Thì tương lai đơn trong tiếng anh

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:21

Thì tương lai đơn trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Thì tương lai đơn trong tiếng AnhThì tương lai (Future Tense) được sử dụng để nói về các sự việc diễn ra trong tương lai.Chúng ta sử dụng will hoặc shall để thành lập thì tương lai.Dùng will với tất cả các ngôi.Riêng ngôi thứ nhất có thể dùng will hay shall đều được, đặc biệt phải dùng shall với câu hỏi.will và shall được dịch là sẽ.Khi viết ở thể phủ định thêm not sau will hoặc shall.Khi viết ở thể nghi vấn chuyển willshall lên trước chủ từ.willshall thường được viết tắt thành ll.will not được viết tắt thành wont.shall not được viết tắt thành shant.Ví dụ: Ill help you to do it. Tôi sẽ giúp anh làm điều đó. Doesnt your car start? Ill repair it.Xe anh không nổ máy được à? Tôi sẽ sửa nó.B. Cách sử dụng thì tương lai đơn trong tiếng AnhChúng ta dùng willshall khi quyết định làm điều gì vào thời điểm nói hoặc thường dùng trong các tình huống tỏ ý muốn làm điều gì, đồng ý hay từ chối làm điều gì, hoặc hứa hẹn điều gì.Ví dụ: That bag looks heavy. Ill help you with it.Cái bị đó trông nặng đấy. Tôi sẽ giúp anh. Ill lend you my book. Tôi sẽ cho anh mượn quyển sách của tôi. Câu hỏi với willshall thường ngụ ý yêu cầu điều gì đó: Will you shut the door, please? Anh làm ơn đóng dùm cánh cửa được không? Will you please be quiet? Im studying.Anh có vui lòng im lặng không? Tôi đang học. What shall I do? Tôi sẽ làm gì đây? Where shall we go this evening?Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu?Các loạt bài khác:Can, May Be able toThì hiện tại tiếp diễnCâu hỏi với Từ để hỏiCâu hỏi với Who, Whom, WhoseCâu hỏi với What, Which, WhyCâu hỏi phủ địnhMệnh lệnh cáchThì tương lai đơnCách đọc, viết ngày thángCách đọc, viết thời gianCách đọc, viết các mùa Trang trước Trang sau Thì tương lai đơn tiếng Anh Trang trước Trang sau A Thì tương lai đơn tiếng Anh Thì tương lai (Future Tense) sử dụng để nói việc diễn tương lai Chúng ta sử dụng will shall để thành lập tương lai • Dùng will với tất ngơi • Riêng ngơi thứ dùng will hay shall được, đặc biệt phải dùng shall với câu hỏi • will shall dịch • Khi viết thể phủ định thêm not sau will shall • Khi viết thể nghi vấn chuyển will/shall lên trước chủ từ • will/shall thường viết tắt thành 'll • will not viết tắt thành won't • shall not viết tắt thành shan't Ví dụ: - I'll help you to it Tôi giúp anh làm điều - Doesn't your car start? I'll repair it Xe anh không nổ máy à? Tôi sửa B Cách sử dụng tương lai đơn tiếng Anh Chúng ta dùng will/shall định làm điều vào thời điểm nói thường dùng tình tỏ ý muốn làm điều gì, đồng ý hay từ chối làm điều gì, hứa hẹn điều Ví dụ: - That bag looks heavy I'll help you with it Cái bị trơng nặng Tôi giúp anh - I'll lend you my book Tôi cho anh mượn sách Câu hỏi với will/shall thường ngụ ý yêu cầu điều đó: - Will you shut the door, please? Anh làm ơn đóng dùm cánh cửa khơng? - Will you please be quiet? I'm studying Anh có vui lòng im lặng khơng? Tơi học - What shall I do? Tơi làm đây? - Where shall we go this evening? Chiều đâu? Các loạt khác: • Can, May & Be able to • Thì tiếp diễn • Câu hỏi với Từ để hỏi • Câu hỏi với Who, Whom, Whose • Câu hỏi với What, Which, Why • Câu hỏi phủ định • Mệnh lệnh cách • Thì tương lai đơn • Cách đọc, viết ngày tháng • Cách đọc, viết thời gian • Cách đọc, viết mùa Trang trước Trang sau ... với Who, Whom, Whose • Câu hỏi với What, Which, Why • Câu hỏi phủ định • Mệnh lệnh cách • Thì tương lai đơn • Cách đọc, viết ngày tháng • Cách đọc, viết thời gian • Cách đọc, viết mùa Trang trước...Cái bị trơng nặng Tơi giúp anh - I'll lend you my book Tôi cho anh mượn sách Câu hỏi với will/shall thường ngụ ý u cầu điều đó: - Will you shut the door, please? Anh làm ơn đóng dùm cánh cửa... quiet? I'm studying Anh có vui lòng im lặng khơng? Tơi học - What shall I do? Tơi làm đây? - Where shall we go this evening? Chiều đâu? Các loạt khác: • Can, May & Be able to • Thì tiếp diễn • Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì tương lai đơn trong tiếng anh, Thì tương lai đơn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay