Thì quá khứ đơn trong tiếng anh

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:23

Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Thì quá khứ đơn trong tiếng AnhThì quá khứ đơn là Simple Past.Để viết câu ở dạng thì quá khứ đơn, chúng ta cần chia động từ ở dạng quá khứ của nó.Hầu hết các động từ khi chia ở thì quá khứ đều thêm ed ở cuối động từ. Ví dụ: work > worked; like > liked;... Các động từ có thể thêm ed để tạo thành thì quá khứ được gọi là các động từ có qui tắc (Regular Verbs).Một số động từ khi đổi sang dạng quá khứ sẽ thay đổi luôn cả từ. Các động từ này được gọi là các động từ bất qui tắc (Irregular Verbs).Sau đây là một số động từ bất qui tắc thường gặp: to be : was (số ít), were (số nhiều)to do : didto have : hadcan : couldmay : mightwill : wouldshall : shouldto go : wentto see : sawto write : wroteto speak : spoketo say : saidto tell : toldto get : gotto come : cameto feel : feltto know : knewto let : letto lend : lentto hear : heardto hold : heldto meet : metto stand : stoodto mean : meantto read : read to sit : satto take : tookto think : thought B. Cách sử dụng thì quá khứ đơn trong tiếng AnhChúng ta dùng thì quá khứ đơn để chỉ một sự việc đã xảy ra và đã kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Các câu này thường có một trạng từ chỉ thời gian đi cùng. I went to cinema yesterday. Hôm qua tôi đi xem phim. They worked hard last night. Tối qua họ làm việc vất vả.Để viết câu chỉ có động từ thường ở dạng phủ định hay nghi vấn ta cũng dùng do ở dạng quá khứ tức did, lúc này động từ trở về dạng nguyên thể của nó. I wasnt able to come to your house last night.Tối qua tôi không đến nhà anh được. What did you do yesterday?Hôm qua anh làm gì? When did he come here?Anh ta đến khi nào? Did you travel last year? Yes, I did.Năm ngoái anh có đi du lịch không? Có, tôi có đi.Các loạt bài khác:Câu hỏi với Who, Whom, WhoseCâu hỏi với What, Which, WhyCâu hỏi phủ địnhMệnh lệnh cáchThì tương lai đơnCách đọc, viết ngày tháng Thì khứ đơn tiếng Anh Trang trước Trang sau A Thì khứ đơn tiếng Anh Thì khứ đơn Simple Past Để viết câu dạng khứ đơn, cần chia động từ dạng q khứ • Hầu hết động từ chia khứ thêm -ed cuối động từ Ví dụ: work > worked; like > liked; Các động từ thêm -ed để tạo thành q khứ gọi động từ có qui tắc (Regular Verbs) • Một số động từ đổi sang dạng khứ thay đổi từ Các động từ gọi động từ bất qui tắc (Irregular Verbs) Sau số động từ bất qui tắc thường gặp: to be : was (số ít), were (số nhiều) to : did to have : had can may will : could : might : would shall : should to go : went to see : saw to write : wrote to speak : spoke to say : said to tell : told to get : got to come : came to feel : felt to know : knew to let : let to lend : lent to hear : heard to hold : held to meet : met to stand : stood to mean : meant to read : read to sit : sat to take : took to think : thought B Cách sử dụng q khứ đơn tiếng Anh • Chúng ta dùng khứ đơn để việc xảy kết thúc thời điểm xác định khứ Các câu thường có trạng từ thời gian • • - I went to cinema yesterday • Hơm qua tơi xem phim • • - They worked hard last night Tối qua họ làm việc vất vả • Để viết câu có động từ thường dạng phủ định hay nghi vấn ta dùng dạng khứ tức did, lúc động từ trở dạng ngun thể • • - I wasn't able to come to your house last night • Tối qua tơi khơng đến nhà anh • • - What did you yesterday? • Hôm qua anh làm gì? • • - When did he come here? • Anh ta đến nào? • • - Did you travel last year? Yes, I did Năm ngối anh có du lịch khơng? Có, tơi có Các loạt khác: • Câu hỏi với Who, Whom, Whose • Câu hỏi với What, Which, Why • Câu hỏi phủ định • Mệnh lệnh cách • Thì tương lai đơn • Cách đọc, viết ngày tháng ... sat to take : took to think : thought B Cách sử dụng khứ đơn tiếng Anh • Chúng ta dùng q khứ đơn để việc xảy kết thúc thời điểm xác định khứ Các câu thường có trạng từ thời gian • • - I went... dùng dạng khứ tức did, lúc động từ trở dạng nguyên thể • • - I wasn't able to come to your house last night • Tối qua tơi khơng đến nhà anh • • - What did you yesterday? • Hơm qua anh làm gì?... yesterday? • Hơm qua anh làm gì? • • - When did he come here? • Anh ta đến nào? • • - Did you travel last year? Yes, I did Năm ngối anh có du lịch khơng? Có, tơi có Các loạt khác: • Câu hỏi với
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì quá khứ đơn trong tiếng anh, Thì quá khứ đơn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay