống năm — sống đây) Các loạt khác: • Câu hỏi với Who, Whom, Whose • Câu hỏi với What, Which, Why • Câu hỏi phủ định • Mệnh lệnh cách ... taken to think thought thought to make made made B Cách sử dụng hoàn thành tiếng Anh Dưới số cách sử dụng hồn thành: • Thì hồn thành để diễn tả hành động xảy không xác định thời gian Ví dụ: •... month Tôi xem phim tháng vừa • Thì hồn thành để diễn tả hành động xảy khứ chưa kết thúc, kéo dài đến • • - I have learned English for two years • Tôi học tiếng Anh hai năm (và học) • • So sánh... English yet • Tôi chưa học tiếng Anh • • - Have you phoned Ann yet? No, I haven't yet • Anh gọi điện cho Ann chưa? Chưa, chưa gọi • • - Have you made the coffee yet? Anh uống cà phê chưa? • Ever,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng anh, Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay