Mệnh lệnh cách trong tiếng anh

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:21

Mệnh lệnh cách trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Mệnh lệnh cách trong tiếng AnhThể Mệnh Lệnh hay Mệnh Lệnh cách (Imperative Mood) là một thể sai khiến, ra lệnh, hay yêu cầu người khác làm một điều gì.Vì thế Mệnh Lệnh cách chỉ có ngôi 1 số nhiều và ngôi 2 số ít hay số nhiều. Đơn giản chỉ vì ta không bao giờ ra lệnh cho chính bản thân ta (ngôi 1 số ít) hay cho một người vắng mặt (ngôi 3).Có hai trường hợp sử dụng:Mệnh lệnh cách xác định trong tiếng AnhNgôi 1 số nhiều: Dùng Let us + Động từ hay Lets + Động từ.Ngôi 2 số ít hay số nhiều: Dùng động từ (dạng bare infinitive động từ nguyên thể không có to). Đừng quên dùng thêm please để bày tỏ sự lịch sự.Ví dụ: Lets go down town with him. Chúng ta hãy xuống phố với anh ấy. Put this book on the table, please. Làm ơn để quyển sách này lên bàn.Mệnh lệnh cách phủ định trong tiếng AnhMệnh lệnh cách phủ định được sử dụng để yêu cầu ai đừng làm một điều gì.Ngôi 1 số nhiều: Let us not + Động từ hay Lets not + Động từ.Ngôi 2 số ít hay số nhiều: Dùng Do not + Động từ (nguyên thể không có to) hay Dont + Động từ và please để diễn tả sự lịch sự.Ví dụ: Lets not tell him about that. Chúng ta đừng nói với anh ấy về chuyện đó. Please dont open that window. Làm ơn đừng mở cửa sổ ấy. B. Cách sử dụng MUST và HAVE TO trong tiếng AnhMust và Have to đều có nghĩa là phải.Nói chung chúng ta có thể dùng must và have to đều như nhau.Ví dụ: I must go now.hoặcI have to go now.Bây giờ tôi phải đi.Nhưng cũng có vài điểm khác nhau giữa hai cách dùng này:Dùng must để đưa ra những cảm nghĩ riêng của mình, điều mình nghĩ cần phải làm. Ví dụ: I must write to my friend. Tôi phải viết thư cho bạn tôi. The government really must do something about unemployment.Thật ra chính phủ phải làm cái gì đó cho những người thất nghiệp.Dùng have to không phải nói về cảm nghĩ của mình mà nói về một thực tế đã phải như vậy. Ví dụ: Mr. Brown has to wear his glasses for reading.Ông Brown phải mang kính để đọc. I cant go to the cinema, I have to work.Tôi không đi xem phim được, tôi phải làm việc.Must chỉ có thể dùng để nói về hiện tại và tương lai trong khi have to có thể dùng với tất cả các thì.Khi dùng ở thể phủ định hai từ này mang ý nghĩa khác nhau. Khi dùng have to ta chỉ muốn nói không cần phải làm như vậy, nhưng với must bao hàm một ý nghĩa cấm đoán. Ví dụ: You dont have to go out.Anh không phải ra ngoài You mustnt go out. Anh không được ra ngoài.Lưu ý: khi dùng have to ở thể phủ định hay nghi vấn ta dùng trợ động từ do chứ không phải thêm not sau have hay chuyển have lên trước chủ từ. Ví dụ: Why do you have to go to hospital? (không phải Why have you to go...)Tại sao anh phải đến bệnh viện? He doesnt have to work on Sunday? (không phải He hasnt to...)Anh ta không phải làm việc ngày chủ nhật. C. Lời yêu cầu trong tiếng AnhDưới đây là một số lời yêu cầu lịch sự trong tiếng Anh.Would you please + Động từ Would you please put this bag on the shelf?Vui lòng đặt cái túi này lên kệ nhéWould you mind + Ving: Would you mind putting this bag on the shelf?Phiền anh đặt cái túi này lên kệ giùmI wonder if youd be kind enough to + Động từ I wonder if youd be kind enough to put this bag on the shelf?May I + Động từ May I turn on the lights?Tôi bật đèn lên được không ạ?Do you mind if I + Động từ Do you mind if I turn on the lights?Một số cách cần phải được dùng cẩn thận vì rất khách sáo, thiếu tính thân mật.Các loạt bài khác:Can, May Be able toThì hiện tại tiếp diễnCâu hỏi với Từ để hỏiCâu hỏi với Who, Whom, WhoseCâu hỏi với What, Which, WhyCâu hỏi phủ địnhMệnh lệnh cáchThì tương lai đơnCách đọc, viết ngày thángCách đọc, viết thời gianCách đọc, viết các mùa Trang trước Trang sau Mệnh lệnh cách tiếng Anh Trang trước Trang sau A Mệnh lệnh cách tiếng Anh Thể Mệnh Lệnh hay Mệnh Lệnh cách (Imperative Mood) thể sai khiến, lệnh, hay yêu cầu người khác làm điều Vì Mệnh Lệnh cách có ngơi số nhiều ngơi số hay số nhiều Đơn giản ta khơng lệnh cho thân ta (ngơi số ít) hay cho người vắng mặt (ngơi 3) Có hai trường hợp sử dụng: Mệnh lệnh cách xác định tiếng Anh  Ngôi số nhiều: Dùng Let us + Động từ hay Let's + Động từ  Ngôi số hay số nhiều: Dùng động từ (dạng bare infinitive - động từ ngun thể khơng có to) Đừng quên dùng thêm please để bày tỏ lịch Ví dụ: - Let's go down town with him Chúng ta xuống phố với anh - Put this book on the table, please Làm ơn để sách lên bàn Mệnh lệnh cách phủ định tiếng Anh Mệnh lệnh cách phủ định sử dụng để yêu cầu đừng làm điều  Ngôi số nhiều: Let us not + Động từ hay Let's not + Động từ  Ngôi số hay số nhiều: Dùng Do not + Động từ (ngun thể khơng có to) hay Don't + Động từvà please để diễn tả lịch Ví dụ: - Let's not tell him about that Chúng ta đừng nói với anh chuyện - Please don't open that window Làm ơn đừng mở cửa sổ B Cách sử dụng MUST HAVE TO tiếng Anh Must Have to có nghĩa phải Nói chung dùng must have to Ví dụ: - I must go now I have to go now Bây phải Nhưng có vài điểm khác hai cách dùng này: Dùng must để đưa cảm nghĩ riêng mình, điều nghĩ cần phải làm Ví dụ:    - I must write to my friend  Tôi phải viết thư cho bạn  - The government really must something about unemployment  Thật phủ phải làm cho người thất nghiệp Dùng have to nói cảm nghĩ mà nói thực tế phải Ví  dụ:   - Mr Brown has to wear his glasses for reading  Ơng Brown phải mang kính để đọc   - I can't go to the cinema, I have to work Tôi không xem phim được, phải làm việc Must dùng để nói tương lai have to dùng với tất   Khi dùng thể phủ định hai từ mang ý nghĩa khác Khi dùng have to ta muốn nói khơng cần phải làm vậy, với must bao hàm ý nghĩa cấm đốn Ví dụ:   - You don't have to go out  Anh khơng phải ngồi   - You mustn't go out Anh khơng ngồi  Lưu ý: dùng have to thể phủ định hay nghi vấn ta dùng trợ động từ thêm not sau have hay chuyển have lên trước chủ từ Ví dụ:   - Why you have to go to hospital? (không phải Why have you to go )  Tại anh phải đến bệnh viện?   - He doesn't have to work on Sunday? (không phải He hasn't to ) Anh ta làm việc ngày chủ nhật C Lời yêu cầu tiếng Anh Dưới số lời yêu cầu lịch tiếng Anh  Would you please + Động từ   - Would you please put this bag on the shelf? Vui lòng đặt túi lên kệ nhé!  Would you mind + V-ing:   - Would you mind putting this bag on the shelf? Phiền anh đặt túi lên kệ giùm!  I wonder if you'd be kind enough to + Động từ  - I wonder if you'd be kind enough to put this bag on the shelf?  May I + Động từ   - May I turn on the lights? Tôi bật đèn lên không ạ?  Do you mind if I + Động từ  - Do you mind if I turn on the lights? Một số cách cần phải dùng cẩn thận khách sáo, thiếu tính thân mật Các loạt khác:  Can, May & Be able to  Thì tiếp diễn  Câu hỏi với Từ để hỏi  Câu hỏi với Who, Whom, Whose  Câu hỏi với What, Which, Why  Câu hỏi phủ định  Mệnh lệnh cách  Thì tương lai đơn  Cách đọc, viết ngày tháng  Cách đọc, viết thời gian  Cách đọc, viết mùa Trang trước Trang sau ... )  Tại anh phải đến bệnh viện?   - He doesn't have to work on Sunday? (không phải He hasn't to ) Anh ta làm việc ngày chủ nhật C Lời yêu cầu tiếng Anh Dưới số lời yêu cầu lịch tiếng Anh  Would... Câu hỏi với What, Which, Why  Câu hỏi phủ định  Mệnh lệnh cách  Thì tương lai đơn  Cách đọc, viết ngày tháng  Cách đọc, viết thời gian  Cách đọc, viết mùa Trang trước Trang sau ... not tell him about that Chúng ta đừng nói với anh chuyện - Please don't open that window Làm ơn đừng mở cửa sổ B Cách sử dụng MUST HAVE TO tiếng Anh Must Have to có nghĩa phải Nói chung dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mệnh lệnh cách trong tiếng anh, Mệnh lệnh cách trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay