Câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng anh

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 18:20

Câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng AnhQua các chương trước, bạn đã biết cách đặt câu hỏi bằng cách đặt trợ động từ lên đầu câu hay nói chính xác hơn là đảo trợ động từ lên trước chủ từ. Đối với câu chỉ có động từ thường ở thì hiện tại đơn ta dùng thêm do hoặc does.Tất cả các câu nghi vấn đã viết trong các bài trước gọi là những câu hỏi dạng YesNo Questions tức Câu hỏi YesNo, bởi vì với dạng câu hỏi này chỉ đòi hỏi trả lời Yes hoặc No.Khi chúng ta cần hỏi rõ ràng hơn và có câu trả lời cụ thể hơn ta dùng câu hỏi với các từ để hỏi. Một trong các từ để hỏi chúng ta đã biết rồi là từ để hỏi How manyHow much.Trong tiếng Anh còn một loạt từ để hỏi nữa và các từ để hỏi này đều bắt đầu bằng chữ Wh. Vì vậy câu hỏi dùng với các từ để hỏi này còn gọi là WhQuestions.Các từ để hỏi bắt đầu với Wh bao gồm: What : gì, cái gìWhich : nào, cái nàoWho : aiWhom : aiWhose : của aiWhy : tại sao, vì saoWhere : đâu, ở đâuWhen : khi nào, bao giờ B. Cách đặt câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng AnhĐể viết câu hỏi với từ để hỏi, ta chỉ cần nhớ đơn giản rằng:Đã là câu hỏi dĩ nhiên sẽ có sự đảo giữa chủ từ và trợ động từ, nếu trong câu không có trợ động từ ta dùng thêm các trợ động từ (ví dụ: do).Từ hỏi luôn luôn đứng đầu câu hỏi.Như vậy cấu trúc một câu hỏi có từ để hỏi là:Từ để hỏi + Trợ động từ + Chủ ngữ + ...Ví dụ: What is this? Cái gì đây? hoặc Đây là cái gì? Where do you live? Anh sống ở đâu? When do you see him? Anh gặp hắn khi nào? What are you doing? Anh đang làm gì thế? Why does she like him? Tại sao cô ta thích hắn?Các loạt bài khác:How much, How many HaveĐộng từ nguyên thểTúc từ (Tân ngữ)Trạng từCan, May Be able toThì hiện tại tiếp diễnCâu hỏi với Từ để hỏiCâu hỏi với Who, Whom, WhoseCâu hỏi với What, Which, WhyCâu hỏi phủ định Câu hỏi với từ để hỏi tiếng Anh Trang trước Trang sau A Câu hỏi với từ để hỏi tiếng Anh Qua chương trước, bạn biết cách đặt câu hỏi cách đặt trợ động từ lên đầu câu hay nói xác đảo trợ động từ lên trước chủ từ Đối với câu có động từ thường đơn ta dùng thêm does Tất câu nghi vấn viết trước gọi câu hỏi dạng Yes-No Questionstức Câu hỏi Yes-No, với dạng câu hỏi đòi hỏi trả lời Yes No Khi cần hỏi rõ ràng có câu trả lời cụ thể ta dùng câu hỏi với từ để hỏi Một từ để hỏi biết từ để hỏi How many/How much Trong tiếng Anh loạt từ để hỏi từ để hỏi bắt đầu chữ Wh Vì câu hỏi dùng với từ để hỏi gọi Wh-Questions Các từ để hỏi bắt đầu với Wh bao gồm: What : gì, Which : nào, Who : Whom : Whose : Why : sao, Where : đâu, đâu When : nào, B Cách đặt câu hỏi với từ để hỏi tiếng Anh Để viết câu hỏi với từ để hỏi, ta cần nhớ đơn giản rằng: • Đã câu hỏi dĩ nhiên có đảo chủ từ trợ động từ, câu trợ động từ ta dùng thêm trợ động từ (ví dụ: do) • Từ hỏi ln ln đứng đầu câu hỏi Như cấu trúc câu hỏitừ để hỏi là: Từ để hỏi + Trợ động từ + Chủ ngữ + Ví dụ: - What is this? Cái đây? Đây gì? - Where you live? Anh sống đâu? - When you see him? Anh gặp nào? - What are you doing? Anh làm thế? - Why does she like him? Tại cô ta thích hắn? Các loạt khác: • How much, How many & Have • Động từ nguyên thể • Túc từ (Tân ngữ) • Trạng từ • Can, May & Be able to • Thì tiếp diễn • Câu hỏi với Từ để hỏiCâu hỏi với Who, Whom, Whose • Câu hỏi với What, Which, Why • Câu hỏi phủ định ...• Đã câu hỏi dĩ nhiên có đảo chủ từ trợ động từ, câu khơng có trợ động từ ta dùng thêm trợ động từ (ví dụ: do) • Từ hỏi ln đứng đầu câu hỏi Như cấu trúc câu hỏi có từ để hỏi là: Từ để hỏi +... • Động từ nguyên thể • Túc từ (Tân ngữ) • Trạng từ • Can, May & Be able to • Thì tiếp diễn • Câu hỏi với Từ để hỏi • Câu hỏi với Who, Whom, Whose • Câu hỏi với What, Which, Why • Câu hỏi phủ... là: Từ để hỏi + Trợ động từ + Chủ ngữ + Ví dụ: - What is this? Cái đây? Đây gì? - Where you live? Anh sống đâu? - When you see him? Anh gặp nào? - What are you doing? Anh làm thế? - Why does
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng anh, Câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay